အသင္းေတာ္ႏွင့္႐ႈျမင္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား

 သခင္ ဘုရားျပန္ၾကြ မလာမွီ ႏိႈးထမူ တစ္ခုရွိ မည္ဟု သင္ ထင္ပါသလား။             
သခင္ ဘုရားၾကြလာေတာ္ မမူမွီ ႏိႈးထမူရွိမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္ မသိပါ။ သခင္ဘုရားၾကြ လာရန္ အခ်ိန္ နာရီၾကာ ဦးမည္ ဆုိပါက ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၌ ႏိုးထမူလုိ အပ္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ား အၾကားတြင္ ၾကီးမားေသာႏိုး ထမူျဖစ္ရန္ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းၾကပါစို႔။ ဤေခတ္ ကာလသည္ ဆုိးယုတ္ျပီး လမ္းလဲြေသာေခတ္ ကာလျဖစ္ သည္ဟု သမၼာက်မ္းက ေဖာ္ျပပါသည္။ ေနရာေဒသအလုိက္ ႏိုးထမူရွိေသာ္ လည္းတစ္ကမာၻလုံး 
 ႏိုးထမူျဖင့္ ဤေခတ္ ကာလၾကီး အဆုံးသတ္ မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္မယုံၾကည္ပါ။

  ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ရန္ လုိအပ္ပါသလား။             ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ျဖဴစင္ေသာစိတ္ႏွင့္ သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္ တြင္သမၼာက်မ္းသြန္သင္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕စုံျပီးဘုရား သခင္၏လူမ်ားႏွင့္
အတူစည္းေ၀းရမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ သည္(ေဟျဗဲ၊၁၀း၂၅)။ သင္၏မိခင္အသင္းေတာ္တြင္ ၀ိညာဥ္အစာကုိ တိုက္ေကၽြးျခင္းမရွိပါက ၀ိညာဥ္ အစာကိုေကာင္း စြာေကၽြးေမြးေသာ အသင္းေတာ္ထဲ သို႔ပါ၀င္ရန္တိုက္ တြန္းလို ပါ သည္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္တစ္ဆယ္မွာတစ္ခုျဖစ္ပါသလား။
             ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မာလခိမွပညတ္ခ်က္အတိုင္း တစ္ဆယ္တြင္တစ္ခု ကိုေပးရ သည္။ ေက်းဇူးေတာ္ေခတ္တြင္ ပညတ္ခ်က္ထက္သာလြန္၍ေပးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယေန႔တြင္ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔အျပင္ သခင္ဘုရား၏အမူေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္ရပါသည္။

 ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးျခင္းကုိ ဤေခတ္ကာလ၌ ေတာင္းဆိုပါသလား။
             ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္အတြက္သာျဖစ္သည္ဟု လူအမ်ား ယုံၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပညတ္ေတာ္ ေခတ္မတိုင္မွီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကအာျဗဟံသည္မာလာခိေဇဒက္အား ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္။ယာကုပ္သည္ထာ၀ရဘုရားအား ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ေပးေၾကာင္းျပန္လည္ေအာက္ေမ့ေသာအခါ ၄င္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ကာလတြက္ အသုံးျပဳေၾကာင္းသင္ေတြ႕ရမည္။ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ ပညတ္ေတာ္အားျဖင့္ အနည္းဆုံးျဖစ္ျပီး ေက်းဇူးေတာ္ကာလ၌ထိုထက္မနည္းႏိုင္ေပ။ သခင္ဘုရားအတြက္ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ကိုဖယ္ထားေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က ထူးဆန္းစြာေကာင္းခ်ီးေပးသည္။

 ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔အားလုံးကုိ ေဒသႏၱာရအသင္းေတာ္၌ ေပးရမည္ေလာ။
    ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔သည္ေဒသႏာၱရအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုထဲသုိ႔ေပးလွဴရမည္ ဟုမည္သည့္က်မ္းပိုဒ္ ကမွမေျပာ ထားပါ။ မာလာခိ ၌ ရွိသည့္ ကၠသေရလ၏ဘ႑ာတိုက္သည္ ဘာသာေရးလႈပ္ရွား မူမ်ားႏွင့္ဗိမာန္ေတာ္ ၀တ္ျပဳရာ၌စုစည္းေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏အ မူေတာ္အတြက္လို အပ္ေသာအရာ အားလုံးကုိ ဤဘ႑ာတိုက္မွေထာက္ပ႔ံရသည္။ ဓမၼဆရာမ်ား၏လုိအပ္ ခ်က္ကုိ ျပည့္စုံၾကြယ္ ၀စြာ  ေထာက္ပံ႔ ပါက သူတို႔သည္ဘုရားသခင္၏အမူေတာ္ျမတ္အတြက္ သမၼာတရား တိုက္ ေကၽြးရန္ ေလ့ လာရန္ပို၍အခ်ိန္ရၾကမည္။

 အသင္းေတာ္၌ စားေသာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိမလုပ္ရဟု က်မ္းစာကေျပာပါသလား။
             ၁ေကာ။၁၁း၂၂-၃၄ ၌ေပါလုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ စားရန္ေသာက္ရန္ အိမ္ရွိ၏ဟုဆိုသည္။ ဤလူမူေရးအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၌ၾကီးမားေသာ အႏာၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္ျပီး၀ိညာဥ္ေရးရာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေစတတ္သည္။

အသင္းေတာ္၌ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ညစာစားပဲြမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ သင္မည္သုိ႔ထင္ျမင္ပါသနည္း။
             ၁ေကာ၊၁၁ က ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္မွာမိတ္သဟာယဖဲြ႔ျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္းႏွင့္မုံ႔ဖဲ႔ျခင္း အတြက္ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခန္းကုိေသခ်ာစြာဖတ္ပါက အသင္းေတာ္ထဲ၌ စားေသာက္ျခင္း၏ မေကာင္းမူ ကုိၾကပ္တည္းစြာတားျမစ္သည္။ တမန္ေတာ္ ၀တၳဳ တစ္ခုလုံးၾကိဳၾကည္လွ်င္ ကနဦးအ သင္းေတာ္တြင္ ညစာစားပဲြ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ဧည့္ခံၾကိဳဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းႏွင့္ အျခားမိုက္မဲေသာအရာ မ်ားရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားမရွိပါ။ ဘုရားသခင္၏အမူေတာ္အားေလာကီအရာမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးလွ်င္ ဆိုး၀ါးလွပါသည္။

 အသင္းေတာ္ထဲ၌ ႐ုပ္႐ွင္ျပသျခင္း၊မွန္သည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။
             ယေန႔အေျခအေနရ ေကာင္းစြာအေျဖေပးရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ၀တ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္သည္တရားေဒသနာေဟာၾကားတိုက္ တြန္းရန္ျဖစ္ျပီး ႐ုပ္႐ွင္မျပသင့္ပါ။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အျမင္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲၾကားနားျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္။႐ုပ္ေသႏွင့္႐ုပ္႐ွင္ ယူေဆာင္လာေသာ အစဥ္အလာမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏တရားေဟာျခင္းကုိအေထာက္အကူျပဳရန္ အသုံးျပဳေသာ ေလာကီနည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ႐ုပ္႐ွင္ျပသျခင္းကုိလက္ခံၾကပါသည္။႐ုပ္႐ွင္ျပသမည္ဆုိပါက သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း တနဂၤေႏြေန႔ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္၌မဟုတ္ဘဲ အျခားေန႔ရက္၌ျပဳလုပ္ ပိုေကာင္းပါသည္။


 ေတးဂီတကို လက္မခံေသာအသင္းေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ သည္သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။  ဤအရာသည္ က်မ္းစာအတိုင္းျဖစ္ပါသလား။           
     လူမ်ား၀တ္ျပဳရာတြင္ ေတးဂီတကို အသုံးျပဳေၾကာင္းဓမၼေဟာင္း၊ဓမၼသစ္ ၊ႏွစ္ေခတ္စလုံးတြင္ခိုင္လုံေသာ အေထာက္အထားရွိသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္တူရိယာမ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္မွတ္ တမ္းမေတြ႕ရပါ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစဓမၼေဟာင္း၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၌တူရိယာပစၥည္း မ်ားအေၾကာင္းေျမာက္မ်ား စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ကၽြႏ္ုပ္အေနႏွင့္ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္အတြက္ အသုံးျပဳပါက တူရိယာပစၥည္းမ်ား အေပၚ မကန္႔ကြက္ပါ။ ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔တစ္ဖဲြ႔ကတူရိယာပစၥည္း အသုံးျပဳျခင္းကုိမၾကိဳက္ဘဲ လူ၏အသံကုိသာ အသုံးျပဳရန္ဆႏၵရွိပါက သူတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မူပင္ျဖစ္သည္။

 ကၽြန္ေတာ္၏မိခင္ အသင္းေတာ္သည္ သမၼာက်မ္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာအရာမ်ားကုိျပ ဇါတ္အျဖစ္ အစဥ္လုိက္ေရးသားၾကသည္။ ဤအရာ၌ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမတူပါ။ဤကိစၥ၌သင္အကူအညီေပးႏိုင္မေပးႏိုင္သိလုိပါသည္။
             ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ အသင္ေတာ္၏အလုပ္မွာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ မိတ္သဟာယဖဲြ႕ျခင္း၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အတြက္ မြန္ျမတ္သည့္၀ိညာဥ္မ်ားရရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ယေန႔ကာလတြင္အၾကားအားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ စြဲလန္းမူအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖရန္နည္းမ်ဳိးစုံတို႔ကုိအသင္းေတာ္သုိ႔ ယူေဆာင္လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ပါ၀င္ျခင္းမွန္ကန္သည္ဟုသင္ခံစားမိပါက ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္အမွားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္လမ္းျပသည့္အတိုင္း လိုက္နာရန္အၾကံေပးလုိပါသည္။

 အသင္းေတာ္၌ေဖ်ာ္ေျဖမူ ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥအေပၚတြင္ သင္၏ရပ္တည္ခ်က္သည္အဘယ္နည္း။
             အသင္းေတာ္တိုင္းသည္ ဤကိစၥအတြက္ မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ရမည္။ေပ်ာ္ပဲြ႐ႊင္ပဲြမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္အားေပးပါ။ အသင္းေတာ္ ၏အလုပ္မွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ကယ္တင္ျခင္း သတင္းေဟာၾကားရန္ျဖစ္သည္။ သာသနာျပဳမ်ားေစလႊတ္ရန္ႏွင့္ ေဒသႏာၱရအ သင္းေတာ္၏လုပ္ငန္းအသီးသီးတို႔အတြက္ ရံပုံေငြလုိအပ္လ်က္ရွိရာ ေပ်ာ္ပဲြ႐ႊင္ပဲြမ်ား ၊ေစ်းေရာင္းပဲြမ်ားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖမူမ်ား အားျဖင့္၀င္ေငြရေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုပဲြမ်ားကို ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္မက်င္းပဘဲ၊ဘုရားေက်ာင္း၏အျပင္ဘက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါက  ပို၍အဆင္ေျပပါသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply