No Image

သခင္ဘုရား၏ ပြဲေန႔ရက္မ်ား – အခန္း (၃၀)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

THE FEASTS OF THE LORD သမၼာက်မ္းစာ၀တ္ျပဳရာအခနး္ ၂၃ တြင္ သခင္ဘု၇ား၏ ပြဲႀကီးခုႏွစ္ပဲြအေၾကာင္းကုိ ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဤပြဲႀကီးခုႏွစ္ပြဲသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အျဖစ္အပ်က္ခုႏွစ္မ်ဳိးကိုပံုေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ယခုပစၥဳပၸန္အခ်ိန္၌ျပည့္စံုခ့ဲေသာ္လည္း တခ်ဳိ႕သည္ အနာဂတ္ကာလ၌ရွိေသးသည္။ မျပည့္စံုလာေသးေခ်။ ဤပြဲေန႔ရက္မ်ားသည္ အရိပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ျဖစ္ေသာ အစစ္အမွန္မွာေယရႈခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။ (ေကာ […]

No Image

သမၼာက်မ္းစာ၏ ကိန္းဂဏန္းနံပါတ္မ်ား – အခန္း (၃၁)

February 7, 2012 Shwe Canaan 0

(Scripture Numerics) သမၼာက်မ္းစာအားေသခ်ာဂရုစိုက္ဖတ္ရႈသူမ်ားသည္ က်မ္းစကားမ်ားထဲ၌ေလး၊ ခုႏွစ္၊ တစ္ဆယ္၊ ေလးဆယ္၊ ခုႏွစ္ဆယ္ အစရွိသည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိသတိထားမိၾကမည္။ သမၼာေဟာင္း၌၎၊သမၼာသစ္၌၎ဤနံပတ္မ်ားသည္အဓိပၸါယ္ရွိေလသည္။ ဘု၇ားသခင္သညခအရာခပ္သိမ္းဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္သျဖင့္ သူဖန္ဆင္းသမွ်ထဲတြင္ အေရအတြက္၊ အေလးခ်ိန္ ႏွင့္အတုိ္င္းအတာျဖင့္ေဖၚျပၿပီးသားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္သမၼာက်မ္းစာေရးသားသူႏွင့္ ဤကမၻာကိုဖန္ဆင္းသူျဖစ္သျဖင့္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လံုး၀တူညီမႈရွိရေပမည္။ သမၼာက်မ္းတြင္အခ်ိိိန္တိုင္းတာသည့္စနစ္ကို“က်မ္းစာ၏ သတၱပတ္”အျဖစ္ေဖၚျပေလသည္။ ၎တို႔သည္ခုႏွစ္မ်ဳိးရွိေလသည္။၁။ ေန႔ရက္ သတၱပတ္ (The […]

No Image

ေနာက္ဆံုးကာလ၏ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား – အခန္း (၃၂)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

(The Signs Of The Times) ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႁကြလာမည့္အခ်ိန္နာရီကုိအဘယ္သူမွ်မသိေသာ္လည္းယခုပစၥဳပၸန္ကာလ၏နိမိတ္လကၡာဏာမ်ားကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ျပန္လာခ်ိန္နီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိရွိနားလည္ရပါသည္။ (ဒံ ၁၂း၄၊ ၉-၁၀) “သင္ဒံေယလမူကား အမႈကုန္ရသည့္ကာလတုိ္င္ေအာင္ဤစကားေတာ္တုိ႔ကိုပိတ္၍စာေစာင္ကိုတံဆိပ္ခတ္ထားေလာ့။ အမ်ားေသာသူတုိ႔သည္ ေျပးလႊားသြားႀကၿပီး ဤစာေစာင္ကိုၾကည့္ရႈေသာအားျဖင့္ ပညာတိုးပြားလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ထုိသူကား သင္ဒံေယလသသြားေလာ့။ ထုိစကားသည္ အမႈကုန္ရသည့္ ကာလတိုင္ေအာင္ပိတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ထားလ်က္ရွိ၏။ လူအမ်ားတုိ႔သည္ […]

No Image

ယဇ္ပူေဇာ္ဆက္ကပ္ျခင္း – အခန္း (၃၃)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

(Offering) ဓမၼေဟာင္းက်မး္၌၀တ္ျပဳရာက်မ္း (Liviticus)သည္ တတိယေျမာက္သည့္က်မး္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔နာမည္ေပးရျခငး္သည္ ေလ၀ိလူမ်ဳိးျဖစ္သည့္ယစ္ပုေရာဟိတ္မင္းမ်ားမည္ကဲ့သို႔အမႈေဆာင္ရမည္ကုိေရးသားထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤက်မး္ဤအဓိကေတြ႔ရသည့္ေ၀ါဟာရတစ္လံုးမွာ အျပစ္ေျဖျခင္း (Atonement)ျဖစ္သည္။ (၀တ္ ၁၆း၃၄) ဤ၀တ္ျပဳရာက်မ္းရွိ စကားလံုးတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္ကေမာေရွအားဘီစီ ၁၄၉၀၌ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း မိ္န္႔မွာခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ဤက်မ္း၌ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ေမာေရွအားမိ္န႔္ေတာ္မူသည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ေမာေရွအားဆင့္ဆုိသည္မွာ စသည့္ျဖင့္ဤစာပိုဒ္ေပါင္းအႀကိမ္ငါးဆယ္မကေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းသံုးခန္းသည္ ေမာေရွအားထာ၀ရသခင္က သိနေတာင္ေပၚ(Mt, Sinai)ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအားမိန္႔မွာသည့္ပညတ္တရားမ်ားျဖစ္ေပသည္။ တခ်ဳိ႕က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ […]

No Image

ပိရမစ္ႀကီးမွေခတ္ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ား – အခန္း (၃၄)

February 6, 2012 Shwe Canaan 0

(Dispensational Teaching of The Great Pyramid) အီဂ်စ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္ရုိၿမိဳ႕ႏွင့္ မ်က္ႏွာဆို္င္လ်က္တည္ရွိေသာကမၻာ့အ့့ဘြယ္ရာခုႏွစ္ပါးမွတစ္ပါးျဖစ္သည့္ပိရမစ္ႀကီးသည္ ႏိုင္းျမစ္ေပၚရွိေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မက္ဖီးစ္(Memphis)အေနာက္ဘက္တြင္ယေန႔ထက္တိုင္ရွိေလသည္။ တည္ေဆာက္ခဲ့သမွ်ေသာ ပိရမစ္မ်ား၌ အႀကီးဆံုးႏွင့္စံနမူနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤပိရမစ္ႀကီးသည္ ဧကရာဇ္ဘုရင္မင္းမ်ား၏ ဂူသခ်ဳႋင္းအျဖစ္ရည္ရြယ္၍မတည္ေဆာက္ထားဘဲအနႏၱတန္ခုိးရွင္ေကာင္းကင္ဘံုမွဖန္ဆင္းရွင္၏ဥာဏ္ေတာ္အားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းသိသာထင္ရွားသည္။ ေရွးေခတ္ပိသုကာပညာရွင္မ်ားက နကၡတေဗဒႏွင့္ သခ်ာၤပညာတုိ႔ပူးေပါင္း၍ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည္။ ဤပိရမစ္ႀကီးသည္ အစပိုင္းတါင္ ေခ်ာေမာလွပသည့္ႏွမ္းဖတ္ေက်ာ္ကေခ်ာမ်ားျဖစ္တည္ေဆာက္ထားၿပီးအေပၚယံ၌အေခ်ာသပ္မြမ္းမံထားသျဖင့္ ထိပ္အထိဘယ္သူမွ်မတက္ႏိုင္ေခ်။ အထက္ေကာင္းကင္ဘံုမွ သံုးေျမာင့္တံုးတတံုးက်ထားသည့္သ႑ာန္အလြန္တူညီသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းေျခဖ်ားသာသာေလာက္က်ယ္ေသာလမ္္းတစ္လမ္းျဖင့္အေပၚသုိ႔တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ […]