No Image

ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ျခင္း TO KNOW EXISTENCE OF GOD

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၃) လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရာသခင္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ အထူးခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေန ပါသည္။ ဘုရားသခင္အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း (WE KNOW GOD THROUGH HIS […]

ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း – အခန္း (၁)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

GOD AND CREATION မရပ္မနား လည္ပတ္ေနသည့္ နာရီတစ္လံုးကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္သည့္အခါ အခ်ိန္မွန္မွန္ သြားေန၏။ ထိုနာရီသည္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္လာျပီးလည္ပတ္သြားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ထုတ္လုပ္သူရွိ၍သာ ျဖစ္လာျပီး လည္ပတ္သြားလာေနေၾကာင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ေလာကေပၚတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ မီးရထား၊ သေဘၤာအစရွိသည္တို႔ သည္လည္း ထုတ္လုပ္သူ၊ […]

No Image

ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူနည္း – အခန္း (၂)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

WHO IS GOD?            “ဘုရားသခင္ကို အဘယ္သူမွ်မျမင္စဖူး …” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ ျဖစ္ရာဘုရားသခင္အေၾကာင္း သိလို၍ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု ေမးျမန္းလာသူအားလူဥာဏ္ကို အားကိုး၍ အေျဖေပးရန္ အလြန္ခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼာက်မ္းစာ၌ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း တိတိက်က် ေဖာ္ျပအေျဖ ေပးထားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။(က) ဘုရားသခင္သည္ […]

No Image

ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းသိႏိုင္ျခင္း – အခန္း (၃)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

TO KNOW EXISTENCE OF GOD             လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ဘုရာသခင္ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္ အထူးခက္ခဲလွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိေန ပါသည္။ ဘုရားသခင္အမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ၁။ ဖန္ဆင္းထားေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္း             (WE […]

No Image

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ အဘယ္သူနည္း – အခန္း(၄)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

WHO IS JESUS CHRIST?             သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားမ်ားအား အျပစ္ႏြံတြင္းမွ ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ မဟာအမႈေတာ္ ျမတ္ၾကီးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အပ်ိဳကညာစစ္ျဖစ္သူ “မာရိ”၏ ဝမ္း၌သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶယူျပီး ဖြားျမင္ျခင္းကိုခံကာ လူ႔ျဖစ္အင္ျဖင့္ ေလာကသို႔ၾကြဆင္းလာခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္၏ တစ္ပါးတည္းေသာသား အေနႏွင့္ […]

No Image

စာတန္မာရ္နတ္သည္ အဘယ္သူနည္း – အခန္း (၅)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

WHO IS SATAN             စာတန္မာရ္နတ္သည္ ေကာင္းကင္မွ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ က်ဆင္းလာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေယရႈကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ ျပထာါးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္ (လု၊၁၀း၁၉)။             စာတန္မာရ္နတ္သည္ ကမၻာဦးအစ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္၌ ေနစဥ္ပင္လွ်င္ ရွိခဲ့ပါျပီ။ ပထမလူျဖစ္သူ အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔ထံ ေျမြအသြငိျဖင့္ လာျပီး […]

No Image

လူသား က်ဆင္းျခင္း – အခန္း (၆)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

(THE FALL OF MAN)        လူကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိအလိုေတာ္အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ ရွင္ျပီး မိမိႏွင့္ အျမဲတမ္း မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေနရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဦးဆံုး လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အာဒံႏွင့္ ဧဝတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ရန္သူစာတန္၏ ေသြးေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လိုက္ပါၾကျပီး […]

No Image

လူေဟာင္း – အခန္း(၇)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

(OLD LIFE)      ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ လူေဟာင္းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအေျခအျမစ္က်က် နားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အေျခခံက်တဲ့ အခက္ေတြကို ေဖာ္ျပပါမယ္။ (က) မိခင္က ေမြးေသာသူ –             လူေဟာင္းဘဝဟာ မိခင္ဝမ္းမွာ သေႏၶတည္စျပဳခ်ိန္က စလာပါတယ္။ ပိုျပီး တိတိက်က် ေျပာရရင္ ေတာ့ […]

No Image

လူသစ္ – အခန္း (၈)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

NEW LIFE         လူေဟာင္းအေၾကာင္း သေဘာေပါက္ျပီးရင္ လူသစ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေသခ်ာသေဘာေပါက္ဖို႔လို ပါလိမ့္မည္။ လူသစ္ဆိုတာ… (က) ဘုရားသခင္ ဖြားေစေသာသူ             လူေဟာင္းဟာ လူသားမိဘမ်ားကေမြးဖြားေပးလိုက္တာျဖစ္ျပီး လူသစ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ တိုင္က ဖြားေစေတာ္မူရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသား(BORN OF GOD)  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ […]

No Image

ေျပာင္းလဲျခင္း – အခန္း (၉)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

HOW TO CHANGE? လူေဟာင္းအေၾကာင္းနဲ႔ လူသစ္အေၾကာင္း အေျခခံက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာျပီးတဲ့ေနာက္၊ လူေဟာင္းဘဝကေန လူသစ္ဘဝကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဆက္ျပီးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူေဟာင္းနဲ႔လူသစ္ဟာ နည္းနည္းပါးပါးမဟုတ္ဘဲ လံုးဝကို ဆန္႔က်င္ကြာျခားလွပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္                ဇာတိ ပကတိျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာအရာသည္                ဝိညာဥ္ျဖစ္၏။ ငါတို႔သည္ […]

No Image

ေျပာင္းလဲသူ၏ ျဖစ္စဥ္ – အခန္း (၁၀)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

ABOUT THE NEW LIFE      ေျပာင္းလဲသူဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္က လုပ္ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတန္ခိုး ေတာ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အက်ိဳးရလဒ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဝန္ခံျပီး ခံစားရရွိေၾကာင္ ေျပာခဲဲ့ျပီးပါျပီ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲ၊ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္မယ့္ ထာဝစဥ္ […]

No Image

လူသစ္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ – အခန္း (၁၁)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

NEW LIFE AND THE HOLY SPIRIT             စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းဟာ လူ႔အသိတရားအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၾကိဳးစားျပဳျပင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ျခင္း (အသစ္ျဖစ္ေစျခင္း)သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ အသက္တာေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာတရားကို တိတိက်က် ၾကားနာရဖို႔ လိုပါတယ္။ […]