အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား

“ကာသိုလိပ္” ဟူေသာ စကား လုံးသည္ မည္သည့္ အ ဓိပၸါယ္ရွိ ပါသနည္း။
             ကာသိုလိပ္  Catholic  ဟူေသာစကားသည္ “တကမာၻလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ”ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမင္ရ သကဲ႔သို႔ ႐ုိမင္ကာ သုိလိပ္ဘာသာ အတြက္အမွန္ စင္စစ္ အသုံးျပဳျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုနာမည္ကို တစ္ဦးတည္းမူပိုင္ သဖြယ္ “ကာသိုလိပ္” ဟု အသုံးျပဳျခင္း ထက္“တကမာၻလုံးဆိုင္ရာ” ဟုပို၍ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
 

 သမၼာတရားကို တိက်စြာလုိက္ေလွ်ာက္ေသာ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ အေျခခံယုံၾကည္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္သြားေသာ  အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္လက္တြဲသင့္ပါသလား။
             အခ်ဳိ႕ေသာ အသင္းေတာ္တို႔သည္

ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အေျခခံမ်ားျဖစ္ေသာအပ်ဳိ ကညာမွေမြးဖြါးျခင္း ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္း အ ေသြးေတာ္ႏွင့္ေၾကေအးျခင္း ဘုရားသခင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ၾကြလာျခင္းတို႔ကို ျငင္းပယ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၌ပါ၀င္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ သူတို႔ႏွင့္အတူလက္တြဲျခင္းသည္မွန္ေသာအစီအစဥ္တစ္ခုကိုသေဘာတူျခင္းျဖစ္ေသာ္လညး္ဒုတိယေမြးျခင္းခံေသာခရစ္ယာန္မ်ားမပါ၀င္သင့္ပါ။
 

 ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ေနရာအသစ္သုိ႔ေျပာင္းေ႐ြ႕ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည္အသင္းေတာ္သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သြားသင့္သည္ကိုမသိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က္ုိ ကူညီႏိုင္မည္လား။
             ေဒသႏာၱရအသင္းေတာ္သည္ သင္းအုပ္ဆရာအေပၚ၌မ်ားစြာ တည္ေသာေၾကာင့္ ဂုိဏ္းဂဏတစ္ခုတည္းကို လမ္းညႊန္ေထာက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ၏အေသခံျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာျခင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ သြန္သင္သည့္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးသုိ႔ပါ၀င္ရန္အၾကံေပးလုိပါသည္။ ယေန႔တြင္ မွာယြင္းေသာခံယူခ်က္မ်ားစြာတို႔ကိုသြန္သင္ေနရာ၀ိညာဥ္အစာအတြက္ မည္သည့္ေနရာသြားရမည္ကုိ အလြန္အမင္းသတိထားရမည္။
 

 မည္သည့္အသင္းေတာ္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု သင္ယူဆပါသနည္း။                 
မည္သည့္အသင္းေတာ္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကုိ အၾကံေပးရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ႏွစ္ျခင္းအသင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္းမွာ ၄င္းသည္က်မ္းစာကုိသြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ အနီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ဳိးမတူျခင္းႏွင့္ စိတ္သေဘာမတူျခင္းသည္ ၀တ္ျပဳျခင္းတို႔ကုိ ျခားနားေစပါသည္။အဲပီးစ္ကုိပယ္လ္ အသင္းေတာ္သည္ပဲြလမ္းသဘင္ဘက္၌ အစြန္းထြက္ သကဲ႔သုိ႔ ညီအကုိမ်ားအသင္းေတာ္သည္ ႐္ုိး႐ိုးစင္းစင္း ပုံစံတြင္တဘက္စြန္းသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိ အစစ္အမွန္ေဟာေျပာေသာေနရာ၌ မိတ္သဟာယဖဲြ႔ျပီး ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ရန္ေကာင္းသည္။သင္သိသည့္အတိုင္း ဂိုဏ္းဂဏမ်ားသည္ လူလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဂိုဏ္းဂဏတိုင္း၌ဘုရားသခင္၏လူရွိ ၾက ပါ  သည္။ျပီးေနာက္ ခရစေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္သည့္စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္ တစ္ပါးရွိရာ မည္သည့္ဂိုဏ္းဂဏႏွင့္မွ်မဆိုင္ဘဲဒုတိယေမြးျခင္းခံေသာ ယုံၾကည္သူအားလုံးပါ၀င္သည္။ အေရးၾကီး ဆုံးေသာေမးခြန္းမွာ “ငါသည္ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာ၌ အသင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသလား”ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္အသင္း၀င္သည့္ အသင္းေတာ္သည္ ေခတ္ဆန္လာသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဘာ လုပ္သင့္သည္ကုိ  စိတ္ပူလာပါသည္။ ဤျပသနာကုိ သင္ကူညီႏိုင္မည္လား။

              ဤျပသနာႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ေလးနက္စြာဂုဏ္ယူပါသည္။ သတိျပဳရန္အခ်က္တစ္ခုမွာ အသင္းေတာ္တစ္ပါး၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါင္းသင္းလာခဲ႔သည့္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္မိတ္သဟာယပ်က္ရန္မလြယ္ပါ။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို လ်င္ျမန္စြာ မျပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္အၾကံေပးလုိပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကုိရွာပါ။ အကယ္၍ ဆုေတာင္းျပီးအလုိေတာ္ကုိ သင္ရွာပါက ဘုရားသခင္က သင့္အားလမ္းဖြင့္ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ေခတ္ဆန္ေသာ၀ါဒႏွင့္ လက္တြဲေသာ အသင္းေတာ္မ်ားစြာရွိပါသည္။ သင္၏ျမိဳ႕အတြင္း၌အေျခအေန မည္သို႔ရွိသည္ကုိကၽြႏ္ုပ္မသိပါ။သုိ႔ေသာ္ စုံစမ္းျပီး၊ ေဘးပတ္လည္ ကုိၾကည့္ပါက သင့္ၾသတပၸစိတ္ကုိ မဖ်က္ဆီးသည့္ မိတ္သဟာယကို သင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ေမာ္မြန္တို႔သည္ Mormons မည္သူျဖစ္ျပီး သူတို႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ သြန္သင္ၾကပါသနည္း။
             ေမာ္မြန္ သုိ႔မဟုတ္  Latter Day Saints တု႔ိသည္ Joseph Smith ၏ဘာသာ၀င္ သူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး လြန္ခဲ႔ေသာရာစုႏွစ္အတြင္းက ေပၚေပါက္လာျပီးသမၼာက်မ္းအေပၚ အေျခမျပဳေသာ မိစာၦ၀ါဒျဖစ္သည္။ Joseph Smith သည္ အေရွ႕ပုိင္း၌ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကေတြ႕ ထား ေသာ  ေရႊျပားမ်ားအေပၚတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ပါရွိသည္ဟုေျပာပါသည္။
 

ဥပုဒ္ေန႕ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတၱမေန႔အသင္း၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္နား႐ႈပ္လာပါသည္။ ကူညီႏိုင္မည္လား။
             သတၱမေန႔ဥပုဒ္ အသင္း၏သြန္သင္ခ်က္ေၾကာင့္ သင္နား႐ႈပ္သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္ အလြန္၀မ္းနည္းမိပါသည္။ ဥပုဒ္ေခတ္ မေျပာင္းလဲသည္မွာ အမွန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ တစ္ေယာက္သည္ ပညတ္တရား လက္ေအာက္၌မရွိ၊ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ရွိေၾကာင္း ေ႐ွးဦးစြာ နားလည္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ပညတ္တရားေအာက္၌မရွိပါက ဥပုဒ္စာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္မဟုတ္ပါ။ သတၱမေန႔ျဖစ္ေသာ စေနေန႔သည္ ဂ်ဴးမ်ား၏ ဥပုဒ္ေန႔ျဖစ္ေနေသးေသာ္ လည္း သင္သည္ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါက ထုိေန႔ကုိစိတ္၀င္စားရန္မလုိပါ။ တစ္ပတ္၏ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္ေန႔သည္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ရန္၊ အမူေဆာင္ရန္၊ ခရစ္ယာန္မ်ား ၏ေန႔ျဖစ္သည္။ အရာခပ္သိမ္း၌ သင္သည္ ပညတ္ တရားေအာက္ရွိသေလာ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္၌ ရွိသေလာဟူ သည့္အခ်က္ အေပၚမူတည္သည္။ သင္သည္ ပညတ္တရားေအာက္၌ရွိပါက ကယ္တင္ျခင္းရပါ။ သင္သည္ေက်း ဇူးေတာ္ေအာက္ရွိပါက(ဧ၊၂း၈)အရ ကယ္တင္ျခင္းရ၏။ ဥပုဒ္သည္ပညတ္ တရား၏အစိတ္ အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယုံၾကည္ပါက ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္ ၌ရွိေသာေၾကာင့္ ဥပုဒ္ေန႔ကုိ ေစာင့္ရန္မလုိပါ။
 

 မည္သည့္အသင္းေတာ္သည္ စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္ပါသနည္။
             စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္တစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ရွင္းပါ၏ ဧဖက္၊ ၂း၉ တြင္အသင္းေတာ္ကုိ သန႔္ရွင္းသူ မ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင့္ေတြ႕ရသည္။ဧဖက္ ၄တြင္ ခႏၶာကုိယ္တစ္ကုိယ္တည္းရွိျပီး ဧဖက္ ၃ တြင္ ဤခႏၶာကုိယ္ထဲ၌ ယုဒလူ၊ေဟလသ လူမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။  မႆဲ၊၁၆ တြင္ ေပတ႐ုက ေယ႐ႈကုိ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟု၀န္ခံသည့္အေပၚ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ စစ္မွန္ေသာ အသင္းေတာ္တစ္ပါးတည္ေဆာက္ျပီး မႆဲ၊ ၁၈း၁၅-၂၀ တြင္ ဤအသင္းေတာ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိေဖာ္ျပသည္။ လူျဖဴ လူမဲ၊ ကာသိုလိပ္၊ပ႐ိုတက္စတင့္၊ယုဒလူ၊ေဟလသလူပါ၀င္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ျပီးစီးခဲ႔သည့္အလုပ္ကုိ ယုံၾကည္ေသာ အသင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းသည့္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကုိယ္အသင္းေတာ္ တစ္ပါးသာရွိပါသည္။
 

   “ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ား”သည္ မည္သူျဖစ္ၾကျပီး သူတို႔၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားမွာ သမၼာက်မ္းအရ ျဖစ္ပါသလား။
             ဤဂိုဏ္းသည္ သူတုိ႔၏နာမည္ကုိ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျပာင္းၾကေသာေၾကာင့္ ေျခရာခံရန္ ခက္ခဲသည္။ ပထမဦးဆုံး သူတို႔သည္ Pastor Russel  ၏ၾသ၀ါဒျဖင့္ အစျပဳၾကသည္။ သူတို႔အား တစ္ခါကRussellties မ်ားဟုေခၚသည္။ထို႔ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ားကInternational Bible students ျဖစ္လာၾကသည္။ေနာက္ပိုင္း၌ သူတို႔၏နာမည္ကုိအႏွစ္တစ္ေထာင္ အာ႐ုံတက္သူမ်ား Millenial Dawnists ဟုမည့္ထားပါသည္။ လက္ရွိနာမည္မွာ ေယေဟာ၀ါသက္ေသခံမ်ား Jehovah’s Witnesses ျဖစ္သည္။သူတို႔သည္သူတို႔၏သီးသန္႔အျမင္အေပၚ၌ အားၾကီးၾကေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈ၏ထာ၀ရ စိုးစံျခင္းအေသြးေတာ္ ႏွင့္ေၾကေအးျခင္းတုိ႔ကုိျငင္းပယ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဤေနာက္ဆံုးေသာကာလ၏ ဆိုးယုတ္ညစ္ညဴးမူမ်ားမွတစ္ခုပါ၀င္သည္။ မိစာၦဆရာမ်ား မလွည့္ျဖားေစရန္ ဘုရားသခင္ သတိေပးေသာသူမ်ားထဲတြင္ ဤအဖဲြ႔ပါ၀င္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ခံစားပါသည္။ ေယေဟာ၀ါ သက္ေသ အဖြဲ႔၀င္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ႐ိုးသားၾကျပီး သူတို႔၏ယုံၾကည္ျခင္း၌စိတ္အားထက္သန္ၾကေသာလည္း ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊဲမွားၾကသည္။ သေဘာကဲြေသာ သူမ်ားအေပၚေမတၱာရွိႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မ်ားစြာ ဆုေတာင္းသင့္သည္။တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိသည့္အရာသည္ ဤေခတ္ကာလအဆုံး၏မွားယြင္းေသာ လကၡဏာမွ ကာကြယ္ရန္မ်ားစြာ ဆုေတာင္းသင့္သည္။
 

 ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးထဲသုိ႔ အသင္း၀င္ရမည္လား။
             တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္လာပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရန္ ရွာၾကံၾကရမည္။ သင္၏ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏သတင္းေကာင္းကုိ ေဟာၾကားျပီး သမၼာတရားအတိုင္း က်င့္သုံးလိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အသင္းေတာ္ရွိပါက ထုိအသင္းေတာ္သုိ႔အသင္း၀င္ရန္ႏွင့္ အသင္းေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မူမ်ား ထဲ၌ပါ၀င္ရန္သင္၏ တာ၀န္ျဖစ္ သည္။ ေျမၾကီးေပၚ တြင္ ျပည့္စုံေသာ ေဒသႏၱာရအသင္းေတာ္ ဟူ၍မရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိယ္တိုင္လည္းမစုံလင္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ျပီးလူမ်ားႏွင့္ေခါင္းေဆာင္သူမ်ား၏မစုံလင္မူကုိ ခြင့္လႊတ္ရန္ျဖစ္သည္။ သင္၏အတုိင္းအ၀ိုင္း အေျခအေန ကုိကၽြႏ္ုပ္မသိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏လူမ်ားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္မွန္ေနသေ႐ြ႕ သူတို႔ႏွင့္မိတ္သဟာယဖဲြ႔ရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။ မျဖစ္ႏိုင္ပါက ေရဒီယ္ုိအစီအစဥ္ကုိနားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ယာန္မိတ္ေဆြမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ရွာေဖြျခင္းကသင့္အတြက္ ပုိေကာင္းပါသည္။
 

 ခရစ္ယာန္သိပၸံ Christian Science  အေပၚ သင္၏အျမင္မွာ အဘယ္နည္း။
             ခရစ္ယာန္သိပၸံသည္ လိမၼာပါးနပ္စြာ လည့္စားျခင္းျဖစ္ျပီး ခ၇စ္ယာန္လည္းမဟုတ္ သိပၸံဆိုင္ရာ လည္းမဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္ သိပၸံသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္၊ အသစ္ေမြးဖြါးျခင္း တို႔ကုိျငင္းျပီးမစၥအက္ Mrs.Eddy ဟူေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္၏ သြန္သင္ခ်က္ၾသ၀ါဒမ်ားကုိ လက္ခံက်င့္သုံးသည္။၄င္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မဟုတ္ပါ။
 

 Spiritsm သည္ခရစ္ယာန္ဘာသာတစ္ခုျဖစ္ပါသလား။
            ၁တိ၊ ၄း၁ ႏွင့္ ၁ေယာ၊၄ း၁-၃ အရ ေနာက္ဆုံးေသာကာလ၌ နတ္ဆိုး၏ လုပ္ေဆာင္ မူမ်ား ႏွံ႔ျပားျပီးလမ္းလြဲျခင္း၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။မ်ားစြာေသာ သူတို႔လွည့္ျဖားျခင္းခံၾကရမည္။ Spirtism သည္ ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္ခ်က္၏ အေျခခံၾသ၀ါဒကိုျငင္းပယ္သည္။
 

 E.Stanley Jones ေရးသားေသာ စာကုိဖတ္ရန္ ေထာက္ခံပါသလား။
             E.Stanley Jones ကုိေမာ္ဒန္နီးစ္ သီအုိလုိဂ်ီဘက္တြင္ ခိုင္မာစြာယိမ္းေနသည္ဟုျမင္ၾကသည္။
 

 Bullengerism ၏သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျပာျပႏိုင္ပါမည္လား။
             Bullengerism  ၏ၾသ၀ါဒႏွင့္စပ္လ်ည္း၍ ေနာက္ဆုံးေသာေန႔ရက္ မ်ား၌ႏိုးထလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းကုိေထာင့္စုံမွ ကၽြႏ္ုပ္ေလ့လာပါသည္။ ၄င္းတြင္အဖဲြ႔သုံးဖဲြ႕ရွိသည္။ ပထမအုပ္စု သည္ဗတၱိဇံခံျခင္းကုိမယုံၾကည္ေသာ္လည္း ပဲြေတာ္စား သူမ်ားရွိသည္။ ဒုတိယအုပ္စုသည္ ဗတိၱဇံခံျခင္းႏွင့္ပဲြေတာ္စားျခင္းႏွစ္ခုစလုံးကုိ ပယ္ၾကသည္။ တစ္ခုပယ္ပါကႏွစ္ခုစလုံး ပယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအုပ္စုသည္ မဂၤလာ၀တ္မ်ားကုိျငင္း႐ံုသာမဟုတ္ ထာ၀ရကာလပတ္လုံးအျပစ္ ဒါဏ္ခံျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ကာ ေနာက္ဆုံးျပန္လည္ စုစည္းျခင္းႏွင့္၀ိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကုိ သြန္သင္ၾကသည္။ ဤတဘက္စြန္းေသာ ေခတ္ကာလ၀ါဒသည္ လည့္စားျခင္းႏွင့္သမၼာတရားကို ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*