ပုဂိၢဳလ္ေရးရာႀကီးျမတ္ျခင္းက ေနရာႏွင့္ဆိုင္ေသာႀကီးျမတ္ျခင္းကိုဆန္႔က်င္သည္

January 6, 2016 Shwe Canaan 0

စေရးသူေျပာေသာ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ အသက္တာ၌ သူ၏ဂုဏ္အဂၤါ (သို႔) တာဝန္ကိုခြဲျခားႏိုင္ရန္ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ဥပမာ- ေျပာရလွ်င္၊ လူတစ္ဦးသည္အျခား တစ္ဦးထက္ သာ၍ႀကီးျမတ္ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ပို၍ေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္တြင္။ သာလြန္၍ႀကီးျမတ္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ပို၍ အဆင့္ျမင့္ေသာရာထူးရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္ ေယ႐ႈက ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ မိန္းမေမြးေသာသူတို႔တြင္ ဗတိၱဇံ […]

အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္၊ အေရးႀကီးေသာသြန္သင္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သာမညမ်ား Fundamental, Important, or Nonesential Matters

January 6, 2016 Shwe Canaan 0

ဓမၼသစ္က်မ္းကိုေလ့လာေသာအခါ၊ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သာမညမ်ားကိုခြဲျခားတတ္ဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တစ္လံုးစီတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေလးထားေျပာဆိုမႈ (သို႔) အေရးႀကီးမႈပိုင္းတြင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူပါ။ အျပစ္အပ်က္တစ္ခု၌၊ ခရစ္ေတာ္ဘုရားက ဖါရိရွိတို႔အား . . . ပင္စိမ္း၊ စမြတ္၊ ဇီယာ၊ အသီးအရြတ္တို႔ကို ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔လွဴၾကသည္တြင္၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ […]

No Image

ခရစ္ေတာ္၏ ပံုစံကို ရဲရင့္စြာျပသျခင္း

January 5, 2016 Shwe Canaan 0

  တစ္ သခင္ေယရႈဘာလုပ္မည္နည္း What Would Jesus Do?   ေတာင္ေပၚ၌ တစ္ညလံုးဆုေတာင္းၿပီးေနာက္ သခင္ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးကို ေရြးေကာက္ခဲ့သည္။ ဧ၀ံေဂလိတရား ေဟာၾကားရန္ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို “တမန္ေတာ္မ်ား” (apostles) ဟုေခၚသည္။ တမန္ေတာ္ (apostles) စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ “ေစလြတ္ျခင္းခံသူ”(one […]