တမလြန္အာမခံခ်က္

လူသည္စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ေသာသတၱ
ဝါျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္စဥ္စားဆင္ျခင္မႈတိုင္း
သည္လူကုိ မဂၤလာျဖစေစသည္ မဟုတ္ပါ။
 ဘုရားရွင္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခါ
 ႏႈတ္မွဖြင့္ဟမေျပာေသာ္လည္း ႏွလံုးသားထဲမွ
 စဥ္းစားဆင္ျခင္ရုံမွ်ျဖင့္ မဂၤလာရွိပါသည္။
 ေလာကႀကီး၏ေျပာင္း လဲေနေသာေနေရး၊ ထုိင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးကိစၥမ်ားကုိစဥ္းစားပါလွ်င္မူ
စိတ္ေအးခ်မ္းၿငိမ္ သက္မႈမရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အိပ္၍ပင္ေပ်ာ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေလာကအရာမ်ားသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္မူကားဘယ္ေသာအခါမွ်ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသလုိ ထာဝရအသက္ရွင္ ေသာေၾကာင့္ အစဥ္အမွီျပဳကိုး စားႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ရံဖန္ရံခါအျငင္းပြားႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလွ်င္မူကား ဘုရားဟူသည္တစ္ဆူတည္းသာရွိေၾကာင္း သေဘာတူဝန္ခံကာ ကဲြျပားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အဦးဆံုးႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာသူ
(ဗ်ာ၊ ၁း၁၇-၁၈)တြင္ ဘုရားရွင္သည္အစဦးဆံုးေသာသူႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္သလုိ ကမၻာအဆက္ဆက္အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္း ေဖၚျပပါရွိပါသည္။ ဤကမၻာေျမႀကီး၌ လူသားဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိမီဘုရားသခင္ရွိႏွင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္၌ ဤကမၻာေျမႀကီးႏွင့္လူသား၍ တစ္စံုတစ္ဦးမွ်မရွိေတာ့ လွ်င္လည္း ဘုရားရွင္သည္ဆက္လက္တည္ရွိေန မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလာကႀကီးတြင္ ဘာသာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သြန္သင္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာဘုရားရွင္သည္ တစ္ပါးတည္းရွိပါသည္။ လူသားတိုင္းအတြက္ကဲြျပား ျခားနားျခင္းမရွိပါ။ ထုိဘုရားရွင္သည္ ဦးစြာအေသခံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ေသျခင္း ကိုေအာင္လ်က္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍ ကမၻာအဆက္ဆက္အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူသားအေပါင္းတို႔ကုိအစိုးရသလုိ အက်ဳိးအျပစ္ကုိစီရင္ပုိင္ေသာအရွင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္ၾကရာတြင္ ကုသလတရားႏွင့္ညီေသာအသက္ရွင္မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိေသာ္လည္း၊ အကုသလတရားအရအသက္ ရွင္သူတို႔မွာကား လြတ္လမ္းမရွိသည့္အပါယ္ငရဲတြင္ ကမၻာအဆက္ဆက္ပူေလာင္းျပင္းျပစြာဒုုကၡေဝဒနာခံစားၾကရမည္ျဖစ္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈကုိ ျပန္လည္သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

မရဏာကိုအစိုးရေသာအရွင္
လူသည္အျခားေသာသူအား မုသားစကားကုိသံုးလ်က္ အျဖစ္မွန္ကုိဖံုးကြယ္ရႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ႏွင့္မိမိ၏ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္သိစိတ္ကုိမႈ၊ ဆုိးမႈကုိႏွလံုးသားကသိမွတ္စျမဲျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္အရာမ်ားကို ဖန္ဆင္းေသာအရွင္ျဖစ္သလုိ မရဏာႏွင့္ မရဏာႏုိင္ငံေတာ္ကိုလည္း အစိုးရေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္သည္ ျမည္းစမ္း၍သိမွတ္ခံေသာဘုရားျဖစ္သလုိ ႏွလံုးသားႏွင့္တမ္းတ၍ ေတြ႔လုိေသာသူ တိုင္းအားအေတြ႔ခံေသာဘုရားရွင္လည္းျဖစ္ ပါသည္။ ထုိအခြင့္အေရးကုိ ေလာကီအသက္ရွင္ေနစဥ္၌ ပင္ခံစားႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း ဘုရားရွင္သည္ မတရားေသာသူ တို႔၏လမ္းဆံုးကိုသိသလို ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔၏ လမ္းဆံုးကုိလည္း သိမွတ္ေတာ္မူပါသည္။ မတရားေသာသူသည္ မိမိျပဳခဲ့ေသာ ဒုစရုိက္မ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ တမလြန္၌အပါယ္လား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေနာအာရုံကအသိေပးမႈေၾကာင့္ ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေသအံ့ဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ ရုန္းကန္၍ေဆာက္တည္ရာမရျဖစ္တတ္သည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ဖူးၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ဦးစီအား ထုိသို႔ေသာအျဖစ္ဆုိးမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ဘုရားရွင္အလုိေတာ္ရွိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအျဖစ္အသက္ရွင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အာမခံခ်က္အေၾကာင္းကုိစဥ္းစားသည့္အခါ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနပါက ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေၾကာင္းသက္ေသကုိ အသက္တာ၌လက္ေတြ႔ခံစားႏုိင္ရန္ နာမေတာ္ျမတ္၌ ေခၚ၍ျမည္းစမ္းႏုိင္ပါသည္။ ျမည္းစမ္းပါရန္လည္းတိုက္တြန္းလုိပါသည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏
ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီတုိင္းကုိ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္ (၁ေယာ၊ ၃း၁၆)။ ကြၽႏု္္ပ္တို႔ အေပၚထားရွိသည့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေမတၱာကုိႏႈတ္ျဖင့္ဖြင့္ ဟေျပာထားေသာက်မ္းစကားအရသာမဟုုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔သက္ေသျဖင့္ သိျမင္ခံစားႏုိင္ါပသည္။ ထုိအရွင္သည္ ကံေၾကြး၊ ဝဋ္ေၾကြးမ်ားေၾကာင့္အပါယ္လားရမည့္အျဖစ္ဆုိးမွ ကြၽႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ားအား ကယ္လႊတ္ဖို႔ရန္ ကားတိုင္ထက္တြင္ အသက္ေတာ္ကိုစြန္၍ အေသခံခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေသျခင္း၌လမ္းဆံုး၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေစခဲ့သည္မဟုတ္ေခ်။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းကုိေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထာဝရကာလတိုင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေသာဘုရားရွင္ျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ္ေတာ္ထံမွ အျပစ္လြတ္ျခင္းေက်းဇူးကိုခံစားျခင္းျဖင့္ အကူသလတရားအရ အပါယ္လားရမည့္ဆုိးက်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ ရန္အတြက္၊ မိမိ၏အျပစ္မ်ားကိုေနာင္တရ၍ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔လာပါ။ မိမိ၏အမွားမ်ားအတြက္ ကုိယ္ေတာ့္ေရွ႔တြင္ဝန္ခ်ေတာင္း ပန္၍ ကိုယ္ေတာ္ကုိယံုၾကည္လာက္ခံပါ။ သို႔ျပဳပါကေလာကီအသက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္၌ပင္ တမလြန္အတြက္အာမခံစိတ္ခ်မႈကုိ ခံစားရကာ ႏွလံုးသား၌ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္မညျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္ယာန္မ်ား အား တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာမခံခ်က္အေၾကာင္းေမးျမန္းေသာအခါ၊ တိက်ေရရာေသာအေျဖကုိ မေပးႏုိင္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ တစ္ခ်ဳိ႔သူမ်ားက ဘုရားရွင္သနားလွ်င္ေတာ့ ရမည္ဟုေျဖတတ္ၾကပါသည္။ အမွန္တြင္လူသားမ်ားအေပၚဘုရားရွင္ကသနားေတာ္ မူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ဝါးကပ္တုိင္တရားသည္ လူသားမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ဘုရားရွင္၏သနားျခင္းသက္ေသျဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏
ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီတိုင္းကုိ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ခ်စ္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္ပါသည္ (၁ေယာ၊ ၃း၁၆)။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေပၚထားရွိသည့္ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ဖြင့္ဟေျပာထားေသာ က်မ္းစကားအရ သာမဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔သက္ေသျဖင့္ သိျမင္ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ထုိအရွင္သည္ ကံေၾကြး၊ ဝဋ္ေၾကြးမ်ားေၾကာင့္ အပါယ္လားရမည့္အျဖစ္ဆုိးမွ ကြၽႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ားအား ကယ္လႊတ္ဖုိ႔ရန္ ကားတိုင္ထက္တြင္အသက္ေတာ္ကိုစြန္႔၍ အေသခံခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ေသျခင္း၌လမ္းဆံုး၍ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေစခဲ့သည္မဟုတ္ေခ်။ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ေသျခင္းကုိေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထာဝရကာလတိုင္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေသာ ဘုရားရွင္ျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ္ေတာ္ထံမ် အျပစ္လြတ္ျခင္းေက်းဇူးကုိခံစားျခင္းျဖင့္ အကုသလတရားအရ အပါယ္လားရမည့္ဆိုးက်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ ရန္အတြက္ မိမိ၏အျပစ္မ်ားကိုေနာင္တရ၍ ကုိယ္ေတာ္ထံသို႔လာပါ။ မိမိ၏ အမွားမ်ားအတြက္ကိုယ္ေတာ့္ေရွ႔ တြင္ ဝန္ခ်ေတာင္း ပန္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံပါသည္။ သို႔ျပဳပါက ေလာကီအသက္ရွင္စဥ္အခ်ိန္၌ပင္ တမလြန္အတြက္ အာမခံစိတ္ခ်မႈ ကိုခံၥားရကာ ႏွလံုးသား၌ဝမ္းေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ယေန႔အခ်ိဳ႔ေသာခရစ္မ်ားအား တမလြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အာမခံခ်က္ အေၾကာင္းေမးျမန္းေသာအခါ၊ တိက်ေရရာေသာအေျဖကုိ မေပးႏုိငေသာခရစ္ယာန္ မ်ားစြာရွိၾကပါသည္။ တခ်ဳိေသာသူမ်ားက ဘုရားရွင္သနားလွ်င္ေတာ့ရမည္ဟု ေျဖတတ္ၾကပါသည္။ အမွန္တြင္လူသားမ်ား အေပၚဘုရားရွင္က သနားေတာ္မူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လက္ဝါးကပ္တုိင္တရားသည္လူသားမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ဘုရားရွင္၏ သနားျခင္းသက္ေသျဖစ္ပါသည္။

သေဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္

အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားသည္ ႏွလံုးသားဘုရားကုိ ဦးထိပ္ထားေလးစားၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္မႈမွားတတ္ၾကသည္လည္း ေတြ႔ရသည္ (တမန္၊ ၉)။ ေရွာလုသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မထိေတြ႔မီ ဘာသာတရားဘက္၌ စိတ္အားထက္သန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ႏွလံုးသားကဘုရားကိုတမ္းတ၍ ဦးထိပ္ထားေသာ္လည္း သေဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတုိင္းေရွာလု၏ ႏွလံုးသားကုိသိမ်တ္၍ ဒမာသက္ၿမိဳ႔သုိ႔သြားေသာလမ္းတြင္ သူ႔အားအေတြ႔ခံၿပီးစကား ေျပာပါသည္။ ေရွာလုသည္ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီးသည့္ေနာက္ ေပါလုအမည္သစ္ကုိရသကဲ့သုိ႔ သူ႔ႏွလံုးသားမွ ရိုးသားစြာမွားယြင္းမႈကုိ ဘုရားရွင္ကတည့္မတ္ေပးပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ၿပီးေနာက္ ေပါလုသည္ တစ္ခ်ိန္ကမိမိႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ ကုိယ္ေတာ့္အေၾကာင္းကုိ ရဲဝံ့စြာေဟာေျပာသက္ေသခံသူျဖစ္လာပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူကြၽႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာ၌ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွားေနသည္ကအေရး မႀကီးပါ။ ဘုရားေရွ႔တြင္ ႏွလံုးသားမွန္ကန္မႈရွိဖို႔အေရးႀကီးပါသည္။ ႏွလံုးသားမွန္ကန္မည္ဆုိပါက တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ ေပါလုနည္းတူ ဘုရားရွင္၏ တည့္မတ္ေပးမႈကုိခံရကာ ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ အသံုးရေသာသူမ်ားျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္အသိေပး ေဝငွလုိက္ ရပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း – တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply