အသင္းေတာ္မဂၤလာ၀တ္မ်ား ဆိုင္ရာအေမးအေျဖ

ခရစ္ယာန္မ်ား ၌ပြဲေတာ္စားရန္ တာ၀န္ရွိ ပါသလား။

          ပြဲေတာ္ စားရန္ ဘုရားေက်ာင္း သို႔လာရမည္ဟု က်မ္းစာ ကမေျပာပါ။ ေယ႐ႈက  “လူႏွစ္ဦး သုံးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌ စည္းေ၀းၾက သည္ ရွိေသာ္သူတို႔ အလယ္၌  ငါရွိ၏” ဟု ဆို၏။  ႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦး ထက္ပိုေသာ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ အၾကင္ အရပ္၌ ဘုရား သခင္ကုိ သတိရရန္ အတူတကြ လာၾကျခင္းမွာ က်မ္းစာႏွင့္ ညီပါသည္။ ေဟျဗဲ၊၁၀း၂၅ အရ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏လူမ်ားႏွင့္ အခြင့္ အခါရတိုင္း စည္းေ၀းၾက ရန္ျဖစ္သည္။ 

ေျခေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ သင္မည္သို႔ ယုံၾကည္ပါသနည္း။

          ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္က်မ္းအခန္း၁၃ ကို ေသခ်ာစြာေလ့
လာပါက သခင္ေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ား ကိုအခ်င္းခ်င္းေျခ ေထာက္ေဆးေပးၾကရန္ သြန္သင္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲအခ်င္းခ်င္း အေစခံၾကရန္ႏွင့္ အက်ဳိးျပဳၾကရန္ ေလးနက္စြာသြန္သင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ျမင္ရမည္။ တမန္ေတာ္မ်ားလက္ေတြ႕ျပဳလုပ္က်င့္သုံးေၾကာင္း မွတ္တမ္းမေတြ႕ရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ သင္ခန္းစာအတြက္ အေရးၾကီးေသာ မဂၤလာ၀တ္တစ္ပါးမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစ၏။ေယ႐ႈက ေယာဟန္၊ ၆း၆၃ တြင္ “၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကိုယ္ကာယသည္ အလွ်င္းမတတ္ႏိုင္။ ငါေျပာေသာစကားသည္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။အသက္လည္းျဖစ္၏” ဟုဆို၏။
အသားကိုစားျခင္းႏွင့္အေသြးကုိေသာက္ျခင္းဟူသည္မွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။
          အသားကိုစားၿပီး သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသြးကိုေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာ၊ ၆း၆၃တြင္ ေယ႐ႈက“၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ ကိုယ္ကာယသည္ အလွ်င္းမတက္ႏိုင္။ ငါေျပာေသာစကားသည္ ၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။အသက္လည္းျဖစ္၏” ဟုဆို၏။ ခရစ္ေတာ္၏အသားကိုစားျခင္းႏွင့္အေသြးကုိေသာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏အသက္တာႏွင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အေသခံျခင္းမွ လာသည္။
 ပြဲေတာ္အတြက္ တေစးမပါသည့္ မုံ႔ကို အသုံးျပဳမည္လားသို႔မဟုတ္ သာမန္မုံ႔ကိုသာ အသုံးျပဳႏိုင္သလား။
            မုံ႔အမ်ဳိးအစားထက္ မိတ္သဟာယသည္ ပို၍အေရးၾကီးသည္။သုံးသင့္သည္ဟု သင္ခံစားေသာမုံ႔အမ်ဳိးအစားသုံးရန္မျဖစ္ေသာ ေနရာ၌ သူတို႔ႏွင့္ျခားနားပါက မိတ္သဟာယကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ေယာ၊၆း၆၃ တြင္ ကုိေသခ်ာဖတ္ပါက ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းထက္ ၀ိညာဥ္ေရးရာကသာ၍ အေရးၾကီးေၾကာင္းသင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။
ပဲြေတာ္ကိုအသင္းသားမ်ားသာစားသုံးခြင့္ရွိသည္ဟု သင္ယုံၾကည္ပါသလား။
          ဘုရားသခင္၏စားပဲြသည္ အသင္းေတာ္တစ္ပါး သို႔မဟုတ္ဂိုဏ္းဂဏတစ္ခုအတြက္သီးသန္႔မျဖစ္ႏိုင္ဟုကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။ က်မ္းစာအားျဖင့္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းထားေသာသူမွအပ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရေသာ ခရစ္ယာန္အားလုံးဘုရားသခင္၏စားပဲြ၌ ဖိတ္ေခၚသင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာႏွင့္ အသက္မရွင္ေသာ ယုံၾကည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္မွအပ သမၼာက်မ္းက ကုိယ့္ကို ကိုယ္စစ္ေၾကာၾကေစဟုဆို၏။ ဘုရားသခင္လက္ခံသမွ်ေသာသူကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းလက္ခံရမည္။ တံခါးပိတ္ပဲြေတာ္စားျခင္းျဖင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဖာရိရဲမ်ားကဲ႔သို႔ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သည္ဟုထင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အသင္းေတာ္၏ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။သူတို႔၏တာ၀န္ကားအဘယ္နည္း။
          ဘီးေ႐ွာ့၊သင္းေထာက္မ်ား၊အသင္းလူၾကီးမ်ား elders ဟူ၍က်မ္းစာ၌သုံးမ်ဳိးေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသင္းလူၾကီးElder ဟူသည္မွာ ႐ိုး႐ိုးေျပာရလွ်င္ အသက္ၾကီးသူျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ခုစလုံးကိုဆိုလိုသည္။ ေပါလုသည္အသက္ၾကီးေသာအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္း ေျပာၿပီးစကားလုံးတစ္လုံးတည္းျဖင့္သုံးႏႈန္းထားသည္။အသင္းလူၾကီး Elder မွာ အသင္းေတာ္ထဲ၌ရွိၿပီးသစၥာတရားျဖင့္ အမူေဆာင္ကာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ဘီးေ႐ွာ့ဆိုသည္မွာ အသက္ၾကီးသူ Elder တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးသြန္သင္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊အၾကံေပးျခင္းႏွင့္အမူေဆာင္ျခင္းတို႔၌ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။သင္းေထာက္(Deacon) သည္ စကားလုံးတစ္ခုမွ လာၿပီး“အေစခံ” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။သမၼာက်မ္းထဲ၌ သင္းေထာက္ Deacon ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အာဏာေပးေသာ္လည္း အသင္းေတာ္ အတြင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္အေစခံေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
 ပြဲေတာ္ကုိမထိုက္မတန္စားေသာသူ၌ လက္ေတြ႕ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ေသျခင္းဒါဏ္ခံရမည္ဟု သင္ယုံၾကည္ပါသလား။
          ပဲြေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ေမးခြန္းကို ကၽြႏ္ုပ္သေဘာတူပါသညါ။ ခရစ္ယာန္အနည္းငယ္တို႔မွာ သခင္ဘုရားႏွင့္နီးကပ္စြာ ေနသင့္သည့္အတိုင္းေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က သည္းခံၿပီး သနားၾကင္နာကာ သူ၏သားသမီးမ်ားကိုခ်က္ခ်င္းမဆုံးမပဲ ၾကီးမားေသာသည္းခံျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေနသည္။ ၁ေကာ၊၁၁ သည္ ကာယပိုင္းဖ်ားနာျခင္း၊အားနည္းျခင္း၊ေသျခင္းကုိေျပာသည္မွာ ေမးခြႏ္းထုတ္စရာမလုိပါ။ ဤအရာသည္ အျခားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီပါသည္။
 အမူေတာ္ေဆာင္မ်ားကို အသင္းေတာ္က တရားေဟာရန္ ခန္႔အပ္ရမည္လား။
          လူမ်ားကိုဂိုဏ္းဂဏ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းခန္႔အပ္ ဘိသိက္ေပးရမည္ ဟု သမၼာက်မ္း၌မရွိပါ။ လူမ်ားကို ဘုရားသခင္က ေ႐ြးေကာက္ခန္႔အပ္ၿပီး ပုံသြင္းကာသတင္းေကာင္း ေၾကျငာရန္ ေစလြတ္သည္။လူတစ္ေယာက္သည္ သိကၡာေတာ္ရေသာ္၄င္း၊D D ေသာ္၄င္းရွိေသာ္ ျခားနားျခင္းမရွိပါ။ ဤအရာသည္ ကာသိုလိပ္အသင္းေတာ္၏အစဥ္အလာသာျဖစ္သည္။
 ဤေခတ္ကာလ၌အသင္းေတာ္တြင္ အစာေ႐ွာင္ဆုေတာင္းျခင္းျပဳလုပ္ရမည္လား။
          အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၏ဓေလ့ထုံးစံျဖစ္ၿပီး အသင္းေတာ္၌တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ားပို၍မ်ားျပားလာေသာအခါ မေပၚလြင္ေတာ့ေပ။ ၄င္းသည္ယေန႔ေခတ္ကာလအတြက္ပညတ္ခ်က္မဟုတ္ေသာ္လည္း က်င့္သုံးအပ္ပါသည္။အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။ အစာေ႐ွာင္ရန္ႏွင့္ဆုေတာင္းရန္ ဘုရားသခင္က စိတ္အားထက္သန္မူ ျဖစ္ေစပါက မည္သူမွ်ဆီးတား၍မရႏုိင္ပါ။ အစာေ႐ွာင္ရာ၌ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာအနာတရ ျဖစ္ေစသည္အထိ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္မရွိပါ။
 ပဲြေတာ္မဂၤလာ၀တ္သည္ ယေန႔ေခတ္အတြက္ျဖစ္ပါသလား။
          သင္၏ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲြေတာ္သည္ ယေန႔ေခတ္ကာလႏွင့္မဆိုင္ ဟူေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏ ကၽြႏ္ုပ္ၾကား ရပါသည္။ ဘု၇ားသခင္က“ငါ့ကုိေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရန္ျပဳၾကေလာ့” ဟုဆိုေသာ္အခါ ၄င္းသည္ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၏မဂၤလာ၀တ္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာျဖစေသာအသင္းေတာ္သည္ ေယ႐ႈ ေပးေသာအဖိုးအခကုိ သတိရရန္ႏွင့္ျပန္လည္ၾကြလာသည္အထိ က်င္းပရန္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မတိုင္မီပႆခါပဲြရွိၾကၿပီး အသင္းေတာ္သည္လက္၀ါးကပ္တိုင္ၿပီးမွ ပဲြေတာ္ရွိ၏။
 ပဲြေတာ္၌၀ိုင္ႏွင့္စပ်စ္ရည္ကိုအသုံးျပဳရမည္လား။
          ဘုရားသခင္၏ပဲြေတာ္ကို ရည္ညႊန္းေသာအခါ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ားသည္ “၀ိုင္”ဟူေသာေ၀ါဟာရကို တစ္ခါမွ် မသုံးၾကပါ။၄င္းအစား“ စပ်စ္ရည္” သို႔မဟုတ္ “ ခြက္ဖလား” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကိုအသုံးျပဳၾကပါသည္။ “ ၀ိုင္”ဟူေသာစကားကုိ အသုံးမျပဳေသာေၾကာင့္ “ ၀ိုင္”မလိုဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ယူဆႏိုင္ပါသည္။
 အသင္းေတာ္ထဲရွိ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ျပသနာျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်ိန္၌ပဲြေတာ္ပါ၀င္ႏိုင္ မပါ၀င္ႏိုင္သည္ကုိ မသိပါ။
          သင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာတစ္ခုသာရွိသည္။ သင္စကားေျပာရာ၌ သူ႔အေပၚတြင္ျပစ္မွားပါက သူ႔ထံသုိ႔သြားၿပီး သင္၏အမွားကို ၀န္ခ်သင့္ပါသည္။ သူသည္သင့္ကုိျပစ္မွားပါက သင္၏တာ၀န္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ၿပီးထိုျပသနာကို ေျပလည္ ရန္ၾကိဳးစားပါက ပဲြေတာ္စားျခင္းမွ သင့္ကုိ မည္သည့္အရာမွ် မတားျမစ္ပါ။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မႆဲ၊၁၈း၁၅-၁၇ ၏လမ္းညႊန္ ခ်က္ကိုလုိက္နာရန္ျဖစ္သည္။
 တစ္ေယာက္တည္း ပဲြေတာ္စားႏုိင္သလား။
          သင္၏မိသားစုသည္ ယုံၾကည္သူႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပို၍မ်ားပါက သင္၏အိမ္တြင္ ဘုရားသခင္ကုိ ေအာက္ေမ့ႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈက“အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသုံးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌စည္ေ၀းၾကသည္ရွိေသာ သူတို႔အလယ္၌ငါရွိ၏” ဟုဆိုၿပီး အဖြဲ႕ထဲတြင္ အျခားယုံၾကည္သူရွိပါက သူတို႔ႏွင့္အတူတကြစည္းေ၀းျပီး ဘုရားသခင္၏စားပဲြပတ္လည္၌ မိတ္သဟာယဖဲြ႕ရန္ ေကာင္းပါသည္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္အျခားမိတ္သဟာယမရွိေသာေနရာ၌ သင္၏အိမ္၌ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ မုန္႔ဖဲ႔ရန္ေကာင္းပါသည္။ကနဦးခရစ္ယာန္တို႔သည္ မုန္ဖဲ႔ရန္အိမ္တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္သုိ႔သြားၾက၏။
 ပြဲေတာ္မစားမိီ ဗတၱိဇံ ခံရဦးမည္လား။
          ဗတၱိဇံသည္ ကယ္တင္ျခင္းရေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ျပီး ကယ္တင္ျခင္းရရန္ လုိအပ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္မိတ္သဟာယ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပဲြေတာ္သည္မိတ္သဟာယဖဲြ႕ရန္ေနရာျဖစ္သကဲ႔သုိ႔ ပဲြေတာ္စားျခင္း ၏တစ္ခုတည္းေသာ ေတာင္းဆုိ ခ်က္မွာယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပဲြေတာ္စားႏိုင္ရန္ ဗတၱဇံခံျခင္းသည္ ေတာင္းဆိုခ်က္မဟုတ္ပါ။
 ကၽြႏ္ုပ္သည္ မသန္မစြမ္းေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အျပင္မထြက္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္အေမသည္ ကုိယ့္အိမ္၌ ပဲြေတာ္စားရန္ အၾကံေပးႏိုင္ပါသလား။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သည့္အခ်ိန္ျပဳလုပ္ရမည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍လမ္းညႊန္ပါ။မည္သည့္အရာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လုိက္ရမည္နည္း။
          သခင္ေယ႐ႈကုိယ္တိုင္က “ႏွစ္ဦးသုံးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌ စည္းေ၀းၾကသည္ရွိေသာ္ သူတို႔အလယ္၌ငါရွိ၏”ဟုဆို၏။ အသင္းေတာ္၏လြယ္ကူဆုံးေသာပုံစံမွာ ယုံၾကည္သူႏွစ္ဦးသုံးဦးတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္၌စုေ၀းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပဲြေတာ္၌ဘုရားသခင္၏အေသခံျခင္းကို သတိရရန္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္သင္၏မိခင္သည္ ၁ေကာ၊၁၁စေသာဘုရားသခင္၏ ဒုကၡခံျခင္း၊ခရစ္၀င္က်မ္းရွိ အေသခံျခင္း၊ပဲြေတာ္တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆီေလ်ာ္သည့္က်မ္းပိုဒ္မ်ားကုိဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌လက္ခံဖြယ္ရာအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စည္းကမ္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤကိစၥအတြက္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္မုံ႔ကိုအသုံးျပဳသည္။ သင္ႏွင့္သင္၏မိခင္သည္တစ္ပတ္၏ပထမေန႔ရက္တြင္မုံ႔ဖဲ႔ျခင္း၊ဆုေတာင္းျခင္း၊ သခင္ဘုရားကို ေအာက္ေမ့ျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမရွိပါ။ သင္းအုပ္ဆရာကသာလွ်င္ မုန္႔ဖဲ႔ခြင့္ရွိသည္ဟူ၍ က်မ္းစာထဲတြင္မေတြ႕ရပါ။ ကနဦးအသင္းေတာ္၌တပည့္ေတာ္မ်ားသည္မုန္႔ဖဲ႔ျခင္းျပဳေလ့ရွိၾကသည္။
အေရဖ်ားလွီးျခင္းသည္ မည္သည့္အ၇ာကို ဆိုလုိပါသနည္း။
          အေရဖ်ားလွီးျခင္း၏မူလအဓိပၸါယ္မွာ ကၠသေရလလူမ်ဳိးမ်ား၏ထူျခားေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ကၠသေရလတို႔အား တစ္ပါး အမ်ဳိးသားမ်ားမွသီးသန္႔ခြဲျခားျပီး ဘုရားသခင္၏လူမ်ဳိးေတာ္အျဖစ္ ထူးျခားေစသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေရဖ်ားလီွးျခင္းသည္ ဇာတိညစ္ညမ္းမႈမွ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေလာကီမွ သီးျခားခြဲထြက္ကာ ဘုရားသခင္ထံသို႔လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply