စကားေတာ္ကုိနာခံျခင္း

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူသည္ အသက္ရွင္ေတာ္
မူေသာဘုရားသင္၏ စကားေတာ္ျမတ္ျဖစ္ပါ
သည္။ ဘုရားစကားကုိ လူသား မ်ားစြၷရွိသည့္
အထဲတြင္ အရာခပ္သိမ္းကို သိျမင္ေတာ္မူ၍
တန္ခုိးအစြမ္းႀကီးမားေတာ္မူသည္သာမက
 ေသျခင္းကို ေအာင္ၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္
 မူေသာထာဝရဘုရား၏စကားေတာ္မ်ားကုိ ေရး
သားျပဳစုထားသည့္က်မ္းေတာ္ျမတ္ (၆၆)က်မ္းရွိပါ
သည္။ ထုိက်မ္းေတာ္ျမတ္မ်ားသည္ ဖတ္ရႈသူတိုင္းႏွင့္ကြၽမ္းဝင္ပါသည္။

ထုိႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိဖတ္ရႈၿပီးသည့္အခါ ဘုရားရွင္၏စကားေတာ္ ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ကုိႏွလံုးသားႏွင့္ဆင္ျခင္၍သိႏုိင္ပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္စကားသည္ သက္ေသႏွင့္ယွဥ္တဲြလ်က္ရွိပါသည္။ ဘုရား၏စကားႏွင့္တရားဟူသည္မ်ားစြာျခားနားပါသည္။ တရားဟူသည္ အတိမ္း အေစာင္းလံုးဝမခံသလုိ၊ တရားစကားကုိက်ဴး လြန္မိပါက တရားအတုိင္းျပစ္ဒဏ္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ တရားေတာ္ ကေကာင္းေသာသူတစ္ေယာက္မွ်မရိွဟုဆိုထားပါသည္။ လူသည္တရားနာလ်က္ႏွင့္မေကာင္းႏုိင္ပါ။ တရားေၾကာင့္ ပိေလးေနသူမ်ားကုိ ဘုရားရွင္ကငါ့ထံသုိ႔လာခဲ့ေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပး မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ လာေသာသူလည္း အမွန္ပင္ခ်မ္းသာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တူမွ်ေသာေမတၱာ
ဘုရားရွင္သည္ ေမတၱာရွင္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သီလျမဲျမံ၍ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေသာသူတို႔ကုိခ်စ္ရုံမက၊ ဆုိးေသာသူ၊ မုိက္ေသာသူကိုလည္း ခ်စ္ေတာ္မူပါသည္။ ထုိစကားကုိ တရားအရဆင္ျခင္ပါက ႏွစ္သက္လက္ခံ ဖြယ္မေကာင္း သလုိ ဆိုးတတ္ေသာစိတ္သေဘာ၊ မုိက္တတ္ေသာသဘာဝကုိမႏွစ္သက္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူ၏အသက္ရွင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာက်င့္ ၾကံသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးမုိက္သည္ျဖစ္ေစ၊ လူသားမွန္လွ်င္ ဘုရားရွင္သည္မခဲြျခားစတမ္း ညီတူညီမွ်သာခ်စ္ပါ သည္။

 ဘုရားရွင္ေရွ႔ေတာ္တြင္ သီလေကာင္းစြာေဆာက္တည္၍ ကုသိုလ္တရားပြားမ်ားသူသည္ သီလကုသိုလ္္အက်ဳိးကုိ ခံစားရမည္ျဖစ္ သလုိ သီလပ်က္၍အကုသိုလ္တရားပြားမ်ားသူသည္လည္း ဆုိးက်ဳိးျပစ္ဒဏ္ကုိ အမွန္ပင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ မိဘျဖစ္သူတို႔၌ မိမိတို႔သားသမီးျဖစ္လွ်င္ ဆုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်စ္ၾကစျမဲျဖစ္သည္။

လူသားမိဘပင္လွ်င္ ထုိမွ်ေမတၱာစိတ္ရွိသည္ ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားရွင္၏ေမတၱာဆုိလွ်င္ကား ထုိ႔ထက္သာလြန္ႀကီးျမတ္လွေပသည္။ (သု၊၁၆း၉)တြင္ လူသည္မိမိသြားေသာလမ္းကုိ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ႀကံစည္စဥ္းစား၍ျပဳမူေသာ္လည္း ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရလဒ္ကိုခံစားေစဖို႔ ဘုရားသခင္စီရင္သလုိ ဘုရားစကား နားမေထာင္သူကုိလည္း ေနာင္တရ၍ ထုိလမ္းမွျပန္လွည့္လာ ရန္တားဆီး သတိေပးပါ သည္။

သစၥာစကားျဖစ္၏
ဘုရားရွင္သည္ မိမိႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္အတုိင္း သစၥာတည္ေစေသာအရွင္ျဖစ္သည္။ (သု၊၁၉း၁၇)တြင္ ဆင္းရဲသားကို သနားေသာသူသည္ ထာဝရဘုရားအားေခ်းငွါးေသာသူျဖစ္၍ သူျပဳေသာအမႈ၏အက်ဳိးကုိ ဆပ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ေတာ္မူ ထားပါသည္။ ထုိစကားေတာ္သည္ မည္သည့္ဘာသာတရားကိုမီွဝဲဆည္းကပ္သူမဆုိ၊ ျမည္းစမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကည့္၍ ရေသာစကား ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသူအားသနား၍ ေဝငွေပးကမ္းသူသည္ ထုိသီလ၏အက်ဳိးထူး ကုိအမွန္ခံစား၍ ထာဝရဘုရားစကားေတာ္တည္ေၾကာင္း သိလာရမည္ျဖစ္သည္။

 ထုိသုိ႔သိရွိခံစားလာပါက ထာဝရဘုရား သည္ အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသကို အသက္တာ၌ေတြ႔ျမင္သိရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ “သားေတာ္ကုိယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကုိ မခံရေၾကာင္း၊ ထုိသူအတြက္အပါယ္တံခါးပိတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားေတာ္ကုိယံုၾကည္ေသာသူသည္ ဘုရားသားျဖစ္ခြင့္ရေၾကာင္း ”အာမခံေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ အာမခံခ်က္စကားမ်ားကုိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္ဘုရားသားသမီးတို႔၌သာရွိသည့္ သဘာဝသစ္ႏွင့္ သက္ေသသည္ ထုိသူ၏အသက္တာ၌ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

စိတ္ႏွလံုးကိုစစ္ေတာ္မူ၏
သေဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္သည္ စိတ္ႏွလံုးကိုစစ္ေၾကာ္သိျမင္ေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္သည္။ မေနာသီလကံ၏ ရွင္သန္မႈကုိ လူကမသိမျမင္ႏုိင္ပါ။ လူသည္ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆုိမႈ၊ ျပဳလုပ္မႈလုပ္ေဆာင္မႈတို႔အေပၚမူတည္၍ အက်ဳိးကိုရသည္ မဟုတ္။ မေနာသီလ၏ ႏွလံုးမွန္စြာအသက္ရွင္တုန္႔ျပန္မႈအေပၚတည၍ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ အက်ဳိးကိုရရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။ လူသည္မေနာသီလမွန္စြာ အသက္ရွင္လာေရးကုိ ဘုရားသခင္ကခႏၱီေတာ္ပါရမီထားၿပီး ေစာင့္ဆုိင္းေတာ္မူပါသည္။

 ယေန႔တရားသေဘာအရ ႀကိဳးစားလုိက္ ေလွ်ာက္သူႏွင့္ ဘုရားစကားေတာ္အရနာခံလုိက္ေလွ်ာက္သူသည္ မ်ားစြာကြာျခား လွပါသည္။ တရားသေဘာအရႀကိဳးစား ေနသူသည္ မိမိအစြမ္းႏွင့္ ရုန္းကန္ေနသူျဖစ္ၿပီး စကားေတာ္ကို နာခံသူမူကား ဘုရားကုိကိုးစားေသာသျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ တုိင္ကကူညီမစပါသည္။ တရားကုိက်င့္ေသာသူသည္ “သည္းခံရမည္”ဆိုသည့္ဘုရားစကားရွိထား၍ သီလေစာင့္သည္။ ထုိသူသည္သီလ ကိုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ပင္ပန္းစြာရုန္း ကန္ရသည္။ ဘုရားကုိကုိးစားသူမူကား ဘုရားကသည္းခံေစလုိေသာေၾကာင့္ နာခံ၍ျပဳမည္ဟုမေနာစိတ္က ျပင္ဆင္ေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားမစမူေသာအခါ မိေလးျခင္းမရွိဘဲ ေပါ့ပါးစြာတုန္႔ျပန္ႏုိင္ပါသည္။

သဘာဝႏွစ္မ်ဳိး
လူတြင္သဘာဝႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။ လူတြင္ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးအုပ္စိုး၍ အာရုံငါးပါးကုိအေလးထားအသက္ရွင္ေနသမွ် လူ႔သဘာဝစိုးမုိးေနမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လူသည္ အာရုံငါးပါးျဖင့္မၿပီး၊ ဓမၼာရုံဆုိသည့္ ေလာကုတၱရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္တရား စကားအေျခထား၍ အေလးထားအသက္ရွင္မႈက႑သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ (ေရာ၊ ၅း၁၃)တြင္ ဆင္းရဲျခင္း၌ဝါၾကြား ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ထုိသက္ေသကုိ အာရုံငါးပါးအေပၚအေျခထား၍ ေလာကီရုပ္ဝါဒတရား အတုိင္းအသက္ရွင္ေနသူ က မခံစားႏုိင္ပါ။ ဓမၼာရုံထဲတြင္ နာမ္သက္ႏွင့္ရွင္သန္၍သက္ေသရၿပီး ခြန္အားျဖစ္သူကသာ ခံစားရရုံမက ဝါၾကြားေျပာဆုိႏုိင္ေလသည္။

ဆင္းရဲဒုကၡထဲတြင္ ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္ရန္မွာ တမလြန္အေရးစိတ္ေအးေနသူျဖစ္ၿပီး ဘုရားရွင္ႏွင့္နီးကပ္စြာမိတ္ သဟာယျပဳ အသက္ရွင္ေနဖုိ႔လုိပါသည္။ တစ္ေန႔တာ၏အသက္ရွင္မႈႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလံုးကိုဘုရားလက္ေတာ္ ထဲအပ္ႏွံထားၿပီးမွ ျဖစ္လာေသာ အခက္အခဲျပႆနာႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈရွိသမွ်သည္ ဘုရားရွင္ကအေၾကာင္းရွိ၍ မိမိအက်ဳိးအတြက ခြင့္ျပဳေၾကာင္းသိရွိကာ အလုိေတာ္ကုိ ဝန္ခံတုန္႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ႀကိဳးစားအားတင္းစရာမလုိဘဲ ဘုရား၏ခြန္အားေပးမစမႈႈအားျဖင့္ ထုိအေျခအေနရွိသမွ်ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ သည္းခံႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က မိမိအားတဖန္ျပ၍ေကာင္းခ်ီး ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိေမွ်ာ္လင့္ကာစိတ္ခ်ပါသည္။

ရန္သူကုိခ်စ္ပါ
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကမိမိရန္သူကုိခ်စ္ဖုိ႔ရန္ ယံုၾကည္သူမ်ားအားသြန္သင္ပါသည္။ ထုိစကားေတာ္သည္ လူ႔သဘာဝရုပ္စိတ္ျဖင့္ စဥ္းစားနာခံဖို႔က အလြန္ခက္ခဲေသာအမႈျဖစ္သည္။ မိမိကုိအႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားသူ၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြား ပ်က္ေအာင္လုပ္သူကုိ ခြင့္လြတ္ရုံမွ်မက ခ်စ္ဖုိ႔အေရးမွာ လူ႔သဘာဝစိတ္ျဖင့္ မတတ္ႏုိင္သည့္အမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားရွင္ ကဇာတိျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ျပန္၍ တမတုန္႔ျပန္ဖုိ႔၊ မိမိလက္သို႔အပ္ႏွံဖို႔၊ ထုိသူကိုအျပစ္အေလ်ာက္ မိမိဆပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ (ေရာ၊ ၁၂း၁၆-၂ဝ)။ ဘုရားရွင္၏စကားေတာ္အတုိင္းစိတ္ခ်စြာျဖင့္ “ကုိယ္ေတာ္ ၏၏၏ထုိညီအစ္ကိုသည္ အကြၽႏု္ပ္အေပၚ၌မတရားျပဳပါ၏။ သူ႔ကိုဇာတိျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္မတုန္႔ျပန္ပါ။

ခံႏိုင္ရန္ရွိရန္အကြၽႏု္ပ္အားခြန္အားေပးပါ။ သူ႔ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္စီရင္ေတာ္မူပါ”ဟု အပ္ႏွံပါက ထုိအမႈကို ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သည္းခံခြင့္လြတ္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ ကိုယ္ေတာ္ကခြန္အား ေပးမည္ျဖစ္သလုိ ထုိသူကိုလည္းအျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ကိုယ္ေတာ္ဆံုးမေပးလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္အသက္တာ၌ မည္သည့္အမႈကိုမဆုိ၊ ဇာတိသေဘာျဖင့္ မျပဳမူဘဲ ကိုယ္ေတာ္စကားကုိနားေထာင္နာခံျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္မည္ဆုိပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သက္ေသကုိ ေတြ႔ျမင္ခံစားရမည္ျဖစ္ သကဲ့သို႔ ေန႔ရက္ကာလမ်ားကုိ ဝမ္းေျမာက္စြာကုန္လြန္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ေမတၱာႏွင့္အသိေပး ေဝငွလုိက္ရပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply