ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရား

(ဆာလံ၊ ၁၀၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္သည္ အစၪ္အႁမဲတည္ေသာေႂကာင့္ ဂုဏ္ ေကၽးဇူးေတာ္ကိုခၽီးမြမ္းႂကေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ ထိုစကားေတာ္သည ဘုရားသခင္၏စကားႁဖစ္၍ သက္ေသရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္၍ ကတိတည္ေသာဘုရားရွင္ႁဖစ္ေႂကာင္း၊ အသက္တာ၌လက္ေတြ႔ ခံစားသိရွိထားေသာသူမၽား ယေန႔ေလာကတြင္ အေႁမာက္အႁမားရွိေနႂကပါသည္။ ထိုသက္ေသကို မိတ္ေဆြ၏အသက္တာ၌ ခံစားရႃပီးလား၊ မခံစားရေသးပါက ခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္ ယေန႔သခင္ေယ±ႈကဖိတ္ေခၚလၽက္ရွိပါသည္။

က၇ုုဏာေတာ္

က±ုဏာေတာ္ဟူသည္ ဘုရားသခင္၏ေကၽးဇူးႁပဳမႈႁဖစ္သည္။ မထိုကမတန္ဘဲႏွင့္ ခံစားရရွိေသာအရာႁဖစ္သည္။ မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ေႂကာင့္ ထိုက္တန္စြာခံစားရရွိေသာအရာမွာ က±ုဏာေတာ္မဟုတ္တစ္စံုတစ္ၪီးေသာပုဂၢိဳလ္က ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္ေတာ္မူ၍ က±ုဏာေတာ္အစၪ္တည္ေႂကာင္း ေႁပာဆိုသည့္အခါ ထိုသက္ေသကို ခံစားထားေသာ အႁခားသူမၽားက အတူတကြအာမင္ေခၚ၍ ဝန္ခံႂကမည္သာႁဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏က±ုဏာေကၽးဇူးကို ခံစားရမႈအမၽိဳးမၽိဳးရွိႂကပါသည္။ အခၽိဳ႔က ကၽန္းမာေရး၊ အခၽိဳ႔ကစိတ္ဒုကၡႁပႆနာ၊ အခၽိဳ႔ကစီးပြါးေရး၊ မိသားစုႁပႆနာ စသႁဖင့္ တစ္ၪီးႏွင့္တစ္ၪီးမတူညီႂကပါ။ သို႔ေသာ္ တူညီသည့္က႑မွာ လူသားတိုင္းဝË္ေºကြးကံပိ၍ တမလြန္အေရးစိတ္မေအး ႁဖစ္ေနႂကသည့္ ႁပႆနာဖိစီးမႈမွ ကယ္မေတာ္မူႁခင္း ႁဖစ္သည္။ ဤက±ုဏာေတာ္ေကၽးဇူးႁပဳမူသည္ လူသားတိုင္းတန္တူညီမ ခံစားႏိုင္ရန္ ဘုရားရွင္၏ ေမတၲာႏွင့္ ႁပင္ဆင္ေပးေတာ္မူ ခၽက္ႁဖစ္ပါသည္။

လူတိုင္းအတြက္အခြင့္အေရး

ဘုရားရွင္သည္ မိမိေကာင္းႁမတ္ေတာ္မူႁခင္းကိုသက္ေသထူႏိုင္ဖို႔ရန္ လူမၽိဳးတစ္မၽိဳးကို ေရြးခၽယ္ေတာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလူမၽိဳး ေတာ္အားႁဖင့္ လူသားမၽားသည္ မိမိေကာင္းႁမတ္ေႂကာင္းသိႁမင္ခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္ႁပင္ဆင္ပါသည္။ ထိုနည္းတူဘုရားရွင္ သည္ မိမိေကာင္း ႁမတ္ေႂကာင္းကို အႁားသူမၽားခံစားႏိုင္ဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား မိမိ၏စကားေတာ္ကိုနားေထာင္ေစႁခင္းအားႁဖင့္ သက္ေသထူႏိုင္ဖို႔ရန္ အခြင့္အေရးေပးထားပါသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဣသေရလလူမၽားကို အဲဂုတၲဳႁပည္မွကယ္ႏုတ္၍ ခါနန္ႁပည္သို႔ေခၚေဆာင္ရာတြင္ ေတာလမ္းခရီးမွေခၚ ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ လမ္းခရီး၌ဆင္းရဲဒုကၡႄကံဳေတြ႔ေသာအခါ ထာဝရဘုရားကိုေအာ္ဟစ္၍ သူတို႔အားထို ဒုကၡထဲမွ ဘုရားရွင္ကယ္ႏုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအတူ ေလာက၌အသက္ရွင္စၪ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အရာရာ၌ေႁပလည္မႈရႂကမည္ မဟုတ္ပါ။ ေရႊေငြၪစၥာရွိေသာ္လည္း ထိုအရာမၽားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ႁပႆနာအလံုးစံုကိုမေႁဖရွင္းေပးႏိုင္ပါ။ ေလာကႄကီးထဲတြင္ လူ႔အစြမ္းႁဖင့္မေႁဖရွင္းႏိုင္ေသာႁပႆနာမၽားစြာရွိပါသည္။ ထိုသို႔ႁပႆနာႄကံဳရႁခင္းသည္လည္း ဘုရားရွင္ကမၽက္ႏွာ လိုက္၍မဟုတ္ပါ။ ထိုႁပႆနာမၽားႁဖင့္ ဘုရားရွင္ကိုေခၚႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးေပးႁခင္းႁဖစ္သည္။ ႁပႆနာမၽားထဲမွ ဘုရားရွင္ကို ေအာ္ဟစ္၍ ဘုရားရွင္ကႁပန္ထူးႃပီး အေႁဖေပးသည့္သက္ေသကိုရလွ်င္ ခရစၥမတ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိလာမည္ ႁဖစ္သည္။ ထာဝရဘုရားသည္ အတိတ္ကာလက အသက္ရွင္ေသာဘုရားႁဖစ္±ံုသာမက ယေန႔လည္း အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားႁဖစ္ ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္သတင္းေကာင္း

ယေန႔ေလာကတြင္ သတင္းအမၽိဳးမၽိဳးရွိပါသည္။ သတင္းတိုင္းသည္လူတိုင္းအတြကေကာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ “ငါ့ကိုယံုႂကည္ ေသာသူသည္ အႁပစ္စီရငႁခင္းမခံရ”ဟူေသာကတိေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပတို႔အတြက္ ဘုရားရွင္ႁပင္ဆင္ေသာ ခရစၥမတ္သတင္းေကာင္း ႁဖစ္ေပသည္။ ထိုသတင္းေကာင္းသည္ ဒုကၡႁပႆနာထဲမွ ဘုရားရွင္ကိုေအာ္ဟစ၍ ဘုရားရွင္၏ကယ္မမႈကိုခံစားရကာ ဘုရားရွင္သည္ကတိေတာ္ႏွင့္အညီ သစၥာတည္ေႂကာင္းသိဖို႔ရန္ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေကာင္းကၽိဳး အတြက္ ဘုရားရွင္၏ႁပင္ဆင္ေတာ္မူခၽက္ႁဖစ္ သည။ ဆင္းရဲႁခင္းရွိသမွ်မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုကယ္လႊတ္ဖို႔ရန္ ဘိသိက္ခံယူ၍ ºကြလာေတာ္မူေသာ အရွင္သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႁဖစ္ပါ သည္။ မည္သည့္ဆင္းရဲႁခင္းဒုကၡထဲမွမဆို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုကယ္လႊတ္ဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လၽက္ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႄကံဳေတြ႔ရသည့္ ဒုကၡႁပႆနာထဲမွ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုႂကည္ႁခင္းႁဖင့္ ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းဖို႔ရန္သာလိုအပ္ပါသည။ လြန္ခဲ့ ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂၀ဝ၀)ခန္႔က ေလာကသို႔ºကြလာ၍ သက္ေသအမၽိဳးမၽိဳးကိုထူႃပီးသည့္ေနာက္ ကြယ္ေပၽာက္သြားေသာအရွင္မဟုတ္ပါ။ ယေန႔တိုင္အသက္ရွင္၍ သက္ေသထူဖို႔ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာအရွင္ႁဖစ္ပါသည္။

ဧမာေႏြလအရွင္

အပၽိဳကညာဝမ္း၌ ပËိသေႏျြယူ၍ လူ႔ေလာက၌ဖြားသန္႔စင္မႈကို ခံယူေတာ္မူေသာထိုအရွင္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္တာထဲ၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူအသက္ရွင္လိုေသာဘုရားရွင္ႁဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အခက္အခဲႁပႆနာမၽားကို သိရွိသလို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားလိုအင္ဆႏၵကိုလည္း သိေတာ္မူေသာအရွင္ႁဖစ္ပါသည္။ ထိုအရွင္၏နာမကား ဧမာေႏြလ တည္းဟူေသာ “ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရား”ဟု အနက္ရပါသည္။ ဘုရားရွင္ကို မည္သူမွ်လွည့္စား၍မရပါ။ ထိုသို႔ႁဖစ္ရႁခင္းမွာ ဘုရားကမၽက္ႏွာ လိုက္၍မဟုတ္ပါ။ ႏွလံုးသား၏ဆႏၵႏွင့္ တုန္႔ႁပန္မႈကိုလိုက္၍ အေႁဖေပးေသာ ေႂကာင့္ႁဖစ္သည္။ ထိုေႂကာင့္ မိတ္ေဆြ၏၊ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ယံုႂကည္သူမႁဖစ္ေသးေသာ္လည္း စိတ္အား မငယ္ပါႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုႂကည္ႏိုင္ပါမည့္အေႂကာင္း သက္ေသ ေပးပါဟု ႏွလံုးသားကဆႏၵႏွင့္ေတာင္းခံပါက ကိုယ္ေတာ္သည္သင့္အား အမွန္ပင္သက္ေသထူမစမည္ႁဖစ္ပါသည္။

သက္ေသခံပါ

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာက၌ ဖြားႁမင္ႁခင္းခံေတာ္မူသည့္အခၽိန္ကာလတြင္ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သိုးထိန္းမၽားထံလာ ေရာက္၍ သတင္းေကာင္းကိုႂကားေႁပာပါသည္ (လု၊၂း၈)။ ထိုအခါ သိုးထိန္းတို႔သည္ ခၽက္ႁခင္းတုန္႔ႁပန္ကာ သူငယ္ေတာ္အား သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႂကပါသည္။ ထို႔အတူ ယေန႔ခရစၥမတ္၏ သတင္းေကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႂကားရသည့္အခါ ၪီးစြာမယံုႂကည္ ပါႏွင့္။ ယံုႂကည္ႏိုင္ဖို႔ရန္ သက္ေသေပးပါမည့္အေႂကာင္း ႁမည္းစမ္း၍ေခၚႂကည့္ပါ။ သက္ေသရကိုရ လွ်င္ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုႂကည္ပါ။ သိုးထိန္းမၽားသည္ သတင္းႂကားေႁပာေႂကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထိုနည္းတူကြ်ႏု္ပ္တို႔လည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေကာင္းႁမတ္ေႂကာင္းသတင္း ႂကားရသည့္အတိုင္း ႁမည္းစမး၍သက္ေသကိုရႃပီးေနာက္ ကိုယ္ေတာအား ယံုႂကည္လာေသာအခါ ထိုသတင္းေကာင္းကို အႁခား သူမၽားပါႂကားသိခံစားႏိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေဝငွသက္ေသခံပါ။ ဤနည္းအား ႁဖင့္အႁခားသူမၽားလညး ခရစၥမတ္၏ေကာင္းႁမတ္ႁခင္းကို ခံစားႏိုင္ရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႂကဖို႔ ေမတၲာႁဖင့္သတိေပးေဝငွလိုက္ ရပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply