ထူးခၽြန္သူတုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္း

The Road to Excellence   
မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္း
ျပေသာ ဆာငတ္ေတာင့္တမႈရွိသည့္ လူတုိ႔ အား
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳစုတည္ေဆာက္ ေပးလ်က္ရွိ
ပါသည္။ ထုိလူတုိ႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္း
စြာ ရင္းႏွီးသိကၽြမ္းလုိသူမ်ား၊ ဘုရားသခင္ သူ တုိ႔အား ျဖစ္ေစလုိသည့္အတုိင္း ျဖစ္ရန္ ဆႏၵ
ျပင္းျပသူ မ်ား၊ တရားေဟာပလႅင္မွာ၊ သာသနာ
ကြင္းထဲမွာ၊ မိမိေနအိမ္မွာ၊ မိမိရုံးငွါန (သုိ႔) ကုိယ္ေတာ္ေစလႊတ္ သည့္ မည္သည့္ေနရာမွာ မဆုိ၊ ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ အေစခံလုိသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

သည္လုိ ပုဂိၢဳလ္ေတြကုိ လူေတြက “ေရာင့္ရဲေက်နပ္မႈမရွိတဲ့လူေတြ၊ ေကာင္းကင္ဘုံကုိ ေအး ေအးေဆးေဆးနဲ႔ မသြားျခင္တဲ့လူေတြ” လို႔ေျပာေကာင္း ေျပာမည္။ အမွန္စင္စစ္ သူတုိ႔ေတြက တမန္ေတာ္ ေပါလု ေျပာသည့္အတုိင္း အထက္အရပ္မွ ဆုကုိရဖုိ႔အတြက္ ပ်င္းေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သည္ထက္ ပုိၿပိး ေလးေလးနက္နက္ ေျပာရလွ်င္ သူတုိ႔သည္ အျမင့္မားဆုံး ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ သြားရာလမ္းေပၚ၌ ရွိေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သင္ေကာ – အဲသည္အထဲမွာ ပါပါသလား? ဟုတ္ကဲ့ဟု ဆုိပါက ကၽြႏု္ပ္အေနနဲ႔ သင့္အား ေအာင္ျမင္စြာ ပန္း၀င္ႏုိင္သည့္ အေျပးသမားကဲ့သုိ႔ ဆြဲေဆာင္ေပးမည့္ စကားတစ္ခြန္းကုိ ေ၀ငွလုိပါ သည္။ အဲဒါကေတာ့ … “ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ပထမ ဦးစားေပးပါ။” (Put the word first) ဆုိတာပဲ ျဖစ္သည္။
သင့္အေနနဲ႔ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္  ဧ၀ံေဂလိဆရာတစ္ဦး (သုိ႔) ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ ျမတ္၌ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ပထမတန္းအဆင့္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ျဖစ္ဖုိ႔ ပန္းတုိင္ ထားရွိပါက ယင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွ ေပၚထြန္းလာသည့္ ဥာဏ္ပညာ (Wisdom) ျဖစ္ၿပီး ထုိအရာကပင္ သင့္အား ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ အေရာက္ပုိ႔ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သည္အရာကား … ေရွာလမုန္မင္းႀကီး … ၊ သူက သုတၲံ ၄း ၅-၉ ကုိ ေရးသားသည့္ အခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား နားလည္ေစလုိ သည့္ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္သည္။

“ပညာကို ဆည္းပူးေလာ့။ ဥာဏ္ကုိ ဆည္းပူးေလာ့။ သတိမလိေစႏွင့္။ ငါ၏ ႏႈတ္ထြက္စကားကုိ မလႊဲမေရွာင္ႏွင့္။ ပညာကုိ မစြန႔္ႏွင့္။ သူသည္ သင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းလိမ့္မည္။ သူ႕  ကုိ ခ်စ္ေလာ့။ သင့္ကုိ ေစာင့္မ လိမ့္မည္။ ပညာသည္ အျမတ္ဆုံးေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ပညာကုိ ဆည္းပူးေလာ့။ ဆည္းပူးသမွ်ေသာ ဥစၥာတုိ႔တြင္ ဥာဏ္ကုိ ဆည္းပူးေလာ့။
သူ႕ ကုိ အျမတ္ထားေလာ့။ သူသည္ သင့္ကုိ ခ်ီးေျမွာက္ လိမ့္မည္။ သူ႕  ကုိ ဖက္ရမ္းလွ်င္ ဂုဏ္အသေရကုိ ေပးလိမ့္မည္။ သင္၏ ေခါင္းကုိ တင့္တယ္ ေသာ ဦးရစ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္၍ ဘုန္းႀကီးေသာ သရဖူကုိ အပ္ႏွံလိမ့္မည္။” (သု၊ ၄း ၅-၉)။
ေယရႈကလည္း သည္အရာကုိ ေျပာလုိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ “ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထုိအရာမ်ားကုိ ထပ္၍ ေပးေတာ္မူ လတံ့။” ဟု ဆုိခဲ့သည္ (မႆဲ ၆း ၃၃)။

သင့္အေနနဲ႔ တကယ္ပဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ပထမ ဦးစားေပးမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက က်မ္းစာကုိ မိနစ္အနည္းငယ္ အၾကာေလာက္ အေပၚယံေၾကာ ဖတ္တာထက္ ပုိၿပီး ေလးေလးနက္နက္ လုပ္ေဆာင္ ဖုိ႔ လုိ လိမ့္မည္။ သင့္ႏွလုံးသားႏွင့္ ဦးေႏွာက္၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အစဥ္ျပည့္၀ေနဖုိ႔ ေန႔ေရာ … အာရုံထဲသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါ ပုိ႔လႊတ္ေနရမည္။

“ဟုိး … ေနပါဦး၊ ဒီမွာ ညီအစ္ကုိ ခုပ္(ပ္)လန္း၊ ခဗ်ၤား ေျပာတာ သိပ္မလြန္လြန္းဖူးလား?” သင့္အေနနဲ႔ သည္လုိ ေမးေကာင္း ေမးမည္။ …. ဟုတ္ကဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ရွင္းျပပါမည္။ ေတးဂီတ (Music) ဘာသာရပ္ကုိ အထူးျပဳယူထားေသာ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးကုိ ေမးၾကည့္ပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္ေန႔ (ေလး)နာရီ ခန္႔ ေလ့က်င့္ရမည္။ အုိလံပစ္ပြဲမွာ ေရခဲျပင္ ေလ်ာစီးျပဳိင္ပြဲ ၀င္သူေတြအတြက္ ဆုိလွ်င္ တစ္ေန႔ (၆)နာရီမွ (၈)နာရီထိ ေလ့က်င့္ရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ သူတုိ႔၏ ပန္းတုိင္ ျဖစ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈ သရဖူ ဆြတ္ခူးႏုိင္ေရးအတြက္ သူတုိ႔ဘ၀ကုိ လုံး၀ဥႆုံ အပ္ႏွံထား ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သင့္အတြက္လည္း ဤကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနနဲ႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာနယ္ပယ္မွာ တကယ္ပဲ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လုိပါက ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အတြက္ လုံး၀ဥႆုံ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ေလ့က်င့္မႈ သင္တန္း၏ အစပိုင္းမွာ ျဖစ္သည္။

သင့္စိတ္အာရုံထဲသုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု စိမ့္၀င္ ထုိးေဖာက္ ဖုိ႔ရန္အတြက္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာ အသံသြင္း တိတ္ေခြမ်ား (သုိ႔) ၀ိညာဥ္တန္ခုိး ဘိသိက္ ျပည့္၀ေသာ က်မ္းစာ အေျချပဳ တရားေဟာ တိတ္ေခြမ်ား နားေထာင္ဖုိ႔ လုိအပ္လွသည္။ ဆုိလုိတာက သင္သြားရာ လမ္းသုိ႔  နားၾကပ္ ကက္ဆက္ (သုိ႔) CD စက္ေလး တစ္ခု ေဆာင္သြားရမည္။ သင့္အေနနဲ႔ လက္တစ္ ဖက္က မုတ္ဆိတ္ရိတ္ ဂ်ဳတ္ဓါးကုိ ကုိင္ၿပီး အျခားတစ္ဖက္က CD စက္ေလးကုိ ကုိင္ထားရတာေလး ျဖစ္လိမ့္မည္။

ဒါမွမဟုတ္ သင္၏ ကားထဲမွာ ကက္ဆက္ ဖြင့္ထားမည္။ အဆုံးစြန္ ေျပာရလွ်င္ သင္၏ အိပ္ယာေဘးမွာ သင္၏ CD စက္ကုိ ႏုိးစက္ အျဖစ္ပင္ ထားရမည္ဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္ တစ္ကုိယ္လုံး (ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္) ကုိ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ ရႊဲစုိနစ္ျမဳပ္သည္အထိ နည္းမ်ဳိးစုံ သုံးၿပီး ျပဳလုပ္ရမည္။

သည္လုိလုပ္ဖုိ႔က သိပ္မလြယ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင့္အေနနဲ႔ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ မဟာေစခုိင္းခ်က္ႀကီး (The Great Commission) ၿပီးျပည့္စုံဖုိ႔  ဆႏၵျပင္းျပသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ဇြဲလုံ႔လ ရွိရေပမည္။ စာတန္က သင့္ကုိ အၿမဲ ဆန္႔က်င္ ေႏွာက္ယွက္မွာ ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ “တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ထားပါ” လုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ သည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ သင္၏ တပ္မႈးျဖစ္ၿပိး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ရန္သူမ်ားရွိရာ စစ္ေျမ ျပင္သုိ႔ သင့္ကုိ ေစလႊတ္မည္ဆုိပါက အထက္ပါအတုိင္းပဲ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ကုိယ္သင္ ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္မႈ မရွိဘဲ စာတန္၏ အင္အားစုႀကီးႏွင့္ ရုတ္တရက္ ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲ ၀င္ရလွ်င္ ဘယ္လုိအေျခအေန ျဖစ္သြား ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သင္ ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

သင္သည္ ေရွ႕  တန္းစစ္မ်က္ႏွာ၌ ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ စစ္သည္ေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မေမ့ပါႏွင့္။ သင့္ကုိ အစြမ္းကုန္ တုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးမည့္ ရန္သူမ်ားကုိ သင္ ရင္ဆုိင္ရမည္။ သူသည္ မီးစက္လက္နက္ႏွင့္ သင့္ကုိ ပစ္မည္။ သင့္ကုိ တြန္းခ်ဖုိ႔ ငရဲ၏ တမန္ကုိ ေစလႊတ္မည္။ သင္က်ရႈံးဖုိ႔ နည္းမ်ဳိးစုံကုိ အသုံးျပဳလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေၾကာက္ပါႏွင့္။ သင့္ကုိယ္သင္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖင့္ လက္နက္ တပ္ဆင္ၿပီး အသင့္ျပင္ထားႏုိင္ပါသည္။ သင့္ေရွ႕  ၌ ဟန္႔တားေသာ ရန္သူမွန္သမွ်ကုိ သင္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ ေအာင္ပြဲရ စစ္သူရဲတစ္ဦး ျဖစ္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

အရာရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ ယေန႔ေခတ္အခါသမယ၌ ဘုရားသခင္အတြက္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္ ေရြးေကာက္ထားေသာ သင္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ကုိယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္။

သင့္ကုိယ္သင္ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးဖုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ သင့္အသက္တာ၌ ရသမွ်အခိ်န္ အားလုံးကုိ အသုံးၿပဳၿပီး ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရႈပါ။ ေလ့လာပါ။ က်က္မွတ္ပါ။ နားေထာင္ပါ။ ဆင္ျခင္ ႏွလုံးသြင္းလ်က္ လက္ေတြ႕  လုိက္ေလွ်ာက္ပါ။ မိမိကုိယ္ကုိ မညာမတာ အဆုံးစြန္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈ ၿပဳပါ။
အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ပထမ ဦးစားေပးပါ။ မ်ားမၾကာမွီ အခ်ိန္၀ယ္ ခန္းနားထယ္၀ါလွသည့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ဆုသရဖူေတြ၊ တေပြ႕  တပုိက္ႀကီးနဲ႔ သင္ ျပဳံးေပ်ာ္ေနလိမ့္မည္ဆုိတာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ပါ မိတ္ေဆြ။

(Rev. သိန္းသန္းထြန္း)

Save

Save

Save

Be the first to comment

Leave a Reply