သမၼာက်မ္းစာ ဆိုင္ရာအေမးေျဖ

၃၂။သမၼာက်မ္း ဘာသာျပန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို သင္မည္သို႔ ထင္ျမင္ပါသလဲ။
ယေန႔ေခတ္ က်မ္းစာဘာသာျပန္ မ်ားစြာတို႔မွ ေလ့လာရန္ႏွင့္ သုေတသနအတြက္ အလြန္အေထာက္ အကူုျပဳၾကေသာလည္း King James သမၼာက်မ္းကို  ေက်ာ္လြန္ေသာတိက် လုံေလာက္သည့္ ဘာသာျပန္က်မ္း မရွိေသးပါ။

၃၃။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏သမၼာ က်မ္းသည္ ျပည့့္ စံုပါသလား။
ယေန႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၌ရွိေသာ သမၼာက်မ္းသည္ ျပည့္စုံပါ၏။ သခင္ေယရူေလာက တြင္ရွိစဥ္၌ ေမာေရွ၏ ပညတၱိ က်မ္းမ်ားမွအစ ဆာလံက်မ္း၊ အနာဂတၱိ က်မ္းအားလံုး
တို႔ကို လက္ေတြ႔က်က် ကိုကားရည္ညႊန္းေသာ္လည္း က်မ္းပယ္Apocripha မွတစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ် ရည္းညႊန္းကုိးကားျခင္းမရွိပါ။ ဤအခ်က္ပင္လွ်င္ သခင္ေယရူက သမၼာက်မ္းပယ္မ်ားပါ၀င္သည္ဟုအသိ အမွတ္မျပဳေၾကာင္း သက္ေသျပပါသည္။

၃၄။ သမၼာက်မ္း၏“ေပ်ာက္ဆုံးေသာက်မ္းမ်ား”ဟု ေခၚေလ့ရွိေသာအရာမွာအဘယ္န္ည္း။
အမွန္စင္စစ္ သမၼာက်မ္း၌ ေပ်ာက္ဆုံးေသာ က်မ္းမ်ားမရွိပါ။ ယေန႔သမၼာက်မ္း၌ပါေသာက်မ္းမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ညႊန္ၾကားသည္အတိုင္းစုစည္းထားေသာက်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္း၌ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းေပ်ာက္ဆုံးေသာက်မ္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း၄င္း တို႔သည္မႈတ္သြင္းေသာက်မ္းမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ ကိုယ္ေတာ္တိုင္မႈတ္သြင္းထားပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ သခင္ဘုရားက ျပ႒ာန္းထားေပးမည္။

၃၅။ သမၼာက်မ္းကိုယူ၍ မရပါဟုေျပာေသာသူမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဘာေျပာရမည္နည္း။
ပုံေဆာင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ ဥပမာစကားမ်ားမွအပ သမၼာက်မ္းကိုစာသားအတိုင္းအဓိပၸါယ္ေကာက္ေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဘာသာ စကားတို႔တြင္ ပုံေဆာင္ျခင္းကုိအသုံးျပဳရာ၌ နားလည္ရန္မခက္ခဲေပ။ က်မ္းစာကိုလည္းထိုနည္းအတိုင္းဖတ္ရမည္။ဥပမာ ေယရူက“ ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္သည္ဟုဆိုျပီး ဤအရာသည္သစ္သားတံခါး၀ျဖစ္သည္ဟု မည္သူမွ်မယူဘဲသူသည္ခမည္းေတာ္ဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း လူတိုင္းနားလည္ၾကသည္။သမၼာက်မ္းကို ထိုနည္းအတိုင္းခံယူဖတ္ပါက အခက္အခဲ မရွိပါ။

၃၆။ သမၼာက်မ္းသည္“ေမာေရွေခတ္၌ေရးသားျခင္းမျဖစ္ႏိုင္”။ အဘယ္ေၾကာင့့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ်ိန္၌ အေရးအသားမရွိေသးပါဟု တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူကဆိုပါသည္။ သူတို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္ဘယ္လိုရွင္းျပႏိုင္မည္နည္း။
ေ၀ါဟာရက်မ္းကုိဖတ္ပါက (Tel EI Amarna) ေက်ာက္စာအေၾကာင္းဖတ္ရန္အၾကံေပးလိုပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ေမာေရွေခတ္မတိုင္မီွ ေရးသားျခင္းျဖစ္ျပီး အာျဗဟံ၏ေခတ္ကဲ႔သို႔အေစာပိုင္း၌က်သည္။ သမၼာက်မ္းကုိ ေခတ္ေပၚလူအခ်ဳိ႕က တိုက္ခိုက္ဆန္႔က်င္မူမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွန္ကန္ေၾကာင္းထင္ရွားခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။

၃၇။Conocordant Version ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ထင္ျမင္ခ်က္ယူဆခ်က္သည္အဘယ္နည္း။
၄င္းကုိ ကြ်ႏ္ုပ္ ေထာက္ခံျခင္းမျပဳပါ။၄င္း၌ အမွားမ်ားပါရွိသည္။ မွားယြင္းေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္သည္ဟုကြ်ႏ္္ုပ္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ၄င္းေရာက္သည့္ေနရာတိုင္း၌ ျပသနာႏွင့္ကဲြျပားျခင္းကိုျဖစ္ေစၿပီး ေကာင္းသည္ဟုေျပာစရာအရာတစ္ခုမွ် ကြ်ႏ္ုပ္မရွိပါ။

၃၈။ Weymouth ၏ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကို သင္မည္သို႔ျမင္ပါသနည္း။
သမၼာက်မ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Weymouth ၏ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ကုိသီးျခားဖတ္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္မေထာက္ခံလိုေသာ္လည္း KJV ႏွင့္တြဲဖက္ပါကဓမၼသစ္က်မ္းကုိ ေလ့လာရာ၌ တန္ဘိုးရွိၿပီး အေထာက္အကူရေၾကာင္းေတြ႔ပါသည္။KJV ေလာက္ေကာင္းသည့္ ဘာသာျပန္က်မ္းစာရွိၿပီဟု ကြ်ႏု္ပ္ မယုံၾကည္ပါ။ သို႔ေသာ္မ်ားစြာေသာ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္တို႔မွာ အသုံး၀င္ျပီး Weymouth ၏ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္သည္လည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။(KJV= King James Version)

၃၉။ က်မ္းစာဘာသာျပန္ အသင္းမ်ားသည္ လူတို႔၏အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရဘာသာျပန္ျခင္းသည္ဟု တစ္ခ်ဳိ႕က ကြ်န္ေတာ္ကိုေျပာျပပါသည္။မွန္ပါသလား။
ယေန႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အသုံးျပဳေသာ သမၼာက်မ္းသည္ လူႏွင့္အံကုိက္ျဖစ္ရန္ ထုတ္ေ၀ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘာသာျပန္က်မ္းမ်ားသည္ ပို၍တိုးတက္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ေျပာၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုေသာ က်မ္းစာထဲတြင္ KJV သည္အေကာင္း ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏ္္ုပ္ယုံၾကည္သည္။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳၾက ပါသည္။ေခတ္မီေသာသူမ်ားအားျဖင့္ ဘာသာျပန္က်မ္း အသစ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ယံုၾကည္ျပီး အလိုေတာ္ႏွင့္အညီျပဳလုပ္လုိသူမ်ားကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အလင္းေပး ႏိုင္ေၾကာင္းကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိၾကသည္။

၄၀။ Analytical  က်မ္းစာအုပ္ကို အသုံးျပဳရန္ အၾကံေပးလိုပါသလား။
Analytical က်မ္းစာသည္ ေကာင္းမြန္စြာျပဳစုထားေသာ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္ျပီး က်မ္းစာကို ဆင္ျခင္ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေထာက္အကူျပဳပါလိမ္႔မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ တရားေဟာရာ၌၄င္း၊က်မ္းစာဖတ္ရန္၄င္း၊ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေသာသမၼာက်မ္းစာမွာ   Scofield က်မ္းျဖစ္ေသာလည္း  Analytical Bible ကိုလည္းအသုံးျပဳပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တန္ဖိုးရွိေသာအရာမ်ားကို ေတြ႔ရ၍ျဖစ္သည္။   Scofield Reference Bible သည္အစားမထိုးႏိုင္ေသာ္လည္း စာၾကည့္တိုက္အတြက္ ေကာင္းေသာစာအုပ္ျဖစ္ျပီး ၄င္းအားျဖင့္သင့္ကို အက်ဳိးျဖစ္ေစမည္။

၄၁။ စေကာဖီလ္းက်မ္းစာ Scofield  Bible အားတိုက္ခံသည့္အေၾကာင္းကုိဖတ္ျပီးျပီလား။
Scofield  Bွble မွတ္စုမ်ားကို ဆန္႕က်င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက္ခံခ်က္မ်ားကို မဖတ္ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းဤမွတ္စုကိုတစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူက တိုက္ခံသည္မွာ အံ႔ၾသဖြယ္ရာမရွိပါ။ စေကာဖီလ္း Scofield သည္က်မ္းစာကို နားလည္ရန္ အေထာက္အကူျပဳျပီး အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္သခင္ေယရူခရစ္၏ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာျခင္းကုိ ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ေစေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ကြ်ႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္၊ ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ကို ကြ်ႏ္ုပ္လံုးလံုးလ်ားလ်ား သေဘာတူသည္။ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မေရာႏိုင္ပါ။သီးျခားစီ၊သီးသန္႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အေစခံကြ်န္မ်ားႏွင့္ မယုံၾကည္ႏိုင္သည့္လူမ်ား အျမဲတမ္းရွိေနမွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေရာက္ၾကေသာအခါ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြး၀ယ္ေသာလူအုပ္ၾကီးသည္အရာခပ္သိမ္းတို႔၌ သေဘာတူၾကကာသခင္ေယရူခရစ္ေတာ္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကမည္။

၄၂။က်မ္းညႊန္းက်မ္းစာ (Chain Reference Bible) အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ခံပါသလား။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အသံုးျပဳရန္ ကြ်ႏ္ုပ္အားမေပးပါ။ သို႔ေသာ္လည္းက်မ္းစာ ေလ့လာရန္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နက္နဲစြာ ထုတ္ေဖာ္လိုေသာသူမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။

၄၃။သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ဒ႑ာရီမ်ားပါရွိသည္ဟု တစ္ခ်ဳိ႕ကေျပာသည္မွာ မွန္ပါသလား။
ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒ႑ာရီဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္းဟူေသာအဆိုအေပၚတြင္ တည္ပါလိမ့္မည္။သမၼာက်မ္းထဲ၌ ဥပမာ စကားမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိပါသည္။သို႔ေသာလည္း ၄င္းတို႔သည္ ဒ႑ာရီမ်ားမဟုတ္ပါ။သင္သိသည့္အတိုင္းဥပမာ စကားဆိုသည္မွာ တရားမ်ားမွ ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ ရွင္းလင္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ေယရူသည္ သူ၏သြန္သင္ခ်က္မ်ား၌ ဥပမာမ်ားစြာ အသံုးျပဳထားသည္။ ၄င္းတို႔ကို ဒ႑ာရီမ်ားျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္မေျပာလိုပါ။ ၄င္းတို႔ကိုဥပမာေပးခ်က္မ်ားဟုသာ ေခၚလွ်င္ပို၍ေကာင္းသည္။

၄၄။ က်မ္းစာထဲ၌သတင္းေကာင္း ဘယ္ႏွစ္မ်ဳိးေဖာ္ျပပါသနည္း။
က်မ္းစာထဲ၌ သတင္းေကာင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပထမဦးဆုံးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သတင္းေကာင္းျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကၠသေရလမ်ားအားေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမၾကြလာစဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိျငင္းပယ္ၾကေသာ္လညး္ ေနာက္တဖန္ ျပန္ၾကြလာေသာအခါ လက္ခံၾကမည္။ထို႔ေနာက္ပညတ္ေတာ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဖက္ျဖစ္သည့္ ဤေခတ္ကာလကိုရည္ညႊန္းေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သတင္းေကာင္းျဖစ္သည္။ေပါလုကလည္း ဤအရာကို “ငါ၏သတင္းေကာင္း”ဟုေခၚသည္။ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ေဘးဒါဏ္ၾကီးကာလ၌ ေၾကျငာမည့္  ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းျဖစ္ေသာ“ထာ၀ရတည္ေသာသတင္းေကာင္း”ျဖစ္သည္။မထိုက္တန္ေသာသူမ်ားအား ဘုရားသခင္ေပးေသာအရာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၄င္းတို႔အားလုံး ေက်းဇူးေတာ္သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအသီးသီးတြင္ အေလးေပးခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ္ျငားလည္း အမွန္စဥ္စစ္ သတင္းေကာင္းတစ္ခုသာရွိသည္။

1 Comment

Leave a Reply