ပညာရွိေသာသူ၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ား

Characteristics of a wise person
၁။ ပညာရွိေသာသူသည္ ကာလအခ်ိန္ကုိလည္း ေကာင္း၊ စီရင္ရေသာ အခြင့္ကုိလည္းေကာင္း၊
သိျမင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ (ေဒသနာ ၈း၅)။
၂။     ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိ၏ အနာဂတ္အ တြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ (သုတံၲ
၆း၆-၈)။
၃။     ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိသြားရမည့္လမ္းကုိ သိသူျဖစ္သည္ (သုတံၲ ၁၄း၈)။
၄။      ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိသြားရာလမ္းကုိ  ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈ ဆင္ျခင္ေသာသူ ျဖစ္သည္ (သုတံၲ  ၁၄း၁၅)။

၅။     ပညာရွိေသာသူသည္ ေၾကာက္၍ ဒုစရုိက္ကုိ ေရွာင္တတ္သည္ (သုတံၲ ၁၄း၁၆)။
၆။     ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိသိေသာအရာကုိ ထုတ္ေဖာ္၀ါၾကြား၍ မေျပာဆုိတတ္ (သုတံၲ ၁၂း၁၃)။
၇။     ပညာရွိေသာသူသည္ သတိေပးေသာစကားကုိ နားေထာင္တတ္၏ (သုတံၲ ၁၃း၁၀)။
၈။     ပညာရွိေသာသူသည္ ဆုံးမေသာစကားကုိ ဂရုျပဳတတ္၏ (သုတံၲ ၁၇း၁၀)။
၉။     ပညာရွိေသာသူသည္ အရာရာကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ က်င့္ေဆာင္တတ္၏ (ဧဖက္ ၅း၁၅)။

၁၀။     ပညာရွိေသာသူသည္ ဘုရားစကားကုိ ၾကားရုံမွ်မက နားေထာင္တတ္၏ (မႆဲ ၇း၁၄)။
၁၁။     ပညာရွိေသာသူသည္ မိမိႏႈတ္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းတတ္သူ ျဖစ္၏ (သုတံၲ ၁၀း၁၉)။
၁၂။     ပညာရွိေသာသူသည္ ေဒါသအမ်က္ကုိ လႊဲေရွာင္တတ္၏ (သုတံၲ ၂၉း၈)။
၁၃။     ပညာရွိေသာသူ၏ လွ်ာသည္ အနာေရာဂါုိပင္ ေပ်ာက္ကင္းေစတတ္၏ (သုတံၲ ၁၂း၁၈)။
၁၄။     ပညာရွိေသာသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္ ကယ္တင္ေသာအမႈကုိ ျပဳတတ္၏ (သုတံၲ ၁၄း၃)။
၁၅။     ပညာရွိေသာသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတုိ႔သည္ ပညာအတတ္ကုိ စြန္႔ႀကဲတတ္၏ (သုတံၲ ၁၅း၇)။
၁၆။     ပညာရွိေသာသူသည္ စိတ္ရွည္သူ ျဖစ္၏ (သုတံၲ ၁၄း ၂၉)။

၁၇။     ပညာရွိေသာသူ၏ လွ်ာသည္ ပညာအတတ္ကုိ ႏွစ္သက္တတ္၏ (သုတံၲ ၁၅း၂)။
၁၈။     ပညာရွိေသာသူသည္ တန္ခုိးရွိ၏။ ပညာအတတ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူသည္ ခြန္းအားတုိးပြားတတ္ ၏ (သုတံၲ ၂၄း၁၅)။
၁၉။     ပညာရွိေသာသူသည္ (ေပ်ာက္ဆုံး) ၀ိညာဥ္မ်ားကုိ ရေသာသူ ျဖစ္၏ (သုတံၲ ၁၁း၃၀)။
၂၀။     ပညာရွိေသာသူသည္ အႀကီးအ႕ကဲေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ ႏွစ္သက္ျခင္းေက်းဇူးကုိ ခံယူ၏ (သုတံၲ ၁၄း၃၅)။

၂၁။     ပညာရွိေသာသူ၏ သြန္သင္ဆုံးမမႈသည္ အေသခံရာေက်ာ့ကြင္းတုိ႔မွ လႊဲေရွာင္ရာ အသက္ စမ္းေရတြင္းျဖစ္၏ (သုတံၲ ၁၃း၁၄)။
၂၂။     ပညာရွိေသာသူသည္ အရာရာကုိ သမၼာသတိျဖင့္ ျပဳမူတတ္၏ (သုတံၲ ၁၃း ၁၆)။
၂၃။     ပညာရွိေသာသူ၏ နားသည္ ပညာစကားကုိ ရွာတတ္၏ (သုတံၲ ၁၈း ၁၆)။
၂၄။     ပညာရွိေသာသူသည္ သိပံၸသရဖူကုိ ေဆာင္းတတ္၏ (သုတံၲ ၁၄း ၁၈)။
၂၅။     ပညာရွိေသာသူသည္ ေျမြကဲ့သုိ႔ လိမၼာ၍ ခ်ုဳိးငွက္ကဲ့သုိ႔ အဆိပ္ကင္းလ်က္ရွိ၏ (မႆဲ ၁၀း၁၆)။
၂၆။     ပညာရွိေသာသူသည္ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာက်က္၏ အေရာင္အ၀ါကဲ့သုိ႔ အစဥ္အၿမဲ ထြန္းလင္း လိမ့္မည္ (ဒံေယလ ၁၂း၃)။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ “ပညာရွိေသာသူ” ဆုိသည္မွာ ေလာက ပညာ၊ ဘြဲဒီဂရီကုိ ေျမာက္ျမားစြာ ပုိင္ဆုိင္ရရွိထားေသာ သူမ်ားကုိ ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကုိ မိမိ၏ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္၍ ခရစ္ေတာ္၌ ရွိၿပီဆုိလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ ပညာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရြးႏုတ္ျခင္း၊ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (၁ေကာ၊ ၁း၃၀)။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ “ပညာရွိမ်ား” ျဖစ္ၾကသည္။

ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ ၍ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာဘုရားကုိ သိကၽြမ္းေသာသူသည္ ဘုရားေရွ႕ တြင္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ “ပညာရွိ” ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ပညာရွိေသာသူ” ဟူေသာ ေနရာတြင္ မိမိနာမည္ကုိ ထည့္၍ ေယရႈနာမ၌ အၾကိမ္ၾကိမ္အခါခါ ၀န္ခံျမြက္ဆုိျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာကုိ ဧကန္အမွန္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မည္။
(Rev. သိန္းသန္းထြန္း)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*