က်မ္းစာထဲက သရဖူ (၅)မ်ိဳး

       ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္ စာဖတ္ online စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကင္း ကြာခဲ့ရပါသည္။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္ ကၽြန္ေတာ္ထံ သတိရစြာျဖင့္ Email ပို႔ျပီး ေမးျမန္းၾကေသာ  မိတ္ေဆြအသီးသီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ internet connection အေျခအေနေၾကာင့္ post မ်ား မတင္ ႏုိင္ခဲ့ပါ။
 connection ရသည္ႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္း အရာ စတင္ေရးသားရမလဲ ဆိုေသာ အခ်က္
ကို စဥ္းစားေနစဥ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က Email  ပို႔ ေမးျမန္းလာေသာ သရဖူ (၅)မ်ိဳးအေၾကာင္းအ
က်ယ္တ၀င့္ သိလိုပါသည္ ဟူေသာ စာေၾကာင့္ ဒီpost ကို ေရးသားရန္ စိတ္ကူးရလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ယ္တ၀င့္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ေနာင္ အခ်ိန္ရ အားလပ္သည့္ အခါ တရားေဟာခ်က္ တစ္ပုဒ္ အျဖစ္ ေရးသားတင္ဆက္ေပးပါမည္။ ယခုေတာ့ ဤအက်ဥ္းခ်ဴပ္ ေရးသားခ်က္ အားျဖင့္သာ ေက်နပ္ ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

က်မ္းစာကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သရဖူ (၅)မ်ိဳးကို ေဖၚျပထားသည္။ ဤေနရာတြင္ သရဖူ ဆိုရာ၌ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာဆိုေနၾကေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရန္ တစ္စုံတစ္ရာ ၾကိဳးစားအားထုပ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ သရဖူ ရရန္အတြက္ အသက္တာထဲတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ၾကိဳးစား အားထုပ္ရသည္။ အဖိုးအခေပးရမည္။ သရဖူ တစ္မ်ိဳး စီတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အက်င့္ (သို႔) လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္တြင္ ထိုအရာမ်ားကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုတရားပလႅင္ကို ဘီးမား တရားပလႅင္ (Bema Seat) ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုပါသည္။

အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶာက်င့္ေသာ အက်င့္ ေကာင္းမေကာင္း ရွိ သည့္အတိုင္း အက်ိဳးအျပစ္ကို အသီးအသီးခံျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေရွ႕တြင္ ေပၚလာရမည္။ (၂ေကာ ၅း၁၀)

အသက္သရဖူ
ဤအမ်ိဳးအစားသည္
ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ပင္ ေပးဆပ္ရန္ ၀န္မေလးေသာသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္သည္။ မာတုရမ်ားႏွင့္ မာတုရမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္ေပးထားသူမ်ားသာ ရရွိႏုိင္ေသာ သရဖူျဖစ္သည္။ အတြက္ျဖစ္ျပီး က်မ္းစာထဲ တြင္ (၂)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဖၚျပပါသည္။

စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို သီးခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား စစ္ေၾကာ စံုစမ္းျခင္းကို ခံျပီးမွ ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေသာသူတို႔အား ကတိထားေတာ္မူေသာ အသက္ သရဖူကို ရလိမ့္မည္။ (ယာကုတ္ ၁း၁၂)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ပါ သည္။ တခါတစ္ရံ အလြန္ ဆိုးညစ္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ လူ႔အသတ္သတ္ရန္ စံုစမ္း ေသြးေဆာင္ခံရသည္။ သူ႔မယားကို ျပစ္မွားရန္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခံရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုစကားလံုးသည္ ဘုုရားသခင္၏ စစ္ေဆးစံုစမ္းျခင္းကိုလည္း ရည္ညႊန္းတတ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္ျခင္းၾကီးသူ (ဘုရားသခင္ကို ကုိးစားရာတြင္ အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေနသူ) မ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုစံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုသည္ကို အျပစ္ျမင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေလ့ မရွိပါ။

သင္သီးခံရမည့္အရာ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တုိ႔သည္ စံုစမ္းျခင္းကို ခံရမည့္အေၾကာင္း မာန္နတ္ သည္ သင္တို႔တြင္အခ်ိဳ႕ကို ေထာင္ထဲ၌ေလွာင္ထား၍ သင္တို႔သည္ ဆယ္ရက္ပတ္လံုး ဆင္းရဲ ဒုကၡ ခံၾကရမည္။ ေသသည့္ တုိင္ေအာင္ သစၥာေစာင့္ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္သရဖူကို ငါေပးမည္။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂း၁၀)

ဤေနရာတြင္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရာတြင္ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ (until death) ဟူ၍ ဘာသာျပန္ ဆိုထားပါသည္။ မူရင္းတြင္ ေသျခင္းသို႔ ဦးတည္သည္တိုင္ (unto death) ျဖစ္ပါသည္။ မိမိေျပာသည့္ စကားကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းမႈမျပဳ။ မာတုရ အျဖစ္အေသခံရမည့္ အေျခအေနၾကံဳသည့္တိုင္ သစၥာရွိေန ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ေျပာျပီးစကားကို ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသရဖူကို ဆံုးရႈံးမည္သာ ျဖစ္ သည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္၏ အဓိက ေျပာခ်င္ေသာ သူမ်ားမွာ “ေဘးဒါဏ္ၾကီး ကာလ”တြင္ ၾကံဳႈေတြ႕ရမည့္ သူမ်ား ကို ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပပါသည္။

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ ႏွစ္ပိုဒ္စလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကိုးစားျခင္း တို႔ကို အေျခခံျပီး မွ ရရွိခံစားႏိုင္သည့္ သရဖူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕လာေစကာမူ၊ ေနာက္ဆံုး အသက္အႏၱရာယ္ ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳသည့္တုိင္ ခရစ္ေတာ္အေပၚတြင္ စိတ္ထားလံုး၀ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသာ သူမ်ား အတြက္ျဖစ္သည္။

ပလႅင္မ်ားကိုလည္း ငါျမင္၏။ ပလႅင္ေပၚမွာ ထိုင္ေသာသူတို႔သည္ တရားစီရင္ရေသာ အ ခြင့္ကို ရၾက၏။ သားရဲႏွင့္ သူ၏ ရုပ္တုကို မကိုးကြယ္၊ သူ၏ တံဆိပ္လက္မွတ္ကို နဖူး၌ မခံ၊ လက္၌မခံဘဲေန၍ ေယရႈ၏ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ႏွင့္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္ လည္ ပင္းကို ျဖတ္ျခင္း ခံရေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ငါျမင္၏။ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္၍ ႏွစ္တစ္ ေထာင္ပတ္လံုး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ စိုးစံရၾက၏။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၄)

ဘုန္းၾကီးေသာ ပန္းဦးရစ္သရဖူ

ဤအမ်ိဳးအစားမွာ သိုးထိန္းအၾကီး ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာ ကာလ၌ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ (Pastor and Elder) ကို ေပးမည့္ သရဖူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြအတြက္ အေစခံေသာသူ (သို႔) ဘုရား သခင္ေပးေသာ အေမြထက္ ပိုမိုျပီး အျခားအရာမ်ားကို တပ္မက္ေသာသူမ်ား မပါ၀င္ပါ။
Dr. Joe Temple ဆိုေသာ သင္းအုပ္ဆရာၾကီး တစ္ဦက သင္းအုပ္မ်ားအတြက္ သရဖူ ဟူ၍ မေခၚေစခ်င္ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျပီး က်မ္းစာ ေဖၚျပခ်က္အရ သိုးထိန္းအၾကီးထံမွ သရဖူ ဟူ၍သာ ေခၚဆိုလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္အုပ္ဆရာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔သာမဟုတ္။ အခ်ိဳ႕မွာ သင္းအုပ္ဆရာ ဟု တရား၀င္ခန္႔ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း သင္းအုပ္ဆရာ လုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္မ်ား ကို ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေသာသူ အမ်ားရွိၾကသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သုိးစုကို ၀န္တာရွိရွိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေသာ သူတိုင္း ထိုသရဖူကို ရွိႏိုင္သည္။

သင္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ သိုးစုကို ထိန္းျခင္းအမႈမွာ အႏိုင္ထိန္းရေသာ ေၾကာင့္ မဟုတ္။ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အလိုလို ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ႂကည့္ရႈအုပ္ထိန္း ၾကေလာ့။ အသီးအသီး အုပ္ေသာ အသင္းေတာ္တို႔ကို အာဏာထား၍ ျပဳသည္မဟုတ္ဘဲ သိုးေတာ္စု ေရွ႕မွာ ပံုသက္ေသကို ျပေသာသူ ျဖစ္ၾက ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သိုးထိန္းအၾကီး ေပၚထြန္ေတာ္မူေသာအခါ သင္တို႔သည္ မညိဳးႏြမ္း တတ္ေသာ ဘုန္းၾကီးေသာ ပန္းဦးရစ္သရဖူကို ခံရလိမ့္မည္။ (၁ေပ ၅း၂-၄)

ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္အခါ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားသည္ အၾကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမ်ား၊ အျပစ္တင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လစ္လ်ဴရႈျခင္းမ်ားကို ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ညီအကိုေတာ္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ သင္း အုပ္ဆရာမ်ားကို အားေပးခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အိမ္ေတာ္သို႔ မေရာက္ၾကေသးပါ။ အိမ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ခရစ္ေတာ္က အျပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ “သာဓုသစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာင္း” ဟူ၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ဆီးၾကိဳေနမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္း အမႈေတာ္ထဲမွာ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ အားေပး တုိက္တြန္းလိုပါသည္။
 
၀မ္းေျမာက္ျခင္း သရဖူ
ဤသရဖူသည္
ဧ၀ံေဂလိ (ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္း)ကို ေဟာေျပာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာသူဆိုရာတြင္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ားတင္သာမဟုတ္ပါ။ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရႊး၊ ကေလး၊ လူၾကီးမေရႊး ေဟာေျပာသူတိုင္း ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေလာက လူသားမ်ား၏ အသက္၀ိညာဥ္ကို ဤစၾကၤာ၀ဠာၾကီးထက္ ပိုမိုတန္ဘိုး ထားပါသည္။ ထို၀ိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ေပး ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပန္လည္ ၾကြခ်ီလာေသာအခါ ထိုအရာတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

ငါတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အေၾကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ၀ါၾကြားျခင္း၏ ဦးရစ္သရဖူ ကား၊ အဘယ္သို႔ ေသာ အေၾကာင္းအရာနည္း။ ငါတုိ႔သခင္ေယရႈခရစ္ ၾကြလာေတာ္မူ ေသာအခါ ေရွ႕ေတာ္၌ သင္တုိ႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ ေလာ။ သင္တို႔သည္ ငါတို႔၏ ဘုန္းအသေရ၊ ငါတို႔၏ ငါတုိ႔ ၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း ျဖစ္ၾကသတည္း။ (၁သက္ ၂း၁၉-၂၀)

ထို႔ေၾကာင့္ ငါ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ငါ့ဦးရစ္သရဖူ တည္းဟူေသာ ငါခ်စ္၍ အလြန္ လြမ္းေသာ ညီအ ကိုတို႔၊ ငါဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း သခင္ဘုရား၌ တည္ေနၾကေလာ့၊ ငါ့ခ်စ္သူတုိ႔။ (ဖိလႅိပိ ၄း၁)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ဒံေယလက ထိုအေၾကာင္းကို တင္စားေျပာဆိုခဲ့ေသာ က်မ္းပိုဒ္တခု ရွိပါသည္။ ထို က်မ္းပိုဒ္က

ပညာရွိေသာသူတို႔သည္လည္း ေကာင္းကင္အေရာင္မ်က္ႏွာက်က္၏ အေရာင္အ၀ါကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားတို႔ကို ေျဖာင့္မက္ျခင္း တရားလမ္းထဲသို႔ သြင္းေသာလူတို႔သည္ လည္း ၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔ လည္း ေကာင္း အစဥ္ထြန္းလင္ၾကလိမ့္မည္။ (ဒံေယလ ၁၂း၃)

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ဆံုး၀ိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ မ်ားမ်ားပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေလေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သရဖူတြင္ ေက်ာက္ျမတ္ၾကယ္ကေလးမ်ား ပိုမိုမ်ားေလေလ ျဖစ္ပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ တန္ဘိုး ထားေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုပ္ဘို႔ တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္ လိုပါ သည္။
 
မညိဳးႏြမ္းတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္
ဤသရဖူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာသူတို႔၏ ရရွိမည့္ ဦးရစ္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တပ္မက္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ေလာက၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ တတ္မက္မႈတို႔ ခံစားခ်င္ေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၏ ေတာင္းဆိုမႈတို႔ကို ပယ္ရွားကာ အသက္ရွင္ ေသာ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ု မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္ခႏၶာ၏ စိတ္အလိုသုိ႔ မလိုက္ဘဲ အရာရာတြင္ ဇာတိကို ခ်ဳပ္တည္း အသက္ရွင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ထိုသရဖူကို ရရွိႏိုင္သည္။

ေျမတလင္း၌ ျပိဳင္၍ ေျပးၾကေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ျပိဳင္၍ေျပးၾကေသာ္လည္း တစ္ ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ဆုကိုရ သည္ဟု သင္တုိ႔မသိၾကသေလာ။ ဆုကို ရမည့္အေၾကာင္း ေျပးၾကေလာ့။ ပြဲ၌ျပိဳင္၍ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ေသာသူမည္သည္ကား အရာရာ၌ တပ္မက္ ျခင္းကို ခ်ဴပ္တည္းတတ္၏။ ထိုသူတုိ႔သည္ ညိဳးႏြမ္းပ်က္စီးတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္း အလို႔ငွါ ျပဳၾက၏။ ငါတို႔မူကား မညိဳးႏြမ္းမပ်က္စီးတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္း အလိုငွါ ျပဳၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါေျပးေသာအခါ အမွတ္တမဲ့ ေျပးသည္မဟုတ္။ လက္ေပြ႕သတ္ ေသာအခါ အာကာသ ေကာင္းကင္ကိုသာ ထိုး၍ သတ္သည္မဟုတ္။ သူတစ္ပါးကို ဆံုးမ ျပီးမွ ကိုယ္တိုင္ရႈံးသူ မျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္း ကိုယ္ကို ထိုး၍ ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိ၏။ (၁ေကာ ၉း၂၄-၂၇)

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ျပန္ၾကြလာေသာအခါ ရွက္ရေသာသူ မျဖစ္မည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ခႏၶာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာ ခရစ္ေတာ္ေပးမည့္ မညိဳးႏြမး္တတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရရွိေသာသူ မ်ားအျဖစ္ အသက္ရွင္ သင့္သည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေယာဟန္ကလည္း သူေရးေသာ ၾသ၀ါဒစာထဲတြင္ ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္ကို ထပ္မံေရး သား ထားျပန္ ပါသည္။

ခ်စ္သားတုိ႔ သားေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ ငါတို႔သည္ အထံေတာ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ရဲရင့္ေသာ အခြင့္ရွိ၍ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း သား ေတာ္၌ တည္ေနၾကေလာ့။ (၁ေယာ ၂း၂၈)

ဓမၼ သရဖူ (သုိ႔) ေျဖာင့္မက္ျခင္း သရဖူ
ဤသရဖူ အမ်ိဳးအစားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေပၚထြန္းျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တသူတိုင္း ရရွိႏုိ္င္သည့္ သရဖူ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔ရက္တြင္ ေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္သည္။ သရဖူ (၅)မ်ိဳးထဲတြင္ အလြယ္ကူဆံုး ရရွိႏိုင္ေသာ သရဖူအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ မည္သူမဆို ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးရွိေနသည္။

ေကာင္းစြာေသာ တုိက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳျပီ၊ ေျပးရေသာ လမ္းကို အဆံုးတိုင္ေအာင္ ငါေျပး ျပီ။ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ေစာင့္ေရွာက္ျပီ။ ယခုမွစ၍ ဓမၼသရဖူသည္ ငါ့အဖုိ႔ သုိထား လွ်က္ ရွိျပီ၊ ထိုေန႔ရက္၌ တရားသျဖင့္ စီရင္ေတာ္မူေသာသူ တည္းဟူေသာ သခင္ဘုရား သည္ ထုိသရဖူကို ငါ၌ အပ္ေပးေတာ္မူျပီ၊ ထိုမွ်မက ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကို ေတာင့္တ ေသာ သူအေပါင္းတို႔၌လည္း အပ္ေပးေတာ္မူမည္။ (၂တိ ၄း၆-၈)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလုက ေကာင္းစြာေသာ တုိက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳျပီ” ဟုဆိုရာတြင္ သူအသက္တာတြင္ ဇာတိ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ခက္ခဲစြာ ေတာ္လွန္ခဲ့ရသည္။ “တိုက္လွန္ျခင္းကို ငါျပဳျပီ”ဟု ေျပာဆိုရာတြင္ ထိုအသံုး အႏႈံးမွာ စစ္သားတစ္ေယာက္က တုိက္ပြဲတြင္ ေျပာဆိုေသာ စကားႏွင့္တူသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ “ေျပးရေသာ လမ္းကို အဆံုးတုိင္ေအာင္ ငါေျပးျပီ” ဆုိရာတြင္ အေျပးသမားတစ္ေယာက္ ေျပာဆိုသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ ေန႔စဥ္အသက္တာအတြက္ မာရ သြန္ျပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခင္က ေရးသားခဲ့ျပီးေသာ Post တြင္ ေဖၚျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ငါေစာင့္ေရွာကျ္ပီ ဆိုရာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ (kept)ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ လံုျခံဳေရးသမားမ်ား အသံုးျပဳေသာ စကားလံုး ျဖစ္ျပီး သူေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ပစၥည္မ်ားကို ဂရုစိုက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္က ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားကို ျခံဳငုံေလ့လာ ၾကည့္ေသာ္ ရွင္ေပါလု ဘ၀အသက္တာတြင္ သူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အငန္းအတာ တာ၀န္မ်ားကို ျပီးဆံုးျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ ျပန္လာေသာ ေန႔ရက္တြင္ ရရွိမည့္ ဆုသရဖူကို ေသခ်ာေပါက္ ရရွိခံစားမည္ကို သိရွိျပီး ျဖစ္သည္။ သူအတြက္ ထိုေန႔ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေနေတာ့သည္။ မည္သည့္ အေျခအေနကိုမွ် စဥ္းစားစရာမလို။ အသက္တာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္ျဖစ္ေစ သူအတြက္ ဆုသရဖူ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ျပီး၊ ရရွိျပီး၊ ခံစားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည့္ ေန႔ရက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနသည္။


ပတ္မုကၽြန္းတြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုဆုေတာင္းခ်က္တြင္

သခင္ေယရႈ ၾကြလာေတာ္မူပါ။ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၂၁)

နာမေတာ္ျမတ္၌
ဆရာမင္းလြင္ (သင္းအုပ္ဆရာ)
ကိုးမိုင္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

Save

Be the first to comment

Leave a Reply