No Image

သမၼာတရားႏွင့္အညီ တုန္႔ျပန္အသက္ရွင္ျခင္း

March 31, 2016 Shwe Canaan 0

တရားႏွင့္ဘုရားသည္ လြန္စြာျခားနားပါသည္။တရားကုိလူအမ်ားႏွစ္သက္ၾကသည္။ လူအမ်ားနားလည္၍ က်င့္ႀကံလုိက္ ေလွ်ာက္ၾကသည္။တရား၏အက်ဳိးကုိလည္း လက္ေတြ႔ခံစားရၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္တရားသက္သက္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ၿပီး ဘုရားကုိအားကုိးဖက္တြယ္ျခင္းမရွိပါက စိတ္ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပိေလးမႈမ်ားမွသက္သာရာရမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားဟူသည္မွာ အသက္ရွင္ေသာ သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မရွိျငားလည္း ဘုရးရွင္ကိုအားကုိးခုိလႈံ၍ အသက္ရွင္မည္ဆုိပါက အသက္တာတြင္ႀကံဳ ေတြ႔ရေသာျပႆနာအခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာပို႔ေဆာင္ျခင္း သက္ေသႏွင့္ၿငိမ္သက္မႈကို လက္ေတြ႔ခံစားရေပမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏အလုိေတာ္ဘုရားရွင္သည္ ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္အသက္ရွင္၍ […]

No Image

စစ္မွန္ေသာဘုရားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ

March 30, 2016 Shwe Canaan 0

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းတတ္ရန္လူ႔သဘာဝအသိတရားျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ လူ႔သဘာဝ အသိတရားသည္ ဘုရားရွင္၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုနားမလည္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသည္စစ္မွန္ေသာေက်းဇူး ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိျပဳႏုိင္ရန္ စိတ္ဝိညာဥ္အသက္ရဖုိ႔၊ စိတ္ဝိညာဥ္ရွင္သန္ဖုိ႔လုိပါသည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၆)တြင္ ေယရႈက “ငါသည္လမ္း ခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္”ဟုေဖၚျပပါသည္။ လူသည္ရုပ္ႏွင့္နာမ္တဲြဘက္အသက္ရွင္ေနေသာပုထုဇဥ္သား ျဖစ္သည္။ ရုပ္ႏွင့္နာမ္တဲြဘက္၍ ရွင္သန္ေနေသာအခ်ိန္သည္ လူ႔ဘဝသက္တမ္းျဖစ္သည္။ သခၤါရႏွင့္ ထာဝရလူသည္ ေငြေၾကးဥစၥာၾကြယ္ဝေနေစကာမႈ […]

No Image

လူသစ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္

March 29, 2016 Shwe Canaan 0

လူသစ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ NEW LIFE AND THE WILL OF GOD ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၆) လူ႕ဇာတိကိုခံျပီး ေလာကမွာ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္အခ်ိန္ ခရစ္ေတာ္က “ငါသည္ ကိုယ့္အလိုသို႔ လိုက္ျခင္းငွာ ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္သည္ မဟုတ္၊ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူ၏အလိုကို လိုက္ျခင္းငွာ […]

No Image

လူသစ္ႏွင့္ သက္ေသခံျခင္း NEW LIFE AND WITNESSING

March 28, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၅) ဘုရားသခင္ဟာကယ္တင္ပိုင္တဲ့ဘုရား၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာနဲ႔ျပည့္ဝတဲ့ဘုရား၊ေျဖာင့္ မတ္တိက်တဲ့ဘုရားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အ ေၾကာင္းကိုသက္ေသျပဖို႔အတြက္ကြ်န္ ေတာ္တို႔(ေျပာင္းလဲျပီးသူ)ေတြကို ေလာ ကမွာ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းကို တန္ခိုးနဲ႔သက္ေသခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တမန္၊၁း၈မွာ-“သင္တို႔သည္ ေျမၾကီးစြန္း တိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္”လို႔ ကိုယ္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားျဖင့္ ဒီေခတ္၊ ဒီအခ်ိန္အခါမွာ […]

No Image

လူသစ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ NEW LIFE AND FELLOWSHIP

March 26, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၄) ေျပာင္းလဲျပီးသူ အခ်င္းခ်င္းမိတ္သဟာ ယ ဖြဲ႕ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္သူကိုမဆို ခင္မင္ရင္းႏွီးတတ္ဖို႔၊ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ ေနတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေျပာင္း လဲျပီးသူအခ်င္းခ်င္းအေနနဲ႔ အတြင္းက်က် ေပါင္းသင္းမိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ျခင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြကေတာ့  –(Matt. 18:19-20) (က) ေမတၱာ၌ လက္ေတြ႕က်င္လည္ျခင္း(1Cor. 13:1-8) ဘုရားသခင္ဟာ […]

No Image

လူသစ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း NEW LIFE AND PRAYER

March 23, 2016 Shwe Canaan 0

လူသစ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း NEW LIFE AND PRAYER ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၃) ဆုေတာင္းျခင္းဆိုတာဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ စကားေျပာဆက္သြယ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသစ္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲလာျခင္းဟာ ဘုရားသားျဖစ္လာ ျခင္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဘဘုရားသခင္နဲ႔ စကားေျပာဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္ထူးကို ခံစားလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂလာ၊၄း၆ မွာ […]

No Image

လူသစ္ႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ New Life & The Woed Of God

March 22, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၂) လူေဟာင္းကေန လူသစ္အျဖစ္ကို ေျပာင္းလဲလာဖို႔အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာယံုၾကည္ျခင္းဟာ အဓိကက်သလို လူသစ္ျဖစ္ျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚမွာသာ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ရပ္တည္ျပီး ဆက္လက္အသက္ရွင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ သမၼာ က်မ္းစာကို ခံုမင္ႏွစ္သက္လာျခင္းဟာ အသက္တာေျပာင္းလဲလာျခားရဲ႕ လကၡဏာသက္ေသ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ခံယူျခင္း […]

လူသစ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ NEW LIFE AND THE HOLY SPIRIT

March 19, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၁) စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ လူ႔အသိတရားအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၾကိဳးစားျပဳျပင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ျခင္း (အသစ္ျဖစ္ေစျခင္း)သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္တာေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာတရားကို တိတိက်က် ၾကားနာရဖို႔ လိုပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာဟာ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္မႈတ္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ေရးသားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ […]

No Image

ေျပာင္းလဲသူ၏ ျဖစ္စဥ္ ABOUT THE NEW LIFE

March 18, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၁၀)ေျပာင္းလဲသူဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတန္ခိုး ေတာ္နဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အက်ိဳးရလဒ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဝန္ခံျပီး ခံစားရရွိေၾကာင္ ေျပာခဲဲ့ျပီးပါျပီ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲ၊မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္မယ့္ ထာဝစဥ္ တည္ျမဲတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္ (ေယာ၊၁၄း၂၀)။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္(ဝန္ခံ)သူဟာ၁။ ဘုရားထည့္ထားေပးျခင္းေၾကာင့္ […]

No Image

ေျပာင္းလဲျခင္း HOW TO CHANGE?

March 16, 2016 Shwe Canaan 0

အခန္း (၉)လူေဟာင္းအေၾကာင္းနဲ႔ လူသစ္အေၾကာင္း အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာျပီးတဲ့ေနာက္၊လူေဟာင္းဘဝကေန လူသစ္ဘဝကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဆက္ျပီးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူေဟာင္းနဲ႔လူသစ္ဟာ နည္းနည္းပါးပါးမဟုတ္ဘဲ လံုးဝကို ဆန္႔က်င္ကြာျခားလွပါတယ္။ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိ ပကတိျဖစ္၏။ဝိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာအရာသည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ သည္ကို၄င္း၊ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္မာရ္ နတ္လက္၌ရွိၾကသည္ကို၄င္း၊ ငါတို႔ သိၾက၏။ လူေဟာင္း လူသစ္ထိုကာလအခါ […]

No Image

လူသစ္ NEW LIFE

March 15, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၈)လူေဟာင္းအေၾကာင္း သေဘာေပါက္ျပီးရင္ လူသစ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေသခ်ာသေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ လူသစ္ဆိုတာ…(က) ဘုရားသခင္ ဖြားေစေသာသူလူေဟာင္းဟာ လူသားမိဘမ်ားက ေမြးဖြားေပးလိုက္တာျဖစ္ျပီး လူသစ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ တိုင္က ဖြားေစေတာ္မူရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသား(BORN OF GOD) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေဟာင္းနဲ႔ လူသစ္ဟာ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာပံုက ကြာျခားေနတယ္ဆိုတာ […]

No Image

လူေဟာင္း (OLD LIFE)

March 15, 2016 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၇)ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ လူေဟာင္းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအေျခအျမစ္က်က် နားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ အခက္ေတြကို ေဖာ္ျပပါမယ္။(က) မိခင္က ေမြးေသာသူ –လူေဟာင္းဘဝဟာ မိခင္ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္စျပဳခ်ိန္က စလာပါတယ္။ ပိုျပီး တိတိက်က် ေျပာရရင္ ေတာ့ အာဒ့ရဲ႕ က်ဆင္းျခင္းကေန စခဲ့တာပါ။ ဘုရားသခင္က အာဒံကို ေျမမႈန္႔ကေန […]