သင္၏ ဇနီးသည္ကုိ အစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇)ခု


( 7 – Ways to Make Your Wife Happy)
သင္သည္ “ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၊
 ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ (သုိ႔) ေအာင္ျမင္
 ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ဖုိ႔ရန္ ရည္မွန္း
ထားသည္” ဟု ဆုိလွ်င္ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္
 ျပည့္ဖုိ႔ရန္ အဓိက အေထာက္အကူေပးမည့္
ပုဂၢဳိလ္မွာ သင္၏ဇနီးသည္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
သင့္ဇနီသည္ အစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ သင္ကုိယ္
တုိင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွသာ သူသည္လည္း သင့္အတြက္ အေကာင္း ဆုံး ပါရမီ ျဖည့္ဘက္ ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္လာေပမည္။ သည္အေျခခံမူကုိ သတိျပဳက်င့္သုံးဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္ေရး ကေမာက္ကမျဖစ္လွ်င္ (သုိ႔) ျပဳိကြဲသြားလွ်င္ သင့္မိသားစုတစ္ခုလုံးသာမက သင့္လုပ္ငန္းကုိပင္ ထိခုိက္နစ္နာ ေစတတ္ပါသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ဇနီးသည္ကုိ အစဥ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ထားရမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  သမၼာက်မ္းစာကုိ အေျချပဳထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ (၇)ခ်က္ကုိ ေ၀ငွသြားပါမည္။

(၁) ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ (သုိ႔) အခါအားေလ်ာ္စြာ လက္ေဆာင္တစ္ခုခုေပးပါ
         (Give your wife a gift occasionally)
    “လက္ေဆာင္သည္ ခံေသာသူအထင္အတုိင္း ေက်ာက္ျမတ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ မ်က္ႏွာျပဳေလရာရာ၌ ေအာင္တတ္၏” (သုတၲံ ၁ရး ၈)။
    သင့္ဇနီးသည္ကုိ အစဥ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစလုိလွ်င္ အခါအားအခြင့္ သင့္သလုိ လက္ေဆာင္တစ္ခုခု ေပးအပ္ပါ။ ေန႔စဥ္ေစ်းဖုိး ေပးရုံ၊ လစာအပ္ရုံမွ်ျဖင့္ တာ၀န္ေက်ၿပီဟု မယူဆပါႏွင့္။

သူမ ႏွစ္သက္သည့္ အစားအစာ (သုိ႔) အသုံးအေဆာင္တစ္ခုခုကုိ ေမြးေန႔၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္သူမ်ားေန႔၌ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႔၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေန႔ တစ္ရက္ရက္၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ သည္လုိအျပဳအမူက သင့္ဇနီသည္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ေစ သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္ထံမွ လက္ေဆာင္သက္သက္ကုိသာ ရရွိျခင္းမဟုတ္။ သင္၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကုိ ရရွိျခင္းဟု ဇနီးျဖစ္သူက မွတ္ယူတတ္ပါသည္။

 (၂) အတူတကြ ဆုေတာင္းသည့္ အေလ့အထကုိ ပ်ဳိးေထာင္ပါ

               (Practice a habit of praying together)
    “တစ္ဖန္ ငါဆုိ ငါဆုိသည္ကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္တုိ႔တြင္ ႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ သေဘာခ်င္း တူ၍ ဆုေတာင္းလွ်င္ ေတာင္းသမွ်ေသာ ဆုတုိ႔ကုိ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏ ခမည္းေတာ္ သည္ ေပးေတာ္မူလတံ့” (မႆဲ ၁၈း၁၉)။

    အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ဆုေတာင္းခ်ိန္မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သည္အခ်က္ကုိ သတိျပဳမွတ္သားၿပီး သင့္ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ သေဘာတူလ်က္ ဆုေတာင္းႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကုိ သတ္မွတ္ထားရွိဖုိ႔ လုိအပ္သည္။
    ဆုေတာင္းခ်ိန္ဆုိၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္း၊ ဆုေတာင္း ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဦးစလုံး၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာကုိ တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္သည္။ သည္တင္ သာမက စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာ တုိးပြားေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိေစ သည္။

(၃) အမ်ားေရွ႕တြင္ ခ်ီးမြမ္းစကားဆုိပါ
(Give her a compliment publicly)
    “ခ်ီးမြမ္းျခင္းအရာမွာ သူတစ္ပါးကုိ ကုိယ့္ထက္ ခ်ီးေျမွာက္ၾကေလာ” (ေရာမ ၁၂း၁၀)။
    ဇနီးသည္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ (သုိ႔) ကူညီေထာက္မမႈ တစ္ခုခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းစကား တစ္ခုခုကုိ မိမိ၏ မိတ္ေဆြမ်ားေရွ႕ တြင္ ေျပာဆုိျခင္းအားျဖင့္ သူမကုိ ပုိမုိ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးေစ ပါသည္။ ဇနီးသည္အေပၚ ဆုံးမျပစ္တင္ျခင္းကုိမူ လူမ်ားေရွ႕ တြင္ မျပဳဘဲ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌သာ ျပဳအပ္ သည္။ ေဒါသျဖင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ဳိးကုိမူကား လုံး၀ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

    ခင္ပြန္းသည္အတြက္ မည္မွ်ပင္ အပင္ပန္းခံ ေဆာင္ရြက္ပါေစ၊ ခင္ပြန္းသည္ေျပာေသာ ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳျခင္းစကားကုိ ၾကားရသည္ႏွင့္ပင္ အေမာေျပသြားတတ္သည္မွာ ဇနီးသည္တုိ႔၏ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္သည္။ သည္လုိဆုိလွ်င္ “အလုပ္ေတြ ဖိခုိင္းၿပီး ေနာက္မွ ခ်ီးမြမ္းလုိက္မယ္” လုိ႔ စိတ္မကူးပါႏွင့္။ “ရုိးသားေသာစိတ္၊ ေက်းဇူးတင္တတ္ေသာစိတ္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းစကားဆုိဖုိ႔” ေျပာလုိျခင္းျဖစ္သည္။

(၄) အိမ္မႈ ကိစၥမ်ားကုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါ
(Help her in doing house-works)
    “ထမ္းရြက္စရာ ၀န္ခ်င္းတုိ႔ကုိ အခ်င္းခ်င္း ကူညီး၍ ထမ္းရြက္ေသာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏တရား ကုိ က်င့္ၾကေလာ့” (ဂလာတိ ၆း၂)။
    “အိမ္မႈကိစၥသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္” ဟူေသာစိတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ဳိး မထားပါႏွင့္၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရး၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားတတ္ဆင္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူျခင္း စသည္တုိ႔တြင္ လုိအပ္သလုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ကေလးမ်ားကုိ ကူညီထိန္းေပး ဖုိ႔လည္း လုိအပ္သည္။ ဇနီးသည္ မီးဖြားသည့္ အခါမ်ဳိး၊ ေဆး၀ါးကုသမႈ ခံယူရသည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ ဇနီးသည္ကိုယ္စား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။

(၅) မိသားစုေန႔ကုိ သတ္မွတ္၍ အပန္းေျဖပါ
(Fix the date for family recreation)
“ကုိယ္ေတာ္ကလည္း ေတာ၌ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္သုိ႔ လာၾက၊ ခဏအားျဖည့္၍  ၿငိမ္သက္စြာ ေနၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (မာကု ၆း ၃၁)။
အိမ္ေထာင္ဦးစီးျဖစ္သူသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ကုိ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပး သင့္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာမ်ားအတြက္မူကား တနလၤာေန႔သည္ အနားယူရန္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးသည့္ေန႔ ျဖစ္ရမည္။

မိမိအလုပ္၊ မိမိရုံးႏွင့္သာ တစ္ႏွစ္လုံးရႈပ္ေနၿပီး မိသားစုကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။ အျခားေသာ အလုပ္ကိစၥမပါဘဲ မိသားစု ၀င္မ်ားသာ ပါ၀င္ေသာ အပန္းေျဖ အစီအစဥ္ တစ္ခုကုိ အနည္းဆုံး (၁)ႏွစ္တစ္ခါျပဳလုပ္သင့္သည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခ တစ္ခုခုသုိ႔ သြားျခင္း (သုိ႔) ေတာင္ေပၚၿမဳိ႕ ေလးတစ္ၿမဳိ႕ ၿမိဳ႕ သုိ႔သြားျခင္း၊ စသည့္နည္းအားျဖင့္ အလုပ္၌ အိမ္၌ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ခဲရသမွ်ကုိ ခ၀ါခ် အပန္းေျဖႏုိင္သည္။ အဲသည္ေနရာမွာ ဘာအလုပ္ကိစၥကုိမွ် မစဥ္းစား၊ မေဆြးေႏြးဘျ အရသာရွိရွိ စားေသာက္၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ ၀၀ရႈၿပီး အိပ္ေရး၀၀ အိပ္စက္၍ အနားယူ အပန္းေျဖလုိက္ပါ။ ေနာက္ၿပီး အဲသည္ေနရာမွာ သဘာ၀အလွအပ ရႈခင္းေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ခ်ီးမြမ္းလုိက္ပါ။

သည္အရာကုိ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔႕ သင့္ရဲ႕  ျပကၡဒိန္မွာ ႀကဳိတင္ Plan ခ်ထားၿပီး ဆုေတာင္းျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လုိလိမ့္မည္။ သည္အစီအစဥ္ကုိ သင့္ဇနီးသည္အား ေျပာၾကည့္ပါ။ “အဲဒါ-ဘယ္ေတာ့ သြားမွာလဲဟင္” ဆုိၿပီး အဲ့ၿသ၀မ္းေျမာက္သည့္ အမူအထာႏွင့္ သင့္ကုိ ၾကည့္ၿပီး တုန္႔ ျပန္ပါလိမ့္မည္။

(၆) သင္၏ ဂရုစုိက္မႈ ၾကင္နာမႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသပါ
       (Express your care and loving-kindness to her)
    “အခ်င္းေယာက်္ားတုိ႔၊ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႔ သင္တုိ႔သည္ လည္း ကုိယ့္ခင္ပြန္းကုိ ခ်စ္ၾကေလာ့” (ဧဖက္ ၅း ၂၅)
အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္မက်မွီတြင္ မိမိလက္ထပ္ယူမည့္သူအား အဘယ္မွ်ေလာက္ ဂရုစုိက္သည္၊ ၾကင္နာသည္ ဆုိသည္ကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ “သိပ္ကုိ (Romantic) ျဖစ္တယ္” လုိ႔ေတာင္ အေျပာခံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္တြင္ကား ဂရုစုိက္မႈ၊ ၾကင္နာမႈတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရာတြင္ အလြန္ပင္ အားနည္းတတ္ၾကသည္။

 ဥပမာ ေျပာရလွ်င္ လမ္းေလွ်ာက္ သည့္အခါ အတူတူယွဥ္၍ (သုိ႔) လက္ခ်င္းဆက္၍ မေလွ်ာက္ျခင္း၊ Church တက္ရာတြင္လည္း အတူတူထုိင္ခြင့္ရွိလ်က္ သီးျခားဆီထုိင္ျခင္း၊ ဇနီးျဖစ္သူက အပင္ပန္းခံအခ်ိန္ ကုန္ၿပီး ထမင္းဟင္း ေကာင္းေကာင္း ခ်က္ေကၽြးေသာ္လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းမေျပာျခင္း၊ အျပင္ထြက္လွ်င္ ဘယ္သြား မည္ဆုိသည္ကုိ မေျပာျခင္း၊  ခရီးထြက္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ဖုန္းမဆက္ ျခင္းစသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

    ဆုိရြားသည့္ အျပဳအမူ မ်ားမွာ ဇနီးသည္ေနာက္ကြယ္တြင္ အေပ်ာ္အပါး ရွာေဖြျခင္း၊ Night Club တက္ျခင္း၊ ညစ္ညမ္းစာေပ / ရုပ္ရွင္မ်ားအားျဖင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ ေသာက္စားမူယစ္ျခင္း စသည့္တုိ႔ျဖစ္သည္။  သည္အရာအားလုံးက ဇနီးသည္၏ စိတ္ခံစားမႈကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္၏။ အဲသည္ အျပဳအမူေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ ရုံမွ်မက မိမိဇနီးသည္ကုိ ခ်စ္ေၾကာင္း၊ တန္ဖုိးထား ေၾကာင္းႏွင့္ ဂရုစုိက္ေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပသည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ျပသဖုိ႔ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(၇) ဇနီးသည္ ႏုပ်ဳိက်န္းမာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ
(Take care of her physical health)
“အခ်င္းခ်စ္သူ၊ သင္၏စိတ္ႏွလုံးသည္ ေကာင္းစားသကဲ့သုိ႔ သင္သည္ အရာရာ၌ ေကာင္းစား ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာျခင္း ရွိမည္အေၾကာင္း ငါဆုေတာင္း၏” (၃ေယာ၊ ၁း၂)
သင္၏ဇနီးသည္ ႏုပ်ဳိက်န္းမာေစရန္အတြက္ တာ၀န္အရွိဆုံး ပုဂၢဳိလ္မွာ “သင္” ပဲ ျဖစ္ပါသည္။  သင့္ကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်၍ ဇနီးသည္၏ မိဘမ်ားက သမီးျဖစ္သူကုိ သင့္လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွင္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သင့္ဇနီးသည္သည္ အလြန္အမင္း ပိန္လွီျခင္း (သုိ႔) အဆမတန္၀လြန္ျခင္း ျဖစ္ေနလွ်င္ သင္၏ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈ လစ္ဟင္းေနၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။

မိမိ၏ဇနီးသည္ အပ်ဳိတုန္းကကဲ့သုိ႔ လွပႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု သေဘာထားၿပီး သူ႔ကုိ လ်စ္လ်ဴရႈမထားဖုိ႔ သတိၿပဳပါ။ ဇနီးသည္အၿမဲ ႏုပ်ဳိလွပေနေစရန္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြစီစဥ္ေပးပါ။
မက်န္းမမာျဖစ္ပါက ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ လုိအပ္ပါက ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ ပကတိက်န္းမာသူျဖစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ေတြကုိ သတိျပဳလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ ခြန္အားတန္ခုိးကုိ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားထံမွ ေတာင္းခံပါ။ သည္အခ်က္ေတြကို္ သင္လုပ္ေဆာင္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး သင့္ဇနီးသည္သည္ သင့္အားျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းေနမွာ ေသခ်ာသည္။

 သည္တင္မက သင္ႏွင့္ သင့္ဇနီးသည္တုိ႔၏ သာယာခ်မ္းေျမ႕ ဖြယ္ေသာ အိမ္ေထာင္၏ ပုံသက္ေသအား ျဖင့္  သင္၏လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ စြမ္းရည္သည္လည္း အျမင့္မားဆုံးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ ပါသည္။
        ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ၊

Rev. သိန္းသန္းထြန္း

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*