မေပးတတ္ရင္ ျပန္မရဘူး

အနာမခံရင္             –             အသာမစံ၇ဘူး
တိုက္ပြဲမရွိရင္          –            ေအာင္ပြဲမရွိဘူး
ဆုမေတာင္းရင္     –             တန္ခိုးမရွိဘူး
ကိုးကြယ္ျခင္းမရွိရင္      –  ဘုန္းေတာ္တိုးပြားျခင္းမရွိဘူး
ခ်ီးမြမ္းျခင္းမရွိရင္          –       လြတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိဘူး
စီးထြက္ျခင္းမရွိရင္   –           စီး၀င္ျခင္းမရွိဘူး
ကားတိုင္မထမး္ရင္      –          သရဖူမေဆာင္းရဘူး
သစၥာမရွိရင္                          –  သခင္ႏွင့္အတူစည္းစိမ္းမ၀င္စားရဘူး
တရားဥပေဒမရွိရင္                 –    လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႕တန္ဘိုးကိုမသိဘူး
အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းမသိရင္     –   ေက်းဇူးတရားရဲ႕ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုမႈ႔ ကို  
 နားမလည္ႏိုင္ဘူး…
    

Save

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*