No Image

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရား

March 28, 2017 Shwe Canaan 0

(ဆာလံ၊ ၁၀၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္သည္ အစၪ္အႁမဲတည္ေသာေႂကာင့္ ဂုဏ္ ေကၽးဇူးေတာ္ကိုခၽီးမြမ္းႂကေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ ထိုစကားေတာ္သည ဘုရားသခင္၏စကားႁဖစ္၍ သက္ေသရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္၍ ကတိတည္ေသာဘုရားရွင္ႁဖစ္ေႂကာင္း၊ အသက္တာ၌လက္ေတြ႔ ခံစားသိရွိထားေသာသူမၽား ယေန႔ေလာကတြင္ အေႁမာက္အႁမားရွိေနႂကပါသည္။ ထိုသက္ေသကို မိတ္ေဆြ၏အသက္တာ၌ ခံစားရႃပီးလား၊ မခံစားရေသးပါက ခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္ ယေန႔သခင္ေယ±ႈကဖိတ္ေခၚလၽက္ရွိပါသည္။ […]

No Image

မေပးတတ္ရင္ ျပန္မရဘူး

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

အနာမခံရင္             –             အသာမစံ၇ဘူး တိုက္ပြဲမရွိရင္          –            ေအာင္ပြဲမရွိဘူး ဆုမေတာင္းရင္     –             တန္ခိုးမရွိဘူး […]

ဆုေတာင္းႁခင္း၏ ေကာင္းကၽိဳးမဂၤလာ

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာကသို႔ ၾကြလာႁခင္းသည္ ဖိစီးခၽဳပ္ေႏွာင္ခံေနရမႈ အမၽိဳးမၽိဳးတို႔မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ႁဖစ္ပါသည္ (လု၊ ၄ း ၁၈ – ၁၉)။ လူတစ္ၪီးႏွင့္တစ္ၪီးတြင္ ဖိစီးခၽဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမတူညီပါ။ တခၽိဳ႔ကအေႀကြး၏ဖိစီးမႈကိုခံေနႂကရသည္။ အခၽိဳ႔က ေလာဘေနာက္လိုက္၍ တပ္မက္မႈ အမၽိဳးမၽိဳးေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေနႂကရသည္။ အခၽိဳ႔က ဆင္းရဲႁခင္း၏ဖိစီးမႈကိုခံေနရႂကသလို၊ အခၽိဳ႔ကေရာဂါ ေဝဒနာ၏ဖိစီးမႈကိုခံေနႂကရသည္။ […]

No Image

ဘုရားသခင္၏သားသမီးစစ္

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

(၂၆-၁၀-၉၇)ေန႔ Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ (ေယာ၊ ၁၄း၂)တြင္ သခင္ေယ±ႈက “ငါ့အဘ၏အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမၽားရွိ၏” ဟုအသိေပးေဖၚႁပထားပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘႏွင့္သားသမီးေတာ္စပ္သူမၽားသည္ ထိုအခန္းမၽားတြင္ေနခြင့္ရႂကမည္ႁဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္ထူးကိုခံစား ႏိုင္ဖို႔ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႁဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘဘုရားရွင္၏ သားသမီးမၽားႁဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ဤေတာ္စပ္မႈမရွိပါက ေကာင္းကင္ ဘံုရွိအခန္းမၽားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေနခြင့္ရႂကမည္မဟုတ္ေပ။ ဤသတိေပးစကားသည္ ေကာင္းကင္၊ ေႁမႄကီးႏွင့္ လူသတၲဝါမၽားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ႏႈတ္မွဖြင့္ဟေႁပာဆိုေသာကတိစကားႁဖစ္ပါသည္။ […]

No Image

ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ျခင္း TO KNOW EXISTENCE OF GOD

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၃) လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရာသခင္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ အထူးခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေန ပါသည္။ ဘုရားသခင္အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း (WE KNOW GOD THROUGH HIS […]

က်မ္းစာထဲက သရဖူ (၅)မ်ိဳး

March 25, 2017 Shwe Canaan 0

       ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္ စာဖတ္ online စာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ အနည္းငယ္ ကင္း ကြာခဲ့ရပါသည္။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္ ကၽြန္ေတာ္ထံ သတိရစြာျဖင့္ Email ပို႔ျပီး ေမးျမန္းၾကေသာ  မိတ္ေဆြအသီးသီးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ internet connection အေျခအေနေၾကာင့္ post မ်ား မတင္ […]

ထူးခၽြန္သူတုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာလမ္း

March 20, 2017 Shwe Canaan 0

The Road to Excellence    မၾကာေသးမီ အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ ျပင္း ျပေသာ ဆာငတ္ေတာင့္တမႈရွိသည့္ လူတုိ႔ အား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျပဳစုတည္ေဆာက္ ေပးလ်က္ရွိ ပါသည္။ ထုိလူတုိ႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္း စြာ ရင္းႏွီးသိကၽြမ္းလုိသူမ်ား၊ ဘုရားသခင္ သူ တုိ႔အား ျဖစ္ေစလုိသည့္အတုိင္း […]

အိပ္မက္ထဲ၌ ရပ္ေနျခင္း (Standing in Your Dream)

March 15, 2017 Shwe Canaan 0

အကယ္၌ ဘုရားသခင္က သင့္အား အိပ္မက္ တစ္ခုေပးထားၿပီး၊ ၄င္းအိပ္မက္က တစ္စုံတစ္ ခုအား ႀကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္၏လက္ရွိအေျခအေနက သင့္ အိပ္မက္အား အေကာင္းအထည္ေဖာ္ဖုိ႔ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္မွတ္ရသည္ဆုိပါက ဤ ေဆာင္းပါးသည္ သင့္အတြက္  ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မ ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးသားရျခင္းမွာ […]

ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း

March 4, 2017 Shwe Canaan 0

‘ဘုရားသခင္၏ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း’သည္အရာ က ေယာရႈေခတ္ကာလ၌ ေအာင္ျမင္ မႈအတြက္ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ အတြက္လည္း သည္အ ခ်က္က မွန္ကန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္းစရာက သည္ေသာ့ခ်က္ကုိ လူမ်ားအစုက မသိရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။  ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ  ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရႈပါသည္။ […]