ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ႂကသူမၽား

ေမတၲာဟူသည္ လူသားတို႔၏ႏွလံုး သားအတြင္း
မွေပၚထြက္လာေသာခံစားခၽက္ႁဖစ္သည္။
 ေမတၲာရွိမွသာလူ တစ္ၪီးႏွင့္ တစ္ၪီးေပါင္း ဖက္၍
သဟာ ယႁပဳႏိုင္သည္။ တပ္မက္ႁခင္းသည္ ေမတၲာ
မဟုတ္ပါ။ တပ္မက္ႁခင္းစြဲ လမ္းႁခင္းႁဖစ္ လာႃပီး
ထိုစြဲလမ္းႁခင္းမွ တဏွာသို႔ကူးစက္ သြားသည့္
အခါ မဂၤလာမႁဖစ္ဘဲ အမဂၤလာ အကၽိဳးကြင္းဆက္
ကိုခံစား ရႏိုင္ေပသည္။
ဘုရားဟူသည္ ထာဝရကာလအသက္ရွင္ေသာ
ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ႁဖစ္သည္ သာမက ေမတၲာရွင္ႁဖစ္သည္။ ထိုႁပင္ အရာခပ္သိမ္းကို တပ္စြမ္းေသာ အနႏၲတန္ခိုးႏွင့္ ႁပည့္စံုေတာ္မူေသာ အရွင္လည္းႁဖစ္ပါသည္။

တရားမွ်တေသာဘုရား

ဘုရားရွင္သည္ လူသားတိုင္းကိုတရားမွ်တစြာဖန္ဆင္းထားသည္။ တစ္ၪီးကိုရုပ္ဆိုး၍ တစ္ၪီးကို ရုပ္လွေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ၪီးကိုပိန္၍ တစ္ၪီးကိုဝေစဖို႔ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ကိုလိမၼာ၍တစ္ၪီးကိုမိုက္မဲဖို႔ရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္မဖန္ဆင္းထားပါ။ ထိုသို႔ကြဲႁပားႁခားနား၍ အေႁခအေနမတူႁခင္းမွာ ဘုရားရွင္၏လုပ္ ေဆာင္ခၽက္ေႂကာင့္မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ၪီးစီ၏ မိမိသေဘာကၽေရြးခၽယ္အသက္ရွင္မႈေႂကာင့္သာႁဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ သည္ လူသားမၽား၏အတြက္ အေကာင္းဆံုးကိုသာလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ လူသားမၽား၏အႁပစ္အတြက္ ကားတိုင္ ထက္တြင္ အေသခံ၍ အႁပစ္ေၾကြးကိုေပးဆပ္ ရုံမွ်မက သံုးရက္ေႁမာက္ေသာေန႔တြင္ေသႁခင္းမွ ရွင္ႁပန္ထေႁမာက္ခဲ့ပါ သည္။ ယေန႔ ခရစ္ေတာ္ အသက္ရွင္ေႂကာင္း သက္ေသရလိုပါက ႏွလံုးသားမွတမ္းတ၍ႁမည္း စမ္းေခၚႂကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ႁပဳပါက ကိုယ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္၍ ေကာင္းႁမတ္ေတာ္ မူေသာအရွင္ႁဖစ္ေႂကာင္းကို လက္ေတြ႔သက္ေသ ခံစား ရေပလိမ့္မည္။

မဆီေလၽာ္ေသာေကာင္းခၽီး
(လု၊ ၇း၁-၁၀)တြင္ တပ္မွဴးတစ္ၪီးရွိသည္။ သူသည္ခရစ္ေတာ္၏သတင္း ကိုႂကားသိထားသူႁဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ ယေန႔ခရစ္ေတာ္ ၏ေကာင္းႁမတ္ႁခင္းသတင္း စကားကိုႂကားသိသူမၽားစြာပါရွိသည္။ ေကာင္းသည့္သတင္း စကားသည္ ႂကားသိရုံမွ်ႁဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ႂကားသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႔ႁမည္း စမ္းႂကည့္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ႁပင္ဆင္ရာတြင္ ရံဖန္ရံခါ လူ႔သဘာဝ ရုပ္စိတ္အရ ေကာင္းသည္ဟုမႁမင္သလို မခံစားႏိုင္ေသာအေႁခအေနမၽား လည္းရွိပါသည္။ တပ္မွဴး သည္ကိုယ္ေတာ္၏ ေကာင္းႁမတ္ေႂကာင္းသတင္းကိုႁမည္းစမ္းႏိုင္ဖို႔ရန္ သူခၽစ္ေသာငယ္သား တစ္ၪီးသည္ ဖၽားနာ၍ ေသလုနီးပါးအေႁခအေနတြင္ရွိပါသည္။ တပ္မွဴးသည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔လူ ကိုေစလႊတ္၍ မိမိကြ်န္ အားခၽမ္းသာေပးရန္ ၾကြလာပါမည္ အေႂကာင္းေတာင္း ပန္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မွဴးသည္ကိုယ္ေတာ္၏ ေကာင္းခၽီးကို ခံစးရရန္ လူ႔သဘာဝအေတြး၌ မဆီေလၽာ္ဟု ထင္ႁမင္ရေသာ အေႁခအေနအားႁဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကႁပင္ ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ႏွိမ့္ခၽေသာသေဘာရွိပါ

တပ္မွဴး၏အကူအညီေတာင္းခံမႈကို ကိုယ္ေတာ္သည္လက္ခံ၍ သူ႔ထံသို႔ၾကြလာပါသည္။ သူ႔အိမ္ႏွင့္မနီးမေဝး သို႔ ေရာက္ေသာအခါ တပ္မွဴးသည္မိမိအေဆြတို႔ကိုေစလႊတ္၍၊ “ကြ်ႏု္ပ္၏အိမ္အမိုးေအာက္ သို႔ၾကြဝင္ ႁခင္းေကၽးဇူးကို မခံထိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ့္အမိန္႔ေတာ္တစ္ခြန္းရွိလွ်င္ ငယ္သားသည္ခၽမ္း သာရလိမ့္မည္”ဟု ေလွ်ာက္ထားေစပါသည္။ တပ္မွဴး၏အသက္တာကိုဆင္ႁခင္ႂကည့္ပါက သူသည္တပ္ မွဴးႁဖစ္ေသာ္လည္း ႏွိမ့္ခၽသာ သေဘာရီ ရုံသာမက ကိုယ္ေတာ္ ကိုရိုသေလးစားႃပီး ၪီးထိပ္ထားေသာ သူႁဖစ္ေႂကာင္းကြ်ႏု္ပ္တို႔သိႏိုင္ပါသည္။

ယေန႔မိ ရိုးဖလာ ခရစ္ယာန္ေႁမာက္ မၽားစြာတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ရိုေသေလးႁမတ္ႁခင္း ရွိရမည္ကို သိလၽက္ႏွင့္ ရိုသေလးႁမတ္ႁခင္းမရွိဘဲ အသက္ရွင္ေနႂကသည္။ တပ္မွဴးသည္ ခရစ္ယာန္မ ဟုတ္သလို ယုဒလူလည္းမဟုတ္ ပါ။ တစ္ပါးအမၽိဳးသား သက္သက္သာႁဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးသားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရိုသေလးစား၍ ယံုႂကည္ကိုးစား သူႁဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏွလံုးသားႏွင့္ကိုး စားေတာင့္တမႈ ကိုသိႁမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ႁဖစ္၍ တပ္မွဴး၏ ယံုႂကည္ႁခင္း အားအသိအမွတ္ႁပဳကာ မိမိ၏ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ေသာ သူမၽားအား ဤမွ်ေလာက္ယံုႂကည္ႁခင္းႁဖင့္ ကိုးစားေသာသူကို ဣသေရလ အမၽိဳး၌မိမိမေတြ႔ ဘူးေသးေႂကာင္း မိန္႔ေတာ္မူ ပါသည္။ တပ္မွဴး၏ယံုႂကည္ကိုးစားမႈေႂကာင့္ သူ၏ငယ္သားသည္ အနာမွထေႁမာက္၍ ကၽန္းမာႁခင္းေကၽးဇူးကို သခင္ဘုရားထံမွခစားခဲ့ရပါသည္။

စကားသက္သက္သာမဟုတ္ပါ
 ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားသည္ စကားသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ တန္ခိုးႏွင့္တြဲဖက္၍ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္ကသက္ေသ ထူႃပီး လက္ေတြ႔ ကၽသည့္ခံစား ခၽက္ႁဖစ္သည္။ ယေန႔ခရစ္ယာန္မၽားစြာ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ အသက္ရွင္ ေႂကာင္းလက္ေတြ ႔သက္ေသမရွိဘဲစကားသက္ သက္ကိုသာ ႂကားေနႂကရ သည္မွာ ဝမ္းနည္း ဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ အဘယ္ေႂကာင့္နည္း။ အသက္တာ ၌ႄကံဳေတြ႔ႂကရ သည့္အခက္ အခဲႁပႆႆနာ  မၽား၌ ကိုယ္ေတာ့္ ကိုႏွလံုးသား ႏွင့္ ႁမည္းစမ္းကိုစား မႈမရွိ၍ႁဖစ္သည္။

 ႁပႆနာအခက္ အခဲႄကံဳသည့္အခါ လူ႔နည္းလူ႔ဟန္ႁဖင့္သာ ေႁဖရွင္းေနႂကသည္။ ခရစ္ယာန္မ ဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္အသက္ ရွင္၍အရာခပ္သိမ္းကို တတ္စြမ္းႏိုင္ေႂကာင္းႂကားရ ရုံႁဖင့္ အခက္ခဲ ႁပႆနာႄကံဳ သည့္အ ခါႏွလံုး သားႏွင့္ကိုယ္ေတာ္ကို တမ္းတေအာ္ဟစ္မႈေႂကာင့္ လက္ေတြ႔သက္ေသ ရရွိခံစားႂကရသူမၽား စြာရွိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမွ် မၽက္ႏွာမလိုက္ပါ။ သို႔ေသာ္ႏွလံုး သား၏ ေတာင့္တမႈ ကိုမူသိရွိတုန္႔ႁပန္ ကာမစကူ ညီေသာ ဘုရားႁဖစ္သည္။

ေကၽးဇူးသိတတ္ေသာသေဘာ

ယေန႔အခၽိန္ကာလ၌၊ ေကၽးဇူးႁပဳေသာ သူမၽားကို ေကၽးဇူးႁပဳႁခင္းခံ ရသူမၽားက ေကၽးဇူးကို မသိမမွတ္ဘဲ၊ ေကၽးဇူး ကနးႂကေသာ သူမၽားစြာရွိေႂကာင္း ကြ်ႏု္ပ္ေတြ႔ရပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ အတိတ္ကအ ကၽင့္ဆိုးကို ကၽင့္ႂကံခဲ့ေသာ အမၽိဳးသမီး တစ္ၪီးေရာက္ လာပါသည္။ သူသည္တစ္ခၽိန္ ကဆိုး ခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ေကၽးဇူး ေႂကာင့္ေနာင္တရကာ မိမိ၌ရွိေသာ ဆီးေမႊးေကၽာက္ႁဖဴခြက္ႁဖင့္ ကိုယ္ေတာ့္ အားေကၽးဇူး တုန္႔ႁပန္ဖို႔ရန္ ေရာက္လာ ခဲ့ႁခင္းႁဖစ္သည္။ ထိုမိန္းမ၏ ႏွလံုးသား မွေကၽးဇူး တင္ေသာ သေဘာႁဖင့္ႁပဳ  သည့္အမႈကို ကိုယ္ေတာ္အား ေခၚဖိတ္ေသာ ဖါရိရွဲ ကမသိပါ (လု၊ ၇ း ၃၇)။

ကိုယ္ေတာ္ ၏ေကၽးဇူးႁပဳမႈကို ခံစားရႃပီး ႏွလံုးသားမွေကၽးဇူးတင္ေသာ သေဘာႁဖင့္တုန္႔ႁပန္မႈတိုင္းကို ကိုယ္ေတာ္က သိမွန္၍လက္ ခံပါသည္။ ထိုနည္းတူကြ်ႏု္ပ္တို႔ၪည္လည္း ယခုဘဝ၊ ေနာင္ဘဝအတြက္ အႁပစ္ခြင့္လႊတ္ ႁခင္းႏွင့္ အာမခံ ခၽက္ကိုကိုယ္ေတာ္ ထံမွရရွိခံစားႂကရ သူမၽားပီပီ ကိုယ္ေတာ္၏ ေကၽးဇူးတရား ကိုသိမွတ္လၽက္ အသက္တာသစ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားေတာ္ ကိုနာခံႁခင္းႁဖင့္ အသက္ရွင္ သင့္ႂကေပသည္။

ေပးကမ္းစြန္႔ႂကဲႁခင္းသက္ေသ
(တ၊၁၀)တြင္ခရစ္ယာန္ မဟုတ္ေသာ တပ္မွဴးတစ္ၪီးကို ေတြ႔ရသည္။ သူသည္ ဘုရားရွင္ ကိုမသိေသာ္လည္း ဘုရားကိုရည္စူး ၍ေႂကာက္ရြံ႔ႁခင္းရွိသည္သာမက လူတို႔အားမၽား စြာေသာစြန္႔ႄကဲႁခင္းကိုႁပဳသည္။ ထို႔အႁပင္ဘုရားကို ရည္စူး၍ အစၪ္ ဆုေတာင္းေႂကာင္းေတြ႔ရ သည္။ သူ၏ႏွလံုးသားမွဘုရား ကိုရည္စူး၍ ႁပဳေတာ္မူေသာအမႈကို ဘုရားရွင္သည္သိမွတ္ ၍သူ႔အား အေတြ႔ခံခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ မၽက္ႏွာမလိုက္ပါ။ ဘုရားသခင္ ကိုရည္စူး၍ ေပးကမ္းစြန္႔ႄကဲႁခင္းအမႈ၊ ကူညီမစေသာ အမႈရွိသမွ်ကို ဘုရားရွင္သိမွတ္၍ ေကာင္းခၽီးေပးပါသည္။

သို႔ႁဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၏အသက္ တာ၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုမသိမႁမင္။ ကိုယ္ေတာ္၏သက္ေသ ကိုမခံစားရေသးဘဲႁဖစ္ ေနလွ်င္ ႏွလံုးသားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုတမ္းတ ႁမည္းစမ္းႂကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကမိမိအသက္ရွင္ေႂကာင္း သက္ေသထူ၍ မစ ကူညီပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ေကၽးဇူးႁပဳသက္ေသထူမႈကို အသက္တာ၌ခံစားရပါက ေကၽးဇူးတင္ေသာ သေဘာႁဖင့္ ဆက္၍ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္းနာခံအ သက္ရွင္ပါက အသက္တာ၌ ထူးကဲေသာအေတြ႔ အႄကံဳႏွင့္ေကာင္းခၽီး မဂၤလာ အမၽိဳးမၽိဳးကို ခံစားႂကရမည္ႁဖစ္ေႂကာင္း ေမတၲာႏွင့္ အသိေပးေဝငွ လိုက္ရပါသည္။

 Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply