လူသစ္ NEW LIFE

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၈)
လူေဟာင္းအေၾကာင္း သေဘာ
ေပါက္ျပီးရင္ လူသစ္အေၾကာင္းကို
လည္း ေသခ်ာသေဘာေပါက္ဖို႔လို
ပါလိမ့္မည္။ လူသစ္ဆိုတာ…
(က) ဘုရားသခင္ ဖြားေစေသာသူ
လူေဟာင္းဟာ လူသားမိဘမ်ားက
 ေမြးဖြားေပးလိုက္တာျဖစ္ျပီး လူသစ္ကေတာ့
ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္ တိုင္က ဖြားေစေတာ္မူရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသား(BORN OF GOD) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေဟာင္းနဲ႔ လူသစ္ဟာ စတင္ ျဖစ္ေပၚလာပံုက ကြာျခားေနတယ္ဆိုတာ ရိပ္စားမိႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားသားဆိုတာ ေလာကီမိဘကေန ေမြးဖြား ဆင္းသက္လာသူမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္က ျဖစ္ပြါးေစေသာသူသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူသစ္ျဖစ္ျခင္းဟာ
– လူရဲ႕ဇာတိအမ်ိဳးအႏြယ္အားျဖင့္ မဟုတ္။
– မိခင္၊ ဖခင္ (လူသား)တို႔ ေပါင္းစပ္၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္။
– ဘုရားသခင္ျဖစ္ဖြားေစျခင္း (ေမြးဖြားျခင္း) သက္သက္သာသာျဖစ္ပါတယ္ (ေယာ၊၁း၁၃)။

(ခ) အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူ
လူသစ္ဟာ အျပစ္ႏွင့္ လံုးဝကင္းစင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်ိဳးေစ့ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ဖြားလာတာ ျဖစ္လို႔ပါ။ သူ႕မွာအျပစ္ကင္းတဲ့ဗီဇ(SINLESS NATURE) ပါရွိလာပါတယ္။
၁ေယာ၊၃း၉ မွာ “ဘုရားသခင္ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူေသာသူ မည္သည္ကား ဒုစရိုက္ကို မျပဳတတ္။ ထိုသူ၌ မ်ိဳးေစ့ေတာ္တည္လ်က္ရွိ၏။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ဖြားေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ဒုစရိုက္ကို မျပဳႏိုင္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူသစ္ဟာ ဗီဇသစ္အားျဖင့္ ျဖစ္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဗီဇသစ္ = အျပစ္နဲ႔လံုးဝကင္းစင္ေသာဗီဇ
– အျပစ္လံုးဝမလုပ္တတ္။
– အျပစ္လံုးဝမလုပ္ႏိုင္း။
– အရင္က အျပစ္လံုးဝမရွိခဲ့။
– ယခုလည္းလံုးဝမရွိ။
– ေနာင္၌လည္း အျပစ္လံုးဝရွိမည္မဟုတ္။
လူသစ္ျဖစ္ဆိုတာ တိတိက်က်ေလ့လာၾကည့္ရင္ အရင္က မျပစ္ေတြရွိခဲ့ျပီး အခုေနာက္တႏွင့္အျပစ္ကင္း
ေအာင္ ၾကိဳးစားအသက္ရွင္ေနရျခင္းမ်ိဳး လံုးဝမဟုတ္ဘဲ အျပစ္နဲ႔ျပည့္ဝတဲ့ လူေဟာင္းဘဝကေန ဘယ္တုန္းကမွ အျပစ္မရွိခဲ့ဘူးတဲ့၊ ဒါ့အျပင္ အခုေရာ၊ ေနာင္ေရာဘယ္ေသာအခါမွ အျပစ္မရွိႏိုင္ေတာ့မယ့္လူသစ္ဘဝကို ကူးေျပာင္းျခင္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) ဘုရားလက္ရွိ၌ေနသူ
လူသစ္တစ္ဦးရဲ႕ အသက္တာဟာ ဘုရားလက္ေတာ္ထဲမွာရွိေနပါတယ္။ စာတန္ခ်ယ္လွယ္မႈ ေအာက္ မွာမရွိဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အုပ္စိုးထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈထဲမွာသာ ရွိေနပါတယ္။ ေယာ၊၁၀း ၂၈-၂၉မွာ သခင္ေယရႈက “အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့လက္မွ မႏႈတ္မယူရာ၊ အဘယ္သူမွ် ထိုသိုးတို႔ကို ခမည္းေတာ္၏ လက္မွမႏႈတ္မယူႏိုင္ရာ” လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကိုယ္ေတာ္က သိုးထိန္းျဖစ္ျပီး လူသစ္ေတြကို သိုးမ်ားအျဖစ္နဲ႔ ခိုင္းႏိႈင္းေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သိုးဟာ သိုးထိန္းရဲ႕ထိန္းေက်ာင္းမႈဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ရွိေနသလို လူသစ္ျဖစ္သူေတြဟာလည္း ဘုရားလက္ ေတာ္ထဲမွာရွိေနပါတယ္။ လက္ေတာ္ကို ေက်ာ္ျပီး ဘယ္သူကမွ လာမထိပါးႏိုင္သလို လက္ေတာ္ထဲက ဘယ္သူကမွ မႏႈတ္ယူႏိုင္ေတာ့ပါ။
လံုျခံဳမႈအျပည့္အဝရွိတဲ့ အသက္တာျဖစ္တယ္။ ဘုရားအခြင့္မရွိဘဲ အဘယ္အမႈမွၾကံဳေတြ႕စရာအေၾကာင္း မရွိဘူး။ ၾကံဳေတြ႕ရသမွ်ေတြဟာလည္း သူတို႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္သာ ဘုရားလက္ေတာ္နဲ႔ ျပဳျပင္ရာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္အေရး အားလံုးဟာလည္း ဘုရားလက္ေတာ္ထဲမွာသာ ရွိပါတယ္။
ေကာ၊၃း၃ မွာ –“သင္တို႔အသက္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္၌ ဝွက္ထားလ်က္ရွိ၏” လို႔ လူသစ္ေတြ ကို ရည္ညႊန္းျပီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(ဃ) ဝိညာဥ္အသက္ရွင္ေနသူ
လူသစ္ဟာ ဇာတိလူမဟတ္ဘဲ ဝိညာဥ္လူျဖစ္တယ္။ ဇာတိလူဟာ ကိုယ္ခႏၶာပိုင္းနဲ႔ စိတ္ပိုင္းကိုသာ အဓိကထားသူျဖစ္တယ္။ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ရုပ္ဝတၴဳေလာကၾကီးကို ပိုျပီးႏွစ္သက္စြဲလမ္းတတ္တယ္။ စိတ္ပညာ၊ စိတ္တန္ခိုးေတြကိုသာ အဓိကထားတတ္ပါတယ္။ လူသစ္ကေတာ့ ဝိညာဥ္အသက္ရွင္ေနသူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျခားအရာေတြထက္ နာမ္ဝိညာဥ္ျဖစ္တဲ့ ဘုရားကို ပိုျပီးႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးစြဲလမ္းမႈရွိတယ္။ ကိုယ္ကာယနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကို ပိုျပီး အေရးထားတတ္တယ္။ လူသစ္ရဲ႕ အသက္တာဟာ ဝိညာဥ္သက္ (ေကာင္းကင္ သက္)ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အသက္ေတာ္တစ္နည္းအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ ျဖစ္တယ္။ ထာဝရ အသက္ရဲ႕ အေျခခံသေဘာရထားဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ သိကြ်မ္းရင္ႏွီးေနျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ေယာ၊၁၇း၃ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လူသစ္ဟာ ဝိညာဥ္ အသက္ရွင္ေနသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဘုရားကို အမွန္တကယ္ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသူ၊ ကိုးကြယ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ျပီး မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေနတတ္သူလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းကို လူအမ်ားေရွ႕မွာ ထင္ရွားထြန္းလင္းေစေနသူလည္း ျဖစ္တာ ကိုေတြ႕ရပါတယ္။

(င) ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေနသူ
ထာဝရအသက္ကို ပိုင္ဆိုင္ရရွိထားျပီးသူျဖစ္တဲ့အတြက္ လူသစ္ဟာ ေသျခင္းတရားနဲ႔ အစဥ္ကင္းလြတ္ သူျဖစ္ပါသည္။ ေလာကမွာ ေခတၱေနရျခင္းဟာလည္း ေသမင္းရဲ႕ အရိပ္လႊမ္းမိုးတဲ့ခ်ိဳင္းဝွမ္းကို ေခတၱျဖတ္ ေလွ်ာက္သြားျခင္း ေလာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ လူေဟာင္းေတြအတြက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ ေသျခင္းဟာ လူသစ္ေတြအတြက္ေတာ့ အေမွာင္ေလာကၾကီးရဲ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကေန လံုးဝထြက္ေျမာက္ျပီ ဘုန္း အသေရနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအသစ္နဲ႔ ထာဝရအသက္ရွင္ရမယ့္ အျဖစ္ထဲကို ဝင္စားရာ တံခါးဝသာျဖစ္ပါ ေတာ့တယ္။ ဒံ၊ ၁၂း၂ မွာ “ထာဝရအသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုးၾကလိမ့္မည္။ ေယာ၊ ၅း၂၉ မွာ အသက္ရွင္ရာထ ေျမာက္ ျခင္းသို႔ထြက္ရၾကလတၱံ႕”လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ‘ဒါေၾကာင့္ လူသစ္ဟာ အို၊နာ၊ေသျခင္းနဲ႔ အစဥ္ ကင္းလြတ္ရာ ထာဝရာအသက္ရွင္ျခင္းကို ဦးတည္ျပီးေလွ်ာက္လွမ္းေနသူျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေစ ပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*