No Image

ထာ၀ရအသက္

July 29, 2016 Shwe Canaan 0

ထာ၀ရအသက္လမ္းကို သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ။” (ေရာ၊၃း၂၃)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအရာ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းနည္းေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ […]

No Image

ႏုိင္ငံေတာ္၏အေမြအႏွစ္

April 20, 2016 Shwe Canaan 0

ေလာကႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းကုိသာသိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းထိေတြ႔မႈမရွိေသးသူမ်ားရွိသလုိ ဘုရားသခင္ကုိသိရွိယံုၾကည္၍ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္ၿပီးမွ အဖ၏အိမ္ေထာင္ႏွင့္စည္းစိမ္ကိုစြန္႔ခြာၿပီးေလာကထဲသုိ႔ ထြက္ သြားမိျခင္းေၾကာင့္ဘုရားသခင္ထံမွခံစားရမည့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ကမ်ဳိးစံုကုိ လက္လႊတ္ဆံုးရႈံး ရသူမ်ား လည္းရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္က ဘုရားသခင္၏ေမတၱာျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာႏုိင္ငံေတာ္၏ နက္နဲမႈႏွင့္ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးရလဒ္ ကိုသိရွိရၿပီး လက္ေတြ႔ခံစားၾကရေသာလူနည္းစုေလးလည္းရွိပါသည္။ ဒုကၡသစၥာဘုရားသခင္ကိုမသိရွိေသးေသာ ေလာကသားမ်ားသာလွ်င္ ဒုကၡျပႆနာႏွင့္ […]

No Image

ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း

April 18, 2016 Shwe Canaan 0

ေသလြန္ၿပီးေသာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာ က်မ္းျမတ္ကမည္သုိ႔သြန္သင္ပါသနည္း။ ေသလြန္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကမည္သည့္ အမႈျပဳေပးႏုိင္ပါသနည္း။ (ေဟ၊၉း၂၇)တြင္ လူသည္တစ္ခါတည္းေသ၍ထုိေနာက္မွ တရားစီ၇င္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရေၾကာင္း သြန္သင္ထားသည္ျဖစ္၍ ေသလြန္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တမလြန္အတြက္သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး အသက္တာကုိဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔သာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေသလြန္သူအသက္ရွင္ထင္ရွားရွိစဥ္ သခင္ေယရႈကိုမိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ထာဝရဘုရားကုိရရွိသည္ ျဖစ္၍ ေသလြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲ၌အျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈသည္ကား တိုင္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စားအျပစ္တရား၏ […]

No Image

ကယ္တင္ေသာဘုရားရွင္

April 16, 2016 Shwe Canaan 0

လူသည္ လြန္စြာထူးဆန္းေသာသတၲ၀ါျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် လြယ္ လင့္တကူ မယုံၾကည္တတ္ေပ။ သိပၸံပညာထြန္းကားေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍ လူ သည္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို လက္ေတြ႕က်က်ထိေတြ႕သိျမင္ခံစားၿပီးမွသာ လက္ ခံယုံၾကည္တတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ဦးေႏွာက္အသိပညာကို အေျခထားစဥ္းစားၿပီး အသက္ရွင္တတ္ေသာလူသည္ ဘုရားဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္ေတာ္ျမတ္ကို မ်က္စိျဖင့္မျမင္ ရေသာ္လည္း မေႏွာအာရုံအသိႏွင့္ ႏွလုံးတြင္းမွခံစားၿပီး သက္၀င္ယုံၾကည္ ကိုးစား ကာ […]

No Image

“သည္းခံျခင္း”

April 15, 2016 Shwe Canaan 0

 ေရႊခါနာန္ဝိညာဥ္အာဟာရက ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကို ခရစ္ေတာ္နာမ၌မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ရွင္ယာကုပ္ၾသဝါဒက်မ္းထဲက သည္းခံျခင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေဝဌခ်င္ပါတယ္။ အသက္သာမွ သည္းခံၿပီးေတာ့ အသက္ရွင္ဖို႔ရန္အတြက္ သိပ္ၿပီးေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ယာကုပ္က်မ္းထဲမွာဆိုရင္ သည္းခံျခင္း အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးထားပါတယ္။ ယာကုပ္ ၁:၂ , ၁:၄ , ၁:၁၂ , ၅:၇ […]

No Image

ေက်းဇူးသိမွတ္၍ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္

April 7, 2016 Shwe Canaan 0

လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းကိုကြၽႏု္ပ္တို႔သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ေက်းဇူးတရားကင္းမဲ့ေသာလူအခ်ဳိ႔ကိုေတြ႔ရေပမည္။ ေက်းဇူးတရားကင္းမဲ့ရျခင္းမွာ တစ္ခ်ဳိ႔ကေက်းဇူးမွန္းမသိ၍ျဖစ္သည္။ မိမိအေပၚတဖက္လူက ေစတနာေမတၱာစိတ္ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္ေပးေသာ္လည္း မိမိ၏အလုိဆႏၵေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္အခါ အျပစ္တင္တတ္သည္။ ေဝဖန္ရႈတ္ခ် တတ္သည္။ ထုိသုိ႔ေသာသူ၏အသက္တာ၌ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိႏို္္္င္ေပ။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာသူကုိ လူ႔အသိုင္း အဝုိင္းတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည္မွာ ဓမၼတရာ တရားတစ္ခု ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလေနာက္ဆံုးေသာကာလတြင္ ရွိမည့္လူတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာကႀကိဳတင္ သတိေပးေဖၚျပထား […]

No Image

စကားေတာ္ကုိနာခံျခင္း

April 1, 2016 Shwe Canaan 0

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားသင္၏ စကားေတာ္ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားစကားကုိ လူသား မ်ားစြၷရွိသည့္အထဲတြင္ အရာခပ္သိမ္းကို သိျမင္ေတာ္မူ၍တန္ခုိးအစြမ္းႀကီးမားေတာ္မူသည္သာမက ေသျခင္းကို ေအာင္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္ မူေသာထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္မ်ားကုိ ေရးသားျပဳစုထားသည့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ (၆၆)က်မ္းရွိပါသည္။ ထုိက်မ္းေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ဖတ္ရႈသူတိုင္းႏွင့္ကြၽမ္းဝင္ပါသည္။ ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိဖတ္ရႈၿပီးသည့္အခါ ဘုရားရွင္၏စကားေတာ္ ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ကုိႏွလံုးသားႏွင့္ဆင္ျခင္၍သိႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားသည္ သက္ေသႏွင့္ယွဥ္တဲြလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရား၏စကားႏွင့္တရားဟူသည္မ်ားစြာျခားနားပါသည္။ တရားဟူသည္ အတိမ္း အေစာင္းလံုးဝမခံသလုိ၊ တရားစကားကုိက်ဴး […]

No Image

သမၼာတရားႏွင့္အညီ တုန္႔ျပန္အသက္ရွင္ျခင္း

March 31, 2016 Shwe Canaan 0

တရားႏွင့္ဘုရားသည္ လြန္စြာျခားနားပါသည္။တရားကုိလူအမ်ားႏွစ္သက္ၾကသည္။ လူအမ်ားနားလည္၍ က်င့္ႀကံလုိက္ ေလွ်ာက္ၾကသည္။တရား၏အက်ဳိးကုိလည္း လက္ေတြ႔ခံစားရၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္တရားသက္သက္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ၿပီး ဘုရားကုိအားကုိးဖက္တြယ္ျခင္းမရွိပါက စိတ္ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပိေလးမႈမ်ားမွသက္သာရာရမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားဟူသည္မွာ အသက္ရွင္ေသာ သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မရွိျငားလည္း ဘုရးရွင္ကိုအားကုိးခုိလႈံ၍ အသက္ရွင္မည္ဆုိပါက အသက္တာတြင္ႀကံဳ ေတြ႔ရေသာျပႆနာအခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာပို႔ေဆာင္ျခင္း သက္ေသႏွင့္ၿငိမ္သက္မႈကို လက္ေတြ႔ခံစားရေပမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏အလုိေတာ္ဘုရားရွင္သည္ ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္အသက္ရွင္၍ […]

No Image

စစ္မွန္ေသာဘုရားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ

March 30, 2016 Shwe Canaan 0

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းတတ္ရန္လူ႔သဘာဝအသိတရားျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ လူ႔သဘာဝ အသိတရားသည္ ဘုရားရွင္၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုနားမလည္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသည္စစ္မွန္ေသာေက်းဇူး ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိျပဳႏုိင္ရန္ စိတ္ဝိညာဥ္အသက္ရဖုိ႔၊ စိတ္ဝိညာဥ္ရွင္သန္ဖုိ႔လုိပါသည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၆)တြင္ ေယရႈက “ငါသည္လမ္း ခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ျဖစ္သည္”ဟုေဖၚျပပါသည္။ လူသည္ရုပ္ႏွင့္နာမ္တဲြဘက္အသက္ရွင္ေနေသာပုထုဇဥ္သား ျဖစ္သည္။ ရုပ္ႏွင့္နာမ္တဲြဘက္၍ ရွင္သန္ေနေသာအခ်ိန္သည္ လူ႔ဘဝသက္တမ္းျဖစ္သည္။ သခၤါရႏွင့္ ထာဝရလူသည္ ေငြေၾကးဥစၥာၾကြယ္ဝေနေစကာမႈ […]

No Image

တမလြန္အာမခံခ်က္

March 2, 2016 Shwe Canaan 0

လူသည္စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ေသာသတၱဝါျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္စဥ္စားဆင္ျခင္မႈတိုင္းသည္လူကုိ မဂၤလာျဖစေစသည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခါ ႏႈတ္မွဖြင့္ဟမေျပာေသာ္လည္း ႏွလံုးသားထဲမွ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂၤလာရွိပါသည္။ ေလာကႀကီး၏ေျပာင္း လဲေနေသာေနေရး၊ ထုိင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးကိစၥမ်ားကုိစဥ္းစားပါလွ်င္မူ စိတ္ေအးခ်မ္းၿငိမ္ သက္မႈမရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အိပ္၍ပင္ေပ်ာ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေလာကအရာမ်ားသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္မူကားဘယ္ေသာအခါမွ်ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသလုိ ထာဝရအသက္ရွင္ ေသာေၾကာင့္ အစဥ္အမွီျပဳကိုး စားႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ရံဖန္ရံခါအျငင္းပြားႏုိင္ေသာ္လည္း […]

No Image

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ႂကသူမၽား

February 28, 2016 Shwe Canaan 0

ေမတၲာဟူသည္ လူသားတို႔၏ႏွလံုး သားအတြင္းမွေပၚထြက္လာေသာခံစားခၽက္ႁဖစ္သည္။ ေမတၲာရွိမွသာလူ တစ္ၪီးႏွင့္ တစ္ၪီးေပါင္း ဖက္၍သဟာ ယႁပဳႏိုင္သည္။ တပ္မက္ႁခင္းသည္ ေမတၲာမဟုတ္ပါ။ တပ္မက္ႁခင္းစြဲ လမ္းႁခင္းႁဖစ္ လာႃပီးထိုစြဲလမ္းႁခင္းမွ တဏွာသို႔ကူးစက္ သြားသည့္အခါ မဂၤလာမႁဖစ္ဘဲ အမဂၤလာ အကၽိဳးကြင္းဆက္ကိုခံစား ရႏိုင္ေပသည္။ဘုရားဟူသည္ ထာဝရကာလအသက္ရွင္ေသာပုဂၢိဳလ္ေတာ္ႁဖစ္သည္ သာမက ေမတၲာရွင္ႁဖစ္သည္။ ထိုႁပင္ အရာခပ္သိမ္းကို တပ္စြမ္းေသာ အနႏၲတန္ခိုးႏွင့္ ႁပည့္စံုေတာ္မူေသာ […]

No Image

ႏွလံုးသားမွန္ကန္ပါေစ

February 26, 2016 Shwe Canaan 0

ဒံေယလအနာဂတၲိကၽမ္းကိုႂကည့္မည္ဆိုပါကဘုရားသခင္လူမၽိဳးေတာ္မဟုတ္ဘဲႏွင့္ ဘုရားကိုသိခြင့္ရွိေႂကာင္း နားလည္ရ သလို ဘုရားသခင္၏လူမၽိဳးေတာ္ႁဖစ္ပါလၽက္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကိုအေလးမထားဘဲ အသက္ရွင္ သူမၽားလည္း ရွိေႂကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ်မၽက္ႏွာမလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိလူမၽိဳးမဟုတ္ေ သာ္လည္း သူ႔ကိုသိလိုပါကသိခြင့္ေပးေႂကာင္း၊ လူမၽိဳးေတာ္ႁဖစ္ႃပီး ဘုရားသခင္အေႂကာင္းကို မၽားစြာသိလၽက္ႏွင့္ လၽစ္လွဴ ရႈအသက္ရွင္ မႈေႂကာင့္ အကၽိဳးခံစားခြင့္ရႈံး ေကာင္းကို ဆင္ႁခင္ပါက ဘုရားသခင္သည္သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ […]