လူသား က်ဆင္းျခင္း (THE FALL OF MAN)

ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္ အခန္း (၆)
လူကို ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းျခင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိအလိုေတာ္အတိုင္း
လိုက္ေလွ်ာက္အသက္ ရွင္ျပီး မိမိႏွင့္
အျမဲတမ္း မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေနရန္ ျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဦးဆံုး လူသား
မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အာဒံႏွင့္ ဧဝတို႔သည္
ဘုရားသခင္၏ ရန္သူစာတန္၏
 ေသြးေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လိုက္ပါၾကျပီး ဘုရားသခင္၏
စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ျငင္းဆန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကပါသည္ (က၊၃း၁-၇)။
ထိုသို႔ဘုရားစကားေတာ္ကို ျငိဳဆန္ျပီး စာတန္၏စကားကို နားေထာင္မိခ်ိန္မွစ၍ မူလအေျခအေနမွ ေရြ႕ေလ်ာ့က်ဆင္းျပီး ဘုရားသခင္၏ သဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္ မညီေတာ့ဘဲ ပံုပ်က္ခဲ့ရပါသည္။ မူလ ရွိထားေသာ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရ ေပ်ာက္ကြယ္ဆံုးရံႈးခဲ့ရပါသည္။ ေၾကြရုပ္တစ္ခု ေအာက္သို႔က်ကြဲျပီး ေက်မြသြား သကဲ့သို႔ လူသားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္အသေရႏွင့္ ပတ္ရစ္ထားေသာ သဏၭာန္မွာ ပ်က္သုဥ္း ခဲ့ရပါ ေတာ့သည္ (က၊၃း၉)။

(က) လူသားက်ဆင္းရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း
လူ႕အသက္တာ၏ အႏွစ္သာရမွာ ဘုရားသခင္ကို “ယံုၾကည္ျခင္း”ျဖစ္ေပသည္။ “ယံုၾကည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏိုင္” (ေဟ၊၁၁း၆)ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ျဖစ္ရာ ယံုၾကည္ျခင္း မရွိပါက ဘုရားသခင္၏ စိေတာ္အလို စိတ္ေတာ္အလိုျပည့္စံုေစႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
(၁) လူသားက်ဆင္းရျခင္း၏ ပထမအခ်က္မွာ “မယံုၾကည္ျခင္” ပင္ျဖစ္သည္။ စကားေတာ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ “မစားရ”ဟု မိန္႔မွာထားေသာ ဘုရားသခင္၏ စကားကို နားမ ေထာင္ဘဲ “စားပါ”ဟု တိုက္တြန္းေသြးေဆာင္လာေသာ စာတန္၏စကားကိုသာ နားေတာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ မယံုၾကည္ရာေရာက္ေပသည္။ မယံုသင့္ေသာ စကားကို ယံုမိျခင္း ျဖင့္ ယံုရမည့္စကားကို ျငင္းပယ္ လိုက္ မိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကိုသာ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္မည္ဆိုပါက အျခားဆန္႔က်င္ဘက္ စကားကို လက္ခံယံုၾကည္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္း မဲ့ယံုၾကည္မႈမရွိျခင္းသည္ လူသားကို က်ဆင္းေစ သည့္ အဓိကအေၾကာင္းၾကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။
(၂) လူသားမ်ားက်ဆင္းရျခင္း၏ဒုတိယအခ်က္မွာ မိမိအျပစ္ကို ဝန္မခံျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၌အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံရန္ ဝန္ေလးၾကသည္။ ‘အာဒံက မိမိ၏ဇနီးသည္ ဧဝေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ရျခင္းေၾကာင္း ဆင္ေျခေပးသလို၊ ဧဝကလည္း ေျမြေၾကာင့္ဟူ၍ သူတစ္ပါး အေပၚသာ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့ၾကသည္။
ထိုေၾကာင့္ လူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြဲကြာျပီးက်ဆင္းရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ဘဲ က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္ရံုမက မိမိ၌အျပစ္ရွိေၾကာင္းဝန္မခံ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္ျပီး မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဧဒင္ဥယာဥ္မွ ႏွင္ထုတ္ ျခင္းခံခဲ့ရၾကေပ သည္(က၊၃း၂၃)။

(ခ) အျပစ္ေၾကာင့္ ခံစားရရွိေသာ ရလာဒ္မ်ား
အလုပ္တစ္ခုကို လုပ္သည့္အခါခါတိုင္း အရံႈးႏွင့္အက်ိဳးဟူ၍ တစ္ခုခုအေျဖရေလ့ရွိသည္။ ပထမလူသား ျဖစ္သည့္ အာဒံႏွင့္ ဧဝတို႔ပညတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ဘုရားစကားကို ျငင္းဆန္လ်က္ အျပစ္ကို လုပ္မိျခင္း၏ ရလာဒ္အေျဖသည္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ဂ အျပစ္သားမ်ား ဘဝသို႔ေရာက္သြား၏ (ဧဖက္၊၂း၁။ ေရာ၊၃း၉။ ၅း၁၂၊၁၉)။
ဂ မ်က္စိပြင့္လာျပီး အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို သိျမင္လာ၏။ မိမိကိုယ္ ခႏၶာသည္ ပံုသဏၭာန္ပ်က္စီး
ျခင္းသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းကို ျမင္ေတြ႕လာ၏ (က၊၃း၇၊ ေဟာေရွ၊၄၇း၃။ ေယရ၊၁း၈)။
ဂ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျခင္းပ်က္သြား၏။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံရ၏(က၊၃း၂၃)။
ဂ ဘုရားသခင္ကို မေတြ႕ရဲေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္ျခင္းရွိ၏ (က၊၃း၈)။
ဂ ဝိညာဥ္အသက္ေသျခင္းသို႔ ေရာက္သြား၏။ ဝိညာဥ္သက္ ေသေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ
ဖြဲ႕ျခင္းျပတ္သြား၏။ ဘုရားသခင္သည္ ဝိညာဥ္ျဖစ္၍ ဝိညာဥ္ေသေနသူႏွင့္ မိတ္သဟာယ မဖြဲ႕ႏိုင္ေပ
(ေရာ၊၆း၂၃၊ က၊၂း၁၇။ ေရာ၊၅း၁၂။ ၅း၁၆)။
– ေျမြ သင္သည္ ဗိုက္ျဖင့္တြားသြား၍ ေျမမႈန္႔ကို စားရမည္။
– မိန္းမသည္ ေမြးဖြားျခင္း၌ ေဝဒနာကို ခံစားရမည္။ မိမိ ခင္ပြန္းသည္ သူ႕သခင္ျဖစ္ရမည္။ ခင္ပြန္၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရမည္။
– ေယာက်ာ္းသည္ ေခြ်းထြက္၍ ပင္ပန္းစြာ လုပ္စားရမည္။
– အျပစ္တရားေၾကာင့္ ေလာကတစ္ခုလံုး ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရလတၱံ႕ (ေရာ၊၃း၁၉။ ဂလာ၊၃း၁၀)။
– ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုး တို႔သည္ စာတန္၏ ကြ်န္ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိလာ၏ (၂ေကာ၊၄း၄။ ၁ေယာ၊၅း၁၉)။
– ဝိညာဥ္ေတာ္၌ ျပန္လည္ဖြားျမင္ျခင္း မခံစားရေသာ လူသားအားလံုးသည္ ဘုရားသခင္ သားသမီးမ်ားမျဖစ္ဘဲ စာတန္၏သားသမီးမ်ားသာ ျဖစ္သည္ (ေယာ၊၈း၄၄။ ၁ေယာ၊၅း၁၉)။
– ဌာဝရငရဲ မီးအိုင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္း ခံရမည္ (ဗ်ာ၊၂၀း၁၄။ မႆဲ၊၂၅း၄၁)။

Be the first to comment

Leave a Reply