ထာ၀ရအသက္

ထာ၀ရအသက္လမ္းကို သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” (ေရာ၊၃း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းနည္းေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္အားလံုးက ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ထာ၀ရ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။” (ေရာ၊ ၆း၂၃)

သို႔ေသာ္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္(၁ေပ၊၂း၂၂)၊ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္(ေယာ၊၁း၁,၁၄) သည္ လူ႔ဇာတိကိုခံယူၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးကိုေပးဆပ္ရန္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူ သည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” (ေရာ၊ ၅း၈)။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ (ေယာ၊ ၁၉း၃၁-၄၂)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံထိုက္ေသာအျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သူ ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔တြင္ သူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍(၁ေကာ၊၁၅း၁-၄) သူသည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့သည္။ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ႀကီးစြာေသာ ဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကို တဖန္သြားေစေတာ္မူ၏။(၁ေပ၊၁း၃)။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မွ `ရုန္းထြက္ႏိုင္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ျပန္လွည့္လာ၍ရပါသည္။ (တ၊၃း၁၉)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ သူသည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးေပးဆပ္ရန္ အေသခံသည္ဟု ယံုၾကည္ကိုးစားလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိၿပီး ေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြခံရမည္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ္သူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာ၊ ၃း၁၆)။

“အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ႏႈတ္ျဖင့္ ၀န္ခံ၍ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ယံုၾကည္လွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္” (ေရာ၊ ၁၀း၉)။ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာ အမႈကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းသာလွ်င္ ေကာင္းရာသုခဘံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းသြယ္ျဖစ္သည္။ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါၾကြားစရအခြင့္မရွိ” (ဧ၊ ၂း၈၊၉)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံလိုလွ်င္ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဤ ဆုေတာင္းကိုရြတ္ဆိုျခင္းသည္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တျခားဆုေတာင္းျခင္းကို ျမြက္ဆိုျခင္းအားျဖင့္ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္း မရရွိႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္က အျပစ္မွကယ္တင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္မွသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးေသာ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သူ႔ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းသာျဖစ္သည္။ “ကိုယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွား၍ ေသျခင္း ျပစ္ဒဏ္ကိုခံထိုက္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္သိရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို ယူေဆာင္သြားခဲ့ပါ၏္။

သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းအခြင့္ရခဲ့ပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ ဒုစရိုက္ကို ေက်ာ္ခိုင္းၿပီး ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားျဖစ္ေသာ ထာ၀ရအသက္ရွင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏။! အာမင္!

Save

Be the first to comment

Leave a Reply