ဘုရားသခင္၏သားသမီးစစ္

(၂၆-၁၀-၉၇)ေန႔
Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

(ေယာ၊ ၁၄း၂)တြင္ သခင္ေယ±ႈက “ငါ့အဘ၏အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမၽားရွိ၏” ဟုအသိေပးေဖၚႁပထားပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘႏွင့္သားသမီးေတာ္စပ္သူမၽားသည္ ထိုအခန္းမၽားတြင္ေနခြင့္ရႂကမည္ႁဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္ထူးကိုခံစား ႏိုင္ဖို႔ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႁဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘဘုရားရွင္၏ သားသမီးမၽားႁဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ဤေတာ္စပ္မႈမရွိပါက ေကာင္းကင္ ဘံုရွိအခန္းမၽားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေနခြင့္ရႂကမည္မဟုတ္ေပ။ ဤသတိေပးစကားသည္ ေကာင္းကင္၊ ေႁမႄကီးႏွင့္ လူသတၲဝါမၽားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ႏႈတ္မွဖြင့္ဟေႁပာဆိုေသာကတိစကားႁဖစ္ပါသည္။ သို႔ႁဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသီးသီးသည္ မိမိကိုမိမိဘုရားသခင္၏သားႁဖစ္သည္မႁဖစ္သည္ကို ႁပန္၍သတိႁပဳဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

(တ၊၂၆း၂၈)တြင္ တမန္ေတာ္ေပါလု၏ သက္ေသခံခၽက္ကို ႂကားနာရႃပီးသည့္ေနာက္ အႃဂိပၸမင္းႄကီးက “သင္ႁဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ေသာအားႁဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ခရစ္ယာန္ႁဖစ္လုႃပီ” ဟု ေပါလုအားဆိုခဲ့သည္။ ယေန႔အႃဂိပၸ မင္းႄကီးကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၏ အေႂကာင္းကိုသိႃပီး ခရစ္ယာန္ႁဖစ္လုေသာသူမၽားစြာရွိေနပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လည္း ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာ၌ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ လက္ခံမရရွိေသးဘဲ ခရစ္ယာန္ႁဖစ္လုေသာအေႁခအေန၌သာရွိေနပါက အကၽိဳးမၽားစြာ ±ံႈးေပလိမ့္မည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ၪီး အေနႁဖင့္ႏွစ္ေပါင္းမၽားစြာအသက္ရွင္ခဲ့ေစကာမူ ခရစ္ယာန္ကိုႏွလံုးသားထဲ၌ မရရွိထားပါက ထိုသူသည္ ခရစ္ယာန္ႁဖစ္လုလု အေႁခအေန၌သာရွိေသးသူႁဖစ္သည္။ ယံုႂကည္ခံယူခၽက္ႏွစ္ခုႂကားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဗၽာမၽားမေနသင့္ပါ။ ယံုႂကည္ခံယူခၽက္တစ္ခုခုကို ႁပတ္ႁပတ္သားသားဆံုးႁဖတ္ခၽက္ခၽ၍ခံယူကာ အသက္ရွင္ သင့္ပါသည္။

သီလႏွင့္ကုသိုလ္

ေကာင္းေသာသီလကိုေဆာက္တည္၍ ကုသိုလ္တရားပြားမၽားဖို႔ရန္ ဘာသာတရားတိုင္းကသြန္သင္ပါသည္။ ဤအမႈ တို႔မွာ လူကႄကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ဘုရားရွင္ႏွစ္သက္ေသာအမႈမၽားႁဖစ္သည္။ လူမွန္လွ်င္ အႁပစ္ႏွင့္ကင္းသူမရွိပါ။ အနည္းႏွင့္အမၽား မွားတတ္ႂကသည္မွာ ပုထုဇၪ္လူသားတို႔၏ သဘာဝဓမၼာတာပင္ႁဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေကာင္းေသာသီလကိုမေဆာက္ တည္၍ ကုသိုလ္တရားပြားမၽားသူႁဖစ္ေစ၊ ေကာင္းေသာသီလကို မေဆာက္တည္ႏိုင္၍ ကုသိုလ္တရားနည္းပါးသည္ႁဖစ္ေစ၊ ပုထုဇၪ္ လူသားမွန္လွ်င္ခြဲႁခားမႈမရွိဘဲ ကိုယ္ေတာ္ထံလာႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သီလႏွင့္ကုသိုလ္ကိုမပယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘ၏ သားသမီးႁဖစ္ႏိုင္ေရးမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သီလ၊ ကုသိုလ္တို႔ႁဖင့္မရႏိုင္ပါ။

သက္ေသႏွစ္မၽိဳး

ဘုရားသခင္သည္ လူကို±ုပ္ႏွင့္နာမ္တြဲကာ သဘာဝႏွစ္မၽိဳးႁဖင့္ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါသည္။ ထို႔ေႂကာင့္လူ၏±ုပ္ပိုင္းႏွင့္နာမ္ ပိုင္းတြင္ သက္ေသႏွစ္မၽိဳးခံစားႏိုင္ပါသည္။ ±ုပ္က႑က ေလာကီသဘာသႏွင့္တြဲဘက္ကာသက္ေသခံစားပါသည္။ ၪပမာ-ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သည္ဆိုပါစို႔။ ဟင္းအနံ႔ရ±ံုႁဖင့္ မြတ္သိပ္မႈမေႁပပါ။ အမွန္စားသံုး၍ ဝမ္းဝႃပီးမွသာ မြက္သိပ္မႈေႁပပါသည္။ ထိုနည္းတူ နာမ္သဘာသကလည္း အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားႏွင့္မထိေတြ႔မခၽင္း အတြင္းဝိညာၪ္၏ မြတ္သိပ္မႈ မေႁပပါ။

ထို႔ေႂကာင့္ အခၽိဳ႔ေသာသူမၽားမွာ ထိုမြတ္သိပ္မႈမေႁပေသာေႂကာင့္ အားကိုးရာမဲ့ႁဖစ္၍ ဘုရားရွင္ကိုကိုးစား ရမည့္အစား လူလူခၽင္းကိုအားကိုး ႂကသည္။ အခၽိဳ႔ကေဗဒင္လကၡဏာေမးႂကသည္။ အခၽိဳ႔ကခၽဲထိုးႂကသည္။ ထိုအမႈမၽားသည္ ဘုရားရွင္မႏွစ္သက္ေသာအမႈမၽားႁဖစ္ႂကသည္။ ဘုရားရွင္ ၏အလိုေတာ္မွာေတြ႔ႄကံဳရေသာအခက္အခဲႁပႆနာမၽားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုကိုးစား၍နာမေတာႁမတ္အား အမွီႁပဳကာေခၚဖို႔ရန္ႁဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ကိုးစား၍ ေခၚႂကေသာသူတိုင္းအား ကိုယ္ေတာ္သည္ပစ္၍မထားဘဲဆုေတာင္းသံကိုနားေညာင္း၍ အေႁဖေပးကာသက္ေသထူပါသည္။

အေတြ႔ခံေသာဘုရား

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ဘုရားရွင္က “ရွာႂကေလာ့၊ ရွာလွ်င္ေတြ႔မည္၊ ငါ၏နာမကိုအမွီႁပဳ၍ ေတာင္းႂကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရမည္” ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးအºကြင္းမဲ့ႏွင့္ဘုရားကိုေတြ႔လိုေသာ သေဘာႁဖင့္ရွာပါက ကိုယ္ေတာ္ သည္အေတြ႔ခံပါသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ အစပထမ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုမသိရွိဘဲ ဘာသာတရားဘက္၌ စိတ္အားႄကီးကာ အသင္းေတာ္ကိုည‡င္းဆဲေသာသူႁဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ကိုစိတ္ႏွလံုးကခၽစ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈက မွားေနပါသည္။ ထိုေႂကာင့္ ဒမာသက္ႃမိဳ႔သို႔သြားေသာလမ္းတြင္ သခင္ခရစ္ေတာ္က သူ႔ကိုအေတြ႔ခံပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ကိုေတြ႔ထိသိရွိႃပီးေနာက္ ေပါလု၏အသက္တာသည္ေႁပာင္းလဲသြားကာ သူဆန္႔ကၽင္ဘက္ႁပဳခဲ့ေသာခရစ္ေတာ္၏ အေႂကာင္း ကိုရဲဝံ့စြာေဟာေႁပာသက္ေသခံေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ပါးႁဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏သားသမီးစစ္ႁဖစ္ပါက အတြင္း၌ ကိုယ္ေတြ႔သက္ေသရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုႏွလံုးသားအတြင္း၌မရရွိေသးပါက သင့္အတြက္မၽားစြာအကၽိဳး±ံႈးေပလိမ့္မည္။

ေနာင္တရပါ

ခၽစ္ေသာမိတ္ေဆြသင္သည္ခရစ္ေတာ္ကိုမရရွိေသးပါက ယခုပင္ေနာင္တရ၍ အသကတာကုႁပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ မိမိကိုမိမိမလွည့္စားသင့္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုအမွန္တကယ္မရရွိေသးပါသင္၌ အတြင္းႁငိမ္သက္မႈသက္ေမရွိေသးပါ။ ေသႃပီးသည့္ ေနာက္ဘယ္ဘဝေရာက္မည္ကိုမသိေသးႁခင္း၊ တမလြန္အတြက္စိတ္ခၽမႈမရွိေသးႁခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမရရွိေသးႁခငး၏ သက္ေသပင္ႁဖစ္သည္။ ထိုသူ၏ စိတ္ႏွလံုး၌ဘုရားရွင္သည္ အမွန္တည္ရွိ၍ အသက္ရွင္ေသာပုဂၢိဳလ္ေတာ္ႁမတ္ႁဖစ္ေႂကာင္း ဒြိဟသံသယစိတ္ရွိေပမည္။ ထိုသို႔ သံသယစိတ္ရွိေနပါက ကိုယ္ေတာ္၏နာမကိုေခၚႂကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႁပန္ထူးေႂကာင္း သက္ေသရပါက ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုႂကည္ႃပီးႏွလံုးသားအတြင္းေခၚဖိတ္၍ ေနရာေပးပါ။ အံ့ႂသဖြယ္ေကင္းသည့္အတြင္း သက္ေသကို သင္လက္ေတြ႔ခံ စားရေပမည္။ ထို႔ေႂကာင့္ခရစ္ေတာ္၏အေႂကာငးကိုမၽားစြာသိႃပီး ခရစ္ယာနႁဖစ္လုေသာ အသက္တာမွေႁပာင္းလဲ၍ ခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာ၌ အမွန္တကယ္ရရွိႃပီး တမလြန္အေရးစိတ္ေအးမႈကိုခံစားႏိုင္ရန္ အသက္တာကိုဘုရားရွင္အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ႁပင္ဆင္ပါမညအေႂကာင္းေမတၲာႁဖင့္သတိေပးေဝငွလိုက္ရပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply