No Image

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရား

March 28, 2017 Shwe Canaan 0

(ဆာလံ၊ ၁၀၇)၌ “ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္ေတာ္မူ၍ ကရုဏာေတာ္သည္ အစၪ္အႁမဲတည္ေသာေႂကာင့္ ဂုဏ္ ေကၽးဇူးေတာ္ကိုခၽီးမြမ္းႂကေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။ ထိုစကားေတာ္သည ဘုရားသခင္၏စကားႁဖစ္၍ သက္ေသရွိပါသည္။ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းႁမတ္၍ ကတိတည္ေသာဘုရားရွင္ႁဖစ္ေႂကာင္း၊ အသက္တာ၌လက္ေတြ႔ ခံစားသိရွိထားေသာသူမၽား ယေန႔ေလာကတြင္ အေႁမာက္အႁမားရွိေနႂကပါသည္။ ထိုသက္ေသကို မိတ္ေဆြ၏အသက္တာ၌ ခံစားရႃပီးလား၊ မခံစားရေသးပါက ခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္ ယေန႔သခင္ေယ±ႈကဖိတ္ေခၚလၽက္ရွိပါသည္။ […]

ဆုေတာင္းႁခင္း၏ ေကာင္းကၽိဳးမဂၤလာ

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

သခင္ခရစ္ေတာ္ ေလာကသို႔ ၾကြလာႁခင္းသည္ ဖိစီးခၽဳပ္ေႏွာင္ခံေနရမႈ အမၽိဳးမၽိဳးတို႔မွ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ဖို႔ရန္ႁဖစ္ပါသည္ (လု၊ ၄ း ၁၈ – ၁၉)။ လူတစ္ၪီးႏွင့္တစ္ၪီးတြင္ ဖိစီးခၽဳပ္ေႏွာင္ခံရမႈမတူညီပါ။ တခၽိဳ႔ကအေႀကြး၏ဖိစီးမႈကိုခံေနႂကရသည္။ အခၽိဳ႔က ေလာဘေနာက္လိုက္၍ တပ္မက္မႈ အမၽိဳးမၽိဳးေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ေနႂကရသည္။ အခၽိဳ႔က ဆင္းရဲႁခင္း၏ဖိစီးမႈကိုခံေနရႂကသလို၊ အခၽိဳ႔ကေရာဂါ ေဝဒနာ၏ဖိစီးမႈကိုခံေနႂကရသည္။ […]

No Image

ဘုရားသခင္၏သားသမီးစစ္

March 26, 2017 Shwe Canaan 0

(၂၆-၁၀-၉၇)ေန႔ Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ (ေယာ၊ ၁၄း၂)တြင္ သခင္ေယ±ႈက “ငါ့အဘ၏အိမ္ေတာ္၌ ေနစရာအခန္းမၽားရွိ၏” ဟုအသိေပးေဖၚႁပထားပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘႏွင့္သားသမီးေတာ္စပ္သူမၽားသည္ ထိုအခန္းမၽားတြင္ေနခြင့္ရႂကမည္ႁဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္ထူးကိုခံစား ႏိုင္ဖို႔ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႁဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘဘုရားရွင္၏ သားသမီးမၽားႁဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ ဤေတာ္စပ္မႈမရွိပါက ေကာင္းကင္ ဘံုရွိအခန္းမၽားတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေနခြင့္ရႂကမည္မဟုတ္ေပ။ ဤသတိေပးစကားသည္ ေကာင္းကင္၊ ေႁမႄကီးႏွင့္ လူသတၲဝါမၽားကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္က ႏႈတ္မွဖြင့္ဟေႁပာဆိုေသာကတိစကားႁဖစ္ပါသည္။ […]

No Image

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးဆုိင္ရာ ေသာ့ခ်က္(၇)ခ်က္

May 21, 2016 Shwe Canaan 0

(7-Keys to Success for New Generation of Youth)    အသက္(၄၀)ဆုိသည့္ မွတ္တုိင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီးသည့္အခါ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သိထားရမည့္ ေသာ့ခ်က္ေတြ၊ ျပင္ဆင္ရမည့္ အရာေတြနဲ႔၊ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အေတာ္အတန္သင္ယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သည္။ သည္အရာ ေတြထဲက အခ်ဳိ႕ ကုိ ယေန႔မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြအတြက္ျပန္လည္ေ၀ငွေပးလွ်င္ […]

No Image

ေသႁခင္းမဥၨဴမာန္ကို ေအာင္ႁမင္ေသာဘုရား

April 13, 2014 Shwe Canaan 0

ယံုႂကည္သူခရစ္ယာန္မၽားက ထာဝရဘုရားသခင္အား ဝတ္ႁပဳကိုးကြယ္သည့္အပတ္စၪ္ တနဂၤေႏြေန႔ကို သမၼာ ကၽမ္းစာေတာ္ႁမတ္၌ ခုနစ္ရက္တြင္ ပထမေန႔အႁဖစ္ေဖၚႁပထားပါသည္။ ေရွးသန္႔ရွင္းသူမၽားက “အရွင္ ဘုရား၏ ေန႔ေတာ္ ႁမတ္” ဟုေခၚဆိုပါသည္။ တဖန္ထိုေန႔ကို “ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ေတာ္ မူရာေန႔”ဟု လည္း ယံုႂကည္သူမၽားက သိမွတ္ေခၚေဝၚ ႂကပါသည္။ အေႂကာင္းမွာ ေသႃပီးေနာက္  ဘယ္ဘဝေရာက္မည္ ကိုမသိ၊ ေသႁခင္းတရားႏွင့္ပတ္သက္၍ […]

No Image

ထာဝရအာမခံခၽက္-

March 27, 2014 Shwe Canaan 0

              အတိတ္ကာလ၌ မိမိေကာင္းႁမတ္ေႂကာင္း သက္ ေသထူေသာဘုရားသည္ ယေန႔တိုင္ေႁပာင္းလဲ ႁခင္းမရွိပါ။ အတိတ္ကာလတြင္ လူကို ေကၽးဇူးႁပဳ၍ ကြယ္ ကာေသာဘုရား၏ ေကာင္းႁမတ္မႈကို ယေန႔ပစၥဳပၸန္ကာ လတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံစား ရမွသာ အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဘုရားရွင္အေပၚ စိတ္ခ် စြာ အမွီႁပဳအသက္ရွင္ႏိုင္ မည္ႁဖစ္သည္။ယေန႔ […]

No Image

စစ္မွန္ေသာကိုးစားမႈ (Dr.တင္ေမာင္ထြန္း)

January 30, 2014 Shwe Canaan 0

          ေလာကႀကီးတြင္ ေကာင္းေသာအက်ဳိးရလဒ္ခံစားရ၍ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းၿပီးအသက္ရွင္ၾကသူမ်ားရွိ သလုိ စာတန္၏ဖိစီးႏွိပ္စက္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုခံစားၾကရကာ အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းလ်က္ ဘဝအဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့စြာ အသက္ရွင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ လူသားမ်ားအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းစကားမွာဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူသည္ သာမက မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလတုိင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ၊ ထာဝရအသက္ရွင္ေနျခင္းေပတည္း။ ထုိအရွင္ကား သခင္ေယရႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းကုိသိရွိသူမ်ားရွိသလုိ၊ မသိရွိၾကေသးသူမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိေနၾကေပသည္။သန္႔ရွင္းတို႔၏သက္ေသ        […]