ေက်းဇူးေတာ္ – GRACE

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္းရွင္းလင္း စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း သည္ သန္႔ရွင္းစင္
ၾကယ္ေသာ အသက္ တာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အ သက္တာ၏ အဓိကေသာ့ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
ကၽြန္မယုံၾကည္ပါသည္။ သည္ကေန႔ ယုံၾကည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အ
ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ မရွိၾကေသာ ေၾကာင့္ ျပသနာေတြနဲ႔ပဲ လုံးျခာ လည္ေနၾက ပါသည္။
ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔  စတင္ သေဘာေပါက္လာ သည္ႏွင့္အမွ် ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အ
သက္တာ၌ ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚ လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

တကယ္ေတာ့  ‘ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္း’ သိနားလည္ဖုိ႔က ရႈပ္ေထြးခက္ခဲလွသည့္ အရာ မဟုတ္။ အလြန္ပင္ ရုိးစင္းလွပါသည္။ လြယ္ကူရုိးစင္းလြန္း၍ပဲ လူအေတာ္မ်ားမ်ား လြဲေခ်ာ္ေန ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ပါရွိသည့္ ကယ္တင္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ျခင္း၊ ဘုရားရွင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္းစြာ မိတ္သဟာယျပဳျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာအသက္တာ၊ သည္အရာေတြအားလုံး ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇးေတာ္အေပၚ၌သာ အေျချပဳထားပါသည္။

အတုိင္းထက္အလြန္ ၾကြယ္၀လွေသာ ေက်းဇူးေတာ္ (Grace if so much more …)
ေက်းဇူးေတာ္ဟူသည္ ‘မထုိက္တန္ပဲ ခံစားရေသာ အခြင့္ထူး’ (Unmerited Favor of God) ဆုိေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ထက္ ပုိမုိေလးနက္လွပါသည္။ ၄င္းသည္ အသက္တာကုိ အႏၲရာယ္ျပဳေနေသာ မေကာင္းဆုိး၀ါးအားလုံးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေျခမႈန္းႏုိင္သည့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္လည္း ျဖစ္ သည္။ သည္အရာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အဖုိးအခေပးစရာ မလုိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး ေအာင္းျခင္းထဲ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစဖုိ႔အတြက္ ေယရႈက လက္၀ါး ကပ္တုိင္၌ အဖုိးအခ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယာကုပ္ ၄း ၆ ၌ ‘ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သာ၍မ်ားေသာ ေက်းဇူးကုိ ျပဳေတာ္မူ၏။ ထုိသုိ႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား ေထာင္လႊားေစာ္ကားေသာသူတုိ႔ကုိ ဘုရားသခင္ ဆီးတားေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ ခ်ေသာသူတုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏’ ဟု လာသတည္း။ ဘုရားသခင္၏ အကူအညီမပါဘဲ သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ မေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ဟု ၀န္ခံလ်က္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ေတာ့္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာ က႑ပ္တုိင္းအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္ လွမ္းရန္ လုံေလာက္သည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေပးေတာ္မူမည္ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္မအသက္တာ၌ အခက္အခဲ အတာအဆီး အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္ပဲ ေအာင္းျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မခြန္အားနဲ႔ ကၽြန္မ ႀကဳိးစားခဲ့မိတာကုိလည္း သတိရမိပါသည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပုိၿပီး ေကာင္းလာေအာင္၊ ၀ိညာဥ္အသီးေတြ သီလာေအာင္ ႀကဳိးစား ခဲ့သည္။

ဒါတင္မက ႀကဳိးစားၿပီး ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစားဖတ္သည္။ ဇနီးေကာင္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္လည္း ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ အရာရာကုိ မိမိခြန္အားျဖင့္ ႀကဳိးစားခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံုး၌ ‘အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ျခင္း’ ႏွင့္ပဲ အဆုံးသတ္ခဲ့ရသည္။ ဂလာတိ ၃း ၁၀ ၌ ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ ႀကိဳးစားေနေသာသူသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ရ လိမ့္မည္ဟု ေျပာထားပါသည္။ အဓိပၸါယ္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ပညတ္ေတြ၊ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ပဲ ႀကဳိးစားေနပါက အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ျခင္းႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ (Day By Day)

‘ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သဏၭာန္တူလာျခင္းျဖစ္စဥ္’ ထဲ၌  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔  ျဖတ္သန္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္အရာကုိပဲ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစျခင္း ျဖစ္စဥ္ (Sanctification) ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေတာ္ မ်ားမ်ား ဖိလိပိၸ ၂း ၁၂ ကုိ ရင္းႏွီးၾကၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ‘ကုိယ္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းငွာ ကုိယ္တုိင္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ၾကေလာ့’။ သည္က်မ္းပုိဒ္ကုိ လူအေတာ္မ်ားမ်ား လြဲမွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင္ ဆုိေနၾကသည္။

‘ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွ ရမည္’ ဟု ဆုိေနျခင္း မဟုတ္။ ကယ္တင္ျခင္းဆုိသည္မွာ အခမဲ့လက္ေဆာင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း ၈-၉)။ သည္မွာ ဆုိလုိသည္က  ဘုရားသခင္ျဖစ္ေစလုိသည့္ အသက္တာေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခြန္အားအေပၚ မဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားရွင္၏ ခြန္အားအေပၚ အမွီျပဳရမည့္အေၾကာင္း အငယ္ (၁၃)၌ ေတြ႕ရပါသည္။

‘အေၾကာင္းမူကား သင္တုိ႔သည္ အလုိရွိေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ အက်င့္ က်င့္ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ သင္တုိ႔အထဲ၌ ေစတနာေတာ္ အားျဖင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ သူကား ဘုရားသခင္ေပတည္း’။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တေတြ ေျမႀကီး ခႏၶာႏွင့္  အသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ၿပီးျပည့္စုံျခင္းဆုိသည္ကုိ ရရွိႏုိင္ မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း  ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ ပုံသြင္း ျပဳျပင္မႈကုိ ေန႔စဥ္ခံယူလ်က္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္က ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သစ္လြင္လတ္ဆတ္ ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံယူေနရမည္။ ေက်းဇူးေတာ္ဟူသည္ မႏၷမုန္႔ႏွင့္ အလား သဏၭာန္တူပါသည္။

မေန႔က ေက်းဇူးေတာ္သည္ ယေန႔အတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ ယေန႔အတြက္ အသသစ္ေသာေက်းဇူးေတာ္ လုိအပ္သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ၄င္းကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ရရွိႏုိင္မည္နည္း။ အလြန္ပင္ လြယ္ကူပါသည္။ ရုိးရုိးေလးေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ လက္ခံရရွိႏုိင္ပါသည္။ “ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔သည္ သနား ျခင္း ကရုဏာကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ခံရမည္ အေၾကာင္း၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅငသုိ႔ တုိး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့” (ေဟၿဗဲ ၄း ၁၆)။

သန္႔ရွင္းေသာ အသက္တာ ဘယ္လုိျဖစ္လာပါ့မလဲ? ဆုိၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စုိးရိမ္ေနဖုိ႔ ဘုရားသခင္ အလုိ မရွိပါ။ ကုိယ္ေတာ္အလိုရွိသည္က သန္႔ရွင္းျခင္းကုိ ေလ့လာဆည္းဖူးေနဖုိ႔ႏွင့္ အျပစ္ကုိ ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာမထားဖုိ႔ပဲ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ဟူသည္အျပစ္လုပ္ဖုိ႔ လုိင္စင္မဟုတ္။ အျပစ္လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေပးထားျခင္းမဟုတ္ (ေရာ၊ ၅း ၁၅)။ အျပစ္ကုိ ေအာင္းျမင္ဖုိ႔အတြက္ ေပးအပ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းစြာ အသက္ရွင္ျခင္း၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အပုိင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပုိင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း  (Co-operating with the Holy Spirit)

သည္အရာက ေအာင္ျမင္ေသာအသက္တာအတြက္ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သမၼာတရားကုိ ဖြင့္ျပေပးသူႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာအမွားလုပ္ေနသည္၊ အမွန္က ဘယ္ဟာျဖစ္သည္ကုိ ေဖာ္ျပေပးသူ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ေတာ္က အမွန္ကုိ ညႊန္ျပေပးသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခံယူၿပီး ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ၄င္းအရာကုိ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္လုိက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္ က်လာသည့္အရာ မဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ေရြးယူရမည့္အရာ  ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ညႊန္ျပသည့္အရာကုိ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္မပါဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပါက အခ်ည္းႏွီးပင္ပန္းမႈႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရာရာကို ကုိယ္ေတာ္ ၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ပုိ၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အသက္တာ၌ အသက္ရွင္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ စစ္မွန္ေသာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းဟူသည္ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သက္ေသထင္ရွားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ျခင္း  (Being Plugged into God)
ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ထားျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေစ ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ လက္ခံရယူႏုိင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူ႕ သဘာ၀က ဘုရားေက်းဇူးေတာ္ မပါဘဲ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္ အရာက အလြန္ပူအုိက္သည့္ေန႔၌ ေလပန္ကာကုိ မီးပလပ္မထုိးဘဲ လည္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ႏွင့္တူ၏။ သင့္အနားမွာ ပန္ကာေတြ ဘယ္ႏွလုံးပဲရွိရွိ၊ မီးပလပ္မထုိးပါက သင္ေခၽြးတစ္လုံးလုံးနဲ႔ပဲ ရွိေန မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဆက္သြယ္မႈသည္လည္း ထုိးနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ နိယာမမ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား၊ ဘယ္ေလာက္သိသိ ဘာမွအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ အေပါင္းလကၡဏာႏွင့္ ၀န္ခံျခင္း၊ ဒါေတြအားလုံးက ပန္ကာေတြလုိပဲ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းက ပန္ကာခလုတ္လုိ ျဖစ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္တည္းဟူေသာ ပါ၀ါလုိင္းကုိ ပလပ္မထုိးသေရြ႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ နည္းလမ္းအားလုံးက ဘာမွအသုံးမည္မဟုတ္ေပ။ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ နည္းဗ်ဴဟာ၌ ရွိသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္၌သာ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ပါ၀ါလုိင္းႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ထားဖုိ႔ လုိပါသည္။

သန္႔ရွင္းျခင္းကုိ မွီေအာင္လုိက္ျခင္း (Pursuing Holiness)
သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီကုိ မွီေအာင္လုိက္ျခင္းဟူသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါသာ ျပဳရမည့္အမႈအရာ မဟုတ္။ တစ္သက္တာ ပတ္လုံး အၿမဲမျပတ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္သည္။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ တည္းျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ သန္႔ရွင္းျခင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၄င္းသည္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ျဖစ္စဥ္ (Step – by – Step Process) ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အေပၚ အမွီမျပဳဘဲ မိမိခြန္အားျဖင့္သာ ႀကဳိးစားေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ က်ရႈံးမည္သာ ျဖစ္သည္။ အျပစ္ႏွင့္ ညစ္ညဴးေနေသာ ၿမဳိ႕ထဲမွ သန္႔ရွင္းျခင္းၿမဳိ႕ေတာ္သုိ႔ ခရီးျပဳလုိပါက ေက်းဇူးေတာ္ အေ၀းေျပးလမ္းမႀကီးျဖင့္သာ သြားရမည္။ သည့္ျပင္ အျခားလမ္းမရွိပါ။

လူ႔ခြန္အား၊ လူ႔ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈအစား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္နယ္ပယ္ထဲ၌သာ ေလွ်ာက္ လွမ္းဖုိ႔ သင့္ကုိ ကၽြန္မအားေပးခ်င္ပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္၏ မစေထာက္ပံ့မႈက အတုိင္းအဆမရွိပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အမွီျပဳၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းသူတုိင္း လုိအပ္သမွ် အရာခပ္သိမ္းကုိ ၾကြယ္၀စြာ ရရွိခံစား ရမည္။

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သာမာန္ ‘ရုိးရိုးေက်းဇူးေတာ္’ ကုိ ေပးအပ္ျခင္းမဟုတ္။ အလြန္ၾကြယ္၀ ျပည့္စုံေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေပးအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သည္အရာအတြက္ သင္ ၀မ္းေျမာက္ပါ။ အဲသည္အရာအေပၚမွာ မွီတည္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္၏ အတုိင္းအဆမဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္က သင့္ဘ၀ အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအရာမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကည္းေပးလာမည္ဆုိတာ သင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် ႏုိင္ပါသည္။ “ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဖုိ႔ ေလာက္ေပ၏” (၂ေကာ၊ ၁၂း ၉)။

Rev. သိန္းသန္း

၀န္ခံခ်က္။    ။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ February လထုတ္ “Enjoying Every Day Life” စာေစာင္မွ Joyce Meyer ၏ Grace; Unmerited Favor and so much more ေဆာင္းပါးအား ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply