မိခင္မ်ားေန႔

ယေန့မ်က္ေမွာက္ေခာတ္တြင္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း
 တစ္ေလးတစ္စားျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရိွေသာ
 မိခင္မ်ားေန့သည္ ဘာသာေရးသမိုင္းေၾကာင္း
တြင္၄င္း ဘာသာေရးသြန္သင္ခ်က္မ်ားတြင္၄င္း
အေျချပဳအစတည္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ၾကပါ။ မိခင္မ်ား
အား ေလးစားသမႈျပဳလွ်က္ ဂုဏ္ျပဳရန္ သားသ
မီးတို့ စိတ္အတြင္း၀ယ္ နက္ရိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္
ေနေသာ္လည္း အေကာင္အထည္အေနျဖင့္
သမိုင္းတြင္မရိွခဲ့ပါ။ သို့ေသာ္လည္း မိခင္အတြက္ဘ၀ကို
ႏွစ္ျမွပ္ ပံုေအာႏွစ္ျမွပ္ျပီး၊ မိခင္အားအေလးေပးသည့္ သမီးလိမၼာတစ္ဦးသည္ မိခင္မရိွေတာ့သည့္ ေနာက္တြင္ မိခင္အားေလးစား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာင္း သက္ေသ ျပဳရန္ အာသီသျပင္းျပေသာစိတ္မွ ကမၻာသံုးျပကၡဒိန္တြင္ ေနရာတစ္ခုအေျခအျမစ္တည္ရန္ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိခင္မ်ားေန့သမိုင္းေၾကာင္း
ကနဦးအသင္းေတာ္တြင္ ဘာသာေရးတြင္စတင္ျပီး မိခင္မ်ားကို အမွတ္ရဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွ အေမရိကန္ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အႏၷဂ်ာဗစ္မွ ေမလဒုတိယအပါတ္တြင္ မိခင္မ်ားေန့ကို တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေစ့ေဆာ္အစျပဳခဲ့သည္ဟု လက္ခံ ယံုၾကည္ထားၾကသည္။

လူတိုင္း၏ဘ၀တြင္ လံုး၀မေမ့ႏိုင္ေသာရက္မ်ားရိွၾကပါသည္။ အခ်ိဳ့က ၾကည္ႏူးစရာမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေန့တစ္ေန့ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္မည္။ အခ်ိဳ့က အတိဒုကၡျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ေန့တစ္ေန့ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့့္သာ ကြာျခားေနပါလိမ့္မည္။ ထိုေန့ရက္တို့သည္ ေမတၲာတရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရားကို အရင္းခံျဖစ္တည္လာျပီး စံျပဳထိုက္ေသာသူမ်ားထဲမွ မိခင္တို့သည္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ့ရသည့္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားၾကားထဲမွ မိခင္၏ ၀တၲရားႏွင့္အညီ သားသမီးမ်ားအေပၚ ၾကီးမားေသာေမတၲာစိတ္ျဖင့္ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည္။

အႏၷဂ်ာဗစ္သည္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး၊ ေမြးခ်င္းညီအစ္မႏွစ္ေယာက္တြင္ သမီးဦးလည္းျဖစ္သည္။ သမီးမ်ားအေပၚတြင္ လွ်စ္လ်ဴရႈ တတ္ေသာ ဖခင္ၾကီးေၾကာင့္ သူမသည္မိခင္ႏွင့္သာ၍ ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့သည္။ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနတြင္မိခင္ႏွင့္ အိမ္ကိုပစ္၍ အေ၀းသို့ထြက္မသြား ႏိုင္ေအာင္ သူ့အတြက္ မိခင္အေပၚတြင္ စာနာသနားမိသည္။ သို့ေသာ္ ထိုသို့ေသာ အေျခအေနတြင္ သူ့အပူမီးကို မိခင္ျဖစ္သူမသိရိွေစဘဲႏွင့္ ၾကိတ္မိွတ္ခံစားကာ အတန္းပညာကို ေလ့လာဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ အဆံုးတြင္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္း အာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ေနရပ္ဌာေနသို့ျပန္လာ၍ ဌာေနတြင္ ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

အႏၷဂ်ာဗစ္အေၾကာင္းကို အေသးစိပ္ကၽြႏ္ုပ္တို့ မသိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သူမဘ၀တြင္ ရုန္းကန္ေနရျခင္း၊ မိခင္အေပၚထားရိွသည့္ စာနာစိတ္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးကိုပင္ ဦးစားေပးျခင္းငွါ ေတြးေတာရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္အလာမ်ားအရ သိရသည္။ ထိုမွ်မက သူ့ဘ၀တြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမရိွဘဲ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ အပ်ိဳၾကီးဘ၀ျဖင့္ အရိုးထုတ္ေတာ့မည္ဟု ခိုင္မာသည့္ သႏၷိဌာန္ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၈ ႏွစ္သို့ ေရာက္ေသာအခါတြင္ သူ့ဖခင္ဆံုးပါးသြားခဲ့သည္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္ဆံုးပါးသြားျပီးေနာက္ အႏၷဂ်ာဗစ္တို့သည္ အရပ္ တစ္ပါးသို့ေျပာင္းေရႊ့ခဲ့ၾကရျပီး၊ ေမလ၊ ၉ရက္၊ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ၾကီးဆံုးပါးသြားခဲ့သည့္အတြက္ သူ့အတြက္ ေသာကပူေဆြးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျဖမ ဆည္ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိခင္ၾကီးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေကၽြးေမြး၊ ေထာက္မကာ သမီး၀တၲရားေက်ပြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵရိွသေလာက္ မိခင္အေပၚတြင္ ေကာင္းစြာ တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ေသာ သမီးမဟုတ္ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ယူက်ံဴးမရျဖစ္ခဲ့သည္။

အႏၷဂ်ာဗစ္သည္ ရက္သတၲပါတ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိခင္ဆံုးပါးမႈအတြက္ ယူက်ံဴးမရ တစ္ကိုယ္တည္းေနထိုင္ခဲ့သည္။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိလည္း မေျဖသိမ့္ ႏိုင္၊ အျပစ္တင္ခံစားမႈမ်ားႏွင့္အတူ အထီးက်န္စြာေနထိုင္ခဲ့သည္။ ျပန္ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ေသာ္လည္း မိခင္ၾကီးႏွင့္အတူ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ ေန့ရက္မ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရ ေအာက္ေမ့ေနခဲ့သည္။

ေန့ကိုရက္စား၊ ရက္ကိုလစားျဖစ္လာသည့္တုိင္၊ သူ့အေနျဖင့္ ခံစားေနျမဲျဖစ္သည္။ မိခင္ၾကီးဆံုးပါးသြားသည့္ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ေသာ အခါတြင္ အႏၷဂ်ာဗစ္စိတ္တြင္ အေတြးတစ္ခုရရိွလာခဲ့သည္။ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္၊ ေမ၊ ဒုတိယပါတ္သည္ မိခင္ၾကီးဆံုးပါးျခင္းအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္ေနသည္။ ထို့အတြက္ အေပါင္းအသင္းမ်ားကို သူ့စိတ္ကူးကို မွ်ေ၀ျခင္းျဖင့္ ‘ မိခင္မ်ားေန့ ‘ ကိုအစျပဳရာမွ ႏွစ္စဥ္ တစ္ကမၻာလံုး မိခင္မ်ားကိုဂုဏ္ျပဳရာေန့ စတင္ခဲ့ သည္။

 အေပါင္းအသင္းမ်ားကလည္း သူ့ဆႏၵကို သေဘာတူလက္ခံၾကျပီး၊ အတူအကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုစိတ္ကူးအား ဖခင္မ်ားႏွင့္ ကေလး၊ လူၾကီးမ်ားပါမက်န္ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ၾကရသည္။

ထို့ေနာက္အႏၷဂ်ာဗစ္သည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ကူညီေပးမည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြကုန္သည္ ဂၽြန္၀ဏၰမိကၠာအား သြားေရာက္ကာေတြ့ဆံု ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ မက္သဒစ္ အသင္းေတာ္ရိွ ကေလးဥပုဒ္စာေျဖဌာနသို့ သူ့စိတ္ကူးအား ေရးသားေပးပို့ခဲ့သည္။ ‘ မိခင္ျဖစ္သူအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း သက္သက္သာမဟုတ္၊ မိခင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳရာလည္းမည္ပါသည္ ‘ ဟူေသာစကားခ်ပ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးပို့ခဲ့သည္။

ပထမဦးဆံုးမိခင္မ်ားေန့က်င္းပျခင္း
ေပးစာအားျဖင့္ ဥပုဒ္စာေျဖဌာနမွလည္း လြန္စြာႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ကာ လက္ခံခဲ့ျပီး၊ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမ၊ ဒုတိယအပါတ္တြင္ မိခင္မ်ားေန့အျဖစ္ ကေလးေပါင္း ၄၀၀ ျဖင့္မိခင္မ်ားအား ေအာင္ျမင္စြာဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန့၌ သင္းအုပ္ဆရာမွလည္း ရွင္ေယာဟန္၊ ၁၉း ၂၆-၂၇ ကိုအေျချပဳကာ မိခင္ မ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျပီးဆံုးေသာ အခါတြင္ အႏၷသည္ အသင္းေတာ္ရိွမိခင္မ်ားအား လက္ေဆာင္မ်ားကို ကေလး မ်ားႏွင့္ အတူေပးကာ သူ့မိခင္ႏွစ္သက္ေသာ ေဇာ္မႊားပန္းကိုေပးခဲ့သည္။ ထိုဓေလ့သည္ ယေန့တိုင္ေအာင္ မိခင္မ်ားေန့တြင္ ေဇာ္မႊားပန္းက သက္ေသျပဳ ေနပါသည္။

ေဇာ္မႊားပန္းသည္ ညိဳးႏြမ္းသြားသည့္တိုင္ ပံုမပ်က္လွပေနျခင္းက အရြယ္မည္သို့ပင္ေျပာင္းေျပာင္း သားသမီးမ်ားအတြက္ တည္ၾကည္တည္ျမဲျခင္း ရိွေနေသာ မိခင္ေမတၲာကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းအသြင္ကို ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည္။

ေမလ၊ ဒုတိယအပတ္ကို မိခင္မ်ားေန့အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္၊ အႏၷသည္ ထိုမွ်ႏွင့္ မေက်နပ္ႏုိင္ခဲ့၊ မိခင္မ်ားေန့ ကို အသင္းေတာ္တြင္သာမက တကမၻာလံုးတြင္ ရိွေနေစခ်င္သည္။ ျပဳလုပ္က်င္းပေစခ်င္သည္။ ထို့အတြက္ေၾကာင့္လည္း မိခင္မ်ားေန့ကို တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေပးစာေပါင္း ၁၀၀၀၀ တိတိကို အေမရိကန္တစ္ႏွံတစ္လ်ား ေရးသားေပးပို့ခဲ့သည္။

အႏၷသည္ အစိုးရမင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ အယ္ဒီတာမ်ား၊ အရပ္ဖက္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ မ်ားစသည္ျဖင့္ အတတ္ႏို္င္ဆံုး လက္လွမ္းမီွသမွ် မိခင္မ်ားေန့ ျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ရင္ဖြင့္တုိင္ပင္ ေျပာဆိုေလ့ရိွသည္။ ထိုသို့ျပဳခဲ့ျခင္းတို့သည္ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ခဲ့။ ထို့အတြက္ေၾကာင့္လည္း လူတိုင္းႏွလံုးသားတြင္ အျမစ္စြဲသြားျပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ သတင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း၊ တရားပလႅင္၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ စင္ျမင့္တို့တြင္ သူ့ကိုယ္စား မိခင္မ်ားေန့ကို ေရးသားေဟာေျပာ ေဖၚျပလာခဲ့ၾကသည္။

မိခင္မ်ားေန့သည္ တရား၀င္မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ ျမဳ့ိရြာ၊ ဇနပုဒ္၊ ” လွည္းေနေလွေအာင္ ျမင္းေစာင္းမက်န္ ” က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အႏၷဂ်ာဗစ္၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈအရ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ေမလ၊ ဒုတိယအပါတ္ကို မိခင္မ်ားေန့အျဖစ္ သမၼတၾကီး ၀ုဒ္ရိုး၀ီလ္ဆန္မွ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ရက္ေန့တြင္ ေမလ၊ ဒုတိယပါတ္ကို မိခင္မ်ားေန့အျဖစ္ က်င္းပၾကရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတိုင္းအားလံုးနီးပါးက မိခင္မ်ားေန့ကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၌ မိခင္မ်ားေန့အတြက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဇာ္မႊားပန္းမ်ား၀ယ္ယူျခင္း၊ မိခင္မ်ားေန့ကဒ္မ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္း သည္အျခားေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားထက္ အျမင့္ဆံုးေသာစံခ်ိန္တြင္ ရိွေနပါသည္။ မိခင္မ်ားေန့ကို သမိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ တင့္တယ္စြာတင္ေပးခဲ့ေသာ အႏၷသည္ မိခင္မ်ားအတြက္ လွပစြာေရးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ့ဘ၀ေန၀င္ရီအခ်ိန္ကား မလွပခဲ့ပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိခင္မ်ားေန့ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အျမတ္ထုတ္မႈကို တရားရင္ဆိုင္ၾကရာ တရာရံုးတြင္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး၊ အိမ္ယာပင္လက္ လြတ္ခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်မက ညီမျဖစ္သူ အယ္စီႏိုသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းရာမွ၊ အျမင္ကြယ္ခဲ့ရသျဖင့္ မိခင္ၾကီးမရိွသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိခင္ၾကီးကိုယ္ စား ညီမငယ္ကို ၾကည့္ရႈျပဳစုျခင္းျဖင့္ သူ့ေနာက္ဆံုးဘ၀ကို ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့သည္။

ညီမဆံုးသြားသည့္ေနာက္တြင္ အႏၷသည္ လြန္စြာအခက္ေတြ့ျပီး၊ အထီးက်န္ဆန္ခဲ့သည္။ မိမိဘ၀တြင္ တစ္ပါးသူကိုအပူမေပးလိုေသာ္လည္း အႏၷ ၏ ေနာက္ဆံုးက်န္ရိွခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္တာကာလသည္ လူထု၏ ေစာင့္မၾကည့္ရႈမႈကို လက္ခံေနထိုင္ခဲ့ရသည္။

အႏၷအျဖစ္ကို သိရိွသြားၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားက သနားကရုဏာသက္ကာ သူ့ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကာလတြင္ လိုေလေသးမရိွေအာင္ အစစရာရာ ေထာက္မကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရးလည္း သိသိသာသာ ဆိုး၀ါးလာရာမွ အၾကားအာရံုကင္းမဲ့လာျပီး၊ အျမင္အာရံုလည္း ျမင္သည္ဆိုရံုမွ်သာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေလာကတြင္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ေသာ မိခင္ကို တစ္ကမၻာလံုး အတူတကြ ၾကည္ႏူးစြာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳၾကရန္၊ မိခင္ေမတၲာ တရားကို ေဖၚက်ဴးႏိုင္ရန္ အေပ်ာ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာေပးခဲ့ေသာ အႏၷသည္ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ရွာဘဲ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၈၄ႏွစ္မွ် အသက္ရွင္ခဲ့ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို့ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတိုင္း အႏၷသည္ ဘ၀နိဂံုးအဆံုးသတ္ မလွခဲ့ႏိုင္ရွာေသာ္လည္း မိခင္အတြက္ ဘ၀ကိုအနစ္နာခံခဲ့သူ၊ တစ္ကမၻာလံုးရိွ မိခင္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳရန္ လမ္းဖြင့္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အႏၷအား ေက်းဇူးတင္ရေပမည္။ ထို့ေၾကာင့္ မိခင္ကိုေပးေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိခင္မ်ားေန့ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အႏၷအား အမွန္တကယ္ ေက်းဇူးတင္ပါက မိခင္၏ ေက်းဇူးတရားကို စိတ္တြင္သာမဟုတ္ လက္ေတြ့ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းျပသရန္ တကမၻာလံုးက အညီအညြတ္ ေထာက္ခံေနပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*