ကယ္တင္ေသာဘုရားရွင္

လူသည္ လြန္စြာထူးဆန္းေသာသတၲ၀ါျဖစ္
သည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် လြယ္ လင့္တ
ကူ မယုံၾကည္တတ္ေပ။ သိပၸံပညာထြန္း
ကားေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္၍ လူ သည္
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို လက္ေတြ႕က်က်
ထိေတြ႕သိျမင္ခံစားၿပီးမွသာ လက္ ခံယုံ
ၾကည္တတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ဦးေႏွာက္
အသိပညာကို အေျခထားစဥ္းစားၿပီး အသက္
ရွင္တတ္ေသာလူသည္ ဘုရားဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္ေတာ္ျမတ္ကို မ်က္စိျဖင့္မျမင္
ရေသာ္လည္း မေႏွာအာရုံအသိႏွင့္ ႏွလုံးတြင္းမွခံစားၿပီး သက္၀င္ယုံၾကည္ ကိုးစား ကာ အေလးထားအသက္ရွင္ၾကသည္မွာ သဘာ၀တရားထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ထူး ဆန္းအ့ံဘြယ္အမွဳတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေလာကတြင္ သဘာ၀တရားအမ်ားရွိၾက သည္ျဖစ္ရာ သဘာ၀တရားတ္ိုင္းက ေလာကုတၲရာက႑တြင္ သုခခ်မ္းသာခံစားႏိုင္ ေရးအတြက္ ယေန႔ပစၥဳပၸန္ကာလအသက္ရွင္မွဳကို သတိျပဳၾကဖို႔ရန္ အသိေပးႏိုးေဆာ္ထားၾကပါသည္။

လူမွန္လွ်င္ကြာျခားမွဳမရွိ
(လု၊ ၁၆း၁၉-၃၁)တြင္လူႏွစ္ဦးကိုေတြ႕ရသည္။ တစ္ဦးကေငြေၾကးဥစၥာပစၥည္း ၾကြယ္၀ျပည့္စုံေသာ သူေဌးျဖစ္ၿပီးက်န္တစ္ဦး ကလာဇရုအမည္ရွိဆင္း ရဲသားျဖစ္သည္ သူေဌးသည္ နီေမာင္းေသာအ၀တ္ ကို၀တ္၍ ေန႔တိုင္းကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ေပ်ာ္ေမြ႕ ကာေလာကီအေရးကို သာစဥ္းစားအ သက္ရွင္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသကဲ့သို႔ လာဇရုမွာ မူ စားစရာမဲ့ငတ္မြတ္လၽွ်က္ သူေဌးစားပြဲမွက်ေသာအစာကိုစားရအံ့ေသာငွါ ေတာင့္ တစိတ္ႏွင့္ သူေဌးအိမ္တံခါးနား တြင္ေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

 ထိုနည္းတူေလာကတြင္ လူခ်င္းတူေသာ္ လည္း ေလာကီ က႑၌အေျခအေနမတူညီပဲ ကြာျခားမွဳရွိၾကေပသည္ တခ်ိဳ႕ကပညာတတ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကပညာမဲ့သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကဆင္းရဲၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကခ်မ္းသာၾကသည္။ ေလာက၌အသက္ရွင္စဥ္ ဤမတူညီမွဳမ်ားရွိလင့္ကစား အဆုံးတစ္ေန႔တြင္ကြာျခားမွဳမရွိေၾကာင္းနားလည္ရသည္။ သူေဌးသည္တစ္ေန႔ေသာ အခါ ေသဆုံးရသကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသားလာဇရုလည္း ေသ ဆုံးရေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။

တမလြန္အက်ိဳးရလဒ္ကြာျခား
သူေဌးသည္ေလာက၌အသက္ရွင္စဥ္ စည္းစိမ္ခံစားရ၍ သက္သာမွဳကိုရေသာ္ လည္းေသလြန္ၿပီး သည့္ေနာက္ မရဏာႏိုင္ငံ၌ ျပင္းစြာေသာေ၀ဒနာကိုခံစားရေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လာဇရုအမည္ရွိသူ ဆင္းရဲသားမွာမူ ေလာက၌ဆင္းရဲငတ္မြတ္၍ ဒုကၡ ေ၀ဒနာမ်ိဳးစုံခံရေသာ္လည္း တမလြန္၌သက္ သာျခင္းကိုရေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ လူ သည္ေလာကီက႑၌သာအသက္ရွင္၍ အဆုံးသတ္ ရမည္မဟုတ္ေပ။ ေလာကုတၲရာ ကိုလည္း ခရီးဆက္ရဦးမည္ျဖစ္ သည္။

 ေလာက ၌မည္မွ်ပင္ၾကြယ္၀ျပည့္စုံ၍ ေကာင္း က်ိဳးမဂၤလာအျဖာျဖာကိုခံစားရပါေစ၊ တမလြန္၌အပါယ္ ငရဲတြင္ ျပင္းစြာေ၀ဒနာခံစား ရမည္ဆိုပါက မည္မွ်အက်ိဳးဆုံးရွဳံးမည္နည္း။ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္ တို႔အသက္ရွင္ေနၾကေသာ ပစၥဳပၸန္ကာလသည္ သခၤါရျဖစ္ေသာ္ လည္း ေသၿပီး သည့္ေနာက္ ေရာက္ၾကရမည့္ ေလာကုတၲရာ(တမလြန္ခရီး)သည္ တဒဂၤမဟုတ္သည့္ ထာ၀ရကာလျဖစ္ေပသည္။

ဘာသာတရား
ေလာကတြင္ ဘာသာတရားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ဘာသာတရားတိုင္းက လူ႔ အသက္တာအေျခအေနကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ မေကာင္းေသာအက်င့္အႀကံ အျပဳအမူ တို႔ကို ေရွာင္၍  ေကာင္းေသာအသက္တာ၌ရွင္သန္ဖို႔ သတိေပးႏိုးေဆာ္ပါ သည္။ လူသည္ေကာင္းမေကာင္း သိေသာဥာဏ္အေပၚ အေျခထား၍ မေကာင္းသည္ ႏွင့္ေကာင္းသည္ ကိုခြဲျခားသိေသာ္ျငား လည္းလက္ေတြ႕မက်င့္သုံးႏိုင္၊မေကာင္းသည္ ကိုသိလ်က္ႏွင့္ မေရွာင္ႏိုင္၊ ေကာင္းသည့္အရာကိုသိလ်က္ႏွင့္လည္း မလုပ္ႏိုင္သည္ မွာ လူ၏မျပည့္စုံေသာ အားနည္းခ်က္ေပတည္း။ ေကာင္းေသာအသက္ရွင္မွဳတို႔အ တြက္ တမလြန္တြင္ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ခံစားရဖို႔ရွိသလို မေကာင္းေသာက်င့္ႀကံ ျပဳမူအသက္ရွင္မွဳအတြက္ တမလြန္တြင္ အပါယ္ငရဲ၌ ျပင္းျပစြာ ေ၀ဒနာခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

မေႏွာအာရုံအသိက လူတြင္ရွိသည္ျဖစ္၍ တမလြန္အေရးကိုစဥ္းစားတိုင္း လူ သည္ စိတ္ရတက္ မေအးႏိုင္ရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘာသာတရားကလူကို အပါယ္ငရဲမွမကယ္ႏိုင္ပါ။ ဘာသာတရားကလူကိုမိမိအေျခအေနမွန္ကို သိဖို႔ရန္မီး ေမွာင္ထိုးျပသည္ သာမကအပါယ္ငရဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ေသာဘုရားရွင္ကို ကိုးစားအမွီျပဳ ဖို႔ရန္ညြန္ျပေနပါသည္။

ေမတၲာေတာ္ရွင္
ဘာသာတရားႏွင့္ဘုရားသည္ မ်ားစြာကြဲျခားပါသည္။ ဘာသာတရား၌အသက္ မရွိပါ။ ဘုရားဟူသည္ ေမတၲာေတာ္ရွင္ျဖစ္ရုံမွ်မက အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ပုဂိၢဳလ္ ေတာ္ျမတ္လည္းျဖစ္သည္။ လာဇရုသည္ ေလာကီအသက္ရွင္စဥ္ အသက္ရွင္ေတာ္ မူေသာဘုရားကို သိရွိယုံၾကည္ကိုးစားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ လာဇရုေသာေသာအခါ သူ၏၀ိညာဥ္ကို ေကာင္းကင္တမန္တို႔က လာ ေရာက္ေခၚယူသြားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ သူေဌးသည္ အသက္ရွင္စဥ္က ဘာသာတ ရားကိုသိပါသည္။ အာျဗဟံ၏အေၾကာင္းကိုလည္းသူသိပါသည္။

သို႔ေသာ္ထာ၀ရဘု ရားကိုပမာဏမျပဳ။ ေလာကီကာမဂုဏ္စည္းစိမ္၌ ေန႔စဥ္ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ေရးကိုသာ အေလးထားေသာေၾကာင့္ ေသလြန္ေသာအခါသူေဌး၏၀ိညာဥ္အား ေကာင္းကင္တ မန္မ်ားက လာေရာက္ေခၚယူျခင္းမရွိသျဖင့္မရဏာႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိသြားကာ ျပင္းစြာ ေ၀ဒနာခံစားရေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သူေဌးသည္ တမလြန္ေရာက္ၿပီးမွ ေနာင္တရ၍ မိမိညီမ်ားအတြက္ စိတ္ပူ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္သူေဌး၏ေနာင္တသည္ေနာက္က်သြားၿပီျဖစ္သည္။ တမလြန္၌ေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာ ခံစားႏိုင္ဖို႔ရန္အ သက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္၌သာကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာအာမခံခ်က္ သည္ အဘယ္အရာေပၚ၌ တည္ရွိပါသနည္း။ သခင္ခရစ္ေတာ္ ၏ စကားအေပၚ၌ တည္မွီေနပါက တမလြန္ အတြက္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ “ငါသည္ သမၼာတရား၊ အသက္၊ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း” သတိေပးပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)။ သခင္ေယရွဳကမိမိကိုယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ကပ္ကမာၱကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ အတူရွိမည္ဟု ဂတိေပးပါသည္။

ျမည္းစမ္းသိမွတ္ယုံၾကည္ပါ
သခင္ေယရွဳက “ငါ့ကိုေခၚေလာ့၊ ငါထူးမည္ ။ ငါ့ကိုယုံၾကည္ေသာသူသည္ ေသ လြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္” ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သခင္ေယရွဳကို အသက္တာ၌ ယုံၾကည္ကိုးစားႏိုင္ဖို႔ရန္ သက္ေသရလိုပါက ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ေခၚၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ ေတာ္သည္အမွန္တကယ္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္ပါက ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္မ ၏အသက္တာကို ဤမည္ေသာျပသနာ အခက္ခဲမွ ကယ္မ၍ သက္ေသထူပါဟု ဆုေတာင္းၾကည့္ပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ထူး၍ အသက္ရွင္ေၾကာင္းသက္ေသကို ျပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာ၌ ကိုယ္ေတာ့္အားကိုယ္တုိင္ျမည္းစမ္း၍ သက္ေသခံ စားရၿပီး ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံယုံၾကည္မည္ဆိုပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္အတူရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌လည္း ကိုယ္ေတာ္အတူပါ ရွိေၾကာင္းသက္ေသကို ကၽြႏုပ္တို႔အားျဖင့္ထင္ရွားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ သည္ယခုဘ၀အသက္ရွင္ၿပီး အဆုံးသတ္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္ဘ၀၌ ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ရွိေသေၾကာင္း၊ သခင္ေယရွဳကိုယုံၾကည္၍ အသက္ရွင္သူတုိ႔ အတြက္၊ တမလြန္၌ ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ အတူသုခခ်မ္းသာကို ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း သတိ ျပဳဆင္ျခင္လ်က္ မိမိတို႔အသက္တာကိုျပင္ဆင္ၿပီး အသက္ရွင္ၾကပါမည့္ အေၾကာင္း
ေမတၲာႏွင့္အသိေပးေ၀ငွလိုက္ပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း ၏တရားေဟာခ်က္

Be the first to comment

Leave a Reply