သမၼာက်မ္း၏သေဘာသဘာ၀ ဆိုင္ရာအေမးေျဖ

၄၅။ ေဟျဗဲအခန္း ၁၁ ကို ေလ့လာရာတြင္ အာဒံအမည္ကို ဓမၼေဟာင္းသန္႔ရွင္းသူ မ်ား၏အမည္စာရင္းတြင္ မေတြ႔ရပါ။ အာဒံ၌ ကယ္တင္ျခင္း ရမရကြ်န္ေတာ္ သိလိုပါသည္။

ေဟျဗဲ ၁၁ တြင္ သန္႕ရွင္း သူ၏အမည္စာရင္း၌ အာဒံကုိခ်န္လွပ္ ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းရင္းႏွ စ္ခုရွိပါသည္။ ပထမမွာ အာဒံသာမက ဓမၼေဟာင္း သန္႕ရွင္း သူမ်ား စြာငုိခ်န္လွပ္ထားပါသည္။ ဒုတိယမာ ကမာၻဦးက်မ္း ၃း၂၁ တြင္ ဘုရားသခင္က အာဒံအား ယဇ္ေကာင္၏အေရခြံႏွင့္ဖုံး အုပ္ေပး သည္ဟု ေျပာျပ ပါသည္။ “ထာ၀ရအရွင္၊ဘုရားသခင္ကလည္း လူသည္ငါတို႔တြင္ တစ္ပါးပါး ကဲ႔သို႕ျဖစ္ ၍ ေကာင္း မေကာင္း ကိုသိတတ္၏ ယခုမွာသူသည္ထာ၀ရအသက္ကုိရျခင္းငွါ၊ လက္ကို
ဆန္႕လ်က္ အသက္ပင္၏ အသီးကုိယူ၍ မစားသင့္ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၍။ဤအရာက အာဒံ ကယ္တင္ျခင္းရေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားအတည္ျပဳေစသည္။ ဖုံးအပ္ရန္ ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာအ၀တ္ကို၀တ္ေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းရ၏။
၄၆။ အာဒံသည္ မျပစ္မွားမီ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းကိုသိပါသလား။
          အာဒံသည္ဘုရားသခင္အားမျပစ္မွားမီ ဘုရားသခင္၏ႏွလုံးေတာ္ကိုသိသည္မသိသည္ကုိ ေမးခြန္းထုတ္၍မရပါ။ကယ္တင္ျခင္း စီမံခ်က္ကိုသူမသိပါ။သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏သန္႕ရွင္းျခင္းကိုသူသိ၏။ ကယ္တင္ရွင္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္းသူသိ၏။
၄၇။ တားျမစ္ထားေသာအပင္မွ အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔ ခူးေသာ္အသီးသည္ တကယ္အသီးပင္ျဖစ္ပါသလား သို႔မဟုတ္ပုံေဆာင္ျခင္းလား။ 
          အာဒံႏွင့္ဧ၀၏အျပစ္၊ ေကာင္းမေကာင္းသိကြ်မ္းရာအပင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တကယ့္သစ္ပင္ တကယ့္အသီးအျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လက္ခံရမည္။ ၄င္းသည္ တကယ့္သစ္ပင္မဟုတ္ပါက တကယ့္မိန္းမႏွင့္အာဒံျဖစ္ခဲ႔မည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ လူေယာက္က်ၤားကုိ ေျမၾကီးေပၚ၌ေနရာခ်ထားကာ ဖန္ဆင္းခဲ႔ေသာေၾကာင့္ထာ၀ရဘုရား ေနရာ၌အုပ္စိုးသည္။အခ်ဳပ္အျခာ ဘုရားအေနႏွင့္ လူကုိစုံစမ္းရေသာအခြင့္ ရွိသည္။ ဤသစ္ပင္တပင္တည္းကိုမစားရန္တားျမစ္ထားသည္။ အာဒံသည္၄င္းကိုစားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကုိ ပုန္ကန္ေၾကာင္းျပသည္။ မိမိစိတ္ၾကိဳက္စားသုံးႏိုင္ရန္အျခားအသီးေပါင္းစုံႏွင့္ျပည့္သည့္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္း သတိရပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ကိုျပဳလုပ္လိုပါသည္။ ဤအရာတစ္ခုလုံးမွာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
၄၈။ အာျဗဟံသည္ျမဳံေသာသူျဖစ္ပါက ကၠရွေမလ၏ ဖခင္မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္မည္နည္း။
          အာျဗဟံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သင္၏ေမးခြန္းေၾကာင့္၀မ္းသာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔အားလုံးသည္ ဘုရားသခင္၏အံ႔ၾသဖြယ္ရာ တန္ခိုးေတာ္အလုပ္ႏွင့္ဆက္ေနသည္။ကၠရွေမလႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကၠရွေမလသည္ ကၠဇက္မေမြးမီ ၁၃ႏွစ္တြင္ ေမြးဖြါးခဲ႔ေၾကာင္းကိုသတိပါ။ အာျဗဟံသည္ ထိုသို႔ေသာအသက္အရြယ္၌အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးသမီး၊ကြ်န္မိန္းမ ဟာဂရအမ်ဳိးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္းထင္ရွားသည္။သို႔ေသာ္ ေရာမၾသ၀ါဒစာအရ ကၠဇက္ဖြါးျမင္ေသာအခါ အာျဗဟံ၏ခႏၶာကိုယ္မွာကေလးရရွိရန္ အေသကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္စာရာသည္ ကေလးကိုယ္၀န္ရွိျခင္းကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ခဲ႔သည္။ ဤအရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ၾကား၀င္ျခင္း၊ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ထက္လြန္ေသာ ကၠဇက္၏ဖြါးျမင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာျဗဟံသည္ ေကတုရကိုထိမ္းျမားကာသားသမီးေျခာက္ေယာက္ထြန္းကားသည္။အာျဗဟံသည္ ကၠဇက္၏ဖခင္ျဖစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံ၏ကိုယ္ခႏၶာကုိ ႏူိးၾကားေစကာ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ယာယီသာမဟုတ္ သူ၏တတိယဇနီးႏွင့္ သားသမီးေမြးဖြါးရန္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္သြားသည္။
၄၉။ အာျဗဟံသည္ ယုဒလား သို႔မဟုတ္ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားလား။
                   ဘုရားသခင္မေခၚမီႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းသို႔မေရာက္မွီ အာျဗဟံမွာတစ္ပါးအမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္သူ႔ကိုေဟျဗဲလူဟုေခၚသည္။ဗာဗုလုန္သို႔ကြ်န္အျဖစ္ေခၚျခင္းခံရျပီးမွ ယုဒလူမ်ားကိုေဟျဗဲဟုေခၚသည္။ ဂ်ဴးဟူေသာနာမည္သည္ ယုဒမွလာျပီး ယုဒျပည္ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ အာျဗဟံသည္ ကၠသေရလလူတစ္ေယာက္၊ဂ်ဴးတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘဲ ေဟျဗဲလူျဖစ္သည္။
၅၀။ ဧ၀ကို အာဒံ၏နံရုိးမွ ဖန္ဆင္းျခင္းအနက္အဓိပၸါယ္မွာအဘယ္နည္း။
          ခရစ္ေတာ္၏နံေဘး ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မွ စီးဆင္းေသာ ေသြးမ်ားျဖင့္အသင္းေတာ္ျဖစ္ေသာခရစ္ေတာ္၏သတိုးသမီးကုိျပဳလုပ္သကဲ႔သို႔ ဧ၀ကုိ အာဒံ၏နံေဘးမွျပဳလုပ္ရသည္။
၅၁။ ဧေသာသည္ ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးျခင္းသို႔ေရာက္သေလာ သို႔မဟုတ္ ကယ္တင္ျခင္းရသေလာ။
          ဧေသာသည္ သူ၏သားဦးအရာကို အထင္ေသးေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္သည္မွာ သံသယရွိစရာမလိုပါ။ဧေသာသည္ ကၠဇက္မိသားစုတြင္ သားအၾကီးဆုံးျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္သူသည္အာျဗဟံ၊ ကၠဇက္ႏွင့္ယာကုပ္တို႔မွစေသာေယ႐ူခရစ္ၾကြလာသည္အထိ ေယ႐ူခရစ္ေတာ္၏ အမ်ဳိးအႏြယ္၌ပါ၀င္သည္။အမ်ဳိးစဥ္ဆက္တစ္ခုလုံးသည္ ဧေသာ၏ဖခင္ျဖစ္ေသာ ကၠဇက္မွတဆင့္ ေပါက္ဖြားလာေသာေၾကာင့္ သားဦးျဖစ္ေသာသူသည္ကတိေတာ္အတိုင္းအမ်ဳိးအႏြယ္၏ဘုိးေဘးျဖစ္လာရမည္။ ဤအရာမွာ သူ၏သားဦး အခြင့္အရာအားျဖင့္သက္ေရာက္ျပီးျဖစ္သည္။သားဦးအရာကုိ အထင္အျမင္ေသးျခင္းက သားဦးအရာကုိညႊန္ျပသည့္ ေယ႐ူခရစ္ေတာ္ကုိ ေဘးဖယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျငင္းပယ္ျခင္းကဧေသာကုိေနာင္တရေစေသာ အျပစ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ပိုင္း၌ ေနာင္တမရေပ။ ယာကုပ္သည္ဆက္ဆံေရး၌ ဧေသာေလာက္မေျဖာင့္မတ္ေသာ္လည္း သားဦးအရာကုိ တန္ဖိုးထားေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေစသည္။
၅၂။.ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရျပီးေနာက္ပိုင္း၌ ပ်က္စီးဆုံး႐ူံးပါသလား။ ကယ္တင္ျခင္းလက္လႊတ္ဆုံး႐ူံးႏိုင္ပါသလား။
          ယုဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယ္တင္ျခင္းဆုံး႐ူံးသည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားမေျပာဘဲ တမန္ေတာ္အရာမွ က်ဆင္းသည္ဟုဆို၏။ ယုဒ ကယ္တင္ျခင္းရမည္ဟုကြ်ႏ္ုပ္မယုံၾကည္ပါ။
၅၃။ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုသစၥာမေဖါက္ပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း။
          သင္၏ျပသနာမွာအလြန္ၾကီးမားပါသည္။ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာအၾကံေတာ္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္ကိုခြဲျခားရမည္။ ဘုရားသခင္၏ထာ၀ရအၾကံေတာ္၌ ကယ္တင္းျခင္းရမည္ မရမည္ကုိ ကုိယ္ေတာ္တိုင္သိေတာ္မူသည္။ ဤေနရာ၌ယုဒလည္းပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္သည္ဖါေရာကုိဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္ ကၠသေရလမ်ား၏ေန႔ရက္တို႔တြင္ ေပၚထြန္းလာေစသကဲ႔သို႔ယုဒ သည္လည္းဤ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ေလာကသို႔လူျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မေတြ႕မွီကြ်ႏ္ုပ္တို႔နား  လည္ႏိုင္ၾက  မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္မိပါသည္။ ယခုကြ်ႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ စုံလင္ျခင္းမရွိၾကေသး၍ပို၍အလင္းရရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေလ့လာၾကပါစို႔။  ကြ်ႏ္ုပ္၏စိတ္ထဲ၌ ယုဒသည္ ဘုရားသခင္၏အၾကံေတာ္အတိုင္းခရစ္ေတာ္ကုိအပ္ႏွံရန္ စာတန္အသုံးျပဳေသာ ကိရိယာတန္ဆာျဖစ္ သည္ဟူေသာအခ်က္မွအပ ေမးခြန္းမရွိပါ။ ယုဒသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိမအပ္ႏွံပါက ဤသို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မည္ဟု ေျပာေသာအခါ သူသည္ သခင္ေယရူငကို အပ္ႏွံမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္သိသည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စဥ္းစားသိထားရန္လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ေတာ္၏အၾကံေတာ္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။
၅၄။ယုဒရွကာ႐ုတ္သည္ အႏိၱခရစ္ ျဖစ္မည္ေလာ။
          “ဒုစ႐ိုက္လူ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေသျခင္းမွထေျမာက္လာေသာယုဒျဖစ္မည္ဟု သမၼာက်မ္းစာ၌ တိုက္႐ိုက္အဆိုမရွိပါ။သို႔ေသာ္ အႏိၱခရစ္ကိုေခၚ သည့္နာမည္အတိုင္းသူ႔ကုိလည္းေခၚေၾကာင္းကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိရသည္။ဗ်ာဒိတ္အခန္းၾကီး၁၃တြင္ သားရဲသည္သားရဲရုပ္တုကို အစားသြင္းသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။၄င္းကုိျပန္လည္အသက္၀င္ေစရန္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယုဒရွကာရုတ္သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အလြန္တူညီေသာ္လည္းသခင္ေယရူေနာက္တဖန္ၾကြလာေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္အားဆန္႔က်င္ရန္ စာတန္ကစုံစမ္းေႏွာက္ယွက္မည္သူျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္း၌“ပ်က္စီးျခင္း၏သား”ဟုေခၚေသာလူႏွစ္ေယာက္ရွိရာ သူတို႔မွာအႏိ ၱခရစ္ႏွင့္ယုဒရွကာရုတ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။
၅၅။ ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္ႏွင့္၏ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ သမၼာက်မ္း၌ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းရွိပါသလား။
          ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ေျပာင္းလဲျခင္းကိုသမၼာက်မ္းစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမရွိပါ။ လုကာ၊၁း၁၅ ၌ “အေၾကာင္းမူကား ထိုသားသည္ ထာ၀ရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ ၾကီးျမတ္ေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္။ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မ်ဳိးကုိမေသာက္ဘဲေန၍ အမိ၀မ္းထဲကပင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀လိမ့္မည္” ဤအရာသည္ ေယရူ၏ေရွ႕ေတာ္ေျပးအျဖစ္ေယာဟန္၏အမူေတာ္ လုပ္ငန္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ျပီး သူ၏ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္မသက္ဆိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ၾကိဳတင္သိထားေသာ ဥာဏ္ေတာ္အတိုင္းသူ၏ သားသမီးအားလုံးတို႔ကုိ ၾကိဳသိထားျပီး ကမာၻဦးမဆြကတည္းကပင္ခဲြခန္႔မွတ္သားထားသည္။လုကာ၊ ၁း၁၅ ကုိ ဤအလင္း၌ ဖတ္႐ႈရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကမာၻမတည္မွီကတည္းက သူ၏သားသမီးမ်ားကုိခြဲခန္႔ထားသည္(ဧ၊၁း၄)။
၅၆။ ေယာဘ၀တၱဳသည္ ေရွးအက်ဆုံးျဖစ္သည္ဟု လူတစ္ဦးက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုေျပာျပပါသည္။ေယာဘသည္ အာျဗဟံျပီးမွ အသက္ရွင္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ စဥ္းစားမိပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသလား။
ေယာဘသည္ အာျဗဟံထက္ေစာ၍အသက္ရွင္ခဲ႔သည္ဟူေသာယူဆခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္၏ထင္ျမင္ခ်က္သာမဟုတ္ဘဲ က်မ္းတတ္ပါရဂူၾကီးမ်ားႏွင့္ က်မ္းစာေက်ာင္းသားအားလုံး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ေယာဘသည္အႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ေယာဘ၀တၱဳတြင္ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာတို႔ျဖင့္ ေယာဘသည္ အာျဗဟံမတိုင္မီ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းနားလည္ရသည္။ထိုက်မ္းသည္ ေမာေရွစေသာ စာေရးဆရာမ်ားမတိုင္မီေရးသားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ ဟန္မတူေသာ္လည္း ဤက်မ္းကို ေလ့လာေသာသူမ်ားကေယာဘသည္ အာျဗဟံ အခ်ိန္ကာလထက္ ေရွးက်ေသာလကၡဏာရွိေၾကာင္းေယဘုက်အားျဖင့္ သေဘာတူၾကသည္။
၅၇။ ေမလခိေဇဒက္သည္မည္သူ့ျဖစ္ပါသနည္း။
ေမလခိေဇဒက္ဟူေသာအရာႏွင့္ပတ္သက္၍အဆိုမ်ားစြာရွိသည္။ အခ်ုုဳိ႕ေသာသူတို႔သည္သူ႔အားေနာဧ၏သားေရွမျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ုဳိ႕ေသာသူတို႔ကသခင္ေယရူခ၇စ္ေတာ္၏ပုံေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုယုံၾကည္ၾကျပီးတစ္ခ်ဳိ႔ဓမၼဆရာမ်ားကသခင္ေယရူကိုကုိယ္တိုင္ျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤနက္နဲေသာပုဂၢဳိလ္အေပၚ၌က်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ားအျမင္ကြဲျပားျခားနားသည္။ သူသည္သခင္ေယရူခ၇စ္ေတာ္ကိုေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုကြ်ႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။
၅၈။ ေမာေရွသည္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း၁၁ ၌ရွိေသာ သက္ေသခံမ်ားထဲမွ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္မည္ဟု သင္၏အဆိုကို ကြ်ႏ္ုပ္ၾကားပါသည္။ေမာေရွေသဆုံးျပီေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္ဆက္စပ္၍မရပါ။
          ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၁ ရွိ ေမာေရွသည္ သက္ေသခံသူႏွစ္ပါးႏွင့္အတူပါရွိသည္ဟူေသာအဆိုကိုဆန္႔က်င္သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ အေတာ္အတန္ရင္းႏွီးပါသည္။ ၄င္းဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳခ်က္တစ္ခုလုံးသည္ ေဟျဗဲ၊၉း၂၇ ၌ “လူသည္ တစ္ခါတည္းေသ၍” ဟူေသာအခ်က္ကိုအေျခခံပါသည္။ ၄င္းသည္လူမ်ဳိးအလိုက္ သက္ဆိုင္ျပီး တစ္ဦးျခင္းကုိဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ေသျခင္းကုိမျမင္သည့္လူမ်ားစြာတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာေသာအခါ၌ ရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။တစ္ခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္မေသဘူးေသာသူျဖစ္ၾကေသာ္လည္းေဟျဗဲ၊၉း၂၇ သည္ တစ္ဦးခ်င္းကိုေျပာလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲေယဘုယ်အားျဖင့္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
၅၉။ ေနာဧသေဘၤာတည္ေဆာက္သည္မွာအႏွစ္၁၂၀ၾကာသည္ဟု တစ္စုံတစ္ဦးကကၽြႏ္ုပ္အားေျပာပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ဤအဆိုကိုသမၼာက်မ္း၌ ကၽြႏ္ုပ္မေတြ႕ပါ။
          ေနာဧသည္သေဘၤာတည္ေဆာက္ ရာ၌ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀ၾကာသည္ဟူ၍အႏွစ္၁၂၀ တရားေဟာသည္ဟူ၍၄င္း၊အေထာက္အထား သက္ေသမရွိ ဟူေသာသင္၏အဆိုသည္ လုံး၀မွန္ကန္ပါသည္။မွားယြင္းေသာယူဆခ်က္မွာ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းမတိုင္မီ ေက်းဇူးျပဳျခင္းကာလမွအႏွစ္၁၂၀ ရွိမည္ဟူေသာ ေနာဧထံဘုရားသခင္ ေျပာျပေသာအခ်က္အေျချပဳျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစသေဘၤာကို ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ဤမွ်ေလာက္႐ွည္ၾကာသည္ဟူေသာ သက္ေသမရွိပါ။
၆၀။ ေနဗုခဒ္ေနဇာႏွင့္ ဒါရိမင္းၾကီးတို႔ ကယ္တင္ျခင္းရမည္ေလာ။
          ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းၾကီးသည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲသည္မေျပာင္းလဲသည္မွာ ဒံေယလက်မ္း၌မေတြ႕ရပါ။ ထိုအခ်ိန္၌ သခင္ေယရူ၏ဧ၀ံေဂလိအေၾကာင္းကိုမၾကားေသးေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္သူသည္ လုံး၀ေျပာင္းလဲသည္မွာ သံသယမရွိအပ္ေပ။   ဒါရိမင္းၾကီးႏွင့္ပတ္သက္၍မေသခ်ာပါ။ သူသည္ေျပာင္းလဲသည္ဟုက်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာမတူၾကပါ။ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ေတာ္ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္အသုံးျပဳေၾကာင္း သမၼာက်မး္ကေဖာ္ျပေသာ္လည္း သူ၏ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းက ဘာမွ်မေျပာဘဲႏႈတ္ပိတ္ေနသည္။
၆၁။ ဖါေရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း၌ “ဘုရားသခင္သည္ ဖါေရာ၏စိတ္ကိုမာေစေတာ္မူ၏”ဟု ေဖာ္ျပသည္မွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။
          ဖါေရာ၏စိတ္ကိုမာေစျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိရရန္ အခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ပထမမွာ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းေျပာသည့္အတိုင္း ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ဖါေရာကိုေပၚထြန္းေစသည္ဟူေသာ ေရာမ၊၉း၁၇အတိုင္းဖတ္ရသည္။ သူ၏တန္ခုိးေတာ္ ကိုသူ၌ျပသႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ဘုရားသခင္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေၾကာင္းျပသျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္၌ ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းထဲတြင္ ဖါေရာဘုရင္၏စိတ္ႏွလံုးကိုမာေစရာတြင္ အေျခခံသံုးခုရွိေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တိူ႔သတိရရန္လိုသည္။ ထြက္၊၈း၁၅တြင္“ ဖါေရာသည္ သူ၏စိတ္ႏွလံုးကိုခိုင္မာေစ၏”ဟုဖတ္ရသည္။ထြက္၊၉း၇တြင္“ဖါေရာဘုရင္၏စိတ္ႏွလုံးကို ခိုင္မာေစ၏”ဟုဖတ္ရသည္။ ထြက္၉း၁၂ တြင္“ဖါေရာ၏စိတ္ႏွလံုးကို ထာ၀ရဘုရားခိုင္မာေစေတာ္မူ၏”ဟူ၍ပါရွိပါသညါ။ ဤအေၾကာင္းကိုနည္းႏွစ္နည္းျဖင့္ၾကည့္ရန္လိုသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ပါသည္။ ပထမနည္းမွာဘုရားသခင္သည္သူ၏တန္ခိုးအာဏာျဖင့္ ဖါေရာ၏စိတ္ႏွလုံးကိုခိုင္မာေစသည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာဖါေရာသည္ သူ၏စိတ္ႏွလုံးကိုခိုင္မာေစသည္။ ျပီးမွ သူ၏စိတ္ႏွလုံးမာေၾကာလာကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စိတ္ႏွလုံးကိုမာေၾကာေစျခင္းျဖစ္သည္။
၆၂။ ေရွာလုမင္းကယ္တင္ျခင္းရသလား။
          ေရွာလုမင္းသည္ကယ္တင္ျခင္းမရပါ။ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အားရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရန္တန္ခုိးေပးေသာ္လည္းကယ္တင္ျခင္းသို႔မေရာက္ပါ။ ေရွာလုသည္ မယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္သူ႔ကုိယ္သူသတ္ေသသည္။
၆၃။ ေရွာလမုန္မင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္းရေသာသူျဖစ္ပါသလား။
          ေရွာလမုန္မင္း၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံသယရွိစရာမလုိေသာ္လည္း သူ၌ဆုမ်ားစြာဆုံး႐ႈံးရသည္။သူ႔အား ထာ၀ရဘုရားသခင္ေ႐ြးေကာက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘုန္းအသေရ၌ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ပုံစံျဖင့္  ေရြးေကာက္ျခင္း ခံရသည္။ သူ၏အသက္တာသည္ ၀မ္းနည္းစရာႏွင့္အဆုံးသတ္ေသာအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ထက္ပို၍ၾကီးမားေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အသုံးျပဳျခင္းမ်ားစြာခံရသူတစ္ေယာက္သည္ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာယမည္သို႔ပ်က္သုန္းသြားေၾကာင္းစံနမူနာအျဖစ္ ရပ္တည္ေသာ္လည္း သူသည္ကယ္တင္ျခင္းရသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သည္။ ဘုရားသခင္သည္တရားသူၾကီးျဖစ္၏။ ဤအရာတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယူဆခ်က္သာျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply