တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္

        တစ္ရြာမေျပာင္းသူေကာင္းမျဖစ္ဟူ
ေသာ စကားကို ေလ့လာဆင္ျခင္ၾကပါစို႔။
ဤတြင္ေျပာင္းေရႊ႕ တိုင္း၊ သူေကာင္းမျဖစ္
သလို ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းေၾကာင့္ေကာင္းစား
သြားေသာသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းကို လက္
ေတြ႕ေရာ  က်မ္းရဲ႕အေထာက္အထားအား
ျဖင့္ပါ သိရွိရပါသည္။

        တစ္ေနရာတြင္ မိမိစီးပြားေရး အေျခအေန မလွေသာအခါ အျခားတစ္ေနရာသို႔ 

ေျပာင္းဖို႔ လူတစ္ ခ်ိဳ႕က ဆုေတာင္းခိုင္းေလ့ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဆု
ေတာင္းေပးသည့္အခါ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူမ်ားထဲတြင္
ေကာင္းစားသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ပ်က္စီးသြားသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

        သမၼာက်မ္းစာတြင္ၾကည့္လွ်င္ တရားသူႀကီး အုပ္စိုးေသာကာလ၌ ယုဒျပည္၊
ဗက္လင္ၿမိဳ႕သား ဧလိ မလက္သည္ မယားႏွင့္သားႏွစ္ေယာက္ပါလ်က္ ေမာဘျပည္သို႔
ထြက္သြားေလ၏။ သူ႔၏မယားအမည္ ကား ေနာမိ၊ သားႏွစ္ေယာက္အမည္ကား မဟာလုန္၊
ခိလုန္ျဖစ္သည္။ ေမာဘျပည္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီ ဧလိမ လက္သည္ ေသေလ၏။
(၁၀)ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ သားႏွစ္ေယာက္သည္ ေသ၍ မိခင္ျဖစ္သူ ေနာမိသည္ လည္း
ခင္ပြန္းမရွိျဖစ္ရွာရသည္။ သားလည္းမရွိ ဒုကၡ အတိ ခိုကိုးရာမရွိဘဝ
ေရာက္ခဲ့ေလ၏။

        အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။၊ တစ္ရြာမေျပာင္း သူေကာင္းမျဖစ္ ဟု
ဆို႐ိုစကားကိုယံုစားၿပီး ေနာမိတို႔  မိသားစုက ယုဒျပည္မွ ေမာဘျပည္သို႔
ေျပာင္းသြား ျခင္းလား၊။ သူတို႔သည္ လူ႔စကားကို ယံု၍ လင္ဆံုး၊
သားေတြလည္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရေလၿပီ။

        ေနာက္ မိသားစုတစ္စုကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။ အာျဗံဟံ၏ မိသားစုမူကား၊
ဘုရားသခင္၏ စကားကို  ယံုၾကည္လွ်က္ ခါရန္ၿမိဳ႕မွ ခါနန္ျပည္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕
လာရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမွန္တစ္ကယ္ေကာင္းစား ခဲ့ေလသည္။ သူသာမက
သားစဥ္ေျမးဆက္ေကာင္း ႀကီးမ်ားစြာ ခံစားရေလသည္။ အာျဗံဟံသည္ မယံု
ၾကည္သူတို႔၏ ေနရာ၌ ေနထိုင္ရေသာ္လည္း ပ်က္စီး ျခင္းမရွိ။ ထိုေနထိုင္ရာ
ေျမႀကီးမဆန္႔သည့္တိုင္ သူမတူ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျြကယ္ဝခ်မ္းသာလာ၏ (က ၁၃း၆)။

        အာျဗံဟံ၏ အမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေရွာလမုန္မင္းႀကီး ၌လည္း ေရႊ၊ ေငြေပါျြကယ္၍
သူေသာက္သံုးေသာ ဖလားႏွင့္ ေလဗႏုန္နန္းေတာ္၌ ရွိသမွ်တို႔သည္ ေရႊျဖစ္ ၏။
ရွင္ဘုရင္ထံ သံုးႏွစ္တစ္ခါ တာ႐ႈသေဘၤာသည္ ျပန္လာ၍ ေရႊ၊ ေငြ၊
ဆင္စြယ္မ်ားကို ေဆာင္ခဲ့တတ္၏။ ထိုသို႔ ေရွာလမုန္သည္
ေျမႀကီးေပၚမွာရွိသမွ်ေသာ ရွင္ဘုရင္တို႔ထက္ ပညာႏွင့္ စည္းစိမ္မ်ားစြာ
လြန္ကဲစြာ နဲ႔ ခ်မ္းသာ၏ (၃ရာ ၁၀း၂၁-၂၂)။

        ေရႊအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္း၌ ေျမာက္မ်ားစြာ ဖတ္႐ႈေသာ္လည္း
ကိုယ္တိုင္ေရႊတံုး၊ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္မျမင္ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္
မၾကာမီက ဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသေသာ ယံုၾကည္ေသာ မိသားစုတစ္စု ႏွင့္
မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရင္း သူ၏ အလုပ္ခြင္ပန္းထိမ္ လုပ္ငန္းကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ရခဲ့ရာ ေရႊေခ်ာင္း မ်ား ဝင္းဝင္းေတာက္ေနသည့္ လွပမႈအား ႐ႈေမာမိဘူးပါ သည္။

        ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ား ေကာင္းကင္ ေရႊလမ္းေပၚမွာ ႏွင္းၿပီး ေရႊအိမ္၌
ေနရမည့္အေၾကာင္း သတိရမိသည္။ ထိုညီအစ္ကို မိသားစုသည္ ေတာင္ ႀကီးမွ
မႏၱေလးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး ေကာင္းႀကီး မဂၤလာႏွင့္ ျြကယ္ဝလွ်က္
ရွိေနေပသည္။ က်မ္းစာ၌ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ဧလိမလက္ႏွင့္ အာျဗံဟံ
မိသားစုတို႔သည္လည္း မိမိ၏ ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္ ေနရာမွ အျခားတိုင္းျပည္သို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း တူၾကေသာ္လည္း တစ္ဦးက ေကာင္းစားၿပီး၊ တစ္ဦးကပ်က္စီး
သြား ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္သတိျပဳဆင္ျခင္မိပါသည္။

ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းရန္
        ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေယာက္စီတိုင္းသည္လည္း ဤ ကမၻာေလာကမွ တစ္ေန႔ေန႔တြင္
မေျပာင္းလွ်င္လည္း ဧကန္မုခ်ေျပာင္း သြားၾကရေပမည္။ ေျပာင္းရမည့္
ေန႔ရက္အခ်ိန္ကို အတိအက် မသိရွိရေသာ္လည္း တစ္ ေန႔ ဧကန္မုခ်ေရာက္လာမည္ဟု
ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္က သတိေပးထားပါသည္။ ဤေလာကသည္ အကြ်ႏု္ပ္တို႔ အတြက္
ထာဝရေနရမည့္ေနရာ မဟုတ္ခဲ့ပါ။

        ဆာလံဆရာ ဒါဝိဒ္မင္းက အကြ်ႏု္ပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ဧည့္သည္ျဖစ္ပါ၏ဟု
ဝန္ခံထားသည္ (ဆာ ၁၁၉း၁၉)မွန္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ဤ ေလာက၌ ေခတၲခဏသာ
ေနထိုင္ေနၾကရပါမည္။ လူ သားတိုင္း ေဝးလွေသာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သို႔ အစု
လိုက္၊ အျပံဳလိုက္ တစ္ေန႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္
လူသားအားလံုးက တစ္ေနရာတည္း ေရာက္ သြားၾကမည္မဟုတ္ပါ။ လမ္းခြဲသြားရမည့္ေနရာ
ႏွစ္ ေနရာရွိေနပါသည္။

        ထိုေနရာတို႔မွာ ငရဲႏွင့္ေကာင္းကင္ဘံုဆိုသည့္ တစ္ေနရာဆီသို႔
သြားေရာက္ၾကဖို႔ ရွိေနသည္။ မိတ္ ေဆြ၊ ထိုသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေသာ ဧလိမလက္တို႔
မိသားစု သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္သြားသကဲ့သို႔ လူအခ်ိဳ႕ သည္
ထာဝရဒုက‹ၡဆင္းရဲခံရာ အပါယ္ငရဲ မီးအိုင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကပါလိမ့္မည္။

        အဖအာျဗဟံသည္ကား ေကာင္းေသာ ေနရာ အရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားရသကဲ့သို႔
လူအခ်ိဳ႕သည္ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းကင္းရာ ထာဝရသုခ်မ္းသာ ဘံုသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရမည္။ ထိုေနရာ၌ ဝမ္းနည္းျခင္း မရွိ။ ဆင္းရဲျခင္းမရွိ။
ငိုေျြကးျခင္းမရွိ။ ထာဝရဝမ္း ေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းရွိရာ ေနရာအရပ္ျဖစ္သည္။ ဤ
ေလာကမွ ထြက္ခြာၿပီး စံေနရမည့္ ထိုအိမ္ေတာ္ သည္ သစ္သားျဖင့္ မလုပ္ဘဲ
ေရႊသားစစ္စစ္ျဖင့္ ေက်ာက္ မ်က္မ်ား ခင္းက်င္းေပးထားေသာ လမ္း၊ ေရႊစင္ျဖင့္
ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရႊအိမ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

 ထို အရပ္၌ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို
ယံုၾကည္လက္ခံ ေသာ သူတိုင္း ထာဝရစိုးစံေနၾကရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရား
သခင္၏သားေတာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အား ယေန႔ မိမိ ၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္
ယံုၾကည္လက္ခံၾကပါမွ ဤ ေလာကမွ ဘဝေျပာင္းသြားသည့္အခါ ထိုေနရာအရပ္ ေဒသ၌
ဝင္စားစံျမန္းႏိုင္ပါသည္။

        မည္သူမဆို ေရႊစင္ကိုလိုခ်င္လွ်င္ ေရႊဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ေငြေပးေခ်၍
ဝယ္ယူရပါမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရႊအိမ္ေတာ္သို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္စံျမန္းလိုပါလွ်င္ ဘာအဖိုးအခကိုမွ် ေပးစရာမလိုဘဲ
မည္သူမဆို အခု ပင္ အခမဲ့ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါေၾကာင္းကို ဓမၼမိတ္ေဆြ အား
ေမတၲာျဖင့္ အသိေပးေဝငွလိုက္ပါသည္။
    Rev. Dr. ေပါလ္ေခက်ိဳင္း

Be the first to comment

Leave a Reply