ခရစ္ယာန္အသက္တာ ဆိုင္ရာ အေမးအေျဖ

သူနာျပဳမ်ား တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ လုပ္ျခင္း ကုိ သင္မည္သို႔ ယူဆပါသလဲ။
          ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ကို အသ္ိ အမွတ္ မျပဳသည့္ေလာ ကၾကီးတြင္ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ၾကေၾကာင္း ဘုရားသခင္ သိပါသည္။ သနားျခင္းႏွင့္ လုိအပ္မူေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေန သေ႐ြ႕ တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္ လုပ္ျခင္း မွာျပသနာမရွိပါ။ ခရစ္ေတာ္ သည္လည္း ဥပုဒ္ေန႔တြင္ အနာေရာ ဂါၿငိမ္းေစ သည္။
 သခင္ဘုရား အတြက္ သက္ေသခံရန္ အခြင့္ေကာင္းယူရန္ ကၽြၽႏ္ုပ္မတတ္ႏိုင္ပါ။ ခရစ္ယာန္သူနာျပဳ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္သခင္ ဘုရား၏ အေစခံရန္ ကၽြႏ္ုပ္ဆႏၵ ရွိေသာ္လည္း တာ၀န္က်ေသာအခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးကိစၥ မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း အခြင့္မရွိေပ။ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
          မ်ားစြာေသာသူနာျပဳတို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာမ်ားကိုေျပာဆိုရန္တားျမစ္ျခင္းခံရသည့္အခက္အခဲကို ကၽြႏ္ုပ္ေကာင္းေကာင္း နားလည္ပါသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သင္သည္ သူတို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ပုံသက္ေသေမတၱာျပလ်က္ အသက္ရွင္ႏိုင္ျပီး သူတို႔ အတြက္ ဆုေတာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ တာ၀န္မက်ေသာအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ယာန္စာေပမ်ားေ၀ႏိုင္ျပီး ခရစ္ေတာ္အတြက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။
  ခရစ္ယာန္မ်ားမဲေပးသင့္သလား။
          သင္၏ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခရစ္ယာန္သည္ဤေနရာ၌အာဂႏၱဳခရီးသည္ျဖစ္၏။ဤေျမၾကီးေပၚ၌ေနစဥ္အတြင္း သူလွည့္လည္ ေနေသာေနရာေဒသ၏ ဥပေဒမ်ားကိုနာခံရမည္။ အခြင့္အာဏာသည္ ဘုရားသခင္ဘိသိက္္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူ၏ဥပေဒ စည္းကမ္းမ်ားကုိလိုက္နာရမည္။ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္မဲေပးသင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။ကၽြႏ္ုုုုုုုုပ္တို႔သည္အိမ္ကုိမီးစြဲေလာင္ ေသာအခါ မီးသတ္ဌာနကုိ ေခၚရျပီးဓါးျပတိုက္ခံရေသာအခါရဲကိုေခၚရသည္။ အစိုးရဘက္မွ ဤကဲ႔သို႔ေသာေစာင့္ေ႐ွာက္မူမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ လိုအပ္ၿပီးမဲေပးျခင္းျဖင့္ ျပသနာအခက္အခဲမရွိႏိုင္ပါ။
 ခရစ္ယာန္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မူရွိသင့္သလား။
          ဤေမးခြန္းကိုေျဖဆိုရာ၌ တမန္ေတာ္အခန္း ၂ ႏွင့္ ၄ ၌ရွိေသာအျဖစ္အပ်က္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ညွင္းပန္းႏွိပ့္စက္ျခင္းခံရ်ိန္၊ အသင္းေတာ္အေနႏွင့္ သမၼာတရားရရွိခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သတိရရန္လိုသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အိမ္ယာပိုင္ဆို္င္မူမ်ားကို ႐ုပ္တုအျဖစ္မသက္ေရာက္ေစဘဲစပ္ဆိုင္သူမ်ားအားမွန္ကန္ေသာေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္ဟုကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုေျပာေသာ“မိမိလူတို႔ကိုမျပဳစု၊ထိုမွ်မက၊မိမိအိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို မျပဳစုေသာသူမည္သည္ကား၊ယုံၾကည္ျခင္းတရားကုိျငင္းပယ္၏။ မယုံၾကည္ ဘူးေသာသူထက္သာ၍ယုတ္မာ၏“(၁တိ၊၅း၈)ကုိသတိရပါ။
Santa Claus အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးအားမည္သို႔ေျပာျပရမည္နည္း။
          သင္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ျပသနာအတြက္ ကၽြႏု္ပ္အေလးအနက္ထားပါသည္။ အစဥ္အလာႏွင့္လူတိုင္း ယုံၾကည္ခ်က္အရ ၄င္းသည္ လြယ္ကူေသာအရာမဟုတ္ပါ။ဤအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတိျပဳရန္ အခ်က္တစ္ခုသာရွိၿပီးကၽြႏ္ုပ္တို႔ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ နာရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူတို႔အားသမၼာတရားကုိ သာေျပာျပၿပီး Santa Clausဆိုသည္မွာအမွန္တကယ္မရွိဘဲဒ႑ာရီသာ ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါသည္။
ခရစ္စၥမတ္ သစ္ပင္ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ သင္မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။
          ခရစ္စၥမတ္သစ္ပင္ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ဘုရားမဲ႔၀ါဒမွ အစျပဳလာၿပီး ၄င္းမွကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္သို႔ ယူေဆာင္လာကာ ပ႐ုိတက္စတင့္မ်ား မွ ေမြးစားလာျခင္းျဖစ္သည္။နဂိုမူလတြင္ ေယဇ၊၁၈း၄ ၌ေဖာ္ျပသည့္နတ္ဘုရား၏မေကာင္းေသာ ကုိယ္က်င့္ တရားမ်ားကုိကိုယ္စားျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုသ္ို႔ပုံေဆာင္ေသာ အမွတ္လကၡဏာသည္ ခရစ္ယာန္၀တ္ျပဳျခင္းေနရာ၌ မရွိအပ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယူဆသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ား၀က္သားစားျခင္းကုိတားျမစ္ပါသလား။
          ဤအရာကုိက်မ္းစာထဲ၌ရွင္းလင္းစြာေျဖဆိုထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ ၁၀ တြင္ ေကာင္းကင္ဘုံမွခ်ေပးသည့္ ျခဳံထည္ႏွင့္စပ္ ဆိုင္ေသာအရာကိုသင္ဖတ္ပါ။ ေမးခြန္း၏အေျဖကို သင္ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ပြဲလမ္းသဘင္ဆိုင္ရာပညတ္တို႔ကို ကရာနီ၌ျပည့္စုံေစ ၿပီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မသန္႔ရွင္းေသာအသားအားလုံး တားျမစ္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။တမန္၊၁၁ း ၅-၁၀ကုိဖတ္႐ူရန္လည္းအၾကံ ေပးလုိပါသည္။ထိုေနရာ၌ပညတ္တရားအရ မသန္႔ရွင္းေသာအစာစားရန္ ေပတ႐ုကုိ အမိန္႔ေပးပါသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စိတ္မသန္႔ျဖစ္ပါက ၁ေကာ၊၈း၇-၉ ကုိဖတ္ပါ။သင္၏ၾသတပၸစိတ္က သင့္ကို ဒုကၡေပးပါက သို႔မဟုတ္ သင္၏ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစပါက ၀က္သား မစားပါႏွင့္။ က်မ္းစာအရ တားျမစ္ျခင္းမရွိပါ။လူတိုင္းမိမိသေဘာအတိုင္းျပဳခြင့္ရွိပါသည္။
ဥပေဒအေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္ကဲ႔သို႔ေခ်ပသင့္သနည္း။
          ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အုပ္စိုးမူကို၀န္ခံေသာ ပုံသက္ေသအေနႏွင့္ ဥပေဒအတိုင္းနာခံရမည္ဟု သမၼာက်မ္း၌ ရွင္းျပထားပါသည္။ ဥပေဒမ်ား၊စည္းကမ္းမ်ား၊တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အတိုင္းအတာထိ လိုက္နာသင့္ေၾကာင္းနားလည္ ရန္ခက္ခဲမႈ မ်ား ရွိလာသည္။ဘုရားသခင္၌ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳရမည့္၀တ္ကိုဥပေဒက ေႏွာင့္ယွက္ပါက “လူ၏စကားကုို နားေထာင္ျခင္းထက္ ဘုရားသခင္၏စကားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားေထာင္သင့္သည္”။
ခရစ္ယာန္မ်ားမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသလား။
          မဲေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာင္းကစားျပဳျခင္း၊အျမတ္ရရန္ကစားျခင္းမဟုတ္ပါက က်မ္းစာကခြင့္ျပဳသည္ဟုထင္ျမင္ယူဆပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုျပတ္သားစြာ နားမလည္ေသာေနရာ၌ အသုံးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။
ခရစ္ယာန္မ်ား အရက္ေသာက္ျခင္းကုိခြင့္ျပဳပါသလား။
          ေသာက္စားျခင္းမေကာင္းေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္၄င္း၊ေသာက္စားျခင္းတဘက္၌သမၼာက်မ္း၏သတိေပးခ်က္ေၾကာင့္၄င္း၊ မွ်တစြာေသာက္သုံးႏိုင္ေသာသူျဖစ္ေသာ္လည္း ေသာက္သုံးမွီ၀ဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။လုံျခဳံေသာလမ္းသည္ ေရွးဆန္ေသာဘက္ conservative side ၌အစဥ္အျမဲရွိေနသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အိမ္၌အလုပ္လုပ္ရမည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါသလား။
          သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ေနထိုင္ရာပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္သင္၏ၾသတပၸစိတ္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ တပတ္တြင္ခုႏွစ္ရက္ရွိရာ တနဂၤေႏြေန႔၌၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၏မိန္႔ဆိုခ်က္မရွိပါ။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္တစ္ပတ္၏ပထမေန႔ရက္၌ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္၊ အတူတကြ စုေ၀းရန္၊မုံ႔ဖဲ႔ရန္ႏွင့္ဆုေတာင္းပဌာနျပဳရန္ အသုံးျပဳၾကသည္။သင္၏ဥယ်ာဥ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အျခားေသာနည္းကုိရွာရန္သင့္အားအၾကံေပးလိုပါသည္။ဤအရာကို သင္ျပဳလုပ္ေနသည္ကို အျခားသူတစ္ေယာက္ေတြ႔ျမင္မိပါက သင္၏ပုံသက္ေသသည္ သူ႔အားထိမိ၍လဲစရာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခႏၶာကုိယ္ အနားယူရန္အတြက္ တစ္ပတ္တြင္အနည္းဆုံးတစ္ရက္လိုအပ္ပါသည္။
 အိမ္၌မည္သူက ေက်းဇူးေတာ္ေတာင္းခံရမည္နည္း။
`         ေက်းဇူးေတာ္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမွာ ဤေနရာ၌ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည္။သူ၏ကုိယ္ပိုင္ဆုေတာင္းနည္းျဖင့္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီးခရစ္ယာန္ဧည့္သည္ရွိပါက ထိုသူအားေက်းဇူးေတာ္ေတာင္းခံေစရန္ အသင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ပါသညါ။ မိသားစု အတြက္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္သည္။

 လူတစ္ေယာက္သည္ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ပိုင္းေဆးလိပ္ေသာက္ႏိုင္ပါသလား။

ေငြမ်ားကိုမီး႐ိႈ႕ပစ္ျခင္းထက္ပို၍ေကာင္းသည့္သုံးစြဲျခင္းမ်ားရွိပါသည္။ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္သီးျခားစီျဖစ္ပါသည္။ဤအရာကိုအျပစ္ဟုမျမင္ေသာ ႐ိုးသားသည့္ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိပါသည္။အက်င့္တစ္ခုေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ကုိစီရင္ျခင္းမွာ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ဤအရာသည္အျခားေသာသူ၏အသက္သာကုိထိမိ၍လဲစရာျဖစ္ေစေၾကာင္း သူ႔အားဘုရားသခင္က ေဖာ္ျပရန္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း ကပိုေကာင္းပါသည္။ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေပါလု သြန္သင္ထားေသာ ၁ေကာ ၈ မွာကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လမး္ညႊန္ျဖစ္သင့္ပါသည္။
ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ၀ါတြင္း၌ဥပုဒ္ေစာင့္ရမည္ေလာ။
          ဤအရာမွာ ေရာမကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္၏အစဥ္အလာက်င့္ထုံးတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်မ္းစာအေျဖမရွိဟု ေျပာရသည္မွာ ၀မ္းနည္းပါသည္။ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ေသာခရစ္ယာန္သည္ ၀ါတြင္းကုိဂ႐ုမစိုက္ပါ။

ကၽြႏ္ု္ပ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔၌အလုပ္လုပ္ရန္ အေျခအေနဖန္တီးပါသည္။ဤကိစၥအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္စုိးရိမ္ပူပန္လာပါသည္။ ဤျပသနာကို သင္ကူညီႏိုင္မည္လား။

          တနဂၤေႏြေန႔၌အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မည္သူမွ် သူတစ္ပါးကုိမစီရင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိရပါ။ တနဂၤေႏြေန႔၌အလုပ္လုပ္ျခင္းမွ ေရွာင္လြဲမရသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။ လယ္သမားမ်ား၊လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ေဆး႐ံုအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားလူမ်ားစြာတို႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔၌ အလုပ္မလုပ္၍မရပါ။လူတစ္ေယာက္၏ စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းတစ္ခုကုိလူတိုင္းမလုိက္နာပါ။ လိုအပ္ေသာ ေနရာႏွင့္ လူထုက်န္းမာေရးအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ အလုပ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လူတစ္ေယာက္အား သူ၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ကုိစြန္႔လြတ္ရန္မေျပာလုိပါ။ ၄င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုေတာင္းၿပီး၊တနဂၤေႏြေန႔အလုပ္မလုပ္ရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိပါက ထိုေန႔အတြက္ အလုပ္နားရန္၊မိမိကုိယ္စား၀င္ေရာက္တာ၀န္ယူမည့္သူကုိ လမ္းဖြင့္ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ဓမၼဆရာတစ္ေယာက္၏အျမင္မွေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၌ ဆရာ၏သေဘာထားကုိကၽြႏ္ုပ္စိတ္၀င္စားပါသည္။

          ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ေမးသကဲ႕သုိ႔ ယေန႔မ်ားစြာေသာခရစ္ယာန္မ်ားေမးၾကပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ၏ဆိုးက်ဳိးကိုအတိအလင္းဖြင့္ဆိုေသာ္လည္းသမားေတာ္အမ်ားစုမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးၾကသည္။ ေဆးလိပ္ကုိလြန္က်ဴးစြာသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ လူ၏ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္ ခႏၶာကုိယ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ဒုကၡေပးသည္မွာ ေမးစရာမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္သမားေတာ္ အားလုံးနီးပါးက ေဆးလိပ္သုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါကုသရာ၌ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ လြန္က်ဴးစြာအသုံးျပဳေသာအခါ ခႏၶာကုိယ္၏အဂၤါမ်ားကို ဒုကၡေပးသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစထိုျငင္းခုံျခင္းသည္ လူ၏ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္းကို ဆိုးက်ဳိးေပးျခင္းထက္ ျခားနားေသာ အေျခအျမစ္ေပၚ၌ အမွီျပဳမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိဆန္႔က်င္သည့္အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုရွိ သည္။ ပထမအခ်က္မွာလူေျမာက္မ်ားစြာကမႏွစ္ျမိဳ႕ျခင္းျဖစ္၏ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္အျခားသူမ်ား မႏွစ္သက္သည့္အရာမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ရွင္ေပါလုက မိမိ၏အသားစားျခင္းက အားနည္းေသာညီအစ္ကိုအတြက္မႏွစ္သက္စရာျဖစ္လွ်င္ အသားကုိေရွာင္မည္ဟု ေျပာပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ သခင္ဘုရားအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရန္အျခားေသာသူမ်ား အဆီးအတားျဖစ္မည့္ အရာမွန္သမွ်ကိုဖယ္ရွားပစ္ရန္လုိအပ္သည္။
          ဒုတိယ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပိုက္ဆံကို ေဆးလိပ္အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းထက္ပို၍ေကာင္းေသာ အရာမ်ားစြာရွိသည္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးသူမ်ား၌ေက်နပ္ေစေသာအရာေပးၿပီး လူကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစသည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္းေဆးလိပ္အတြက္ အသုံးျပဳေသာ ေငြႏွင့္ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္စရာျဖစ္ေစဘုိ႔ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဥပမာ ဧ၀ံေဂလိျပန္ပြါးေရးႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္း ေကာင္းေၾကျငာရန္ အသုံးျပဳပါက ပို၍ေကာင္းေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။ ထိုအက်င့္ကို ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာေဆးလိပ္စြဲလန္းျခင္းမွ ေရွာင္လြဲျခင္းျဖစ္သည္။ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသည္။သုိ႔ေသာ္ ထိုနည္းမ်ားျဖင့္ မေအာင္ျမင္ပါ။သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေ႐ြးႏုတ္ျခင္းတန္ခုိးကိုလုံး၀ယုံၾကည္ကိုးစားမွသာလွ်င္ စြဲလန္းတပ္မက္ေသာအရာကုိ ေအာင္ႏိုင္ရန္ကူညီႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။
          ကယ္တင္ျခင္းမရေသးသူမ်ားအား တရားေသ၀ါဒ မေဟာၾကားမိရန္သတိထားရမည္။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးသူမ်ားအား သူတို႔၏ အက်င့္ကိုေျပာျပေဆြးေႏြးျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္မယုံၾကည္ပါ။ သူတို႔၌ ကယ္တင္ျခင္းလိုအပ္ေၾကာင္းဖိအားေပးေျပာျပၿပီး သူတုိ႔အသက္တာ၌ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ေစသည့္ အရာမ်ားအားနည္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပးပါရန္ သခင္ဘု၇ားအားအခြင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။
သီတင္းတစ္ပတ္၏ပထမဆုံးေန႔ရက္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္တို႔ေစာင့္ေရွာက္ရမည္နည္း။
          ဥပုဒ္ေန႔သည္ အမွန္စင္စစ္လုံး၀အနားယူျခင္းျဖစ္ၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္၏ပထမဆုံးေန႔ရက္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အနားယူျခင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလုပ္လုပ္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ဥပုဒ္ေန႔သည္ ေသျခင္းကိုေျပာျပသည္။ သခင္ဘုရား အသက္ရွင္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ကယ္တင္ရွင္သည္ ဥပုဒ္ေန႔၌ သခ်ၤဳိင္းထဲတြင္ေနေသာ္လည္း ပထမေန႔ရက္တြင္ရွင္ျပန္ထေျမာက္္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံသို႔ ကုိယ္ထင္ျပျခင္း၊တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တမန္ေတာ္ဆယ့္တစ္ပါးထံသို႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကုိုယ္ထင္ျပျခင္းျဖင့္ မရပ္မနားလုပ္ေဆာင္၍ အခိ်န္ကုိအသုံးျပဳသည္။ပထမေန႔ရက္ကို ပ်င္းရိျခင္း၊အလုပ္မလုပ္ျခင္းျဖစ္မည့္အစား သခင္ဘုရားကို ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊ကုိယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္မ်ားေျပာျပၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးေသာ၀ိညာဥ္မ်ားစြာကုိ ကယ္တင္ၿပီးမရပ္မနား အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုိအသုံးခ်ရန္ျဖစ္သည္။ဤအရာသည္ဥပုဒ္ေန႔ဟူေသာ စကားလုံးကုိ ဘုရားသခင္ေန႔ျဖစ္ေသာ သီတင္းတပတ္တြင္ ပထမေန႔အျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
 ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အသက္အ႐ြယ္ အုိမင္းခ်ိန္အတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစုေဆာင္းသင့္ပါသလား။
          ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏မိသားစုကုိ ေကၽြးေမြးရန္ အလုိေတာ္ရွိသည္၊“မိမိလူတို႔ကုိမျပဳစု၊ထိုမွ်မက၊မိမိအိမ္သူအိမ္သားတို႔ကို မျပဳစုေသာသူမည္သည္ကားယုံၾကည္ျခင္းတရားကိုျငင္းပယ္၏။ မယုံၾကည္ဘူးေသာသူထက္သာ၍ယုတ္မာ၏”ဟု ေပါလုက တိေမာေတအားသြန္သင္သည္(၁တိ၊၅း၈) ေကာင္းေသာအသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ား၌အေရးၾကီးလွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ“ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာကႏွင့္မဆိုင္ေသာ္လည္းေလာကထဲ၌ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 ခရစ္ယာန္မ်ား၌ ေငြအတိုးယူျခင္းကုိ သင္မည္သို႔ထင္ျမင္ပါသနညး္။ ဆာလံ၊၁၅း၅ အားျဖင့္ရွင္းျပပါ။
          ဆာလံ၊၁၅း၅ မွာ ခရစ္ယာန္မ်ား စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေလာကီလူသားမ်ားကဲ႔သုိ႔ ေလာဘၾကီး၊အျမတ္စားျခင္းကုိေရွာင္လဲြရန္ သတိေပးေသာစကားျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကားတြင္ အတိုးမယူဘဲ ဆင္းရဲေသာသူတို႔ကို အခမဲ႔ေပးလွဴကူညီရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေလာက၌ရွိေသာလည္း ေလာကႏွင့္မဆိုင္ဘဲမေရွာင္ႏိုင္ေသာအရာတစ္ခ်ဳိ႕ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ေလာကီလူမ်ားဆက္ဆံရာ၌ ျခားနားမူရွိရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ယုံၾကည္သည္။
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ စစ္တို္က္ရမည္ေလာ။
          စစ္တိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္၏သေဘာထားမွာ အလြန္ခက္ခဲ ေသာအရာျဖစ္သည္။စစ္ပြဲသည္မာရ္နတ္ႏွင့သက္ဆိုင္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေလာကထဲ၌ရွိျပီးေလာကႏွင့္မဆိုင္ေသာ္လည္း အာဏာစက္ကုိနာခံရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိသတိေပးဆုံးမသည္။ စစ္တိုက္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ဥပေဒကုိ နာခံျခင္းအားျဖင့္ခရစ္ေတာ္အတြက္ သက္ေသခံရမည္။
ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ အသက္အာမခံထားသင့္ပါသလား။
          အသက္တာအာမခံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္၏ေမးခြန္းမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာအရာျဖစ္သည္။ အသက္အာမခံသည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ဘဏ္၌ေငြအပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ျခားနားခ်က္မရွိပါ။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ေငြအတြက္ အသက္မရွင္ရေသာ္လည္း သူတစ္ပါးအားေပးကမ္းရန္ သခင္ဘုရားေမွ်ာ္လင့္သည္။ဤအရာတြင္မီးအာမခံႏွင့္အျခားအမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္သည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤအရာသည္တစ္ဦးခ်င္း၏ၾသတပၸစိတ္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
“၀တ္လစ္စလစ္ေနျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေနေစခ်င္ေသာနည္းျဖစ္သည္” ဟူေသာ ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ စာအေရးအသားတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ရရွိထားပါသည္။ ဤကိစၥရပ္အတြက္ သင္၏အျမင္ကုိသိလုိသည္။
          ၀တ္လစ္စလစ္ေနျခင္း အယူ၀ါဒကို ကၽြႏ္ုပ္ဖတ္ဘူးပါသည္။ထုိ၀ါဒသည္စာတန္မာရ္နတ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ထိုသို႔မျပဳလုပ္သင့္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။၄င္းသည္ ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ၿပီးႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ထိိုအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာမရွိပါ။ထို၀ါဒအေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္ဖတ္ခဲ႔သည့္အတိုင္း ၄င္းသည္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းၿပီး ကုိယ္က်င့္တရား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ခႏၶာကုိယ္ပိုင္းဆိုင္ရာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္းအက်ဳိးမရွိႏိုင္ပါ။
 ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ က်မ္းသစၥာက်ိန္၍ရပါသလား။
          ဤအရာသည္လည္းတစ္ဦးခ်င္း၏အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။တိုင္းျပည္၏ဥပေဒကၾသတပၸစိတ္ေၾကာင့္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုျခင္း ကိုျငင္းပယ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျငင္းဆန္ေသာ သူတစ္ေယာက္ကို အတင္းဓမၼမလုပ္ခုိင္းပါ။လူအမ်ားတို႔သည္ ယာကုပ္၊၅း၁၂ ကိုအသုံးျပဳၾကေသာ္လည္းတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမၼာက်မ္းသည္ သက္ေသခုိင္လုံေစရန္က်မ္းသစၥာက်ိန္ျခင္း အေထာက္အထားမ်ားစြာကုိလညး္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။
 ခရစ္ယာန္မ်ား႐ုပ္ျမင္သံၾကားရွိျခင္းအေပၚ သင္၏အျမင္ေျပာျပပါ။
          ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ပတ္သက္၍ေကာင္းေသာအရာႏွင့္ မေကာင္းေသာအရာႏွစ္ခုစလုံးေတြ႕ရသည့္အျပင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသည္ အသုံးခ်မူအေပၚမူတည္သည္။သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဓဟုသုတအတြက္ အသုံးခ်တတ္ပါကမ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္။ သို႔မဟုတ္ကမေကာင္းေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသတ္ျခင္း၊အျပစ္လြန္က်ဴးျခင္းေသနတ္ႏွင့္ပစ္ျခင္း စသည့္အရာတို႔ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာအရာကိုသာၾကည့္ေသာသူမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမယုတ္ဟုကၽြႏ္ုပ္ယူဆေသာ္လည္း ကေလးရွိေသာအိမ္မ်ားတြင္ ပ်က္စီးေစေသာအရာျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply