လုံၿခဳံစြာ ေနရေသာအခြင့္ Dwell in Safety

သည္ကေန႔ ကမာၻႀကီးကုိ ၾကည့္သည့္အခါ
 ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ဆုိသလုိပဲ ေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္
ဆုိးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕လ်က္ ရွိသည္ကုိ
 ေတြ႕ရပါသည္။ သတင္းမီဒီယာေတြထဲမွာ
 ေလမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ ျခင္း၊ ေျမငလ်င္လႈပ္
ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံ
ရျခင္း စသည့္ သတင္းဆုိးေတြကုိပဲ စဥ္ဆက္
မျပတ္ ၾကားသိေတြ႕ျမင္ေနရေပသည္။ ‘သခင္
ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ၾကြလာဖုိ႔
အလြန္နီးကပ္ေနၿပီဆုိတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေတြပဲ’ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ေျပာဆုိႏုိင္သည္။ သိပ္ကုိ မွန္လွပါ သည္။ သည္လုိဆုိလွ်င္ ယုံၾကည္သူ ဘုရားသားသမီးေတြအတြက္ ဤကမာၻႀကီးေပၚမွာ လုံၿခဳံစြာေနရ ေသာအခြင့္ ရွိပါဦးမလားဟု သင္ ေမးေကာင္းေမးမည္။ ဟုတ္ကဲ့။ ရွိပါသည္ဟုပဲ ၀မ္းသာအားရစြာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါမည္။

‘ၿငိမ္၀ပ္စြာ အိပ္၍ေပ်ာ္ပါမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ လုံၿခဳံစြာေနရေသာအခြင့္ကုိ ကုိယ္ေတာ္အရွင္ ထာ၀ရဘုရားသာလွ်င္ အခြင္ေပးေတာ္မူ၏’ (ဆာလံ ၄း ၈)။
သည္ဆာလံကုိ ဒါ၀ိဒ္မင္းက စပ္ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚ၌ လုံၿခဳံစြာေန ရေသာအခြင့္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခြင့္ကုိ လူ႔အစြမ္းအစျဖင့္ ႀကိဳးစား၍ မရႏုိင္။ ထာ၀ရ ဘုရားသခင္ ေပးအပ္မွသာ ရရွိႏုိင္သည္။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေပးသနည္း? နည္းလမ္းငါးမ်ဳိးျဖင့္ ေပးသည့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ေ၀ငွသြားပါမည္။
၁။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ (By the word of God)

‘ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ေသာသူမူကား လုံၿခဳံစြာေန၍ ေဘးကုိမေၾကာက္ဘဲ ၿငိမ္၀ပ္လိမ့္မည္’ (သုတံၲ ၁း ၃၃)။ ဘုရားသခငသည္ သူ၏ စကားေတာ္ကုိ နားေထာင္ေသာသူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စကားေတာ္ အတုိင္း အသက္ရွင္ေသာသူတုိင္းကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္၀ပ္စြာ ေနႏုိင္ေသာ အခြင့္ကုိ လုိလားသူတုိင္းသည္ မည္သည့္အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၌မဆုိ ဘုရားစကားကုိ နာခံ နားေထာင္သူ ျဖစ္ရမည္။ (တရားေဟာရာ ၂၈း ၁-၁၄)ကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ စကားေတာ္ကုိ ေစ့ေစ့ နားေထာင္သည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဘးမဲ့လုံၿခဳံစြာ ေနရသည္သာမက ကတိေတာ္အတုိင္း ၾကြယ္၀ ေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကုိ ရရွိလာလိမ့္မည္ဟု ဘုရားရွင္က ကတိျပဳထားပါသည္။

၂။ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ (By the Blood)

‘သုိးသငယ္၏ အေသြးသည္ သင္တုိ႔ေနရာအိမ္၌ သင္တုိ႔၏ လကၡဏာ သက္ေသျဖစ္၍ ထုိအေသြးကုိ ငါျမင္ေသာအခါ သင္တုိ႔ကုိ လြန္သြားမည္။ ထုိသုိ႔ အဲဂုတၲဳျပည္ကုိ ငါသည္ ဒဏ္ခတ္ေသာအခါ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးဥပါဒ္သည္ သင္တုိ႔ကုိ မသင့္မေရာက္ရ’ (ထြက္၊ ၁၂း ၁၃)။
ဓမၼေဟာင္းေခတ္က ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေသာအရာမွာ ‘သုိးသငယ္၏ အေသြး’ ျဖစ္ါသည္။ ယေန႔ ဓမၼသစ္ေခတ္ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈေပးေသာအရာမူကား သုိးသငယ္ျဖစ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ မိသားစု၊ အသင္း ေတာ္ႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အားလုံးတုိ႔အပၚတြင္ အေသြးေတာ္ျဖင့္ ျဖန္းျခင္းေက်းဇူး ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ ခံယူလ်က္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈကုိ ရယူႏုိင္ပါသည္ (၁ေပ၊ ၁း ၁-၂)။

၃။ နာမေတာ္အားျဖင့္ (By the Name)
‘ယုံၾကည္ေသာသူတုိ႔၌ ျဖစ္အံ့ေသာ နိမိတ္လကၡဏာဟူမူကား ငါ၏နာမကုိ အမွီျပဳ၍ နတ္ဆုိးတုိ႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ၾကလတံ့။ ေျမြတုိပကုိ ဖမ္းကုိင္ၾကလတံ့။ ေသေစတတ္ေသာအဆိပ္အေတာက္ကုိ ေသာက္ စားလွ်င္ ေဘးဥပါဒ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကလတ့ံ။ မက်န္းမမာေသာ သူတုိ႔အေပၚမွာ လက္ကုိ တင္၍ ခ်မ္းသာေပးၾကလတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏’ (မာကု ၁၆း ၁၇-၁၈)။

ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ဣသေရလလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံမႈ၊ စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ကာကြယ္မႈ ေပးစြမ္းႏုိင္ေသာအရာပင္ ျဖစ္သည္။ သုတၲံဆရာကလည္း ‘ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ သည္ ခုိင္ခဲ့ေသာ ရဲတုိက္ျဖစ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔သည္ ေျပး၀င္သျဖင့္ လုံၿခဳံစါာ ေနရၾက၏’ ဟု ေရးသားခဲ့သည္ (သုတၲံ ၁၈း ၁၀)။ ဂိေဒါင္ႏွင့္ သူ၏လူ သုံးရာတုိ႔သည္ ‘ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္’ ကုိ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ က်ဳိင္းေကာင္ႏွင့္အမွ် မ်ားျပားလွေသာ ရန္သူအေပါင္းတုိ႔ကုိ အႏုိင္ယူခဲ့ေပသည္ (တရားသူႀကီး ၇း  ၂၀-၂၁)။ ဒါ၀ိဒ္သည္လည္း ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိ ျမြက္ဆုိေၾကြးေၾကာ္ လ်က္ ေဂါလ်က္ကုိ အႏုိင္ယူေခ်မႈန္းခဲ့ေလသည္ (၁ရာ၊ ၁၇း ၄၅-၅၀)။

ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ဆြဲကုိင္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ရန္ျပဳ ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ ေမွာင္မုိက္တန္ခုိး၊ စာတန္နတ္ဆုိးႏွင့္ ၀ိညာဥ္ဆုိးမ်ားအေပၚတြင္ အႏုိင္ယူ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ ေပသည္။

၄။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ (By The Spirit)

‘ရန္သူသည္ ေရလႊတ္မုိးသကဲ့သုိ႔ ၀င္ေသာအခါ ထာ၀ရဘုရား၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆီးတား ေတာ္မူမည္’ (ေဟရွာယ ၅၉း ၁၉)။
သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သုံးပါးတစ္ဆူတြင္ တတိယပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲ၌ ေနထုိင္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္အတူရွိကာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ၌ ဘိသိက္ေပးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ႏွစ္သိမ့္သူ၊ ကူညီမစသူႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မွ အကာအကြယ္ေပးသူ (Protector) ျဖစ္သည္။

ရန္သူကုိ ေအာင္ျမင္အႏုိင္ယူႏုိင္သည့္ အႀကီးမားဆုံးေသာ တန္ခုိးေတာ္သည္ ‘သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခုိး’ ပင္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္၀ပ္စြာေနရေသာ အခြင့္သည္လည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ေပးအပ္မွသာ ရရွိႏုိင္သည္ (ေဟရွာယ ၆၃း ၁၄)။ ကၽြႏုိပ္တုိ႔သည္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ဖုိ႔ ရန္အတြက္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဘုရားကုိသာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အမွီျပဳထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအားျဖင့္ (By the Angels)

‘ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူတုိ႔ ပတ္လည္၌ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္တုိ႔သည္ တပ္ခ်၍ ကယ္လႊတ္တ္ၾက၏’ (ဆာလံ ၃၄း ၇)။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ သတိမျပဳမိသည့္အရာ တစ္စုံတစ္ခုရွိသည္။ ၄င္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ငယ္စဥ္ေတာင္ ေက်း ကေလးဘ၀မွစ၍ ယေန႔ထိတုိင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနသည့္ အေစခံနံ၀ိညာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ ၁း ၁၄)။

ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ ေသာသူတုိ႔ကုိသာ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္လႊတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ ေသာသူ ဆုိသည္မွာ ဒုစရုိက္ကုိ မုန္းေသာသူကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ (သုတၲံ ၈း ၁၃)။

ခၽြင္းခ်က္

ယုံၾကည္သူမ်ား/အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ နာမေၾကာင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း မာတုရအျဖစ္ အေသသတ္ခံရျခင္းမ်ဳိး (သုိ႔မဟုတ္) သဘာ၀ေဘးဒါဏ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ထိခုိက္ ေသဆုံးမႈမ်ဳိးႏွင့္လည္း တစ္ခါတရံ ႀကဳံေတြ႕ရ ႏုိင္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ (ေရာမ၊ ၈း ၂၈)ကုိ သတိရပါ။

‘ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူတုိ႔၏ အက်ဳိးကုိ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔သည္ တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကုိ ငါတုိ႔သိၾက၏’။

အရာအားလုံးသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ထင္ရွားေစဖုိ႔ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ကုိ ရည္ရြယ္၍ ကုိယ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္တာသည္ ကုိယ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ထဲ၌ လုံၿခဳံစြာ ရွိေနၿပီး အဘယ္အရာကမွ် ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ မကြာေစႏုိင္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္လ်က္ ခြန္အားယူပါ။

အခ်ဳပ္ဆုိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား  အစဥ္အၿမဲ လုံၿခဳံစြာ ေနရေသာအခြင့္ကုိ ေပးသနားေတာ္မူေသာ အဘဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေရတြက္ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ေကာင္းကင္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေရာက္သည့္တုိင္ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခရီးဆက္ၾကပါစုိ႔ဟု ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းလုိက္ ရေပသည္။

Rev. သိန္းသန္းထြန္း

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*