No Image

အႏိၱခ၇စ္ – အခန္း (၁၈)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(ANTICHRIST)ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တြင္ အနာဂတ္တခ်ိ္္န္ခ်ိန္တြင္ ႁကြေရာက္လာမည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ပါးရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ဦးမွာ ခရစ္ေတာ္ဘု၇ားျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပါးမွာ စာတန္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားႁကြလာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း စာတန္ျပန္လာျခင္းကုိ လစ္လ်ဴရႈထားတတ္သည္။ သမၼာေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ သမၼာသစ္ထဲတြင္ ေနာင္လာမည့္ ကာလတြင္ လြန္စြာထူးဆန္းၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ေရးသားထားေလသည္။ က်မ္းစာထဲ၌ သူ၏အမည္နာမမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ထုိသူတဦးတည္းကိုသာ […]

No Image

စာတန္ – အခန္း (၁၉)

February 7, 2012 Shwe Canaan 1

(SATAN) ယေန႔လူအမ်ားတုိ႔သည္ စာတန္အမွန္တကယ္တည္ရွိေနသည္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ေခ်။ သူတုိ႔က စာတန္သည္ ဆိုးညစ္ေသာစြမ္းအားတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဤဆိုးေသာ စြမ္းအားသည္ကူးစက္ေရာဂါပိုးကဲ့သုိ႔ ေလ၌ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာကူးစက္ၿပီး လူ႔ႏွလံုးသားအားအၿမဲဒုကၡေပးေလ့ရွိေၾကာငး္ ယူဆေျပာဆုိၾကသည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အစဥ္သတိထားသင့္သည္။ စာတန္အမွန္တကယ္ရွိမရွိကို လူအသိပညာအားျဖင့္ ေတြးေတာ၍မရႏိုင္ေခ်။ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အေျခခံၿပီး ေသခ်ာဂဃနဏ ေလ့လာမွသာလွ်င္သိရွိႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတန္သည္အၿမဲတမ္းက်မး္စာကိုဖီလာဆန္႔က်င္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ […]

No Image

စာတန္သံုးပါးတစ္ဆူ – အခန္း(၂၀)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE SATANIC TRINITY) မိစာၦပေရာဖက္ဗ်ာဒိတ္ ၁၃း၁၁-၁၈ စာတန္သည္ ဤေလာက၏အစိုးရေသာ ဘုရားတစ္ပါးလည္းျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၄း၄)။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္ကိုပင္ဆန္႔က်င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးပုန္ကန္ေလ့ရွိသည္။ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ေလာကသုိ႔ေစလႊတ္သကဲ့သုိ႔ စာတန္သည္လည္း အႏိၱခရစ္ကို ဤေလာကသုိ႔ေစလႊတ္ႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို သခင္ေယရႈထဲ၌ ဘုရားသခင္၏ကိုယ္ခႏၶာကို ေတြ႔ႏိုင္သကဲ့သုိ႔ စာတန္ကိုလည္းအႏိၱခရစ္ထဲ၌စာတန္၏ရုပ္ခႏၶာကုိ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ (၁တိ ၃း၁၆) […]

No Image

သိတင္းေကာင္းတရားေလးပါး – အခန္း (၂၁)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE FOUR GOSPELS) Gospel ဟူေသာ အဂၤလိပ္စကားသည္ သိတင္းေကာင္း(သို႔)ဧ၀ံေဂလိတရားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။စကားလံုးကဲြျပားေသာ္လည္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုညီညြတ္မႈရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားေလးပါးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ –(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား(၂) ေက်းဇးူေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား(၃) ဘုန္းအသေရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဧ၀ံေဂလိတရား(၄) ထာ၀ရဧ၀ံေဂလိတရား ဟူ၍ […]

No Image

အသင္းေတာ္ခုႏွစ္ပါး – အခန္း (၂၂)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE SEVEN CHURCHES) သမၼာက်မ္းစာ၌ေနာက္ဆံုးက်မ္းျဖစ္ေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္က ေအဒီ ခုႏွစ္ဆယ္၌ ပတ္မုကၽြန္းတြင္ေရးသားခဲ့ေလသည္။ ရွင္ေယာဟန္က ပတ္မုကၽြန္း၌ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကုိယ္တုိင္ထင္ရွားေဖၚျပခ်က္မ်ား၊ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဤက်မ္း၌ေရးသားထားေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတြင္ ရွင္ေယာဟန္ကိုယ္တုိင္မိန္႔မွာခ်က္မ်ားမပါ၀င္ေခ်။ သခင္ေယရႈမိန္႔မွာခ်က္ႏွင့္ ရူပါရံုမ်ားသာျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ ၁း၁) ထို႔ေၾကာင့္ ဤက်မ္းမွ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ […]

No Image

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ – အခန္း (၂၃)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE TRIBULATION) အနာဂတ္ကာလတခ်ိန္တြင္ခ်ိန္ ေျမႀကီးေပၚ၌ေဘးဒဏ္ၾကီးတစ္ခုဆိုက္ေရာက္လာလိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ၌ေရးသားထားသည္။ အဤေၾကာငး္အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာေယရႈဘုရားလက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသမခံမွီ ႏွစ္ရက္အလို တပည့္ေတာ္မ်ားးကသံလြင္ေတာင္ေပၚ၌ ေမးျမန္းရာ ဤကဲ့သို႔မိန္႔ဆိုခဲ့ေလသည္။ သခင္ေယရႈက – “အေၾကာင္းမူကား ကမၻာဦးမွစ၍ ယခုတုိ္င္ေအာင္မျဖစ္စဖူး၊ ေနာက္၌လည္းမျဖစ္လတံ့ေသာ ႀကီးစြာေသာဒုကၡသည္ ထုိကာလ၌ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထိုကာလတာရွည္လွ်င္ ဘယ္သူမွ်မလြတ္ႏိုင္ရာ။ ေရြးခ်ယ္ေသာသူတုိ႔အဘုိ႔အလုိ႔ငွါ ထုိကာလသည္ တိုလိမ့္မည္”ဟုမိန္႔ဆုိထားေလသည္။ […]

No Image

ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး – အခန္း (၂၄)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(Babylon The Great) ၁။ ဘာသာေရးဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး (လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ႀကီး) ဗ်ာ ၁၇း၁-၁၈ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္း ၁၇ႏွင့္ ၁၈၌ေရးသားထားေသာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ၌ျပန္လည္တည္ေထာင္လာမည့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအေၾကာင္းအရာသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအခန္းႏွစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ နားလည္ရန္ခက္ခဲမႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာအားလံုးကိုဆက္စပ္ၾကည့္ေသာအခါ နက္နဲေသာ္လည္း နားလည္ႏိုင္ေလသည္။ ဗ်ာ ၁၇ ၌မိန္းမတစ္ဦးကိုေဖၚျပထားၿပီး သူ႔ကိုနက္နဲေသာအရာ၊ […]

No Image

ကမၻာကုိမီးရႈိ႕၍သန္႔စင္ျခင္း – အခန္း (၂၅)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(RENOVATION OF THE EARTH) စာတန္ႏွင့္သူ၏ေစတမန္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ တမန္ေတာ္ရွင္ေယာဟန္သည္ခ်က္ခ်င္းဤသို႔မိန္႔ဆိုထားေလသည္။“တဖန္တံု၊ ျဖဴေသာပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူေသာသူကို၎၊ငါျမင္၏။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႕မွာေျပးလႊင့္၍ သူတို႔ေနစရာအရပ္မရွိ”ဟုမိန္႔ဆိုထားသည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၁၁) ၎အျပင္ရွင္ေယာဟန္သည္ ပလႅင္ေတာ္မွ တရားစီရင္ျခငး္ကိုေတြ႔ျမင္ၿပီးေနာက္ “ေကာငး္ကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ကိုလည္းငါျမင္၏။ အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ ေရွးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးတုိ႔သည္ေရႊ႕သြားၾကၿပီ။ ထိုအခါမွ သမုဒၵရာမရွိ”ဟူ၍မိန္႔ဆုိထားျပန္သည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၁) ဤက်မ္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ေသာ္ […]

No Image

ပဋိညာဥ္တရား – အခန္း (၂၆)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE COVENANT) ပဋိညာဥ္တရားဆုိသည္မွာ လူလူခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူမ်ားၾကား၌လည္းေကာင္း၊ သေဘာညီညြတ္ၿပီး တည္ေစေသာအရာမွန္သမွ်ကို ပဋိညာဥ္ဟုေခၚေလသည္။ ဤေလာက၌ ပဋိညာဥ္မ်ားသည္ အသျပာေငြေၾကးႏွင့္ ဥစၥာပစၥညး္မွတဆင့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း(စာခ်ဳပ္-ဂတိ၀န္ခံခ်က္) သေဘာတူျခင္းၿပဳၿပီး၊ဘုရားမွတဆင့္လူတို႔အား ပဋိညာဥ္ျပဳျခင္းသည္ ထုိကဲ့သုိ႔မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားႏွင့္လူၾကားပဋိညာဥ္ျပဳျခငး္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ သူကုိယ္တုိင္ဂတိေပးၿပီးတည္ေစေသာ ပဋိညာဥ္တရားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္သည္ လူတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္(၈)ခုျပဳလုပ္ၿပီး […]

No Image

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသာတရားမ်ား – အခန္း (၂၇)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE MYSTERIES) ရွင္ေပါလုက “ခရစ္ေတာ္၏အေစအပါးကဲ့သုိ႔၎၊ ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာအရာတို႔ကုိေစာင့္ေရွာက္ေသာဘ႑ာစိုးကဲ့သို႔၎၊ သူတပါးသည္ ငါတို႔ကုိမွတ္ပါေစ”ဟုေရးသားခဲ့သည္။ (၁ေကာ ၄း၁) ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၁၆း၂၅-၂၆၌လည္း “ေရွးကပ္ကာလပတ္လံုး၀ွက္ထားၿပီးလွ်င္၊ ယခုမွာထင္ရွားသည္ျဖစ္၍ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ယံုၾကည္နားေထာင္ၾကမည့္အေၾကာင္း၊ ပေရာဖက္တုိ႔၏က်မ္းစာမ်ားလာသည္ႏွင့္အညီ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္အတိုင္းထုိသူတို႔အားေဖာ္ျပရေသာဧ၀ံေဂလိတရားတညး္ဟူေသာ ေယရႈခရစ္၏အေၾကာငး္ကုိ ေဟာေျပာျခင္းအားျဖင့္ သင္တို႔ကုိ ၿမဲၿမံေစျခငး္ငွါ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္”ဟုေရးသားထားေလသည္။ ေပါလုက ဧ၀ံေဂလိ တရားသည္ ၀ွက္ထားလ်က္ယခုမွာဖြင့္ျပၿပီး […]

No Image

ပံုသက္ေသမ်ားႏွင့္ အမွန္ျဖစ္ရပ္မ်ား – အခန္း (၂၈)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

TYPE AND ANTI-TYPES ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ အေၾကာငး္ ဥပမာမ်ားကုိေဟာေျပာၿပီးေနာက္ဤစကားျဖင့္အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သူက – “သို႔ျဖစ္၍၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေၾကာင္းအရာကုိ သင္ၿပီးေသာက်မ္းဆရာမည္သည္ကား၊ မိမိဘ႑ာထဲကအထူးထူအျပားျပားေသာ အသစ္အေဟာငး္တုိ႔ကုိ ထုတ္ေဘာ္ေသာအိမ္ရွင္ႏွင့္တူ၏”ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ “သုိ႔ျဖစ္၍” ဆိုသည့္စကားရပ္ကို မွတ္သားရမည္။ (မ ၁၃း၁၀၅၂) “အေဟာင္း”သည္ သမၼာေဟာင္း၏ပံုသက္ေသျဖစ္ၿပီး “အသစ္”သည္ […]

No Image

သမၼာက်မ္းစာ၌ ဣသေရလူမ်ဳိးကိုပံုေဆာင္သည့္အပင္သံုးမ်ဳိး – အခန္း (၂၉)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(THE THREE TREES TO WHICH ISRAEL IS COMPARED IN THE SCRIPTURES) သမၼာက်မ္းစာ၌ ဣသေရလလူမ်ဳိးကိုႏႈိုင္းယွဥ္ေသာအပင္သံုးမ်ဳိးမွာ စပ်စ္ႏြယ္ပင္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္ႏွင့္ သံလြင္ပင္တို႔ျဖစ္သည္။ ဤအပင္မ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအားအသင့္ေလ်ာ္ဆံုးႏႈိုင္းယွဥ္ထားျခငး္ျဖစ္သည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ဤအပင္သံုးမ်ဳိးကိုအဓိကထားစိုက္ပ်ဳိးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလတြင္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏စပ်စ္ႏြယ္ပင္ႏွင့္ သဖန္းပင္မ်ားေအာက္၌ […]