No Image

ေရွာက္လွမ္း ခ်ီတက္ျခင္း

July 19, 2016 Shwe Canaan 0

Stepping to Your Vision    အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးေသာအရာ တစ္ခုမွာဘုရားရွင္အပ္ႏွင္းထားသည့္ ရူပါရုံပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းခ်ီ တက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရူပါရုံတူညီနုိင္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း  ရူံပါရုံသုိ႔ ေရာက္ရွိလုိသူတုိင္း သတိျပဳရမည့္ အေျခခံမူမ်ားမွာမူ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအေျခခံမူမ်ားကုိ […]

No Image

စံုလင္ေသာ ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲျခင္း

July 6, 2016 Shwe Canaan 0

အိုးေပါက္ထဲ ေရမျဖည့္ႏွင့္                ကွၽြႏ္ုပ္တို႔ဝိညာဥ္ဖခင္ဆရာေတာ္ဦးတင္ေမာင္ထြန္း က ေျပာဘူးပါသည္။ ေပးကမ္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သမၼာ သတိရွိရွိေပးတတ္ဖို႔လိုေၾကာင္း မိန္႔မွာခဲ့ ဘူးပါသည္။ တခ်ိဳ႕လူမ်ားေဟာေပးသေလာက္ အက်ိဳး မျဖစ္ဘဲ ေပးေလေလ၊ယိုေလ ေလ၊ ေတာင္းေလေလ စသျဖင့္ သံသရာလည္ေနသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ေပးၿပီးသူ႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္း၊ တည္ေဆာက္လာလွ်င္ ေကာင္းပါသည္။သို႔ေသာ္ ေပးသေလာက္ အက်ိဳးမျဖစ္ဘဲ အက်ိဳးယုတ္ […]

No Image

ဇာတိႏွင့္ ၀ိညာဥ္ၾကားမွ စစ္ပြဲ

June 20, 2016 Shwe Canaan 0

The War For Man’s Soulကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တုိက္ပြဲအတြင္း၌ ရွိသည္’ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္ထဲသုိ႔ ဘုရားသခင္၏စိတ္သေဘာ သဘာ၀ စတင္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀ိညာဥ္ (Spirit)သည္ လုံး၀ဥႆုံ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳရန္အတြက္ စတင္သည့္ အဆင့္မွာပဲ […]

No Image

“သင္၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လမ္းညႊန္”

June 10, 2016 Shwe Canaan 0

Tips to Maintain Your Spiritual Health    ကၽြန္ေတာ္အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ ရုပ္ခႏၶာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾကသည္။ လူတုိင္း မွန္ၾကည့္သည္။ ဆံပင္ရွည္လွ်င္ညွပ္သည္။ မက်န္းမမာ မျဖစ္ရေအာင္ သတိျပဳေနထုိင္ၾကသည္။ မွန္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ရန္မူကား ပုိ၍ပင္ အေရးႀကီး လွေပသည္။ […]

No Image

လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအတြက္ အားေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

June 6, 2016 Shwe Canaan 1

Words of Encouragement to Fellow-workers in Christခ်စ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား ….    ေနေကာင္း က်န္းမာၾကပါေစလုိ႔ ခရစ္ေတာ္၏ ျမတ္ေသာနာမ၌ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လုိက္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အာျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာကုိ ေက်ာ္လႊားခြင့္ရရွိၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ႔ အမႈေတာ္ျမတ္၌လည္း သစၥာရွိစြာ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ ေနၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ေပးအပ္သည့္ ႏွစ္သစ္ထဲသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ […]

No Image

ေကာင္းေသာဘ႑ာစုိး တစ္ဦးျဖစ္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇)ခ်က္

May 29, 2016 Shwe Canaan 0

7 Tips to becoming a good Stewardေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ေ၀ငွခ်က္ေဆာင္းပါး သည္ကေန႔ ယုံၾကည္သူ၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ – “ေကာင္ေသာဘ႑ာစုိး တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ဟုတ္ကဲ့၊ သည္အရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အေျချပဳထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္ […]

No Image

သင္၏အခ်ိန္ကုိ ေပးအပ္ရမည့္ ပုဂၢဳိလ္ (၇)မ်ဳိး

May 26, 2016 Shwe Canaan 0

(Seven kinds of person you need to spend time with)ေျမႀကီးေပၚတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ အခ်ိန္ အကတ္အသန္႔ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေတာ္တုိ႔၏ အခ်ိန္သက္တမ္းေစ့သည့္အခါ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚရွိ အရာအားလုံးကုိ စြန္႔လႊတ္ထား ခဲ့ၾကရမည္။ (ဆာလံ ၉၀း ၁၀)အတုိင္း အသက္ (၇၀)ခန္႔ေနရမည္ ဆုိပါက ရက္ေပါင္း (၂၅၅၅၀)ရက္သာရွိသည္။ […]

No Image

အသစ္ေသာ အသက္တာ (The New Life)

May 24, 2016 Shwe Canaan 0

    ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေမြးဖြားလာခ်ိန္၌မည္သည့္အရာကုိမွ် မလုပ္ေဆာင္တတ္ေသးေပ။ လမ္းမေလွ်ာက္ ႏုိင္ေသးသလုိ၊ စကားလည္းမေျပာႏုိင္ေသးေပ။ မိမိကုိယ္တုိင္ အစားအစာကုိ မစား ႏုိင္ေသးသလုိ၊ ကုိယ္တုိင္ မရွာေဖြတတ္ေသးေပ။ ဗုိက္ဆာသည့္အခါ အႏွီးစုိစြဲသြားသည့္အခါ ငုိေႀကြးၿခင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္အရာကုိမွ် မတတ္ႏုိင္ေသးေပ။    သုိ႔ေသာ္ သူသည္ တစ္ရက္ၿပီး တစ္ရက္ႀကီးျပင္းလာၿပီး ၿပဳံးျပတတ္လာသလုိ၊ စကားလည္း တစ္ခြန္းစ ႏွစ္ခြန္းေျပာတတ္လာသည္။ အရုပ္ကေလးမ်ားႏွင့္ […]

No Image

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ျခင္း နည္းလမ္း(၇)ခု

May 20, 2016 Shwe Canaan 0

(Seven Effective ways to make more Friends)လူ႔ဘ၀တြင္ ေရႊေငြ စည္းစိမ္ေတြထက္ တန္ဖုိးရွိေသာ အရာတစ္ခုမွာ “မိတ္ေဆြစစ္မ်ားပင္” ျဖစ္သည္။ သင္သည္ စသည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မည္မွ်င္ ပုိင္ဆုိင္ပါေစ၊ ရာထူးအာဏာ မည္မွ်ပင္ႀကီးပါေစ၊ ဘြဲ႔ဒီဂရီေတြ မည္မွ်ပင္ ရရွိထားပါေစ၊ သင့္အနီးအပါး၌ “မိတ္ေဆြစစ္မ်ား” မရွိလွ်င္မူကား ေအာင္းျမင္သူတစ္သီးဟု မဆုိႏုိင္ေပ။ မိတ္ေဆြသဂၤဟေပါမ်ားျခင္းသည္ […]

No Image

သင္၏ အဖြဲ႕ အစည္းကုိ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစမည့္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း (၇)ခု

May 18, 2016 Shwe Canaan 0

7 Basic Principles to develop Your Organization     သင္သည္ ပရဟိတေဂဟာ (သုိ႔) အသင္းေတာ္တစ္ပါးပါး၊ က်မ္းစာေက်ာင္း (သုိ႔) ေဘာ္ဒါ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ လူတစ္စု (သုိ႔) အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုခုကုိ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါက သင့္အတြက္အေရးႀကီးေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ – […]

No Image

ဒံေယလ၏ အသက္တာ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း

May 14, 2016 Shwe Canaan 0

          ဒံေယလသည္ ယုဒျပည္ကုိ ေနဗုဒ္ခပ္ေနဇာမင္းႀကီး သိမ္းပုိက္ခဲ့စဥ္က ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သိမ္းသြားျခင္း ခံရသူမ်ားအထဲတြင္ တစ္ေယာက္အပ္အ၀င္ ျဖစ္သည္။ နန္းေတာ္၌ အမႈေတာ္ထမ္းျခင္း ငွါ ခါလဒဲဘာသာအတတ္ကုိ သင္ၾားရန္ ေရြးေကာက္ခံရသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္။ ဒံေယလႏွင့္ အတူ ယုဒလူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လူသုံးေယာက္ (ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါ တုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။ ဒံေယလႏွင့္အတူ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားကုိ […]

No Image

ေယ႐ႈခရစ္၏ ေလာကကိုေအာင္ျမင္နည္း အပိုင္း (၂)

May 9, 2016 Shwe Canaan 0

        ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ဤေလာက၌ အသက္တစ္ရာ မေနရေသာ္လည္း အမႈတစ္ရာႏွင့္ႀကံဳေတြ႕စ ရာရွိ၏။ ႀသမည ေါငည ဆရာတခ်ိဳ႕၏ ေဟာေျပာခ်က္ကိုနားေယာင္ၿပီး၊ ဒုကၡထဲမွာ ေတြေဝေနေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားစြာရွိ၏။ အထက္ပါဆရာတို႔၏ ေဟာေျပာေသာေဒသနာမွာ ဘုရားသားျဖစ္လွ်င္ က်န္းမာရမည္။ ဘုရားသားမွန္လွ်င္ဒုကၡဆင္းရဲမႀကံဳရ။ အားလံုးအ ဆင္ေျပေနရမည္။ ထိုဆရာတို႔ေဟာေျပာသည့္အတိုင္း ျဖစ္မည္ဆိုပါက ဤေလာကဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ႏိုင္စ ရာ အေၾကာင္း […]