သမၼာတရားႏွင့္အညီ တုန္႔ျပန္အသက္ရွင္ျခင္း

တရားႏွင့္ဘုရားသည္ လြန္စြာျခားနားပါသည္။
တရားကုိလူအမ်ားႏွစ္သက္ၾကသည္။ လူအမ်ား
နားလည္၍ က်င့္ႀကံလုိက္ ေလွ်ာက္ၾကသည္။
တရား၏အက်ဳိးကုိလည္း လက္ေတြ႔ခံစားရၾကပါ
သည္။ သို႔ေသာ္တရားသက္သက္ႏွင့္သာ အ
သက္ရွင္ၿပီး ဘုရားကုိအားကုိးဖက္တြယ္ျခင္းမ
ရွိပါက စိတ္ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ပိေလးမႈမ်ားမွသက္
သာရာရမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားဟူသည္မွာ အ
သက္ရွင္ေသာ သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်မရွိျငား
လည္း ဘုရးရွင္ကိုအားကုိးခုိလႈံ၍ အသက္ရွင္မည္ဆုိပါက အသက္တာတြင္ႀကံဳ ေတြ႔ရေသာျပႆနာအခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္၏ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာပို႔ေဆာင္ျခင္း သက္ေသႏွင့္ၿငိမ္သက္မႈကို လက္ေတြ႔ခံစားရေပမည္။

ကိုယ္ေတာ္၏အလုိေတာ္
ဘုရားရွင္သည္ ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္အသက္ရွင္၍ လူကိုမစကူညီႏုိင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္သည္။ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကိုသိဖို႔ ဘုရားရွင္အလုိေတာ္ရွိပါသည္(၁တိ၊ ၂း၄)။ကယ္တင္ျခင္း ဟုဆိုရာတြင္ ဝဋ္ေၾကြးကံပိ၍ တမလြန္အေရးအတြက္စိတ္မေအးျဖစ္ေနျခင္းမွ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရဖုိ႔ ဦးစြာလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကိုခံစားႏုိင္ဖို႔ရန္ သမၼာတရားသိဖို႔ လုိအပ္ျပန္ပါသည္။ စားဝတ္ ေနေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရးႏွင့္လူမႈေရးသာမက သားေရးသမီးေရးကိစၥမ်ား၌လူသားတို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ပိေလးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွလြတ္ ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ သမၼာတရားကိုသိ၍ သမၼာတရားႏွင့္အညီ သစၥာရွိစြာတုန္႔ျပန္အသက္ရွင္ျခင္းမွလဲြ၍ အျခားမရွိပါ။

ကိုယ္ဥာဏ္ကိုအမွီမျပဳႏွင့္
ေလာက၏ဖိစီးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွလြတ္ဖုိ႔ရန္ ေလာကသားမ်ားသည္ အာရုံငါးပါးကိုအေျခထား၍ မိမိဥာဏ္ကိုအမွီျပဳကာ အသက္ရွင္ၾကသည္။ ထုိနည္းလမ္းသည္ မွန္သေယာင္ရွိေသာ္လည္း သမၼာတရားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္၏အလုိ ေတာ္မွာ စကားေတာ္ကို ဓမၼအာရုံႏွင့္နားေထာင္၍ နာခံလုပ္ေသာသူျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ထံမွ လက္ေတြ႔အက်ဳိးရလဒ္ သက္ေသကို ခံစားႏုိင္ပါသည္။ အာျဗဟံ၏ အသက္တာကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ၾကည့္မည္ဆိုပါက သူ၏ဇနီးစာရာအားျဖင့္ သားကိုရဖို႔ရန္ ဘုရားရွင္ကတိ ရွိေသာ္လည္းအခ်ိန္မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ ကြၽႏု္ပ္မကိုယူေသာေၾကာင့္ သားဣရွေမလကို ရေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ သမၼာတရားတည္းဟူ ေသာ ဘုရားစကားကုိပယ္၍ ကိုယ့္ဥာဏ္ကိုအမွီျပဳသျဖင့္ အေျခအေနမွာအဆင္ေျပသေယာင္ရွိေသာ္လည္း ကြၽန္မႏွင့္ရေသား သားအတြက္ ၾကာျမင့္စြာစိတ္ေသာကေရာက္ရေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

သမၼာတရား
အမွန္တရားႏွင့္သမၼာတရားသည္ တူညီဟန္ရွိေသာ္လည္း မ်ားစြာျခားနားပါသည္။ အမွန္တရားကအျပစ္ေပးႏွင့္အ အေလ်ာက္တူညီသည့္ တုန္႔ျပန္မႈကိုေပးဆပ္ရပါသည္။ သမၼာတရားမူကား မတရားျပဳခံရလွ်င္ပင္ ဘုရားကုိနာခံေသာ သေဘာႏွင့္ ေမတၱာထား၍ ခြင့္လြတ္သည္။ သမၼာတရားသည္ ဘုရား၏စကားေတာ္ျဖစ္၍ လက္ေတြ႔နာခံတုန္႔ျပန္ပါက သက္ေသေတြ႔ျမင္ ခံစားရသည္။ သမၼာတရားကိုၾကား၍ လက္ေတြ႔နာခံသူသည္ ေငြေၾကးဓနၾကြယ္ဝမႈမရွိေသာ္လည္း ဝလင္စြာစားရသည္။ ေဘးအႏၱ ရာယ္ရွိသမွ်ကုိ ေၾကာက္စရာမလုိဘဲ ဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာမႈေအာက္တြင္ လံုျခံဳစြာေနရသည္။

 ၄င္းအျပင္ လူဆုိးတို႔အေၾကာင္း ေၾကာင့္စိတ္မပူဖို႔ရန္ မတရးျပဳေသာသူတို႔ကိုမျငဴစူမိရန္ လူဆိုးတုိ႔၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ပူပန္စိုးရိမ္မိမွျဖစ္သလုိ မတရားျပဳေသာ သူမ်ားကုိေတြ႔မိပါကလည္း ျငဴစူမိမည္မွဓမၼာတရား ျဖစ္ေပ သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားရွင္၏ အလုိေတာ္ကထုိသုိ႔မတုန္႔ျပန္ဘဲ မည္သည့္ အမႈကိစၥ၌မဆုိ ဘုရားရွင္ထံအပ္ႏွံကိုးစားမည္ဆိုပါက ကုိယ္ေတာ္တုိင္စီရင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း သမၼာတရားသည္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိပါ။ သမၼာတရးကို စိတ္ႏွလံုး၌သိုထား၍လက္ေတြ႔တုန္႔ျပန္အသက္ရွင္ၾကသူမ်ားကို သမၼာက်မ္းစားေတာ္ျမတ္တြင္သက္ေသအေနႏွင့္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ ေယာသပ္၊ ဂိေဒါင္ႏွင့္ ဒါဝိဒ္တို႔သည္ သမၼာတရားကို သိရုံသာမက၊ သမၼာတရားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔အသက္ရွင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အေပၚ၌မတရားျပဳေသာသူမ်ား၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္သူမ်ား၊ ရန္ဖက္ျပဳသူမ်ားကုိ ဇာတိႏွင့္မတုန္႔ျပန္ဘဲ သည္းခံခြင့္လြတ၍ ဘုရားရွင္၏တုန္႔ျပန္မႈကုိ အသီးသီးေစာင့္စားခဲ့ၾကသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ခ်ီးေျမွာက္မႈကုိ ‚င္းအသီးသီးခံစားခဲ့ရေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ထုိနည္းတူ ကြၽႏု္ပ္တို႔တစ္ဦး ခ်င္းစီသည္လည္း မိမိတို႔အေပၚမတရားျပဳၾကသူမ်ား၊ မဟုတ္မတရားေဝဖန္ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္ၾကသူမ်ားေၾကာင့္ သမၼာတရားကုိေဘးဖယ္ ထားၿပီး ဇာတိသေဘာျဖင့္ တုန္႔ျပန္မိျခင္းမရွိရန္ ဦးစြာသတိျပဳၿပီးမွ သမၼာတရားႏွင့္အညီ ဘုရားရွင္လက္ဝယ္တြင္ ထုိအမႈမ်ားကို အပ္ႏွံမည္ဆုိပါက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ျပည့္စံုျခင္းသက္ေသကုိ လက္ေတြ႔ခံစားရၿပီး ျပႆနာမ်ားအၾကားတြင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္အသိေပးေဝငွလုိက္ရပါသည္။

Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*