No Image

ႏုိင္ငံေတာ္၏အေမြအႏွစ္

April 20, 2016 Shwe Canaan 0

ေလာကႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းကုိသာသိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းထိေတြ႔မႈမရွိေသးသူမ်ားရွိသလုိ ဘုရားသခင္ကုိသိရွိယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္ၿပီးမွ အဖ၏အိမ္ေထာင္ႏွင့္စည္းစိမ္ကိုစြန္႔ခြာၿပီးေလာကထဲသုိ႔ ထြက္ သြားမိျခင္းေၾကာင့္ဘုရားသခင္ထံမွခံစားရမည့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ကမ်ဳိးစံုကုိ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံး ရသူမ်ား လည္းရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္က ဘုရားသခင္၏ေမတၱာျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာႏုိင္ငံေတာ္၏ နက္နဲမႈႏွင့္ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးရလဒ္ ကိုသိရွိရၿပီး လက္ေတြ႔ခံစားၾကရေသာလူနည္းစုေလးလည္းရွိပါသည္။ ဒုကၡသစၥာဘုရားသခင္ကိုမသိရွိေသးေသာ ေလာကသားမ်ားသာလွ်င္ ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ […]

No Image

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ (၁၈)ႏွစ္ ျပႆနာ

April 19, 2016 Shwe Canaan 0

 ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို ဖတ္ရႈေလ့လာၾကေသာအခါသက္ေတာ္ (၁၂) ႏွစ္မွ အႏွစ္ (၃၀) အတြင္း ၾကားကာလ (၁၈) ႏွစ္တြင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာရွိေနသနည္း။ ထိုကာလ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ ဘ၀တစိတ္တပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ …    ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုတာ ဓမၼေဟာင္းကို အေေချပဳထားတာမို႔ အလြန္ေရွးက်တဲ့ ဘာသာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း […]

No Image

ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း

April 18, 2016 Shwe Canaan 0

ေသလြန္ၿပီးေသာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာ က်မ္းျမတ္ကမည္သုိ႔သြန္သင္ပါသနည္း။ ေသလြန္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကမည္သည့္ အမႈျပဳေပးႏုိင္ပါသနည္း။ (ေဟ၊၉း၂၇)တြင္ လူသည္တစ္ခါတည္းေသ၍ထုိေနာက္မွ တရားစီ၇င္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရေၾကာင္း သြန္သင္ထားသည္ျဖစ္၍ ေသလြန္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တမလြန္အတြက္သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး အသက္တာကုိဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔သာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေသလြန္သူအသက္ရွင္ထင္ရွားရွိစဥ္ သခင္ေယရႈကိုမိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ထာဝရဘုရားကုိရရွိသည္ ျဖစ္၍ ေသလြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲ၌အျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈသည္ကား တိုင္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စားအျပစ္တရား၏ […]

No Image

ေယေဟာ၀ါ နာမေတာ္-၁၆ မ်ဳိး

April 16, 2016 Shwe Canaan 0

Jehovah ၏အနက္အဓိပၸါယ္မွာ ထာ၀ရျဖစ္သည္။(က၊၂၁း၃၃၊ ထြ၊၃း၁၃-၁၄၊ ၆း၃၊ဆာလံ၊ ၈၃း၁၈၊ ေဟ႐ွာ၊ ၁၂း၂။ ၂၆း၄) 1. Jehovah Elohim-the Eternal Creatorထာ၀ရဖန္ဆင္း႐ွင္ အၾကိမ္(၁၀၀)မကေဖာ္ျပထားပါသည္။(က၊၂း၄-၂၅ )2. Jehovah Adonai – the Lord our Sovereign; Master Jehovahတန္ခုိးအာဏာေတာ္အတိုင္းမသိ၊ၾကီးကဲထြဋ္ျမတ္ေ 3.Jehovah Jireh […]

No Image

ကယ္တင္ေသာဘုရားရွင္

April 16, 2016 Shwe Canaan 0

လူသည္ လြန္စြာထူးဆန္းေသာသတၲ၀ါျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် လြယ္ လင့္တကူ မယုံၾကည္တတ္ေပ။ သိပၸံပညာထြန္းကားေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍ လူ သည္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို လက္ေတြ႕က်က်ထိေတြ႕သိျမင္ခံစားၿပီးမွသာ လက္ ခံယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ဦးေႏွာက္အသိပညာကို အေျခထားစဥ္းစားၿပီး အသက္ရွင္တတ္ေသာလူသည္ ဘုရားဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္ေတာ္ျမတ္ကို မ်က္စိျဖင့္မျမင္ ရေသာ္လည္း မေႏွာအာရုံအသိႏွင့္ ႏွလုံးတြင္းမွခံစားၿပီး သက္၀င္ယုံၾကည္ ကိုးစား ကာ […]

No Image

“သည္းခံျခင္း”

April 15, 2016 Shwe Canaan 0

 ေရႊခါနာန္ဝိညာဥ္အာဟာရက ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကို ခရစ္ေတာ္နာမ၌မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ရွင္ယာကုပ္ၾသဝါဒက်မ္းထဲက သည္းခံျခင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေဝဌခ်င္ပါတယ္။ အသက္သာမွ သည္းခံၿပီးေတာ့ အသက္ရွင္ဖို႔ရန္အတြက္ သိပ္ၿပီးေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယာကုပ္က်မ္းထဲမွာဆိုရင္ သည္းခံျခင္း အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးထားပါတယ္။ ယာကုပ္ ၁:၂ , ၁:၄ , ၁:၁၂ , ၅:၇ […]

No Image

ေက်းဇူးသိမွတ္၍ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္

April 7, 2016 Shwe Canaan 0

လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းကိုကြၽႏု္ပ္တို႔သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေက်းဇူးတရားကင္းမဲ့ေသာလူအခ်ဳိ႔ကိုေတြ႔ရေပမည္။ ေက်းဇူးတရားကင္းမဲ့ရျခင္းမွာ တစ္ခ်ဳိ႔ကေက်းဇူးမွန္းမသိ၍ျဖစ္သည္။ မိမိအေပၚတဖက္လူက ေစတနာေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္ေပးေသာ္လည္း မိမိ၏အလုိဆႏၵေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္အခါ အျပစ္တင္တတ္သည္။ ေဝဖန္ရႈတ္ခ် တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာသူ၏အသက္တာ၌ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိႏို္္္င္ေပ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာသူကုိ လူ႔အသိုင္း အဝုိင္းတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည္မွာ ဓမၼတရာ တရားတစ္ခု ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ရွိမည့္လူတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာကႀကိဳတင္ သတိေပးေဖၚျပထား […]

No Image

စကားေတာ္ကုိနာခံျခင္း

April 1, 2016 Shwe Canaan 0

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသင္၏ စကားေတာ္ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားစကားကုိ လူသား မ်ားစြၷရွိသည့္အထဲတြင္ အရာခပ္သိမ္းကို သိျမင္ေတာ္မူ၍တန္ခုိးအစြမ္းႀကီးမားေတာ္မူသည္သာမက ေသျခင္းကို ေအာင္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္ မူေသာထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္မ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုထားသည့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ (၆၆)က်မ္းရွိပါသည္။ ထုိက်မ္းေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ဖတ္ရႈသူတိုင္းႏွင့္ကြၽမ္းဝင္ပါသည္။ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိဖတ္ရႈၿပီးသည့္အခါ ဘုရားရွင္၏စကားေတာ္ ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ကုိႏွလံုးသားႏွင့္ဆင္ျခင္၍သိႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားသည္ သက္ေသႏွင့္ယွဥ္တဲြလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရား၏စကားႏွင့္တရားဟူသည္မ်ားစြာျခားနားပါသည္။ တရားဟူသည္ အတိမ္း အေစာင္းလံုးဝမခံသလုိ၊ တရားစကားကုိက်ဴး […]