လူသစ္ႏွင့္ သက္ေသခံျခင္း NEW LIFE AND WITNESSING

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၅)
ဘုရားသခင္ဟာကယ္တင္ပိုင္တဲ့ဘုရား၊
ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ျပည့္ဝတဲ့ဘုရား၊ေျဖာင့္
မတ္တိက်တဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အ
ေၾကာင္းကိုသက္ေသျပဖို႔အတြက္ကြ်န္
ေတာ္တို႔(ေျပာင္းလဲျပီးသူ)ေတြကို ေလာ
ကမွာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားတာ
ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းကို
တန္ခိုးနဲ႔သက္ေသခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တမန္၊၁း၈မွာ-“သင္တို႔သည္ ေျမၾကီးစြန္း
တိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္”လို႔ ကိုယ္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားျဖင့္ ဒီေခတ္၊ ဒီအခ်ိန္အခါမွာ ျပည့္စံုလာရမွာ ျဖစ္တယ္။

(က) သတင္းစကားၾကားေျပာျခင္း
ေ၇ာမ-၁း၁၄-၁၆ယံုၾကည္သူတိုင္း တရားေဟာတတ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို မေျပာျပတတ္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ကိုယ္တိုင္ၾကားရတဲ့အတိုင္း သူတစ္ပါးကို ျပန္ေျပာဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို ဘုရားက ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း၊ လူဟာ အျပစ္သားျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္က လူ႔ရဲ႕အျပစ္ကို ေျဖရွင္းေပးျပီး လူကို အျပစ္သားဘဝက ကယ္တင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို ၾကားေျပာျခင္းဟာ ထိေရာက္ေသာ သက္ေသခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(ခ) အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံျခင္း
မာ-၁၆း၁၅-၁၆ယ မႆဲ-၂၈း၁၉-၂၀ သင္တို႔သည္ ေလာကီႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ သြား၍ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာၾကားေလာ့လို႔ ခရစ္ေတာ္က အမိန္႔ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧဝံေဂလိတရား (ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္း သတင္ေကာင္း)ကို ေျပာျပျဖန္႔ေဝျခင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္႔ေတာ္ကိုနာခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူေဟာင္းဘဝမွာ စာတန္ရဲ႕ အမိန္႔ကိုနာခံခဲ့သလို လူသစ္ျဖစ္ျပီးတဲ့ေတာက္လည္း ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ အမိန္ေတာ္ကို နာခံရင္း သတင္းေကာင္းကို ျဖန္႔ေဝေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) မိမိအတြင္း၌ ရွိေသာအရာကို ေဖာ္ျပျခင္း
၂ေကာ-၅း၁၇ လူသစ္ျဖစ္သူတိုင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဧဝံေဂလိတရား သတင္းစကားကို ၾကားနာျပီး ေျပာင္းလဲလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီသတင္းစကားက ေျပာင္းလဲျပီးသူရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာ စြဲျငိတည္ရွိေနျပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလို မိမိအတြင္းမွာ ရွိေနျပီးသားျဖစ္တဲ့အရာကို သူတစ္ပါးသိေအာင္ ေဖာ္ျပ ေပးရံုသာ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ေျပာင္းလဲျပီးသူဟာ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမဆို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို ေျပာျပဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနႏိုင္မယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအထဲမွာ က်ိန္းဝပ္ေနတဲ့ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးနဲ႔ ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို ေျပာျပေၾကညာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဃ) သူတစ္ပါး၏ စိတ္ဝိညာဥ္ကို ရျခင္း
ေရငတ္ေနသူကို ေရတစ္ခြက္တိုက္လိုက္ရံုမွ်နဲ႕ သူဘယ္ေလာက္ေက်းဇူးတင္မယ္ဆိုတာ စဥ္းစားျပီး စစ္မွန္တဲ့ ေမတၱာငတ္မြတ္ေနသူကို ဘုရား သခင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္နဲ႔ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းေပးလိုက္ရင္ သူ႕အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ေပၚမွာေရာ သတင္းေကာင္းေပးသူ အေပၚမွာပါ ဘယ္ ေလာက္အထိ ေက်းဇူးတင္မယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။
သတင္းေကာင္းကို ၾကားျပီး သူ႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးဟာ ဘုရားဘက္ကို ျပန္လွည့္လာျပီဆိုရင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ဝိညာဥ္ကို ျပန္ရျပီလို႔ မွတ္ယူႏိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာတန္လက္ထဲမွာရွိတဲ့ ဝိညာဥ္ေတြကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေးကာင္း ေျပာျပသက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(င) ႏိုင္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း
သတင္းေကာင္းကို ၾကားျပီး ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ တုန္႔ျပန္သူေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးထဲကို ခရစ္ေတာ္ ဝင္ေရာက္ျပီး အုပ္စိုးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကားနာယံုၾကည္သူေတြ မ်ားလာျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ လူသစ္ျဖစ္ျပီးသူေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းေကာင္း ကို မိမိရွိတဲ့ေနရာ (မိမိ ဘုရားထားတဲ့ေနရာ)ကေန ေၾကညာေျပာဆို ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Save

Be the first to comment

Leave a Reply