လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအတြက္ အားေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္

Words of Encouragement to Fellow-
workers in Christ
ခ်စ္ေသာ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား ….
    ေနေကာင္း က်န္းမာၾကပါေစလုိ႔ ခရစ္ေတာ္
၏ ျမတ္ေသာနာမ၌ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လုိက္ပါသည္။
 ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အာျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ
ကုိ ေက်ာ္လႊားခြင့္ရရွိၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သုိ
႔ အမႈေတာ္ျမတ္၌လည္း သစၥာရွိစြာ ပါ၀င္ဆက္ကပ္
 ေနၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ဘုရားရွင္ေပးအပ္သည့္ ႏွစ္သစ္ထဲသုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ စတင္ေျခလွမ္းၾကသည့္အခါ အသစ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔အတူ အမႈေတာ္ျမတ္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကဖုိ႔အတြက္ ရည္စူၿပီး အခ်က္(၄)ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္အၾကံျပဳေ၀ငွ လုိပါသည္။ သည္အခ်က္ (၄)ခ်က္က ကုလားထုိင္တစ္လုံး၏ ေျခေထာက္ (၄) ေခ်ာင္းသဖြယ္ သင့္ကုိ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ အနားယူခြင့္ ေပးလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္မိပါသည္။

၁။ ဘုရားရွင္ေပးအပ္ထားသည့္ ရႈပါရုံအေပၚမွာ အာရုံျပဳပါ။
    (Focus on the vision God has given you)

    သင့္ကုိ ဘယ္အမႈအရာအတြက္ ဘုရားရွင္ ေခၚထားသလဲ? သင္၏ ရူပါရုံႏွင့္ ေခၚျခင္း (Your Vision & Calling) က ဘာလဲ?  အဲသည္အရာကို အျမဲအာရုံျပဳ ဆင္ျခင္ရမည္။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းတစ္ခုခု၊ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးမ်ားမ်ားရသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေျပာင္းလုပ္ဖုိ႔ ေသြးေဆာင္ျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ ဒါက သင့္ကုိ ေပးအပ္ထားသည့္ ရူပါရုံလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္သြားေစ ဖုိ႔ စာတန္၏ လွည့္စားခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္။
    စာတန္က သင့္အား ဘုရားေပး ရူပါရုံကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဘာမွ်မဟုတ္လွသည့္ ေလာက ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုခုကုိ ရယူဖုိ႔ ေလွကားေထာင္ေပးႏုိင္သည္။ သင့္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္က သင့္အား ဘာလုပ္ေစခ်င္သလဲ? ဆုိသည္ကုိ ေသခ်ာစြာ သိၿပီး အဲသည္အရာကုိပဲ ဆုပ္ကုိင္ထားဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိက္တြန္း လုိပါသည္။

၂။ ဘုရားသခင္ေပးအပ္ေသာ ရူပါရုံျပည့္စုံဖုိ႔ ဘုရားသခင္ကုိသာ ကုိးစားပါ
(Trust God to fulfill what He has called you to do)

ဘုရားသခင္က သင့္ကုိ တစ္စုံတစ္ရာ လုပ္ခုိင္းၿပိး အဲသည္ အမႈအရာၿပီးစီးဖုိ႔ ဘာမွ အေထာက္ အပံ့ မေပးဘူးဆုိလွ်င္ ဘုရားသခင္ မတရားရာက် လိမ့္မည္။ အဲသည္လုိမ်ဳိး ကုိယ္ေတာ္မလုပ္ပါ။ ကုိယ္ေတာ္ ခုိင္းၿပီဆုိကတည္းက လုိအပ္သည့္အရာအားလုံး ကုိယ္ေတာ္ေထာက္ပံ့ေပးမွာ ျဖစ္သည္။
သင့္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးစားျခင္း၊ ကုိယ္ေတာ့္စကားကုိ နာခံျခင္း ျပဳသမွ်ကာလပတ္ လုံး သူ၏ မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းက မည္သည့္အခါမွ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အမႈေတာ္လုပ္ငန္း လည္ပတ္ဖုိ႔အတြက္ မည္သူ႔ကုိမွ် အသနားခံ၊ အကူအညီေတာင္းစရာ လုိမည္မဟုတ္ေပ။ ကုိယ္ေတာ္သည္ ေယေဟာ၀ါယိေယ ( Jehovah Jireh) ေထာက္ပံ့ေတာ္မူေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါႏွင့္။ အာျဗဟံကုိ ၾကည့္ပါ။ သူ ဘုရားစကားကုိ နားေထာင္ခဲ့ သည့္အတြက္ ၄င္း၏ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ခံစားခဲ့ရသည္ မဟုတ္ေလာ။

၃။ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕  ရုိေသပါ
    (Have the fear of God in your heart)

    လူေတြက အေပးအယူလုပ္ၿပီး အျပစ္ႏွင့္ ကစားတတ္ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ၄င္းတုိ႔ ႏွလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံ႕  ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထင္ကရ ျဖစ္ေသာ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္ထဲ က်ဆင္းခဲ့ရသနည္း? သူတုိ႔တေတြ အသိပညာ နည္းပါးလုိ႔ပဲလား? မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတုိ႔အထဲ၌ ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕  ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

    အျဗဟံ အေနနဲ႔ ဘုရားစကားကုိ တကယ္ပဲ နာခံခဲ့ပါသည္ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္ကုိ သူ ေၾကာက္ရြံ႕ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (ကမၻာ၊ ၂၂း ၁၂)။ ေယာသပ္သည္လည္း ေပါတိဖာ မယား၏ စုံစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါအရႈံးမေပးခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းက ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕  ေသာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္သည္။
    ဘုရားသခင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕  ရုိေသျခင္းက သင့္အား စုံစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း (Temptation) အေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊာႏုိင္ျခင္း အခြင့္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကုိ လွည့္ျဖားျခင္း (Self-deception) အျပစ္ မွ ကယ္ႏုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

၄။ ဘုရားသခင္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ပါ
(Love God with all your heart)

သင့္အေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ကုိ စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္လွ်င္ သင့္ဇာတိႏွင့္ ေလာကကုိ ခ်စ္ေတာ့ မည္။ မဟုတ္။ ကုိယ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္အတြက္သာ ရည္စူးၿပီး အရာခပ္သိမ္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာျဖင့္ သင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေနလိမ့္မည္။ ဘုရားကုိ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းက သင့္အတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္ရေသာအရာ အားလုံးကုိ စြမ္းေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။
အဲသည္ အခ်ိန္အခါ၌ သင္သည္ ေယရႈခရစ္ထံ၌ ေကာင္းေသာ စစ္သူရဲ (၀ါ) ခြန္အားႀကီးေသာ စစ္သူရဲ တစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ဘုရားသခင္ သင့္အတြက္ ၾကံစည္ထားသမွ်အားလုံး ျပည့္စုံလာတာကုိ ျမင္ေတြ႕  ရပါလိမ့္မည္။

“သင့္အသက္တာနွင့္ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းအေပၚ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ား သက္ေရာက္ပါေစ။” 

Rev. သိန္းသန္းထြန္း

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*