ကယ္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာအေမးအေျဖ

၂၉၈။ သမၼာက်မ္းသည္ ထာ၀ရ စိတ္ခ် လုံျခဳံမူကုိ သြန္ သင္ ပါသလား?
ထာ၀ရစိတ္ခ်မူဟူေသာစကားလုံးကုိ သမၼာက်မ္း ထဲ၌မေတြ႕ ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရအသက္ကုိ တိက်စြာ သြန္သင္ပါသည္။သခင္ဘုရားက ေယာ၊၁၀း၂၈ ၌ “သူတို႔သည္
ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ေရာက္ မည္ မဟုတ္”ဟုဆုိ၏။ သခင္ဘုရားသစၥာရွိေၾကာင္း ဤက်မ္းပုိဒ္က သြန္သင္ဟန္ရွိေသာ ေၾကာင့္ သခင္ဘုရားအေပၚ၌ ယုံၾကည္ စိတ္ခ် ထားေသာအခါရွင္ေပါလုႏွင့္အတူ “အဘယ္သူကုိ ငါယုံၾကည္သည္ကုိငါသိ၏။
သူ႔ထံ၌အပ္ထားသမွ်ေသာအရာတို႔ကုိထိုေန႔တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။ ငါသေဘာက်လ်က္ရွိ၏”
(၂တိ၊၁း၁၂)ဟု၀န္ခံႏုိင္မည္။လုံျခဳံစိတ္ခ်မူကုိျပင္းထန္စြာျငင္းပယ္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း
အကယ္၍သူတို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းရေသာသူသည္ဤလုံျခဳံစိတ္ခ်မူကုိ မယုံၾကည္ပါက ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္
ျငိမ္သက္ျခင္းကုိ အမွန္တကယ္လက္လႊတ္ရၾကမည္။

၂၉၉။ ကၽြန္ေတာ္ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟုထင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔စိတ္ခ်ႏိုင္ပါမည္နည္း။
ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာ ကထမေစာင္ကုိဖတ္ျပီး “သိသည္” ဟူေသာစကားလုံးကုိေတြ႕ တိုင္းအဓိက ထားျပီးမွတ္သား ပါက သင့္အားမ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။ သင္၏ ကယ္တင္ျခင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ျပီးစီးခဲ႔သည့္ အလုပ္အေပၚ၌ အမွီျပဳ ျပီး သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္အေတြ႕ အၾကဳံသုိ႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္အေပၚ၌မတည္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကျပီးျပည့္စုံေအာင္ လုပ္သြားျပီဟု လုံးလုုံးယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ကယ္တင္သည့္ သူ၏ သစၥာပင္ျဖစ္သည္။

၃၀၀။ ကၽြန္ေတာ္ကယ္တင္ျခင္းရေၾကာင္းသိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လူမ်ားတို႔၏ သက္ေသခံျခင္းကဲ႔သုိ႔ အခ်ိန္္ေပးႏိုင္ပါ။ ဤအရာသည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ပါသလား?
ကယ္တင္ျခင္းရ သည့္အခ်ိန္ အတိအက်ကုိ မသိသည့္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ အေရးၾကီး ေသာအရာမွာ ကယ္တင္ျခင္းရေၾကာင္းယခုသိရန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ကုိျပန္လည္ေျပာျပတတ္ရန္ဆႏၵရွိသင့္ေၾကာင္း
 ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူေသာ္လည္း မရွိမျဖစ္ဟုမယုံၾကည္ပါ။ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ကဲ႔သုိ႔လူတိုင္း သည္တူညီေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တည္းထဲ၌ ၾကီးျပင္းလာေသာသူမ်ားမဟုတ္ပါ။

၃၀၁။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးသင့္ပါသလား။ သူတုိ႔ကိုပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေစရန္ ဘုရားသခင္ သည္ ၾကိဳတင္ခဲြခန္႔ထားပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းမည္သုိ႔ အေျဖရႏိုင္မည္နည္း။
ေရွးမဆြကခဲြခန္႔ ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ၾကိဳတင္သိထားျခင္း အေပၚ၌အေျချပဳပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္
သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာအရာခပ္သိမ္းကုိ ၾကိဳတင္သိထားျပီး ထိုအတိုင္းစီ စဥ္ၾကံ စည္ပါသည္။ ဤအရာသည္ဆုေတာင္းျခင္း တန္ဖိုးကုိမပ်က္စီးေစႏိုင္။ အေၾကာင္းမွာ ၾကိဳတင္ခဲြခန္႔ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ အလုပ္ျဖစ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္မွာယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ အပုိင္းကုိသစၥာရွိစြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳၾကပါက ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ အပုိင္းကုိျပီးစီးေစမည္။စုိးရိမ္ရန္မလုိပါ။

၃၀၂။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားသည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေနာက္ပုိင္း၌ ကယ္တင္ျခင္းရရန္အခြင့္ အေရးတစ္ခုရွိၾကဦး
မည္လား ။ထုိသုိ႔ျဖစ္ပါကသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ထြက္ သြားျပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းကုိမည္သုိ႔ရရွိ ၾကမည္နည္း။ ဗ်ာဒိတ္ ၇ အရေဘးဒဏ္ၾကီး ကာလအတြင္းတြင္ မ်ားစြာေသာလူမ်ား ကယ္တင္ျခင္းရၾကမည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔
ယုံၾကည္ေသာ္လည္း ယခုကာလ၌သခင္ ဘုရားကုိျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ဘုရားၾကြ လာျပီးေနာက္ ပုိင္း၌ဒုတိယအခြင့္အေရးကုိေမွ်ာ္လင့္၍မရပါ။ ဧ၀ံေဂလိကုိျငင္းပယ္ေသာ သူမ်ားအားအျခားေသာ အခြင့္ အေရးေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္အျမဲတမ္းစြဲကုိင္ေလ့ရွိပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကုိခ်ီ ေဆာင္ျခင္း၌ေခၚသြားျပီး ေနာက္ပုိင္းပင္ ေတကုေတၱ မတိုင္မီ ဓမၼေဟာင္းကာလကဲ႔ သုိ႔လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု သိရပါသည္။ အသင္းေတာ္၌တည္ရွိျခင္း အားျဖင့္ သူသည္ အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူခ်ီ ေဆာင္ျခင္းခံေသာ္ လည္းေျမၾကီးေပၚ၌ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ဆက္လက္သက္ ေရာက္ဦး မည္ျဖစ္သည္။

၃၀၃။ ကၽြန္ေတာ္အမွန္တကယ္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံသည္ကုိ မည္သို႔သိႏုိင္ရမည္နည္း။
သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကုိစိတ္လႈပ္ရွားခံစားလ်က္လူ၏အထင္ အျမင္ႏွင့္သင္၏စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ရွိေသာအေတြးအေခၚအေပၚမူတည္မထားရန္ ကၽြႏု္ပ္အၾကံေပးပါရေစ။ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ဂတိေတာ္အေပၚ၌ တည္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏စိတ္ႏွလုံး ႏွင့္အသက္ တာမ်ားကုိၾကည့္ေသာ အခါ၌သံသယမ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္ ကုိၾကည့္ေသာအခါ၌သံသယမ ရွိႏိုင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္က်မ္းစာက “သခင္ဘုရား၏နာမ
ေတာ္ကုိေခၚ ေသာသူတုိင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္” ဟုဆို၏။ ထုိကတိေတာ္ ႏွင့္မည္သည့္အရာမွ် ႐ႈပ္ေထြးမူမရွိေၾကာင္း သင္သတိထားမိပါလိမ့္မည္။ သူ၏နာမည္ကုိ႐ိုးသား စြာေခၚပါကစိတ္ ခံစားသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟု ဘုရားသခင္ေျပာပါသည္။ တစ္ခါထပ္ေျပာပါရေစ။ သင္၏ကယ္တင္ျခင္းသည္သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္အေပၚ၌ မတည္ဘဲ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္း အရာအေပၚ၌တည္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္က“ ငါ့ထံသုိ႔လာေသာသူ ကိုငါအလွ်င္း မပယ္”ဟုဆို၏။

၃၀၄။ သမၼာက်မ္းက အိမ္လုံးကၽြတ္ကယ္တင္ျခင္းရျခင္းကုိ သြန္သင္ပါသလား။
တစ္မိသားစုလုံးကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁ ရွိတစ္အိမ္သား လုံးယုံၾကည္ ေသာဖိလိပၸိျမိဳ႕ ရွိေထာင္မွႈးကုိသတ္ိရပါ။ တအိမ္လုံးကယ္တင္ျခင္းရရန္ တအိမ္သားလုံးယုံၾကည္ရမည္။ ထို႔အျပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းရျပိီး ကေလးမ်ားကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သခင္ဘုရားကုိ အျပည့္အ၀ယုံၾကည္မည္ဆုိပါက သူသည္“ သူငယ္သြားရာလမ္း၀၌ ဆုံးမ သြန္သင္ေလာ့ဟူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။

၃၀၅။ ကၽြန္ေတာ္ကယ္တင္ျခင္းရျပီဟုကၽြန္ေတာ္သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ား စြာသံသယရွိျပီး ကယ္တင္ျခင္း ဆုံး႐ႈံးသည္ဟုခံစားမိပါသည္။ ဤအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္အမွန္တကယ္ ကယ္တင္ျခင္း မရေသးျခင္းျဖစ္ပါသလား။
စာ၌ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း သင္၏စိတ္ခံစားခ်က္ကုိကၽြႏု္ပ္လြယ္ ကူစြာနား လည္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္လည္းအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံသယရွိပါသည္။ သင္အံ႔ၾသသြားျပီလား။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚ၌ သံသယမရွိေသာ္လည္း De Haan ဟူေသာ သူကုိ ကၽြႏ္ုပ္ခဏခဏ သံသယရွိပါသည္။ ဤပုဂၢဳလ္၏အထဲကုိ ကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္ေသာအခါ အရာခပ္သိမ္းတို႔ေမွာင္မိုက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္သူကုိကၽြႏ္ုပ္ၾကည့္ေသာအခါ အရာခပ္သိမ္း ေတာက္ပလွ်က္ရွိပါသည္။ ကယ္တင္ရွင္ကုိသင္ၾကည့္မည့္အစားသင္ကုိသင္ ၾကည့္မည္ကုိ စုိးရိမ္ပါသည္။ သင္၏စိတ္ခံစား ခ်က္ ေျပာင္းလဲျပီး ဘုရားသခင္၏ ဂတိေတာ္မ်ားသည္ အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတိရပါ။

၃၀၆။ လူခပ္သိမ္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားအျဖစ္ေမြးဖြါးလာၾကပါသလား။
လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေမြး ဖြါးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားမဟုတ္ဘဲအမ်က္ ေတာ္ကိုခံေသာသူမ်ားႏွင့္ မာရ္နတ္သား သမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုသမၼာက်မ္းက တိက်စြာေျပာပါသည္။ ေယ႐ႈကုိယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အသစ္ေမြးဖြါးျခင္းအားျဖင့္ သာလွ်င္လူတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္၏အေစခံ ကၽြန္ႏွင့္သား သမီးျဖစ္ႏုိင္သည္။

၃၀၇။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသုိ႔လာရန္ ဤအသက္တာသည္ေနာက္က်ေနျပီလား။
ေနာင္တရလွ်က္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔လာရန္ေနာက္က်ေနျပီဟု ကၽြႏု္ပ္ မယုံၾကည္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ သည္ ေနာင္တမရႏုိင္ သု႔ိမဟုတ္သခင္ ဘုရားထံေတာ္သုိ႔ မလာႏိုင္ပါက ဤအေၾကာင္းအရာကုိ သတိရခံစားမည္မဟုတ္ပါ။ ၀ိညာဥ္ေရားရာ၌ေသ ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍စုိးရိမ္ေသာသူသည္ သခင္ေယ႐ႈထံ သုိ႔လာရန္အဆင့္၌ ရွိေသးသည္။“ သခင္ဘုရား၏ နာမကုိေခၚေသာသူတိုင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရလိမ့္မည္။”
(ေရာမ၊၁၀း၁၃)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကုိ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါက “ ကိုယ္အျပစ္တို႔ကုိေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္ ငါတုိ႔အျပစ္မ်ား ကုိလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစ.. ၁ေယာ ၁း၉

Be the first to comment

Leave a Reply