“သည္းခံျခင္း”

 ေရႊခါနာန္ဝိညာဥ္အာဟာရက ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား
 အားလံုးကို ခရစ္ေတာ္နာမ၌မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္
ခြန္းဆက္သာပါတယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူး
ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ ရွင္ယာကုပ္
ၾသဝါဒက်မ္းထဲက သည္းခံျခင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ေတာ့ေဝဌခ်င္ပါတယ္။ အသက္သာမွ သည္းခံၿပီး
ေတာ့ အသက္ရွင္ဖို႔ရန္အတြက္ သိပ္ၿပီးေတာ့အ
ေရးႀကီးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ယာကုပ္က်မ္းထဲမွာဆိုရင္ သည္းခံျခင္း
အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေရးထားပါတယ္။ ယာကုပ္ ၁:၂ , ၁:၄ , ၁:၁၂ , ၅:၇ , ၅:၈ , ၅:၁၀ , ၅:၁၁ ေရးထားပါတယ္။ စုစုေပါင္း ၉ႀကိမ္ပါပါတယ္။ အခန္းႀကီး ၅ခန္းတာရွိေပမဲ့ သည္းခံျခင္း ဆိုတဲ့စကားလံုးကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခဏခဏေရးထားရတာ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ဒီကေန႔ ယံုၾကည္သူေတြဟာ မသည္းခံႏိုင္ဘူး ယံုၾကည္သူပီသေအာင္ အသက္မရွင္ႏိုင္ဘူး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ အားက်တယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ မိုးခါးေရေသာက္တဲ့အတိုင္းလိုက္ေသာက္ခ်င္တယ္။

 ေရာမေရာက္တဲ့လူေတြက ေရာမက်င့္တဲ့အတိုင္းလိုက္ၿပီးေတာ့ က်င့္ခ်င္က်တယ္။ ဒါဟာဘုရားသခင္ရဲ႕သေဘာေတာ္မဟုတ္ပါဘူး ယံုၾကည္သူမွန္ရင္ ဘယ္လိုအသက္တာနဲ႔ အသက္ရွင္ရမွာလည္း? အခန္း၁:၂ မွေတာ့ ငါ့ညီအစ္ကိုိတို႔၊ သင္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို စစ္ေၾကာစံု စမ္းျခင္း အရာသည္ သည္းခံျခင္း ကိုပြါးေစတတ္သည္ ဟုသိမွတ္လ်က္၊ အထူးထူးအျပားျပား စံုးစမ္း ေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေသာ အခါလို႔ေျပာပါတယ္။ အထူးထူး အျပားျပားေသာ စံုစမ္းျခင္းကိုေတြ႕ၾကံဳရတဲ့အခါမွာ ဘာလုပ္ဖို႔လိုလည္း သည္းခံဖို႔လိုပါတယ္။

 ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ေနာက္ကိုလိုက္သြားဖို႔မဟုတ္ပါဘူး အဲဒီစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ေတြးေဆာင္တဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္ရွင္ဖို႔မဟုတ္ပါဘူး သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္း သူတို႔လုပ္တဲ့အတိုင္း သူတို႔ေသြးေဆာင္တဲ့အတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္သေဘာေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ သာ၍သာ၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဝးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။

 ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ သာ၍ျဖစ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာကေျပာတယ္ အထူးထူး အျပားျပားေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုေတြ႕ ၾကံဳရတဲ့အခါမွာ သည္းခံလွ်က္အသက္ရွင္ပါ။ အခန္း ၁:၄ မွာ သင္တို႔ သည္ အလွ်င္းမခ်ဳိ႔တဲ့ဘဲေစ့စပ္စံုလင္ မည္အေၾကာင္း၊ သည္းခံျခင္း စိတ္သည္ အကုန္ အစင္ျပဳျပင္ ပါေစ။ ယံုၾကည္သူမွန္ရန္ ဝိညာဥ္အသီးထည္းမွာ သည္းခံျခင္း အသီးဟာလည္း တခုပါပါတယ္ ခ်စ္ျခင္း၊ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊သည္းခံျခင္းပါပါတယ္ ဒီအထည္းမွာ သည္းခံျခင္းအသက္သာအားျဖင့္ အသက္သာကိုအသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားရဲ႕ အလိုေတာ္သေဘာေတာ္ထဲမွာ ဘုရားႏွစ္သက္တဲ့ စံုလင္ျခင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ မခ်ိဳ႕သက္ဘဲ လမ္းမလႊဲဘဲနဲ႔ ဆက္စပ္စံုလင္ၿပီး အသက္သာထည္းမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ထည္းမွာ အကုန္အစဥ္အသက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔ သည္းခံျခင္း စိတ္နဲ႔အသက္ရွင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ယာကုပ္ ၁:၁၂ မွာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ကုိ သည္းခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္း ကို ခံၿပီးမွ သခင္ဘုရားကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ဂတိထားေတာ္မူေသာ အသက္သရဖူကိုရလိမ့္မည္။ မဂၤလာရွိပါတယ္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနဘယ္ေလာက္ဘဲ စံုစမ္းေတြးေဆာင္ေနေပမဲ့ ဒီအရာကို သည္းခံၿပီးေတာ့ အသက္ရွင္တဲ့အခါမွာ မဂၤလာတစ္ပါးရပါတယ္။ ဘုရားဝတ္၌ေမႊ႕ေလွ်ာ္တာလည္း မဂၤလာရတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ေမႊ႕ေလွ်ာ္တာလည္းမဂၤလာရတယ္။ အဲဒီမဂၤလာအမ်ားႀကီးထဲက စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သည္းခံျခင္းကလည္း မဂၤလာတစ္ပါးျဖင့္ပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေရွ႕မွာမဂၤလာျဖစ္ေစမဲ့ အဲဒီအရာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔အသက္ရွင္ဖို႔ရန္အတြင္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလို သည္းခံတဲ့အခါမွာ ဘုရားက သည္းခံျခင္ူပါရမွီပတြက္ဆုေပးဖို႔ရွိတယ္။ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း ကုိ သည္းခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္း ကို ခံၿပီးမွ သခင္ဘုရားကိုခ်စ္ေသာသူတို႔အား ဂတိထားေတာ္မူေသာ အသက္သရဖူကိုရလိမ့္မည္။ အဲဒီအသက္သရဖူကို ဘုရားေပးဖို႔ရွိပါတယ္။

 ယံုၾကည္သူေတြ သည္းခံျခင္းအသက္သာမွာ အသက္ရွင္မယ္ဆိုရင္ ျမတ္ေသာသရဖူရွိပါတယ္။ ေလာကမွာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္တဲ့ အသက္တာျဖစ္ တာမွက တစ္ေန႔ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ကို ေရွာက္တဲ့အခါမွာ ယံုၾကည္သူရမဲ့ သရဖူငါးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ အဲဒီသရဖူငါးမ်ိဳးထဲမွာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုသည္းခံၿပီးေတာ့ ဝိညာဥ္တေဘာနဲ႔ တကယ္အသက္ရွင္တာလည္း သရဖူတစ္ခုရဖို႔ရွိပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္မလိုဒီအရာကမခက္ပါဘူး ဝိညာဥ္ဖမ္းဖို႔လည္းမဟုတ္ပါဘူး ေပးလႉဖို႔လည္းမဟုတ္ပါဘူး အသက္တာမွာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သည္းခံဖို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာခ်င္ဒါကယံုၾကည္သူပီသေအာင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သမၼာတရားလမ္းက သမၼာတရားသြန္သင္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာဘဲ သက္မွတ္စြာ အသက္ရွင္သြားမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသရဖူကိုရဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ တိတိက်က်သြန္သင္ထားပါတယ္။

 ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ ဒါေၾကာင့္ဒီအရာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြမသိလို႔ေက်ာ္သြားတဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေက်ာ္သြားေသာသူမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သမၼာတရားကိုသိၿပီးေတာ့မွ ေဖာ္စားေသာသူျဖစ္ဖို႔ရန္ အတြက္လိုအပ္ၿပီမဟုတ္ဘုးလား? ယာကုပ္ ၅:၈ မွာ သင္တို႔သည္လည္း သည္းခံလ်က္ေစာင့္ေနၾကေလာ့။ ကိုယ္စိတ္ ႏွလံုးကို ၿမဲၿမံေစၾကေလာ့။ သခင္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ ေရာက္လုနီးၿပီ၊ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ့မွျဖစ္တယ္ စံုစမ္းျခင္းက ပိုၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့မ်ားလာမွာျဖစ္တယ္။

 ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္စိတ္ႏွလံုးကို ၿမဲျမန္ေစၿပီးေတာ့ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သည္းခံလ်က္ေစာင့္ေနပါ။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ႂကြလာျခင္း နီးေလေလ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကမ်ားေလေလဘဲ ဘာေျကာင့္လည္းဆိုရင္ စာတန္ရဲ႕အခ်ိန္ကတခဏတာက်န္ေတာ့ဒါျဖစ္တယ္။

 စာတန္အခ်ိန္နည္းေလေလ အလုပ္လုပ္ေလေလဘဲျဖစ္မွာဘဲ ဒါေၾကာင့္ စာတန္မရ္နက သူအလုပ္ကိုသူလုပ္သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ကိုယ့္အလုပ္ကို သာ၍လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ဘာကိုသာ၍လုပ္ရမွာလည္းဆိုရင္ သာ၍သည္းခံေသာသူျဖစ္ဖို႔ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ေကာင္းကင္မွာ ကိုယ္ေတာ္ေပးမဲ သရဖူရွိတဲ့အတြက္ သည္းခံျခင္းက အလကာမဟုတ္ပါဘူး ဒီသမၼာတရားႏွင့္အညီရပ္တည္ၿပီးေတာ့ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုမလိုက္ဘဲ ဘုရားရဲ႕အလိုေတာ္ထည္းမွာ အသက္ရွင္တဲ့သူအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကအဲဒီအသက္ရွင္ေသာသူေတြကို အာခမဲ့ေပးဖို႔ရွိပါတယ္။

 ဒါေၾကာင့္ဒီအရာကိုနားလည္ၿပီးေတာ့ တကယ္အသက္ရွင္ဖို႔ရန္အတြက္ေမတၱာအားျဖင့္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ယာကုပ္ ၅:၁၀-၁၁ မွာ ငါ့ညီအစ္ကိုတို႔၊ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္တို႔သည္ ဆင္းရဲဆင္းဒုကၡ ေတြ႔ျ့ခင္း၊ သည္းခံျခင္း ၏ ပံုသက္ေသကိုျပၾကၿပီဟု မွတ္ၾကေလာ့။
၁၁ သည္းခံႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍ ငါတို႔သည္ေခၚၾက၏။ ေယာဘသည္ သည္းခံေၾကာင္းကို သင္တို႔ၾကားရၾကၿပီ။ ထာဝရဘုရား သည္ မိမိအမႈကို လက္စသတ္ေတာ္မူရာမွာ အလြန္သနားစံုမက္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း သိျမင္ၾကရၿပီ။

 ဒီမွာ သည္းခံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေယာဘရဲ႕ အသက္သာနဲ႔ေျပာထားပါတယ္။ ေယာဘဟာဘယ္ေလာက္အထိ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းခံရလည္း တစ္ကိုယ္လံုးအနာေရာဂါေတြျဖစ္တယ္ ဥစၥာ၊ဘ႑အကံုလံုးကံုသြားတယ္။ သားေတြသမီးေတြ အကံုဆံုးရွံုးသြားတယ္၊ သူဘယ္မွာရပ္တည္တဲ့လူဆိုတာ တစ္ေယာက္မွမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဆင္းရဲဒုကၡကို အဲဒီစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို ေယာဘကလံုးဝ ဘုရားအေပၚမွာ သစၥာမပ်က္ပါဘူး သည္းခံေသာသူျဖစ္တယ္ အဲဒီကို သည္းခံေသာေယာဘကို ကိုယ္ေတာ္ဘုရားက ႏွစ္ဆေသာေကာင္းႀကီးျပန္ေပးပ္တယ္။

 ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေလာကမွာလည္း ဘုရားခ်ီးေျမာွက္ေကာင္းႀကီးေပးဖို႔ရွိသလို၊ အထူးသျဖင့္ေကာင္းကင္အိမ္ေတာ္ကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ သည္းခံေသာသူတို႔အား သရဖူကို ကိုယ္ေတာ္ဘုရားဆုခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္းအျဖင့္ေလာကမွာ သမၼာတရားကိုေလ့လာၿပီး၊ သမၼာတရားကိုခံယူၿပီး၊ သမၼာတရားရဲ႕လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ကိုယ္ေနာ္ႂကြလာတဲ့ေန႔ရက္တိုင္ေအာင္ သည္းခံလ်က္အသက္ရွင္က်ပါစို႔။ ၾကားနာသူအေယာက္စီတိုင္းကို အသစ္တဖန္ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

 (တရားေဒသနာ Rev. Saw Kay)

Be the first to comment

Leave a Reply