ေက်းဇူးေတာ္ – GRACE

February 25, 2017 Shwe Canaan 0

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္းရွင္းလင္း စြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္း သည္ သန္႔ရွင္းစင္ ၾကယ္ေသာ အသက္ တာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ အ သက္တာ၏ အဓိကေသာ့ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္မယုံၾကည္ပါသည္။ သည္ကေန႔ ယုံၾကည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ား ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အ ေၾကာင္း နားလည္ […]

No Image

လုံၿခဳံစြာ ေနရေသာအခြင့္ Dwell in Safety

February 18, 2017 Shwe Canaan 0

သည္ကေန႔ ကမာၻႀကီးကုိ ၾကည့္သည့္အခါ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဆုိသလုိပဲ ေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္ဆုိးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ သတင္းမီဒီယာေတြထဲမွာ ေလမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ ျခင္း၊ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရျခင္း စသည့္ သတင္းဆုိးေတြကုိပဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေနရေပသည္။ ‘သခင္ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ၾကြလာဖုိ႔ အလြန္နီးကပ္ေနၿပီဆုိတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေတြပဲ’ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ သိပ္ကုိ မွန္လွပါ […]

No Image

ၾကြယ္၀ျပည့္လွ်ံေသာ အသက္တာ

February 11, 2017 Shwe Canaan 1

(Eight Steps to Destination :Prosperity Overflow)ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ေရာက္ရွိေစခ်င္သည့္ေနရာ တစ္ေနရာ ရွိပါသည္။ ၄င္းမွာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ျပည့္လွ်ံစီးထြက္ေနသည့္ အသက္တာပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး အဲသည္ေနရာဆီ ေရာက္ဖုိ႕ ဘုရားရွင္ အလုိေတာ္ရွိသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္အၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္သည္။  ၾကြယ္၀ျပည့္စုံျခင္း ဟူ သည္ ဘုရားသခင္က […]