အေသြးေတာ္ ႏွင္႔ ဆိုင္ေသာအေမးေျဖ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာ္ ဆက္၏ အျပစ္ သည္ ေလ်ာ႔ က်သြားသလား သို႔မဟုတ္ ပို၍တိုး သက္ေနပါသလား။

          အေသြးေတာ္ႏွင့္ အျပစ္ျပဳျခင္းတို ကို ေရာမ၊၃ ႏွင့္ ဆာလံ၊၁၄ အရ လူအားလုံး တို႔သည္ အျပစ္ ရွိၾကေသာ္ လည္း အျပစ္၏ ထင္ရွား လာျခင္းမတူပါ။ ပတ္၀န္းက်င္၊ ပညာအေတြ႔ အၾကဳံ၊ တရားစီရင္ျခင္း ကိုေၾကာက္ ႐ြံ႕ျခင္းႏွင့္ အျခားအရာ မ်ားသည္ အျပစ္ ထင္ရွားျခင္းကို အဆီးအ တားျဖစ္ေသာ္ လည္း ဖခင္အာဒံထံမွ အေမြခံ ရၾကပါသည္။

 မတူညီေသာအမ်ဳိး၌ ျခားနားေသာေသြးရွိပါသလား။
 နီဂ႐ို၊လူျဖဴမ်ားႏွင့္ အသား၀ါ၊အသားနီတို႔၌ အေသြးသည္ ျခားနားမူမ
ရွိဟုသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားသက္ေသျပၾက ပါသည္။ ျခားနားခ်က္မွာ မ်ဳိးဆက္ မ်ားစြာ၌ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမွ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အျပင္ဘက္ကိစၥရပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။နီဂ႐ိုမ်ား၏ အေသြးကိုလူျဖဴမ်ားထဲ သို႔သြင္းႏိုင္ ပါသည္။ ေသြးသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ဤအရာကို တမန္၊၁၇း၂၆ ၌ေပါလုက လြန္ခဲ႔ေသာ၁၉ ရာစုႏွစ္ကတည္း ကပင္ေျပာပါသည္။ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္နီးပါးကတည္း ကေပါလုေတြ႕ရွိသည့္အရာကိုသိပၸံ ပညာရွင္တို႔က  ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

 ယခုေခတ္ကာလ၌ ေသြးကိုစားရမည္ေလာ။
          ေသြးႏွင့္အတူ လညး္ပင္းညွစ္ေသာအရာမ်ား ကိုစားျခင္းသည္အမွားျဖစ္သည္။ ပညတ္တရား အတိုင္း သတ္ျဖတ္ေသာ အသားထက္က်မ္းမာေရး အတြက္ပို၍ေကာင္းသည္။ အသားကိုပုံမွန္အတိုင္း သတ္ျဖတ္ျပီးအေသြးျခင္းသည္စားသုံးရန္ သင့္ေလွ်ာ္သည္။အေသြးစားျခင္းကိုတားျမစ္ျခင္းသည္ ပညတ္ေတာ္မေပးမီ ကျဖစ္သည္(က၊၉း၄)။ ထိုပညတ္ေတာ္သည္ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ ျပည့္စုံျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လည္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္(တမန္။၁၅း၂၀)။

 သေႏၶသားသည္ ဖခင္၏ေသြးျဖင့္တည္ပါက ကေလးသည္သူ၏အေမႏွင့္မည္သို႔ေသာအားျဖင့္ ေသြးေရာႏုိင္ပါမည္နည္း။
          အဖိုႏွင့္အမ မ်ဳိးေပါင္းစပ္ေသာအခါ မိဘမ်ား၏သြင္ျပင္လကၡဏာသည္သေႏၶသားတည္သည္။၄င္းသည္ မ်ဳိးဗီဇႏွင့္ဆိုင္ အေသြးအားျဖင့္မဟုတ္ပါ။ မိခင္သည္ အစာအာဟာရႏွင့္တိုင္ေသာအရာမ်ား၊ၾကြက္သားမ်ားကိုျဖစ္ေစေသာအရည္မ်ားကိုေပးေ၀ျပီး အေသြးအသားမ်ားကိုမေပးပါ။ မိခင္သည္ ကေလးအားမိမိ၏အေသြးကိုမေပးပါ။ ဓါတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊အစိုင္အခဲ မဟုတ္ေသာအရားမ်ားႏွင့္အဆိပ္ကို ကာကြယ္ေသာအရာမ်ားကိုသာေပးသြားသည္။

ခရစ္ေတာ္၏အေသြးသည္ ယေန႔ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိပါသလား။
          ၁ေယာ၊၅း၇-၈ ကိုကိုးကား၍ေသြးသည္ ေသြးအတိုင္းေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိသည္ဟုက်မ္းစာအဆိုမရွိေသာ္ျငားလည္း ခ၇စ္ေတာ္၏အေသြးသည္ မပ်က္စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္တစ္ရာရာ၌ရွိရမည္။ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းအေနႏွင့္ သခင္ေယ႐ူခရစ္ေတာ္သည္ယုတၱိအားျဖင့္ထိုေနရာ၌အေသြးရိွမည္ျဖစ္သည္။


 ေသြးကိုစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္မိခင္အစစ္ကို သက္ေသျပႏိုင္ပါသလား။

          မိဘကိုသက္ေသျပစိတ္ခ်ေစရန္ ဓါတ္သေဘာအရေသြးကိုစစ္ျခင္းျဖင့္ယေန႔လက္ခံၾကေသာလည္း အေျဖေပၚလာရန္ စစ္ေဆးျခင္းမရႏိုင္ေသးပါ။ သင္၏စိတ္ထဲ၌ရွိေသာျပသနာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္အၾကံေပးလိုပါသည္။

 ေသြးလွဴဘဏ္သို႔ေသြးေရာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မည္သို႔ခံယူပါသနည္း။
          ေသြးလွဴျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တစ္ဦးစီ၏ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္ဟုကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။ေသြးလွဴျခင္းျဖင့္ အခေငြယူျခင္းကုိကၽြႏ္ုပ္မေျပာလိုပါ။ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္အခမယူဘဲ သခင္ဘုရား၏နာမေတာ္၌အမူေတာ္လုပ္းငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးေပးလွဴမည္။

 ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္သည္ မႆဲႏွင့္လုကာတို႔၌အဘယ့္ေၾကာင့္ျခားနားရပါသနည္း။
          မႆဲ၌ခရစ္ေတာ္၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ကိုဒါ၀ိဒ္၊ေရွာလမုန္ႏွင့္ေယာသပ္အထိေတြ႕ရသည္။ လုကာ၌ေယရူ၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ကို အာဒံမွဒါ၀ိဒ္အထိ၊ထို႔ေနာက္နာသန္မွ မာရိ၏ဖခင္ ေဟလီအထိေတြ႕ရသည္။ မႆဲသည္ေယာသပ္၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ ကိုေဖာ္ျပျပီးလုကာသည္ မာရိ၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ကိုေဖာ္ျပေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။၄င္းတို႔ႏွစ္ခုစလုံးသည္ဒါ၀ိဒ္၏ေဆြစဥ္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ရာဇပလႅင္တြင္ထိုင္ရန္ တရား၀င္ျဖစ္ျပီးထိုေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္စာရင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးအားျဖင့္ ေရတြက္မည္ဆိုပါက ဒါ၀ိဒ္၏ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္စာရင္း၌ ေယ႐ႈသည္ ေမြးစားသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။


 ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသာခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ အေသြးမဲ႔ေနပါသလား။

          သခင္ေယ႐ႈ၏ခႏၶာကိုယ္သည္ အေသြးမရွိပါဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔မယုံပါ။သူ၏ေသြးစက္တိုင္းရွိ ေနဦးမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ယုံၾကည္သည္။ သူသည္လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္အေသခံေသာအခါ ၾကီးမားေသာ အသံၾကီးႏွင့္အနည္းဆုံးေလးၾကိမ္ေအာ္သည္ဟုသိရသည္။ ၄င္းသည္ ေသခါနီးေသြးယိုစီးျခင္း၏အရင္းျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ ေသြးမရွိဟူေသာအယူအဆကိုေယ႐ႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားအား “၀ိညာဥ္၌အေသြးအသားမရွိ(လုကာ၊၂၄း၃၉)ဟူေသာအခ်က္မွယူဆရျခင္းျဖစ္သည္။ဤအရာက သူ၌အေသြးမရွိဟု ဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ “အေသြးအသားသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိမည္မဟုတ္ဟုဆိုလိုျခင္းဟုတ္ဘဲယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရေသာအျပစ္ရွိသည့္ အေသြးပံုစံသည္ေကာင္းကင္ဘုံ၌ေနရာမရွိဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ေယ႐ႈ၏အေသြးေတာ္သည္ ဖိတ္ယိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အကြက္သြန္းေလာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဖခင္ထံမွေသြးကိုလက္ခံရရွိပါက ဖခင္၏ေသြးအမ်ဳိးအစားမရွိသည္မွာ သင္မည္သို႔ယူဆပါသလဲ။
          ကေလးသည္ဖခင္ႏွင့္ေသြးအမ်ဳိးအစားတူျခင္း၌ အေရးမၾကီးပါ။ကေလးသည္ျခားနားေသာပုံစံေလးမ်ဳိးျဖင့္ ၾကီးထြားႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ ဤသို႔ျဖစ္သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ သူ၏အေသြးကို္္မိခင္ထံမွ တိုက္႐ိုက္ရရွိပါကေသြးအမ်ဳိးအစား တူမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ျပသနာမဟုတ္ပါ။ မေမြးေသးေသာကေလးသည္ သူ၏ကုိယ္ပိုင္ေသြးျဖင့္ၾကီးထြားလာသည္။ မိဘထံမွရရွိေသာ စနစ္၏ရလဒ္အျဖစ္ ၄င္းသည္ ျခားနားေသာပုံစံတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လူ၏အေသြးႏွင့္တိရစာၦန္၏အေသြးသည္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသလား။
          လူ၏အေသြးႏွင့္တိရစာၦန္၏အေသြးသည္ မတူႏိုင္ပါ။ဘုရားသခင္သည္အာဒံအထဲသို႔အသက္မႈတ္သြင္းေသာ္လည္း တိရစာၦန္အထဲ သို႔မမႈတ္သြင္းပါ။တိရစာၦန္အေကာင္၌ အသက္ရွိေသာ္လည္း၀ိညာဥ္မရွိပါ။

Be the first to comment

Leave a Reply