No Image

ေကာင္းကင္ဘ႑ာ

February 25, 2016 Shwe Canaan 0

“သံေခၽးပိုးရြဖၽက္ဆီး၍၊ သူခိုးထြင္းေဖာက္ ခိုးယူရာ ေႁမႄကီးေပၚမွာ ဘ႑ကိုမဆည္းပူးႂကႏွင့္၊ သံေခၽးပိုးရြ မဖၽက္ဆီး၍၊ သူခိုးမထြင္းမေဖာက္မခိုးမယူရာေကာင္းကင္ဘံု၌ ဘ႑ာကိုဆည္းပူးႂကေလာ့၊ အေႂကာင္းမူကား အႂကင္ အရပ္၌ သင္တို႔၏ဘ႑ာ ရွိ၏။ ထိုအရပ္သို႔ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးေရာက္တတ္၏” (မႆဲ၊ ၆း၁၉-၂၀)။အထက္ကၽမ္းပိုဒ္ကို သေဘာေပါက္ခံယူပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ေကာင္းကင္သို႔ေရာက္ေနမည္ႁဖစ္သည္။ ဤအရာသည္အံ့ႂသစရာအေႂကာင္းႁဖစ္ပါသည္။ လူဆိုသည္မွာဘဝႁမင့္သည္ကိုႏွစ္သက္ႂကပါသည္။ ယေန႔ဘဝႁမင့္ရန္ထက္ […]

No Image

အာျဗဟံ၏သား

February 23, 2016 Shwe Canaan 0

သမၼာက်မ္းစာကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေလ့လာ ဆင္ျခင္သည့္ အခါ အပုိင္း(၂)ပုိင္းေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။ ပထမအပုိင္းမွာ အကၡရာစာ လံုးျဖင့္ေရးသား ထားေသာက်မ္း စကားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအပုိင္းမွာ အသက္ရွင္ေနေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထုိႏွစ္ခု၏ တဲြဆက္မႈကုိ အကြၽႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ၌ လက္ေတြ႔ခံစား သေဘာေပါက္ ထားဖုိ႔လုိပါသည္။ ပထမဦးစြာအကၡရာ စာျဖင့္ေရးသား ျပဳစုထားေသာ က်မ္းစကားကုိ […]

No Image

သဘာဝသစ္သက္ေသ

December 29, 2015 Shwe Canaan 0

သခင္ခရစ္ေတာ္ဘုရား လက္ဝါးကပ္တိုင္၌အေသခံခဲ့ႁခင္းသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူသားထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ အႁပစ္လြတ္ႁခင္းအခြင့္ရဖို႔ရန္ႁဖစ္ သည္။ တရားၪပေဒအရႂကည့္ပါကအႁပစ္ကၽဴးလြန္ေသာသူကိုႁပစ္ဒဏ္စီရင္ရစႁမဲႁဖစ္သည္။ အႁပစ္ႏွင့္အေလၽာက္ ထိုက္တန္ေသာအႁပစ္ကိုမစီရင္ပါက တရားမွ်တသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ ဤသည္ကား တရားစီရင္ႁခင္း၏ သေဘာသဘာဝေပတည္း။ လူတြင္ႁမင္ႏိုင္ေသာအႁပစ္ကၽဴးလြန္မႈထက္ မႁမင္ႏိုင္ေသာအႁပစ္ကၽဴးလြန္မႈက သာလြန္ မၽားႁပားလွေပသသည္။ အႁပစ္ဟူသမွ်သည္ ဗီဇသေဘာမွအရင္းခံႁဖစ္ေပၚလာႃပီး ထိုအႁပစ္၏အခကား ေသႁခင္း ႁပစ္ဒဏ္ပင္ ႁဖစ္သည္။ သို႔ေသာလူသည္ဘုရားသခင္ေကၽနပ္ေစရန္ အႁပစ္၏အခေသႁခင္းဒဏ္ကို ဆပ္ဖို႔ရန္ကားမတတ္ႏိုင္ေပ။ သို႔ႁဖစ္၍ […]

No Image

ဖခင္မ်ားေန႕

June 14, 2014 Shwe Canaan 0

ကြၽႏ္ုပ္တို႕  ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ရဲ႕  သားသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသလို  ဘုရားသခင္သည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႕  ရဲ႕  အဖျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးတစ္ပါးက တိရစၧာန္မ်ားကို သတၱ၀ါဟုမေခၚသင့္ဟုဆိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ တိရစၧာန္တို႕  တြင္သတၱတည္းဟူေသာ သိျခင္းခုႏွစ္ျဖာရွိသည္မဟုတ္။ လူသာလွ်င္ သိျခင္းခုႏွစ္ျဖာရွိကာ လူသတၱ၀ါဟု ေခၚသင့္သည္ဟု ၄င္းကဆိုပါသည္။ လူတြင္ရွိေသာ သိျခင္းခုႏွစ္ျဖာတြင္ ထာ၀ရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိတရားက ေလးျဖာရွိၿပီး […]

No Image

အသက္တာသစ္ (Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ)

January 8, 2014 Shwe Canaan 0

ေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘဘုရားသခင္၏ သားသမီးႁဖစ္လိုပါက ႁဖစ္ႏိုင္ေသာအခြင့္သည္ လူတိုင္း၌ရွိေပသည္။ သင္သည္ခရစ္ယာန္တစ္ၪီး မႁဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ သားသမီးႁဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ လူသားတိုင္းကိုခြဲႁခားႁခင္းမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ် ခၽစ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးကိုလည္း ညီမွ်စြာေပးထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးႁဖစ္လာပါက တမလြန္အေရးစိတ္ေအးရမည့္အႁပင္ ယခုဘဝအသက္တာ၌လည္း ထူးဆန္း အံ့ႂသဖြယ္ေကာင္းေသာသက္ေသအမၽိဳးမၽိဳးကိုေန႔စၪ္ေတြ႔ႁမင္ခံစားရမညႁဖစ္သည္။ သင္သည္အႁပစ္သားတစ္ၪီး ႁဖစ္ေသာ္လည္း […]

No Image

ေကာင္းကင္၌ဆုလပ္မ်ားခံစားဖုိ႔

October 18, 2013 Shwe Canaan 0

လူ၌ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္ ႏွစ္ျဖာ တြဲဖက္ေနပါသည္။ ခႏၶာက အနားယူဖို႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသာ္ လည္း ဝိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနပါက ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္စိတ္ပူ စရာျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းကာလက ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ားအား ဘုရားသခင္ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္၍ သက္ေသခံဖို႔ မေျပာပါ။ ေလာကလူသားမ်ားအားငါ့နာမႏွင့္ သမုတ္ေသာငါ့လူမ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ငါ၏သက္ေသကို ေတြ႔ရမည္ဟု […]

No Image

ျမည္းစမ္း၍ ေခၚၾကည့္ပါ

September 5, 2012 Shwe Canaan 0

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ေျမႀကီးႏွင့္ ေလာကဓါတ္အရာမ်ားကုိဖန္ဆင္းသည္သာမက လူကိုလည္းဖန္ဆင္း ေတာ္မူ ေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ ဤလူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ေျမႀကီးကိုယူ၍ လက္ေတာ္ႏွင့္ေစ့စပ္ကာ ပံုသြင္းၿပီးႏွာေခါင္းမွ နာမ္သက္(ဇီဝသက္) ကုိမႈတ္သြင္းေတာ္မူ၍ လူသည္အသက္ရွင္ေသာသတၱဝါအျဖစ္ တည္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါလူ၌သခၤါရက႑ႏွင့္တဲြဖက္ကာ အစဥ္ထာဝရတည္မည့္နာမ္သက္ရွိေသာေၾကာင့္ ဤေလာကမွစုေတ့ေသာအခါ ဘဝသည္ ဆံုးမသြားဘဲ ထာဝရခရီးကုိဆက္ရဦးမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသည္ဤေလာက၌အသကရွင္စဥ္ မိမိကုိဖန္ဆင္း ေသာဘုရား ႏွင့္အဆက္မျဖစ္မခ်င္းစိတ္ႏွလံုးထဲ၌ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းမႈမရႏုိင္ပါ။ […]

No Image

အသက္တာသစ္

September 5, 2012 Shwe Canaan 0

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာေကာင္းကင္ဘံုရွင္ အဘဘုရားသခင္၏ သားသမီးႁဖစ္လိုပါက ႁဖစ္ႏိုင္ေသာအခြင့္သည္ လူတိုင္း၌ရွိေပ သည္။ သင္သည္ခရစ္ယာန္တစ္ၪီး မႁဖစ္ေသာ္ လည္း ဘုရားသခင္၏ သားသမီးႁဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ မိမိဖန္ဆင္းေတာ္ မူေသာ လူသားတိုင္းကိုခြဲႁခားႁခင္းမရွိဘဲ တန္းတူ ညီမွ် ခၽစ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးကိုလည္း ညီမွ်စြာေပးထား ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးႁဖစ္လာပါက တမလြန္အေရးစိတ္ေအးရမည့္အႁပင္ […]

No Image

ႏွလံုးသားႏွင့္ တမ္းတေခၚသံ

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

ယေန႔ေလာကတြင္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားကိုယံုႂကည္ေသာသူမၽားစြာရွိ ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေရွ႔ေတာ္တြင္ ခရစ္ယာန္ႁဖစ္ႁခင္း၊ မႁဖစ္ႁခင္းသည္အဓိကမဟုတ္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္၏ ေဖၚႁပမႈေႂကာင့္ မေနာအာရုံ အသိက အသက္ရွင္ေသာဘုရားရွိေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသည္ မိမိကိုေတြ႔ႁမင္ေန ေႂကာင္း နားလည္ႃပီး၊ ဘုရားကိုယံုႂကည္သူတိုင္းအား ဘုရားရွင္ကအသိအမွတ္ႁပဳပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာဝင္ႁဖစ္ပါေစ၊ အႁပင္လကၡဏာ သည္ အဓိကကၽပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မၽက္ႏွာမလိုက္ပါ။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာေႂကာင့္ […]