အိပ္မက္ထဲ၌ ရပ္ေနျခင္း (Standing in Your Dream)

အကယ္၌ ဘုရားသခင္က သင့္အား အိပ္မက္ တစ္ခုေပးထားၿပီး၊ ၄င္းအိပ္မက္က တစ္စုံတစ္ ခုအား ႀကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏လက္ရွိအေျခအေနက သင့္ အိပ္မက္အား အေကာင္းအထည္ေဖာ္ဖုိ႔ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္မွတ္ရသည္ဆုိပါက ဤ ေဆာင္းပါးသည္ သင့္အတြက္  ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မ ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားရျခင္းမွာ သင့္အိပ္မက္ကုိ သင္ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ႔၊ သင့္မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ သိမ္ငယ္စိတ္ခံစား ေနရပါေစ၊ သင္၏အိပ္မက္က အမွန္တကယ္ျဖစ္လာဖုိ႔ရန္အတြက္ သိပ္ႀကီးမားလြန္းေနပါေစ၊ ဘုရားသခင္သည္ ထုိအိပ္မက္အား သင့္အသက္တာ၌ ျဖတ္သန္းသြားဖုိ႔ရန္ အတြက္ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူေသာဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းစာက ဤသမၼာတရားကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ ဖြင့္ျပထားပါသည္။ အသက္ (၁၀၀)ခန္႔ရွိေသာ အာၿဗဲဟံ၊ သူ႔မွာ သားတစ္ေယာက္မွမရွိ၊ မိန္းမကလည္းအုိမင္းေနၿပီး သားမဖြားေသာအၿမဳံမ ျဖစ္ေန သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမွာပင္ ဘုရားသခင္က သူ႔အားသားတစ္ေယာက္ ေပးမည့္ အေၾကာင္း အိပ္မက္ မက္ရဲခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕အားလူမ်ဳိးမ်ားစြာတုိ႔၏ ဖခင္ဟု မိမိကုိယ္ကုိ ေခၚဆုိရန္ မိန္႔ဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္ သူ႔ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမ်ားက သူ႕အား ၀ုိင္းရယ္ခဲ့ၾကမည္။ သုိ႔ေသာ္ အာျဗဟံက ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကုိသာ ယုံၾကည္စြဲလန္းေနခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ သူ႔အိပ္မက္ထဲမွာ သူကုိယ္တုိင္ရပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

သမၼာက်မ္းစာတစ္ခုလုံးက ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္မရွိေသာ အိပ္မက္ေတြပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ လူေတြအေၾကာင္းႏွင့္ ျပည့္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ထုိအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ဖတ္ရႈရုံမွ်မက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အထဲ၌ ထုိသမၼာတရား ရွင္သန္ႏုိးၾကြလာဖုိ႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္မတုိ႔က သူတုိ႔အေၾကာင္း ဖတ္တုိင္း သူတုိ႔ဟာ ကၽြန္မတုိ႔လုိ သာမာန္ လူမ်ဳိးမဟတ္ဘဲ အလြန္ထူးျခားေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ရႈျမင္ မိၾကပါသည္။

သူတုိ႔ေတြလည္း ကၽြန္မတုိ႔ကဲ့သုိ႔ အသက္တာမွာ အမွားေတြ၊ က်ရႈံးမႈေတြ၊ အားနည္း ခ်က္ေတြ၊ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀မႈေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ေမ့ေနတတ္ပါသည္ (ယာကုပ္ ၅း ၁ရ) ကုိ ၾကည့္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ ထင္ျမင္မႈ၏ ရလဒ္မွာ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မတုိ႔အားေပးမည့္ ႀကီးမားေသာ အိပ္မက္ေတြကုိ လက္ခံဖုိ႔ ရွက္ရြံ႕စြာႏွင့္ ေျပးထြက္မိျခင္းျဖစ္သည္။ ဟုိးေရွးေရွးတုံးက ယုံၾကည္ျခင္း သူရဲေကာင္းေတြအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အံ့ၾသဖြယ္ အုပ္လုပ္ခဲ့သလုိ၊ ဒီကေန႔လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေကာင္း လုပ္မွာပဲဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔သာ ဒယီးဒယုိင္ေလွ်ာက္မိေပသည္။ သည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ယေန႔သင့္ကုိ ကၽြန္မ သက္ေသျပခ်င္ပါသည္။ က်မ္းစာထဲက အျဖစ္အပ်က္သက္သက္မဟုတ္ ကၽြန္မရဲ႕ အသက္တာထဲက အေတြ႕အႀကဳံကုိလည္း ေ၀ငွခ်င္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ကုိ သင္အမွန္အကယ္ ယုံၾကည္မည္ဆုိပါက ကုိယ္ေတာ္သည္ သင့္အားျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ သည့္ အမႈမ်ားကုိ ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္တကယ္ပဲ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာရဲသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယေန႔ ကၽြန္မႏွင့္ ကၽြန္မခင္ပြန္း ကဲနက္သ္တုိ႔ ကၽြန္တုိ႔၏ အိပ္မက္ထဲ၌ ရပ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ကၽြန္မတုိ႔၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဘုရားသခင္ထားရွိခဲ့ေသာအရာေတြ၊ ဒီကေန႔ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနသည္ကုိ ကၽြန္မျမင္ေနရပါသည္။

ကၽြန္မ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာလုိသည္မွာ ကၽြန္မႏွင့္ ကဲနက္သ္ဟာ လူထူးလူဆန္း ပုဂိၢဳလ္ေတြ မဟုတ္ဘူးဆုိတာပဲ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ အထူး (Special) ေရြးေကာက္ခံရသူေတြ မဟုတ္ပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ေျပာရလွ်င္ ယခုလုိ အသက္တာ မေရာက္ခင္၌ ကၽြန္မတုိ႔သည္ အရႈပ္ေထြးႏွင့္ ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ေနေသာ ဘ၀ျဖင့္သာ အသက္ရွင္ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ႀကီးမားေသာ အေၾကြးမ်ားႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (Big Debts and Bad Decision)
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မနဲ႔ ကဲနက္သ္က အၿမဲတမ္း တရားေဟာဆရာေတြ ျဖစ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မ ကဲနက္သ္ခုပ္လန္းကုိ ပထမဆုံး ေတြ႔သည့္အခ်ိန္၌ တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ေ၀းစြ၊ သူက ေလယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္၊ ၿပီးေတာ့ Night-club မွာ သီခ်င္းဆုိသည္။

ပထမဆုံးေသာ စေန၊ တနဂၤေႏြ အားလပ္ရက္မွာ ကၽြန္မတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ အျပင္ထြက္ၾကသည့္အခါ၊ သူက ကၽြန္မကုိ လက္ထပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာသည္။ ကၽြန္မက သူ႔အား ‘ဟုတ္ကဲ့’ လုိ႔ အေျဖေပးလုိက္မိ သည္ကုိ ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မအံ့ၾသမိခဲ့သည္။ ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မ မယုံၾကည္ႏုိင္ ျဖစ္ရသည္။ ဟုတ္ပါသည္၊ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္မအသက္က (၁၉)ႏွစ္ပဲ ရွိေသးသည္ဆုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္း မစဥ္းစားမိတတ္၊ ငါဘာလုပ္လုိက္မိၿပီလဲ? ကၽြန္မ သူ႔အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိ၊ (သူက လူေခ်ာ တစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္သည္။ ယခုလုိ ကၽြန္မမ်က္စိကုိ ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္ေရးဆုိသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ ကၽြန္မဘ၀မ်ာ ယထင္က မရွိခဲ့ဘူးပါ) ကၽြန္မကုိယ္ကၽြန္မ ‘ငါ ဒီအထဲကေန မၾကာခင္ ရုန္းထြက္ႏုိင္မွာပါ’ လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ အားတင္းမိသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာႏွင့္ပင္ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ကဲနက္သ္ ခုပ္လန္းႏွင့္ ကၽြန္မ လက္ထပ္လုိက္မိသည္။ တကယ္ေတာ့ ကဲနက္သ္ ခုပ္လန္းနဲ႔ သူ၏အေၾကြး စာရင္း ေတြကုိ ကၽြန္မလက္ထပ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔၏ စြန္႔စားမႈက အေၾကြးေတြႏွင့္ တာထြက္ ခဲ့သည္။ အေၾကြးက သူ႔ဘ၀လမ္းခရီးတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနခဲ့သည္ပဲ။

ကၽြန္မထင္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူ၏ သုံးဘီးတပ္စက္ဘီးကုိပင္ ေပါင္ထားၿပီး ေငြေခ်းခဲ့သည္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ေကာ ဘာျဖစ္ေသးလဲ? ခ်က္ျခင္းပဲ ကၽြန္မတုိ႔ညံ့ဖ်င္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မိခဲ့ သည္။ (သင့္ကုိယ္သင္ ထင္ေကာင္း ထင္မိမည္။ ‘ငါ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မုိက္မဲတဲ့ အရာေတြ လုပ္မိခဲ့တယ္’ ကၽြန္မကုိ ယုံပါ။ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံး ဒီလုိလုပ္မိသူေတြခ်ည္းပါပဲ)။

ကၽြန္မတုိ႔ လက္ထပ္ၿပီးၿပီးခ်င္း၊ ကဲနက္သ္က ဖြင့္ကာစ အလုပ္ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုမွာ အလုပ္၀င္လုပ္ သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ က်ိန္းေသေပါက္ ခ်မ္းသာလာမယ္လုိ႔ တြက္ဆထားခဲ့ၿပီး ကၽြန္မပင္လွ်င္ လက္ရွိ အလုပ္ကုိ စြန္႔၍ အဲဒီ ကုမၸဏီႀကီးမွာ အလုပ္ေျပာင္းလုပ္ခဲ့သည္။ ကၽြန္မက ကုမၸဏီမွာ အတြင္းေရးမႈး ရာထူူးကုိ ရခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာပါ။ ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းမလည္ပတ္ႏုိင္ဘဲ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။

အဲသည္ေလာက္ အေျခအေနဆုိးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ေသာေန႔ေတြကုိ ကၽြန္မဘယ္ေတာ့မွာ ေမ့နုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကဲနက္သ္က ေနာက္အလုပ္သစ္ တစ္ခုရွာေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္မက ငွားထားသည့္ အိပ္ခန္း သုံးခန္းပါ ေနအိမ္ေလး၌ ထုိင္ေနၿပီး၊ ကၽြန္မတုိ႔ဘ၀မွာ ျဖစ္လာသည့္အရာေတြအတြက္ အဲ့ၾသေတြေ၀ ေနမိသည္။ ကၽြန္မမွာ ဘယ္မွသြားစရာမရွိ၊ ပုိက္ဆံလည္းမရွိ၊ အလုပ္လည္းမရွိ။

ဘုရားသခင္က စာငွက္ေတြကုိပင္ ဂရုစုိက္သည္ဆုိလွ်င္…  (If God cares about the Birds)

အဆုိးဆုံးက ကၽြန္မမွာ ဘာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွမရွိ။ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးစားရမွန္းလည္း မသိခဲ့။ ‘ဘုရားသခင္က ဘာတစ္ခုမွ အသစ္မလုပ္ေတာ့ဘူး’ ဟု သြန္သင္သည့္ ဂုိဏ္းဂနထဲမွာပဲ ကၽြန္မ ႀကီးျပင္းခဲသည္။ တစ္ေန႔ေတာ့ ကဲနက္သ္အတြက္ သူ႕အေမက ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ အျဖစ္ေပးထား ေသာ က်မ္းစာအုပ္ကုိ ေကာက္ယူမိသည္။ စာအုပ္ရဲ႕ ေရွ႕ဆုံးမွာ သူမလက္ေရးနဲ႔ ‘သားကဲနက္သ္ .. ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကုိ ေရွးဦးစြာ ရွာၾကေလာ့။ ေနာက္မွ ထုိအရာမ်ားကုိ ထပ္၍ေပးေတာ္မူလတံ့’ (မ၊ ၆း ၃၃) လုိ႔ ေရးထားတာကုိ ဖတ္မိသည္။

ကၽြန္မ သိပ္မ်ားမ်ား စားစား မသိခဲ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မပုိၿပီး သိသင့္တဲ့အရာေတြရွိမယ္ လုိ႔ ယူဆၿပီး၊ အဲသည္ က်မ္းစာကုိ ဖြင့္လုိက္သည့္အခါ ဘုရားသခင္က စာငွက္ေတြကုိ ေကၽြးေမြးၿပီး ေတာႏွင့္ပန္း ေတြကုိလည္း အလွဆင္ေပးေၾကာင္း ဖတ္မိသည္။  ‘ဘုရားသခင္က စာငွက္ေတြကုိ ေကၽြးေမၚၿပီး ေတာ္ႏွင္းပင္ေတြကုိလည္း အ၀တ္နဲ႔ဖုံးလႊမ္းေပးတယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မကုိလည္း သူဂရုစုိက္မွာပဲ’ လုိ႔ ေတြးမိသည္။

အဲသည္ေန႔မွာ ကၽြန္မဆုေတာင္းၿပီး သခင္ေယရႈကုိလည္း ‘ကုိယ္ေတာ္ ကၽြန္မအသက္တာထဲမွာ ကုိယ္ေတာ္တစ္စုံတစ္ခု လုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္၊ အဲဒီအရာကုိ ကုိယ္ေတာ္ပဲယူေတာ္မူပါ’ လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါ သည္။ ၿပီးေနာက္ ကၽြန္မ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ပုိမုိသိခ်င္လာသည္။ ဘုရားေက်ာင္းလည္း တက္ခ်င္ လာသည္။

ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကဲနက္သ္လည္း အလုပ္သစသစ္တစ္ခုရလာသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ခန္းအသစ္ တစ္ခု ဆီသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့သည္။ ကားေကာင္းတစ္စီးလည္း ၀ယ္လုိက္သည္။ အဲဒါေတြအျပင္ ထူးထူး ဆန္းဆန္း ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က ကဲနက္သ္ကုိ ေျပာသည္။ ‘အခုခ်ိန္က စၿပီး ဒီမိသားစုကုိ ငါနဲ႔မွန္ကန္စြာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပါ’ ကဲနက္သ္က သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ လုံး ဘုရားသခင္ဆီက ေျပးထြက္ေနခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဘုရားသခင္က ေလးနက္စြာႏွင့္ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိေနေသာေၾကာင့္ သူ လ်စ္လ်ဴရႈမေနႏုိင္ေတာ့။ ႏွစ္ေပါင္းမ်းစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ သူ၏ လူငယ္ဘ၀မွာ Sunday School ဆရာမ Mrs. Taggert ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ အတုိင္း သူလုိက္နာခဲ့သည္။ သူ၏ေခါင္းကုိ င႔ုံ၍ သခင္ေယရႈအား သူ႕စိတ္ႏွလုံးထဲ ၀င္ေရာက္အုပ္စုိးဖုိ႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

အိမ္ခန္းသစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕သည့္ေန႔မွာပဲ ကဲနက္သ္က ကၽြန္မကုိ ေျပာလာသည္။ ‘ငါအခုက စၿပီး ဘုရားသခင္အေၾကာင္း တရားေဟာေတာ့မယ္ဆုိရင္ မင္းဘယ္လုိသေဘာရလဲ’ လုိ႔ ေမးသည္။ ကၽြန္မ စဥ္းစားမိခဲ့တာ သတိရေသးသည္။ ‘ဘာ… ရွင္ တရားေဟာေတာ့မယ္၊ ကၽြန္မ ရွင့္ကုိ ဘုရားေက်ာင္း သြားဖုိ႔ေတာ္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ဘူး’။

အဲသည္ေနာက္ မၾကာခင္မွာဘဲ ကဲနက္သ္၏ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေ၀း တစ္ခုသုိ႔ သြားခဲ့ပါ သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမွာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္းကုိ ခံယူျခင္းႏွင့္ အျခားေသာဘာသာ စကားေျပာျခင္းအေၾကာင္း သိခဲ့ရပါသည္။ ဒီလုိသြန္သင္တာ ကၽြန္မတစ္ခါမွ မၾကားဖူးခဲ့သလုိ ဒီအရာ ေတြဟာ ဘုရားသခင္ဆီကလာတာ ဟုတ္မဟုတ္၊ ကၽြန္မေသေသခ်ာခ်ာ မခြဲျခားတတ္ပါ။ ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္မအျပင္ထြက္ၿပီး စီးကရက္ တစ္လိပ္ဖြာရင္းနဲ႔ စဥ္းစားေနမိသည္။

ကၽြန္မ အျပင္ထြက္ထုိင္ေနရင္း ဘုရားသခင္အား ‘ဘုရားသခင္ ဒီအရာေတြဟာ ကုိယ္ေတာ့္ထံမွ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ကၽြန္မလည္း အဲဒီအရာကုိ လုိခ်င္တယ္’ ကၽြန္မ ေကာင္းကင္ကုိ ရီက်ဲက်ဲနဲ႔ ၾကည့္ရင္း စီးကရက္ကုိ ဖြာရုိက္ရင္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ထံမွ မဟုတ္သည့္အရာကုိ လက္ခံရယူဖုိ႔ စုိးရိမ္ေနမိပါသည္။

အိမ္ကေလးထဲမွ ႀကီးမားေသာ အိပ္မက္ (A Big Dream in a Little House)

ကၽြန္မ ယခုလုိေျပာလိမ့္မယ္လုိ႔ သင္ေမွ်ာ့္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနမည္။ ‘ကၽြန္မတုိ႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ႏွစ္ျခင္းရၿပီးတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေခၚသံၾကားရၿပီး ကမ႓ာႀကီးကုိ ေယရႈအတြက္ ေမွာက္လွန္ဖုိ႔ စတင္ခဲ့ပါတယ္’ မဟုတ္ပါ။ အဲသည္လုိ မဟုတ္ခဲ့ပါ။
ကၽြန္မတုိ႔ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွာ နည္းနည္းေလးႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေရွ႕တုိးေနာက္ဆုတ္လုပ္ရင္းနဲ႔သာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့သည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အေၾကြးေတြနဲ႔ ေငြေၾကးျပသနာကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရသည္။ ဆုံးရႈံးမႈ၊ က်ရႈံးမႈ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕အၿပီးမွာ ကဲနက္သ္က Okalahoma, ျပည္နယ္ Tulsa, မွာရွိသည့္ ေအာ္ရယ္ေရာဘတ္ တကၠသုိလ္ (Oral Roberts University) မွာ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ ဘုရားသငခင္ ႏႈိးေဆာ္တယ္လုိ႔ ဆုိလာ ပါသည္။ ကဲနက္သ္အတြက္ အသက္ ၃၀ အရြယ္မွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းက သဘာ၀မက်ေသာ၊ မုိက္မဲေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနေပသည္။ ‘Tulsa မွာ ငါ့အတြက္ ဘာအလုပ္ မွ မရွိမရွိဘူး’ သူကဆက္ေျပာသည္။ ‘တုိ႔ေတြ ငတ္ဖုိ႔ပဲရွိတယ္’ … ‘ငါတုိ႔ အဲဒါကုိပဲ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီပဲ’ ကၽြန္မက ေျဖလုိက္သည္။ ‘တုိ႔ဒီမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ အျပင္ဘက္မွာ ေနၿပီး ငတ္ေနတာထက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ထဲမွာ ရွိၿပီး Tulsa မွာ ငတ္ေနတာ က ပုိေကာင္း ေသးတယ္’။

ကဲနက္သ္က သေဘာတူသည္။ ဒါနဲ႔ပဲ ကၽြန္မတုိ႔မွာရွိသည့္ ပစၥည္းေလးေတြ ထုတ္ပုိးၿပီး ကားေပၚတင္၊ ၿပီး ကေလး ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အိမ္မွ ထြက္ခြါခဲ့ၾကပါသည္။ သဘာ၀အတုိင္း ေျပာရလွ်င္ အရာခပ္သိမ္း သည္ ပုိၿပီးဆုိး၀ါးလာသလုိ ထင္ရသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ေသးေသးကေလးထဲမွာ စုတ္ျပတ္ႏုံခ်ာစြာနဲ႔ ေနခဲ့ရသည္။ အိမ္ကက်ဥ္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ရက္သတၲပတ္အေတာ္ၾကာသည့္တုိင္ ကၽြန္မ အထုတ္ အပုိးေတြ မျဖည္ႏုိင္ခဲ့ပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ကၽြနု္မတုိ႔ကုိ ကူညီခဲ့ပါသည္။ ကဲနက္သ္ O. R. U ၀င္းထဲေရာက္သည့္ ေန႔မွာပဲ ေအာ္ရယ္ေရာဘတ္ရဲ႕ ေလယာဥ္ေမာင္းအကူအျဖစ္ အလုပ္ရသည္။ သူ၏လစာ တစ္လ ေဒၚလာ (၁၀၀) ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးအေျခအေနေတြ ခက္ခဲေနျငားလည္း ကၽြန္မတုိ႔ ယခင္ကထက္ ပုိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ ပါသည္။

ပထမလအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ကဲနက္သ္က သင္ခန္းစာေတြ သင္ယူရင္းနဲ႔ ေအာ္ရယ္ေရာဘတ္အား အစည္းအေ၀းေတြဆီ သြားဖုိ႔ ေလယာဥ္ေမာင္းေပးရပါသည္။ ဒါတင္မက လုိအပ္သည့္ အလုပ္ေတြကုိ လည္း လုပ္ရပါသည္။ ကဲနက္သ္က အဲဒါကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ အခြင့္အေရးလဲ။ Bro-ေရာဘတ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္ သင္ယူရျခင္းက သူ႔အတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႔ေတာ့္ ကဲနက္သ္က ဘုရားသခင္ သူ႔ကုိ ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲဆုိတာ တိတိက်က် သိခ်င္တာနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္အနီးမွာရွိသည့္ ျမစ္ကမ္းနေဘးကုိ သြားခဲ့သည္။ အဲဒါက ၁၉၆ရ-ခု ေမလမွာ ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိအခ်ိန္က စၿပီး ဘုရားသခင္က ကဲနက္သ္အား ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း အေၾကာင္း စတင္ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ‘မင္း တရားေဟာပါ၊ သီးခ်င္းဆုိပါ၊ ဆုေတာင္းပါ၊ ငါ့ရ႕ တန္ခုိးေတာ္နဲ႔ ငါ့ရဲ႕ လူေတြကုိ အေစခံပါ၊ လူမ်ဳိးတကာဟာ ငါ့ဆီလာၾကလိမ့္မယ္’ ဟု ကဲနက္သ္အား  လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း အိပ္မက္ကုိ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဟုတ္ပါသည္။ အသံေတာ္က အလြန္ပင္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားလွၿပီး၊ သူလည္း စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ သင္ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔က ဘုရားသခင္ ထံမွ သူဒီလုိႀကီးျမတ္တဲ့စကားေတာ္ကုိ ၾကားရၿပီးေနာက္ ကၽြန္မတုိ႔ ေနထုိင္သည့္ ႏုံခ်ာသည့္ အိမ္ကေလးကုိပဲ သူျပန္လာခဲ့ရတ္ ဆုိတာ ျဖစ္သည္။ သူကမ႓ာတစ္၀ွမ္းလုံးကုိ တရားေဟာဖုိ႔ ဆုိသည့္ အိပ္မက္ကုိ ရထားလင့္ကစား အမွန္တကယ္ေတာ့ သူ႔မိဘရွိရာ Fort Worth သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေသာ ေငြရဖုိ႔ကပင္ သူ႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနပါသည္။

ကၽြန္မတုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္း ပထမေျခလွမ္းမ်ား (Our First Steps of Faith)
သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ သင္ယူေနခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ ကဲနက္ေဟဂင္၏ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားသုိ႔ သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ စစ္မွန္မႈ၊ သမာဓိရွိမႈကုိ သင္ယူခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား ဆရာ၀န္တစ္ဦး (သုိ႔) ယုံၾကည္အားကုိးရေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ၏ အႀကံေပးညႊန္းၾကားခ်က္ကုိ လုိက္နာသကဲ့သုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ ႏွလုံးသားႏွင့္ ႏႈတ္ပါစပ္၌ ေနရာယူလႊမ္း မုိးခဲ့ပါသည္။

ဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနေသာ ဘ၀ထဲမွ ထြက္၍ ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္ေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္၀န္ခံျခင္းအား ျဖင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မတုိ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ ထုိအရာကုိပဲ အာရုံစုိက္ ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ သြန္သင္ခ်က္၊ တရားေဟာတိပ္ေခြမ်ားကုိ နားေထာင္၍ ေလ့လာျခင္းမွတစ္ပါး အရာရာကုိ ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။

ခဏအၾကာမွာေတာ့ ကဲနက္သ္က အျပင္မွာ တရားထြက္ေဟာေနၿပီး ကၽြန္မက ကေလးေတြနဲ႔အတူ အိမ္မွာ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔၏ အိပ္မက္ဆီသုိ႔ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ စတင္ေျခလွမ္းျခင္းကုိ ကၽြန္မ ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ ယခုလုိ ေျပာသည့္အခါ ကၽြန္မတုိ႔ထြက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေရဒီယုိအသံလႊင့္ အစီအစဥ္ကုိ စတင္ခဲ့ျခင္းမစဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ ရွိေနသည့္ေနရာကပဲ စရမွာျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတုိ႔မွာ ကားတစ္စီးရွိရမည္။ ေနဖုိ႔ တစ္ေနရာ ရွိကုိရွိရမည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔မွာ မရွိမျဖစ္လုိ ေနေသာ အရာေတြရရွိဖုိ႔အတြက္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ စတင္ရမွာ ျဖစ္သည္။

ပထမဆုံး ကၽြန္မတုိ႔ စားပြဲေပၚမွာ စားစရာရွိလာဖုိ႔အတြက္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိရသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေန႔ေတြမွာ စားသုံးကုန္ဆုိင္ကုိ ေပးစရာရွိတဲ့ ေငြေတြကုိ အလုံအေလာက္ ေပးႏုိင္ၿပီ ဆုိသည့္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ေလ့က်င့္ရသည္။ အျခားေသာဘာသာ စကားနဲ႔လည္း ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ဒီလုိယုံၾကည္ျခင္းက သင့္အတြက္ ထူးထူးဆန္းဆန္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမည္။

သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေရာက္သည္အခါ ကဲနက္သ္နဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ကုန္စုံဆုိင္ ယုံၾကည္ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္ပင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်မည့္ TV အစီအစဥ္ လႊင့္ထုတ္ေရးအတြက္ ယုံၾကည္ျခင္းကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္မ အခုအခ်ိန္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္သည့္အခါ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မတုိ႔အသက္တာ၌ အုတ္ျမစ္ကုိ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္မိသည္။ ယေန႔ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ ေဆာင္ေနေသာ အမႈေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ သင္ခန္းစာကုိ ကုိယ္ေတာ္က သူ၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲမွ သင္ၾကားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဲသည္တုံးက ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္၍လည္း ကၽြန္မတုိ႔ သင္ယူခဲ့သည္။ အစပထမမွာေတာ့ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ ေပးေနရာမွ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသးသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့္ ဘုရားသခင္ေပးတာထက္ ကၽြန္မတုိ႔ ေငြကုိ ပုိလုိတယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေလ့လာ မိသည့္အခါ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာဘဲမဆုိ ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ကုိ သစၥာရွိစြာ ေပးလွဴရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ သည္။ အကယ္၍ ငတ္ရမည္ဆုိလွ်င္လည္း ဆယ္ဖုိ႔တစ္ဖုိ႔ကုိ ပထမဆုံး ေပးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းအရာသည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ ေငြေရးေၾကးေရး က႑၌ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ထိတုိင္ ကၽြန္မတုိ႔ ထုိသင္ခန္းစာ၏ အက်ဳိးကုိ ဆက္လက္၍ ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္က သူ႕ကတိေတာ္အတုိင္း သစၥာရွိစြာ ကၽြန္မတုိ႔အေပၚ၌ မုိးေကာင္းကင္ တံခါးတုိ႔ကုိ ဖြင့္၍ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကုိ သြန္းေလာင္းလွ်က္ရွိပါသည္ (မာလခိ ၃း ၁၀)။ ယေန႔ ကၽြန္မတုိ႔သည္ ဘုရား သခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ သြန္းေလာင္းမႈေအာက္မွာပင္ ရွိေနပါသည္။

အဲသည္တုန္းက (ေရာ၊ ၁၃း ၈) မွာ ပါသည့္ ‘အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၲာမွတစ္ပါး အဘယ္အေၾကြးမွ် မတင္ေစႏွင့္’ က်မ္းပုိဒ္ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၀န္ခံရမည္ဆုိလွ်င္ ကၽြန္မတုိ႔သည္ ေခ်းယူထားေသာ အေၾကြးမ်ားႏွင့္သာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္မွာ ‘ငါတုိ႔ ကားတစ္စီး ဘယ္လုိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မလဲ’ ‘အိမ္တစ္လုံးေကာ ဘယ္လုိပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မလဲ’ ‘ကၽြန္မတုိ႔ ႏွလုံးသား၌ ဘုရားသခင္ထားရွိေသာ ႀကီးမားလွသည့္ အမႈေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္လုိတည္ ေဆာက္ႏုိင္မလဲ’။

ဒီေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကုိ ကၽြန္မတုိ႔ မသိရွိခ့ဲပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ုိးမွာမဆုိ ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ နာခံဖုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ အေၾကြးယူျခင္းကုိ လုံး၀ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ (၁၁)လၾကာၿပီးသည့္ေနာက္မွာေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ အေၾကြးထဲက လုံး၀ထြက္ႏုိင္ခဲ့ သည္။  ဘယ္လုိျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိတာ ဒီေန႔ထိ ကၽြန္မတုိ႔ တိတိက်က် မသိပါ။ ကၽြန္မသိသည္က ဘုရား သခင္သည္ ကၽြန္မတုိ႔၏ ႏွလုံးသား၌ အုတ္ျမစ္ကုိ ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး သမၼာက်မ္းစာ၏ စဥ္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ အသက္ရွင္ရန္ သြန္သင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ၀ိညာဥ္ေရးရာ နိယာမမ်ားက ကၽြန္မတုိ႔အား ေလာက၏ ေငြေၾကးစနစ္အေပၚ မွီခုိမႈမျပဳဘဲ ရပ္တည္၍ ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ ႀကီးမားေသာအမႈေတာ္ျမတ္ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

သမုိင္းမွာ အရွည္ၾကာဆုံးည (The Longest Night in History)
ပထမဦးစြာ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ေထာင္ကုိ သူ၏ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ဖုိ႔ သြန္သင္ ပါသည္။ အိမ္ေထာင္တြင္း၌ သေဘာတူညီမႈသည္ အေရးႀကီးဆုံၚျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မတုိ႔ နားလည္ လာသည္ (မ၊ ၁၈း ၁၉)။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ကၽြန္မတုိ႔ ေတြ႕ရွိရသည္မွာ ‘အေၾကာင္းမူကား၊ ဂုဏ္ ၿပဳိင္ျခင္း၊ ရန္ေတြ႕ျခင္းရွိလွ်င္ မၿငိမ္မ၀ပ္ရုန္းရင္းခတ္ျခင္း၊ ဆုိးညစ္စြာ ျပဳျခင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတတ္၏’ (ယာ၊ ၃း ၁၆)။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ရုန္းရင္းခတ္မႈ မွန္သမွ် ကုိ ကၽြန္မတုိ႔၏ အိမ္ေထာင္မွ လုံး၀ဖယ္ထုတ္ရန္ သႏိၶဌာန္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ သံသယမရွိ ေျပာႏုိင္သည္မွာ အကယ္၍ ထုိသင္ခန္းစာကုိ ကၽြန္မတုိ႔ အသုံးမျပဳခဲ့ပါက နတ္ဆုိးက ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္ ေထာင္၌ ရုန္းရင္းခတ္မႈျဖစ္ေအာင္း ဖန္တီးၿပီး ကၽြန္မတုိ႔၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ျဖင္း၌ တည္ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ကုိ ရပ္တန္႔ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ သြန္သင္ေသာအရာ၊ ကၽြန္မတုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာအရာတုိ႔ အားျဖင့္သာ ကၽြန္မ ဆက္လက္ခရီးဆက္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ား၊ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကၽြန္မတုိ႔နဲ႔ အလွမ္းကြာေ၀းေနတဲ့အခ်ိန္မွာပင္ ကမ႓ာလုံးဆုိင္ရာ (Worldwide Ministry) အိပ္မက္ကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ဘယ္လုိ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့သလဲ ဆုိတာ ကၽြန္မ သင့္ကုိ ေျပာျပႏုိင္ပါသည္။

ပထမဆုံး ကဲနက္သ္က လက္ခ်ဳိးေရတြက္၍ရေသာ လူအေရအတြက္ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ စတင္တရားေဟာပါသည္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ လူ (၃၀၀) ေလာက္ရွိသည့္ လူထုအစည္းအေ၀း ေတြမွာ ေဟာၾကားပါသည္။ (လူ ၃၀၀ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းမွာ တရားေဟာရဖုိ႔ ႏွစ္ေတာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူခဲ့သည္)။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပဲ လူနည္းနည္း ကိစၥမရွိ၊ ကဲနက္သ္က လူေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကုိ သူတရားေဟာေနသကဲ့သုိ႔ သေဘာထားခဲ့သည္။  ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူ႔ႏွလုံးသားမွာ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ အိပ္မက္ကုိ သူ ယုံၾကည္စြဲလန္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
တစ္ခါက လူတစ္ေယာက္က ကဲနက္သ္ကုိ ေျပာဖူးပါသည္။ ‘ခင္ဗ်ားရဲ႕ Ministry က အခုဆုိရင္ ညအခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီပဲ’ လုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ၊ သူက ‘ခင္ဗ်ားစကားအရဆုိရင္ အဲဒီညဟာ သမုိင္းမွာ အရွည္ၾကာဆုံးပဲ’ လုိ႔ ျပန္ေျဖခဲ့သည္။

မိတ္ေဆြ – စာတန္က သင့္ဆီကုိလာၿပီး လက္ညွဳိးထုိးလ်က္ ‘ဒီမွာ မင္းရဲ႕တုိးတက္မႈေတြက သိပ္ ေႏွးေကြးလြန္းတယ္’ လုိ႔ သင္ စိတ္ပ်က္ေအာင္း လာေျပာလိမ့္မည္။ သင္၏ က်ရႈံးမႈမ်ား၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင္၏ လမ္းခရီး၌ ရွိေနေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ျပၿပီး၊ ‘ၾကည့္၊ မင္းလုပ္လဲ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒီေလာက္ႀကီးႀကီးမားမား မင္းလုပ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး’ ဟု သင့္အား မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေအာင္ ရြဲ႕ေစာင္း ေထ့ေငါ့ေျပာလိမ့္မည္။ သတိျပဳပါ။ သင္၏ အိပ္မက္ကုိ နတ္ဆုိးအား ဘယ္ေတာ့ မွ ခုိးယူခြင့္ မျပဳပါႏွင့္။

နတ္ဆုိးအား ဤသုိ႔ေျပာပါ။ ‘ငါစြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္၊ ငါ့မွာ ေယရႈရွိတယ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ရွိတယ္။ ငါလုိအပ္တာအားလုံးက အဲဒါပဲ’။
ဤအရာေတြဟာ တကယ့္သမၼာတရားျဖစ္တယ္ဆုိတာ ယေန႔ေတာ့ ကဲနက္သ္ ႏွင့္ ကၽြန္မတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံထဲက သင့္ကုိ ေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြန္မတုိ႔ အသက္တာကုိ ဆြဲကုိင္သည့္အခ်ိန္သည့္ အခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ဟာ လုံး၀က်ရႈံးသူေတြသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ ၾကည့္ပါ။ သူဘာေတြလုပ္ခဲ့ၿပီလဲ။

ဒီကေန႔ေတာ့ ကၽြန္မတုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔၏ အိပ္မက္ထဲမွာ ရပ္ေနၾကၿပီ။ သင္လည္း ဘုရားသခင္ထံ၌ ဆက္လက္ကုိးစားၿပီး ကုိယ္ေတာ္အား နာခံေနမည္ဆုိပါက မၾကာေသာတစ္ေန႔တြင္ သင့္အိပ္မက္ထဲ မွာ သင္ကုိယ္တုိင္ ရပ္ေနလိမ့္မယ္ဆုိတာ လုံး၀ေသခ်ာပါသည္။
Rev. သိန္းသန္း

၀န္ခံခ်က္။     ။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ July လထုတ္ Believer’s Voice of Victory စာေစာင္မွ Gloria Copeland ၏ ေဆာင္းပါးအား ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply