ဆုေတာင္းႁခင္း၏ ေကာင္းကၽိဳးမဂၤလာ

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာကသို႔ ၾကြလာႁခင္းသည္ ဖိစီးခၽဳပ္ေႏွာင္ခံေနရမႈ အမၽိဳးမၽိဳးတို႔မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ႁဖစ္ပါသည္ (လု၊ ၄ း ၁၈ – ၁၉)။ လူတစ္ၪီးႏွင့္တစ္ၪီးတြင္ ဖိစီးခၽဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမတူညီပါ။ တခၽိဳ႔ကအေႀကြး၏ဖိစီးမႈကိုခံေနႂကရသည္။ အခၽိဳ႔က ေလာဘေနာက္လိုက္၍ တပ္မက္မႈ အမၽိဳးမၽိဳးေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေနႂကရသည္။ အခၽိဳ႔က ဆင္းရဲႁခင္း၏ဖိစီးမႈကိုခံေနရႂကသလို၊ အခၽိဳ႔ကေရာဂါ ေဝဒနာ၏ဖိစီးမႈကိုခံေနႂကရသည္။ ထိုဖိစီးမႈအမၽိဳးမၽိဳးေအာက္၌ ကြ်န္ခံေနႂကရေသာသူမၽားကိုကယ္လႊတ္ဖို႔ရန္ သခင္ေယ±ႈ ေလာကသို႔ºကြလာႁခင္းႁဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္၏အလိုေတာ္

ေန႔စၪ္ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသက္ရွင္ေသာအခါ ဘုရားဝတ္၌ေမြ႔ေလၽာ္၍ ႃငိမ္ဝပ္စြာေနႏိုင္ႂကရန္လည္ေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းႏိုုင္ငံရွိရွင္ဘုရင္မွစ၍ မင္းအာဏာရွိေသာလူအေပါင္းတို႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးႂကရန္လည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေပၚေကၽးဇူး ကရဳဏာအမၽိဳးမၽိဳးႁပဳေတာ္မူေသာဘုရားရွင္၏ေကာင္းႁမတ္ႁခင္းကိုဆင္ႁခင္လၽက္ ေကၽးဇူးေတာ္ခၽီးမြမ္း ႁခင္းႁပဳႂကရန္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္ရွိေတာ္မူ၏ (၁တိ၊ ၂ း ၁ – ၂)။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းႏိုင္ငံ၌ႃငိမ္ဝပ္ႁခင္းကင္းမဲ့ပါက ဘုရားရွင္ကိုကြ်ႏု္ပ္တို႔လြတ္လပ္ ႃငိမ္သက္ေအးခၽမ္းစြာဝတ္ႁပဳကိုးကြယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားရွင္သည္ ဣသေရလလူမၽားအား တစ္ပတ္တြင္ေႁခာက္ရကအလုပ္လုပ္ေစႃပီး ခုနစ္ရက္ေႁမာက္ေသာေန႔တြင္ နားေန ကာ ဘုရားရွင္မိမိတို႔အေပၚေႁခာက္ရက္လံုးလံုးႁပဳခဲ့ေသာ က±ုဏာေကၽးဇူးမၽားကိုဆပ္ႁခင္ခၽီးမြမ္းႁခင္းႁဖင့္ ဝတ္ႁပဳ ကိုးကြယ္ရန္မိန္႔ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေပၚႁပဳခဲ့ေသာေကာင္းႁမတ္ႁခင္းကို ဆင္ႁခင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဝမ္းေႁမာက္ဖြယ္သက္သက္

ႁမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းတစ္ပါး၏လက္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္းမၽားစြာခၽဳပ္ေႏွာင္ကြ်န္ႁပဳခံေနရာမွ လြတ္ေႁမာက္မႈ ရရွိခဲ့သညမွာ (၅၂)ႏွစ္တိုင္ရွိခဲ့ေပႃပီ။ ဤသည္မွာႁမန္မာႁပည္သူႁပည္သားမၽားအေပၚ ဘုရားရွင္ႁပဳေတာ္မူေသာ ေကၽးဇူးမၽားစြာ ထဲမွ တစ္ခုႁဖစ္ေပသည္။ ယေန႔ကမBာႏွင့္အဝွမ္းထူးေထြဆန္းႁပားသည့္ ေရာဂါအမၽိဳးမၽိဳး၏ဖိစီးမႈကို ကမBာ့လူသားမၽားခံစားေန ႂကရသည္။ ေနမွထြက္ေပၚလာသည့္ေရာင္ႁခည္ေႂကာင့္ အေရႁပားကင္ဆာေဝဒနာ၏ ဖိစီးမႈကိုမဆို သခင္ေယ±ႈအားႁဖင့္ လြတ္ေႁမာက္ႁခင္း အခြင့္ရႏိုင္ေႂကာင့္ သတင္းစကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ဝမ္းေႁမာက္ဖြယ္သတင္းေကာင္းႁဖစ္ေပသည္။

ထိုမွ်မက လူသားတစ္ၪီးခၽင္းစီ၏ေႁဖရွင္း၍မရႏိုင္ေသာ ပုဂၢလိကႁပႆနာ၊ မိသားစုႁပႆနာ၊ စီးပြါးေရးႁပႆနာ၊ ပညာေရးႁပႆနာ၏စေသာႁပႆနာအမၽိဳးမၽိဳးတို႔မွလည္းကိုယ္ေတာ္သည္ကယ္လြတ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔ႄကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ ႁပႆနာမွလြတ္ေႁမာက္ဖို႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ထံယံုႂကည္ႁခင္းႁဖင့္ ကိုးစားေအာ္ဟစ္ဆုေတာင္း မည္ဆိုပါက ကိုယ္ေတာ္၏ ကယ္လြတ္ႁခင္းခၽမ္းသာကို ယခုအသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ခံစားရေပမည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါးက ေလာကသို႔ºကြ ဆင္းလာေတာ္မူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ယေန႔အသက္ရွင္လၽက္ရွိေပသည္။

ႄကိဳးစား၍ဆုေတာင္းပါ

မဂၤလာအကၽိဳးခံစားဖို႔ရန္ တမန္ေတာ္ႄကီးရွင္ေပါလုက မိမိတို႔အမႈေဆာင္မၽားအတြက္ ႄကိဳးစား၍ဆုေတာင္းႁခင္း အမႈကို ႁပဳရန္ ယံုႂကည္သူမၽားအားတိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါသည္ (ေရာ၊ ၁၅ း ၃၀)။ ထို႔အတူတိုင္းႏိုင္ငံ၌ ဘုရားသခင္ခြဲခန္႔မွတ္သား၍ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာေခါင္းေဆာင္ႄကီးမၽားႏွင့္ အာဏာပိုင္မၽားအတြက္ကိုလည္းဆုေတာင္းေပး ရန္ ကိုယ္ေတာ္က မိန္႔ေတာ္မူပါ သည္။ တိုင္းႁပည္ေအးခၽမ္းသာယာဖို႔ တိုင္းႁပည္ေခါင္းေဆာင္ႄကီးမၽား ႏိုင္ငံေတာ္ကိုစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခၽဳပ္ရာတြင္ ဘုရားရွင္ၪာဏ္ပညာ ေပးဖို႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္မဖို႔ ဆုေတာင္းေပးရန္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာဝန္ကို ကြ်ႏု္ပ္လက္ ဝယ္ ဘုရားရွင္အပ္ႏွံထားပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးႁခင္းအားႁဖင့္ တိုင္းႁပည္းေအးခၽမ္းသာယာ၍ ဖြံ႔ႃဖိဳးတိုးတက္လာပါက ထိုမဂၤလာအကၽိဳးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လညး အတူအမွ်ဝင္ခံစားကာ ႃငိမ္ဝပ္စြာဘုရားဝတ္ကို ႁပဳႏိုင္ႂကမည္ႁဖစ္ေပသည္။ ထိုမဂၤလာေကာင္းကၽိဳး ကိုခံစားဖူးလွ်င္ ေနာင္တစ္ခၽိန္တိုင္းႁပည္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအခက္အခဲအား ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကူညီမေႁဖရွင္းေပးမည္ ဟူေသာစိတ္ခၽမႈအာမခ ံခၽက္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရရွိခံစားႂကေပမည္။

ႁမတ္ေသာပါဝင္မႈ

မိတ္သဟာယအမၽိဳးမၽိဳး၌ ပါဝင္ႂကသည္တြင္ ဆုေတာင္းမိတ္သဟာယ၌ပါဝင္ႁခင္းသည္ ထူးႁမတ္ေသာပါဝင္မႈတစ္ခုႁဖစ္ ေပသည္ (ေရာ၊ ၁၅ း၃၁)။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႁဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မၽားကိုႁဖစ္ေစ၊ အႁခားေသာသူမၽားကိုႁဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အရာမွ် မေပးႏိုင္ေသာ္လည္းသူတို႔အတြက္ဆုေတာင္းႁခင္းအမႈကိုမူ ႁပဳလုပ္ေပးႏိုင္ႂကပါသည္။

ေငြေႂကးမပါေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဆုေတာင္းေပးႁခင္းအားႁဖင့္ ထိုသူတို႔အား ဘုရားရွင္အံ့ႂသဖြယ္ေကာင္းခၽီးေပး၍ အသံုးႁပဳႁခင္းသက္ေသကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႁပန္ႁမင္ေတြ႔ႂကားသိရသည့္အခါ ထိုသူတို႔ႏွင့္အတူ ဘုရားရွင္၏ ေကၽးဇူးေတာ္ကို ဝမ္းေႁမာက္ စြာခၽီးမြမ္းႂကရေပမည္။ သို႔ႁဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ၪီးႏွင့္တစ္ၪီးအႁပန္အလွန္ သစၥာရွိစြာဆုေတာင္းပတၴနာ ႁပဳေပးႁခင္းသည္ေအာင္ႁမင္မႈအကၽိဳးရလဒ္ကိုခံစားေစႏိုင္သည့္အဖိုးမႁဖတ္ႏိုင္ေသာပါဝင္မႈႁဖစ္ေပသည္။ ထိုေႂကာင့္ ဆုေတာင္းႁခင္း အမႈကိုအေလးထား၍ အထူးႄကိဳးစားႁပဳမူသင့္ေပသည္။

ဘုရားေပးေသာဝန္တာ

တစ္ၪီးႏွင့္တစ္ၪီးအႁပန္အလွန္ဆုေတာင္းေပးရန္ေတာင္းေပးခၽင္ေသာဝန္တာစိတ္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ေပး ေတာ္မူပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အေသြးအသားႏွင့္တည္ေဆာက္ထားေသာသူမၽားႁဖစ္သႁဖင့္ စာတန္လွည့္စား၍ လဲႃပိဳႁခင္းမွကင္း လြတ္ေစဖို႔ရန္ အႁပန္အလွန္ဆုေတာင္းေပးသင့္ႂကေပသည္ (ဖိ၊ ၁ း ၁၉ – ၂၀)။ ကိုယ္ကာယ၌ ကၽန္းမာႁခင္းရွိဖို႔၊ ဝိညာၪ္အရွိန္ တန္ခိုးႏွင့္အမႈေတာ္ႁမတ္၌ထိေရာက္စြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ဆုေတာင္းေပးသင့္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္ထံမွကယ္တင္ႁခင္းဆုေကၽးဇူးႏွင့္အမၽိဳးမၽိဳးေသာေကာင္းခၽီးမဂၤလာမၽားခံစားရသလို အႁခားေသာ သူမၽားလည္းခံစားႏိုင္ေစဖို႔ရန္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းႁပည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ၪီးစီအတြက္ ႏွင့္တိုင္းႁပည့္ေအးခၽမ္း သာယာေစဖို႔ရန္ လည္းေကာင္း၊ အမႈေတာ္ေဆာင္အသီးသီးအမႈေတာ္ႁမတ္၌သာ၍ ထိေရာက္စြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႄကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းပါဝင္ႂကမည္ဆိုပါက ဆုေတာင္းေပးႁခင္း၏ေကာင္းကၽိဳးမဂၤလာအႁဖာႁဖာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႁမင္ေတြ႔ခံစားရလၽက္ ဘုရားရွင္၏ ေကၽးဇူးေတာ္ကိုခၽီးမြမ္းစရာသာ၍တိုးမြားမၽားႁပားလာမည္ႁဖစ္ေႂကာင္း ေမတၲာႏွင့္အသိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။
Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply