စစ္မွန္ေသာဘုရားႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္သူ

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကုိခ်ီးမြမ္းတတ္ရန္
လူ႔သဘာဝအသိတရားျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။
 အေၾကာင္းမွာ လူ႔သဘာဝ အသိတရားသည္
 ဘုရားရွင္၏လုပ္ေဆာင္မႈကိုနားမလည္ႏုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူသည္စစ္မွန္
ေသာေက်းဇူး ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိျပဳႏုိင္ရန္ စိတ္
ဝိညာဥ္အသက္ရဖုိ႔၊ စိတ္ဝိညာဥ္ရွင္သန္ဖုိ႔လုိပါ
သည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၆)တြင္ ေယရႈက “ငါသည္
လမ္း ခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ျဖစ္
သည္”ဟုေဖၚျပပါသည္။ လူသည္ရုပ္ႏွင့္နာမ္တဲြဘက္အသက္ရွင္ေနေသာပုထုဇဥ္သား ျဖစ္သည္။ ရုပ္ႏွင့္နာမ္တဲြဘက္၍ ရွင္သန္ေနေသာအခ်ိန္သည္ လူ႔ဘဝသက္တမ္းျဖစ္သည္။

သခၤါရႏွင့္ ထာဝရ
လူသည္ ေငြေၾကးဥစၥာၾကြယ္ဝေနေစကာမႈ တစ္ေန႔ေသရမည္သာျဖစ္သည္။ ရုပ္သည္သခၤါရျဖစ္၍ ထာဝရရွင္သန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ လူသည္ေသဆံုးသြားေသာ္လည္း ဘဝမၿပီးဆံုးသြားဘဲ လူ၌ရွိေသာနာမ္ပုိင္းသည္ မေပ်ာက္ပ်က္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထာဝရခရီးကိုဆက္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကိုသိၾကသူမ်ားက တမလြန္အတြက္စဥ္းစားကာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းျဖင့္ အာမခံခ်က္ရဖို႔ ျပင္ဆင္အသက္ရွင္ၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ (ဗ်ာ၊၁း၁၇)တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ အဦးဆံုးေသာသူႏွင့္ေနာက္ဆံုးသူျဖစ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားက လူ႔ဇာတိခံယူခဲ့ေသာသက္ေတာ္စဥ္ကုိ ၾကည့္ကာခရစ္ေတာ္၏အသက္ေတာ္မွာ(၃၃)ႏွစ္သာျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အကယ္စင္စစ္ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ေတာ္ သည္မကုန္ဆံုးႏုိင္ပါ။ ထာဝရကာလတိုင္ေအာင္ ရွင္သန္တည္ရွိေသာ အရွင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာအာမခံခ်က္ႏွင့္ အသက္ကုိရႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေသေသာသူကုိပင္အစိုးရသည္
ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားသည္ ခရစ္ယာန္ဟုတ္ေသာသူ၊ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသးေသာသူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရွင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအသက္ကို မည္သူမဆိုခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။ (ေယာ၊၁၁)တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာသူကုိပင္အစိုးရ၍ တန္ခုိးႏွင့္ရွင္ျပန္ေစေတာ္မူေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ လာဇရု အမည္ရွိေသာသူတစ္ဦးသည္ ဖ်ားနာ၍ ေသာဆံုးသြားၿပီးသည့္ေနာက္ ေလးရက္ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္က “လာဇရု ထြက္၍လာေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည့္အခါ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ေလးရက္ တိုင္သၿဂႋဳဟ္ျခင္းခံရၿပီးေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၍ ထေျမာက္လာေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

 ထုိအရွင္ သည္ယံုၾကည္၍ ေသလြန္သူမ်ားကိုေနာက္ဆံုးေသာေန႔တြင္ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ ထေျမာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေဖၚျပထားပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသာ ထေျမာက္ျခင္းတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး မယံုၾကည္ေသာသူမ်ားမႈက်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူႏွင့္မယံုၾကည္သူကိုလူက ခဲြျခားမသိႏုိင္ ေသာ္လည္း ႏွလံုးေက်ာက္ကပ္ကိုစစ္ေတာ္မူေသာအရွင္က သိေတာ္မူသည္။

သမၼာတရား
သမၼာတရားဟူသည္ မွန္ကန္မႈရွိသည္သာမက ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပျခင္းတည္းဟူေသာ သံုးျဖာေသာဂုဏ္ပုဒ္ႏွင့္ တဲြဘကေနေပသည္။ သမၼာတရား၏အရွင္ျဖစ္ေသာဘုရားရွင္သည္ မွန္ေသာဘုရားလည္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိဘုရားရွင္သည္ အျပစ္ေၾကြးမိေလးေနမႈေၾကာင့္ေသျခင္း ကိုေၾကာက္ေနရေသာလူသားမ်ားအားကယတင္ရန္ ကားတိုင္တြင္ အေသခံခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းတရားကုိေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာဘုရား ျဖစ္ပါသည္။ ဤတရားစကားကုိၾကားသိၿပီး ယံုၾကည္မွသာ ဘုရားရွင္ထံမွ အျပစ္လြတ္ျခင္းေက်းဇူးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ (ေရာ၊ ၁ဝး၁၁)။ ထုိတရားစကားကုိယံုၾကည္ႏုိင္ရန္ စစ္မွန္ေသာေနာင္တစိတ္ရွိဖို႔လုိပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အျပစ္သားျဖစ္၍ တမလြန္တြင္ အပါယ္ငရဲ၌ ျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္သား ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ ရန္ႀကိဳးစား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္သားဘဝမွလြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးစား၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေရွးဦးစြာသိရွိဝန္ခံၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္သာ မစကယ္တင္ႏုိင္ေၾကာင္းဝန္ခံဖို႔လုိပါသည္။

ထုိသုိ႔သိရွိဝန္ခံၿပီးမွ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တစိတ္ႏွင္ ဘုရားရွင္ထံျပန္လာ၍ ကားတိုင္ေပၚတြင္ သခင္ေယရႈျပဳေပးခဲ့ေသာအမႈကုိယံုၾကည္လက္ခံပါက တမလြန္တြင္ အပါယ္ငရဲသို႔ လားစရာမလုိေေတာ့သည့္ အျပင္ အျပစ္လြတ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္အတူ ထာဝရအသက္ကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္အတူ ထာဝရအသက္ ကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ယံုၾကည္လက္ခံသူသည္ ဘဝသစ္ကုိရရွိရုံမက သဘာဝသစ္၏ သက္ေသကုိပါ အသက္တာ၌ထိေတြ႔ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္သူအမ်ဳိးမ်ဳိး
(ဗ်ာ ၂၂း၂)တြင္ ဘုရားသခင္၏ေရႊၿမိဳ႔ေတာ္၌ အသက္ပင္ရွိရာ ထုိအသက္ပင္သည္ အသီး၁၂ မ်ဳိးကုိသီး၍ အသီးကုိ လည္းလတုိင္းေပးတတ္ေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။ ထုိအပင္၏အရြက္သည္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေၾကာင့္ သိရရွိရပါသည္။ ယေန႔ခရစ္ယာန္ေဘာင္ထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ အသက္ပင္၏အရြက္ကိုစားသကဲ့သုိ႔ ခံစားရေသာအနာ ေရာဂါေဝဒနာအမ်ဳိးမ်ဳိး အတြက္ဆုေတာင္းသည့္အခါ ေပ်ာက္ကင္းျခင္း သက္ေသကုိခံစားၾကရသည္။

 အခ်ဳိ႔ကဤသက္ေသကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အားဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤယံုၾကည္ျခင္းသည္ လံုေလာက္ ျပည့္စံုေသာယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ေသးေခ်။ ဤအဆင့္၌သာရပ္တန္႔သြားပါက ထာဝရကာလႏွင့္ အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ အက်ဳံးဝင္ သြားၾကေပမည္။ သခင္ေယရႈက ထုိလူစားမ်ဳိးအား “သင္တို႔သည္ သခင္သခင္ဟု ငါ့ကုိေခၚၾကေသာ္လည္း သင္တို႔ကုိငါအလွ်င္း မသိ၊ ငါ့ထံမွ ဖယ္သြားၾက”ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

အခ်ဳိ႔သူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာခရစ္ယာန္ျဖစ္လ်က္အသင္းေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ အဓိကေနရာမွပါဝင္အမႈေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကုိယ္ေတာ္၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကုိ မခံရၾကသည္မွာ မည္မွ်အက်ဳိး ရႈံးပါသနည္း။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ အနာေရာဂါၿငိမ္းျခင္း သက္ေသကုိခံစားရ သည့္အဆင့္မွ၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရသည့္ အဆင့္အထိ ေရွ႔ဆက္တက္လွမ္းသြားဖုိ႔လုိပါသည္။

 ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္သားျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔တြင္ အသေရပ်က္ေနေၾကာင္း၊ အျပစ္ေၾကာင့္ ငရဲသြားရမည္ကုိသိ၍ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္းရွိရုံသာမက အျပစ္သားဘဝမွလြတ္ေျမာက္ရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ႀကိဳးစားမႈ အစြမ္းျဖင့္မရႏုိင္သျဖင့္ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္တုိင္ ကားတုိင္၌အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ယုံုၾကည္လက္ခံသည့္အဆင့္အထိေရာက္ရ ေပမည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ထာဝရအသက္ႏွင့္တက တမလြန္အေရးစိတ္ေအးရဖြယ္ အာမခံခ်က္ကုိရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အသက္တာကို ျပင္ဆင္ပါ
ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းအသက္ကုိ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ အနာေရာဂါကင္းေပ်ာက္သည့္အံ့ၾသဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာကိုျမင္၍ ယံုၾကည္ျခင္းလား၊ သို႔မဟုတ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာအရာကုိ သိၿပီးေနာက္ စစ္မွန္ေသာေနာင္တျဖင့္ ခရစ္ေတာ္အား သိရွိယံုၾကည္ျခင္းလားဟူသည္ကုိ မိမိကိုယ္မိမိစစ္ေဆးၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ ေနာင္တရစရာ အေၾကာင္းမရွိ ေသာသူ(၉၉)ေယာက္ထက္၊ ေနာင္တရ၍ ကိုယ္ေတာ္ ထံျပန္လာသူတစ္ဦးအေပၚကုိယ္ေတာ္သည္သာ၍ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း က်မ္းစာကေျပာပါသည္(လု ၁၅း၇)။

စစ္မွနေသာယံုၾကည္သူသည္ ၾသတၱပၸစိတ္ၾကည္လင္စြာျဖင့္ ဒုစရိုက္ကုိမျပဳတတ္ေၾကာင္း(၁ေယာ ၃း၉)တြင္ ေဖၚျပထား ပါသည္။ အကယ္၍ အမွတ္တမဲ့ ဒုစရုိက္ကိုျပဳမိပါကလည္း အျပစ္ဝန္မခ်မခ်င္း သူ႔အသက္တာ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိႏုိင္ေပ။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိသည္ဘုရားရွင္ေရွ႔ေတာ္တြင္ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္သူဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကုိစစ္ေဆးႏုိင္ေပသည္။

 ထုိ႔ေၾကာင့္ (ဗာ၊ ၂၂း၁၁-၁၂)တြင္ မတရားေသာသူသည္ မတရားသျဖင့္ ျပဳေစဦး၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာအသက္တာကုိ ဆက္၍ ရွင္ေစဦးဟု အခြင့္ျပဳထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွ သခင္ဘုရားသည္ မၾကာမီၾကြလာမည္ျဖစ္ၿပီး လူအသီးသီးတို႔အား မိမိတို႔ အသက္ရွင္မႈႏွင့္အညီ အက်ဳိးအျပစ္ကုိ ဆပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႀကိဳတင္သတိေပးထားသည္ျဖစ္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ဘုရားေရွ႔တြင္ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မည္သို႔ ရွိသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္လ်က္ အသက္ရွင္သြားၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပး ေဝငွလုိက္ရပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply