အႏိၱခ၇စ္ – အခန္း (၁၈)

(ANTICHRIST)
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္တြင္ အနာဂတ္တခ်ိ္္န္ခ်ိန္တြင္ ႁကြေရာက္လာ
မည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ပါးရွိေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ဦးမွာ ခရစ္ေတာ္ဘု၇ားျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပါးမွာ စာတန္ျဖစ္
သည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရားႁကြလာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း စာတန္ျပန္လာျခင္းကုိ
လစ္လ်ဴရႈထားတတ္သည္။ သမၼာေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ သမၼာသစ္ထဲတြင္ ေနာင္လာမည့္ ကာလတြင္ လြန္စြာထူး
ဆန္းၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ေရးသားထားေလသည္။ က်မ္းစာထဲ၌
သူ၏အမည္နာမမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ထုိသူတဦးတည္းကိုသာ ရည္ညြန္းထားေလသည္။
သမၼာေဟာင္းထဲတြင္ သမၼာသစ္ထဲတြင္
ေဟရွာယနာဂတိၱက်မ္း ရွင္ေပါလုက
၁၄း၄၊ ဗာဗုလုန္ွရွင္ဘုရင္ ၂သက္ ၂း၃-၈ ဒုစရိုက္လူ၊ ပ်က္စီးျခင္း
၁၄း၁၂၊ လူစီဖါ သား၊ အဓမၼလူ
ဒံေယလအနာဂတိၱက်မ္း ရွင္ေယာဟန္က
၇း၈၊ ၈း၉၊ ခ်ဳိငယ္
၈း၂၃၊ ရဲရင့္၍ ပရိယာယ္ႁကြယ္၀ေသာမင္း ၁ေယာ ၂း၁၈၊ အႏိၱခ၇စ္
၉း၂၆၊ ေနာက္မွလာေသာသခင္ ဗ်ာ ၁၃း၁၊ သားရဲ
၁၁း၃၆၊ မိမိအလုိအေလ်ာက္ျပဳေသာ ဘု၇င္တပါး

ခရစ္ေတာ္ကလည္း “ငါသည္ ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေရာက္လာေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကုိ
လက္မခံ။ တျခားေသာသူသည္ မိမိအခြင့္ႏွင့္ ေရာက္လာလွ်င္ ထိုသူကိုလက္ခံၾကလိမ့္မည္”ဟု ေယာ ၅း၄၃ ၌
မိ္န္႔ဆုိထားေလသည္။ ဣသေရလလူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈကို လက္မခံခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အႏၱိခရစ္ေပၚ
လာလွ်င္လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ပေရာဖက္ျပဳထားေလသည္။

၁။ အႏိၱခရစ္သည္ ပုဂၢိဳလ္တပါးျဖစ္ေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ေခတ္ကာလတြင္ အႏိၱခရစ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္တပါးျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ ၎ေခတ္
ေနာက္ပိုင္းမ်ဳိးဆက္ႏွစ္ဆယ္သုိ႔ေရာက္ေသာခါ လူအမ်ားက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္ အႏိၱခရစ္ျဖစ္သည္ဟုယူဆ
လာၾကသျဖင့္ က်မ္းစာအနက္ဖြင့္ေသာဆရာႀကီးမ်ားကလည္း ထုိအတုိင္းအနက္ဖြင့္လာၾကသည္။ သူတုိ႔ယံု
ၾကည္ျခင္းသည္လည္း လက္ေတြ႔မက်သည္ကို ေတ႔ြရသည္။
(၁) ရွင္ေယာဟန္က
“မုသာကုိသံုးေသာသူကားအဘယ္သူနည္း။ ေယရႈသည္ ခရစ္ေတာ္မဟုတ္ဟုုျငင္းပယ္ေသာသူျဖစ္သ
တည္း။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္သားေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာသူသည္ အႏိၱခ၇စ္ျဖစ္၏”ဟုဆုိထားေလသည္
(၁ေယာ ၂း၂၂)
ယုဒလူမ်ားသည္ ေယရႈကို ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ဟု၀န္မခံေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းမ်ားသည္ ေယရႈ
သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကုိ၀န္ခံသည္။ ေ၇ာမအသင္းေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္သည္ အနႏၱဘုရား၊
ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးဖန္ဆင္းရွင္၊ ခ၇စ္ေတာ္သည္လည္း သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံ
၍ယံုၾကည္ေပသည္။
(၂) က်မ္းစာအနက္ဖြင့္သူအမ်ားသည္ ဗ်ာ ၁၇း၄-၅ ၌ အနီေရာက္၀တ္ထားေသာမိန္းမသည္ ပုပ္ရဟန္းမင္း
၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံုကိုပံုေဆာင္သည္ဟုယူဆသည္။ ဤကဲ့သို႔ အနက္ဖြင့္ဆိုျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာမရွိ။ သို႔ေသာ္လည္း
ျပည့္တန္ဆာမသည္ သားရဲအေပၚ၌ စီးနင္းေနသည္။ ထုိသားရဲသည္ အႏိၱခရစ္ျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ဆာသည္
အႏိၱခ၇စ္မဟုတ္ေခ်။ သူတုိ႕ႏွစ္ဦးသည္ သီးသန္႔၇ပ္တည္သူမ်ားျဖစ္၍ တဦးတည္းကို ဆိုလိုျခင္းမွာ မသဲကြဲေခ်။
(၃) တဖန္ အႏၱိခရစ္သည္ အျပစ္ရွိလူသားအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္ကိုခ်ီးေျမွာက္၍၊ ဘု၇ားတိုု႔၏ဘုရားကု္ိဆန္႔က်င္
ဘက္ျပဳ၍အံ့ၾသေသာ စကားကုိေျပာလိမ့္မည္။ (ဒံ ၁၁း၃၆၊ ၃၇) ထုိေၾကာင့္ သူသည္ “ဘုရားသခင္ဗိမၼာန္ေတာ္၌
ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ထုိင္၍၊ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ကိုယ္ကိုျပေသာသူျဖစ္သတည္း”။ (၂သက္၂း၄)
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ပုပ္ရဟန္းမင္းသည္ အၿမဲတမ္းဘုရားသခင္ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေၾကာင္းမေၾကျငာခဲ့ေပ။
သူ၏အျမင့္မားဆံုးေသာ ၀န္ခံခ်က္သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏သိုးထိ္န္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေလသည္။
(၄) ေျမၾကီးသားအေေပါင္းတုိ႔သည္ သားရဲ (အႏိၱခ၇စ္)ေနာက္သုိ႔လုိက္ၾက၏။ ထုိသားရဲ၌ အာဏာစက္ကုိ
အပ္ေပးေသာနဂါး(စာတန္)ကုိလည္း ကိုးကြယ္ၾက၏။ (ဗ်ာ ၁၃း၃-၄) သုိ႔ေသာ္လည္း ကာသုိလိပ္အသင္းေတာ္၌
ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ ခံယူခ်က္သည္ အပ်ဳိကညာမာရိႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရွးတမန္ေတာ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ၾက၏။
စာတန္ကိုကား မကိုးကြယ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပုပ္ရဟန္းမင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ဆန္႔က်င္သူမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တထစ္ခ်ေျပာဆိုႏိုင္သည္။
(၅) ထုိမွတပါး၊ တတိယေကာင္းကင္တမန္က အၾကင္သူသည္ သားရဲႏွင့္ သူ၏ရုပ္တုကို ကိုးကြယ္၍၊ သူ၏
တံဆိပ္လက္မွတ္ကို နဖူး၌ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္၌ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိသူသည္ ဘုရားသခင္၏ေဒါသဖလား၌
ေလာင္းေသာ အမ်က္ေတာ္စပ်စ္ရည္စစ္ကို ေသာက္ရလိမ့္မည္။ သန္႔ရွင္းေသာေကာင္းကင္တမန္တုိ႔ေရွ႕၊
သုိးသူငယ္ေရွ႕တြင္ ကန္႔ႏွင့္ေလာင္ေသာမီးထဲမွ ျပင္းစြာေသာညွင္းဆဲျခငး္ကုိခံရလိမ့္မည္။ ထုိညွင္းဆဲျခင္း၏
မီးခိုးသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္တက္လ်က္ရွိ၏။ သားရဲႏွင့္ သူ၏ရုပ္တုကိုကုိးကြယ္သူ၏ နာမတံဆိပ္လက္မွတ္
ကိုခံေသာသူတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ သက္သာမရၾကဟု လိုက္၍ ႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေျပာဆုိ၏”ဟု ဗ်ာ ၁၄း၉ -၁၁ တြင္ေရးသားထားေလသည္။
အကယ္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္း၏စနစ္သည္ အႏၱိခရစ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ကိုးကြယ္သူအားလံုး ကယ္တင္ျခင္းခံရမည့္
အစားထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းထဲသုိ႔ ပ်က္စီးဘို႔သာရွိေလသည္။ တဖန္ အႏိၱခရစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးဘို႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ႁကြ
လာေသာအခါ၌လည္း ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သုိ႔သာႁကြလာမည္ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရွိရာ ေရာမသုိ႔ႁကြ
လာမည္မဟုတ္ေခ်။ အသင္းေတာ္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ပုပ္ရဟန္းမင္း၏အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အမႈအ
က်င့္မ်ားကို ၾကည့္ျခငး္အားျဖင့္ ၎၊ အထက္ပါက်မ္းစာအေထာက္အထားအားျဖင့္၎၊ ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္လွ်င္
ပုပ္ရဟန္းမင္း၏စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ အႏၱိခရစ္သည္ လံုး၀ျခားနားေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။ အႏၱိခ၇စ္သည္ ယခု
ပစၥဳပၸန္ကာလ၌ မေပၚေပါက္ေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္တပါးပါးျဖစ္ေၾကာင္းသိရေပသည္။

“ျခားနားခ်က္”
(၁) ခ၇စ္ေတာ္သည္ အထက္မွ ႁကြဆင္းလာသည္။ ေယာ ၆း၃၈
အႏၱိခ၇စ္သည္တြင္းနက္ထဲမွထြင္လာသည္။ ဗ်ာ ၁၁း၇
(၂) ခရစ္ေတာ္သည္ ဖခမည္းေတာ္၏နာမအားျဖင့္လာသည္။ ေယာ ၅း၄၃
အႏၱိခ၇စ္သည္ သူ႔နာမအားျဖင့္လာသည္။ ေယာ ၅း၄၃
(၃) ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသေဘာရွိသည္။ ဖိ ၂း၈
အႏၱိခရစ္သည္ မိမိကို္ယ္ကိုခ်ီးေျမာက္သည္။ ၂သက္ ၂း၄
(၄) ခရစ္ေတာ္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဟ ၅၃း၃၊ လု ၂၃း၁၈
အႏၱိခရစ္သည္ အံ့ၾသျခင္းခံရလိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၁၃း၃၊၄
(၅) ခရစ္ေတာ္သည္ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရသည္။ ဖိ ၂း၉
အႏၱိခရစ္သည္ ငရဲသုိ႔ႏွင္ခ်ျခင္းခံရသည္။ ေဟ ၁၄း၁၄၊ ၁၅၊ ဗ်ာ ၁၉း၂၀
(၆) ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္အလိုေတာ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ေယာ ၆း၃၈
အႏၱိခရစ္သည္ မိမိအလိုအတိုင္းျပဳမူေဆာင္ရြက္သည္။ ဒံ ၁၁း၃၆
(၇) ခရစ္ေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းေပးဘုိ႔ရန္ႁကြလာသည္။ လု ၁၉း၁၀
အႏၱိခရစ္သည္ ဖ်က္ဆီးဘို႔ရန္ေပၚလာသည္။ ဒံ ၈း၂၄
(၈) ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာ သုိးထိန္းျဖစ္သည္။ ေယာ ၁၀း၄-၁၅
အႏၱိခရစ္သည္ ေကာက္က်စ္ေသာ သုိးထိန္းျဖစ္သည္။ ဇာ ၁၁း၁၆-၁၇
(၉) ခရစ္ေတာ္သည္ မွန္ေသာစပ်စ္ႏြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေယာ ၁၅း၁
အႏၱိခရစ္သည္ ေျမႀကီး၏စပ်စ္သီးျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၁၄း၁၈
(၁၀) ခ၇စ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ ေယာ ၁၄း၆
အႏၱိခရစ္သည္ မူသာ၀ါဒီျဖစ္သည္။ ၂သက္ ၂း
(၁၁) ခရစ္ေတာ္သည္ သန္႔ွရွင္းေသာ ဘုရားတပါးျဖစ္သည္။ မာ ၁း၂၄
အႏၱိခရစ္သည္ အဓမၼလူျဖစ္သည္။ ၂သက္ ၂း၃
(၁၂) ခရစ္ေတာ္သည္ နာၾကည္းျခင္းေ၀ဒနာခံစားရသူျဖစ္သည္။ ေဟ ၅၃း၃
အႏၱိခရစ္သည္ ဒုစရိုက္လူျဖစ္သည္။ ၂သက္ ၂း၃
(၁၃) ခ၇စ္ေတာ္သည္ ဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္သည္။ လု ၁း၂၃
အႏၱိခရစ္သည္ ပ်က္စီးျခင္း၏သားျဖစ္သည္။ ၂သက္ ၂း၃
(၁၄) ခရစ္ေတာ္သည္ မွန္ေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း၏ နက္နဲေသာ အရာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာအေသြးအသားအျဖစ္
ေပၚထြန္းခဲ့ေလသည္။ ၁တိ ၃း၁၆
အႏိၱခရစ္သည္ ၀ွက္ထားေသာ အဓမၼလူျဖစ္၍ စာတန္အျဖစ္ကုိယ္ခႏၶာ၌ ထင္ရွားလာလိမ့္မည္။
၂သက္ ၂း၇

၂။ အႏၱိခရစ္၏ မူလအစ

(၁) “ေဟရွာယ၏ႀကိဳတင္ေတြ႔ျမင္ခ်က္”

ေဟရွာယက်မ္း ၁၁း၄တြင္ေမရွိယသခင္သည္ ဆိုးေသာသူအေပါင္း အနိုင္ယူမည့္အေၾကာင္းေရးသား
ထားသည္။ အခန္း ၁၁ တစ္ခုလံုးသည္ေမရွိယသခင္အေၾကာင္းအဓိကေရးထားးေသာ္လည္း တျခားအေၾကာင္း
မ်ားလည္းပါ၀င္ေနသည္။
“သူသည္ဆင္းရဲသားတုိ႔၏ အမႈကို တရားေတာ္အတိုင္းစီရင္၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ ေျမႀကီးသားတုိ႔ဘက္၌ေန
လ်က္၊ ေျဖာင့္မတ္စြာဆံုးျဖတ္လိ္မ့္မည္။ ေျမႀကီးကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္လွံတံႏွင့္ ဒဏ္ခတ္၍ ဆိုးေသာ သူ
ကို ႏႈတ္ခမ္းထြက္သျဖင့္ ကြပ္မ်က္လိမ့္မည္”ဟု ေရးသားထားေလသည္။ ရွင္ေပါလုက –
“ထုိအဓမၼလူသည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ထုိအဓမၼလူကို သခင္ေယရႈသည္ ႏႈတ္ထြက္၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္
ဖ်က္ဆီး၍ ႁကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ေရာင္ျခည္အားျဖင့္ပယ္ရွားေတာ္မူလိမ့္မည္” (၂သက္ ၂း၈)ဟုမိန္႔ဆိုျပန္သည္။
ပေရာဖက္ေဟရွာယႏွင့္ တမန္ေတာ္ေပါလုတို႔ဆိုထားသည္မွာ တျခားပုဂၢိဳလ္တပါးပါးကုိ ရည္ညြန္းထားျခင္းမရွိ
ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိရသည္။
ေဟရွာယ ၁၄း၄-၁၇ တြင္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ကို ေဖၚျပထားၿပီး ထိုသူသည္ သူ၏ေဒါသျဖင့္ လူမ်ားကုိ
ျပင္းထန္စြာႏွိပ္ကြပ္လ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သူ၏မာရ္မာနကို လည္းဆက္လက္၍ –
“ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ငါတက္မည္။ ဘု၇ားသခင္၏ၾကယ္တုိ႔အေပၚမွာ ငါ့္ပလႅင္ကို ငါခ်ီးေျမာက္မည္။ ေျမာက္မ်က္
ႏွာဘက္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတာင္ေပၚမွာ ငါတက္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘု၇ားကဲ့သုိ႔ ငါေနမည္”ဟူ၍၀ါႁကြားခဲ့သည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ဘုရင္ကို လူစီဖာဟုေခၚ၍ မိုေသာက္ၾကယ္ဟူ၍လည္းေခၚတြင္ၿပီး သူ၏က်ဆင္းျခင္းအ
ေၾကာင္းကို လည္းေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုေျမႀကီးေမွာင္မိုက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ငရဲသခ်ဳႋင္းသုိ႔လည္းေကာင္း၊
ႏွင္ခ်ျခင္းကိုခံရေသာအခါ ေလာကီရွင္ဘု၇င္မ်ားအားလံုး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားရလိမ့္မည္။ ေလာကီရွင္ဘု
ရင္မ်ားက သူ႔ကိုေတြ႔ျမင္ေသာအခါ –
“ေျမႀကီးကိုတုန္လႈပ္ေစလ်က္ တိုင္ႏို္င္ငံမ်ားကို လႈပ္ေခ်ာက္ေသာသူကား ဤသူေလာ။ ေလာကီႏုိင္ငံကိုေတာကဲ့
သို႔ ျဖစ္ေစလ်က္၊ ၿမိဳ႕မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေသာသူ၊ အခ်ဳပ္ခံ၇ေသာသူကို မိမိေန၇ာသို႔တဖန္မလြတ္ေသာသူေလာ”
ဟူ၍ေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္။
ဤေန၇ာ၌ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ ေသာ ဘုရင္မ်ဳိးဗာဗုလုန္ရွင္ဘု၇င္မ်ား၌ မေပၚထြန္းခဲ့ေသး။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ ဗာဗုလုန္ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္လည္တည္ေထာင္လာေသာအခါ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ရွင္ဘုရင္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္
ေပသည္။
အခန္းငယ္ ၁၂မွ ၁၄အထိ သည္ စာတန္ကို ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏က်ဆင္းျခင္းကို ေဖၚျပထားေလ
သည္။ အနာဂတ္ဗာဗုလုန္ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ေပၚထြန္းလာမည့္ အႏၱိခရစ္ထဲသုိ႔၀င္စားကာ အႏၱိခရစ္အျဖစ္ေပၚ
လာမည့္မာရ္မာန၏ အ၇င္းခံအေၾကာင္းျဖစ္ေလသည္။ စာတန္က်ရံႈးခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ သူသည္လည္း က်ရံႈးကာ
ပ်က္ဆီးရလိမ့္မည္။

(၂) ဒံေယလေတြ႔ရေသာ ရူပါရံု။ ဒံ ၇း၇-၈၊ ၁၉-၂၆

ဒံေယလေတြ႔ရေသာ စတုတၳသားရဲ (ဒံ ၇း၇-၈၊ ၁၉-၂၆)

တပါးအမ်ဳိးသားအခန္း (အပိုင္း ၁)တြင္ ဒံေယလေတြ႕ေသာရူပါရံုထဲ၌ စတုတၳသားရဲ၏ဦးခ်ဳိဆယ္
ေခ်ာင္းမွ ခ်ဳိငယ္ တစ္ေခ်ာင္းထြက္လာခဲ့ေၾကာင္းသိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုခ်ဳိငယ္သည္ လူမ်က္စိေတြႏွင့္ျပည့္ၿပီး
ႀကီးက်ယ္ေသာ စကားကိုေျပာသည့္ႏႈတ္ႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စံုသည္ဟုဆုိျပန္သည္။ (ဒံ ၇း၇-၈) ဒံေယလ
သည္ ဤရူပါရံုကို ေတြ႔စဥ္သူနား၌ ထိုင္ေနေသာ အသက္ႀကီးသူတစ္ဦးက စတုတၳသားရဲသည္ မည္သည့္တုိင္း
ႏုိ္င္ငံႏွင့္မတူ ထူးျခားသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးကို ႏိုင္ယူ၍ ႏွိမ္ႏွင္းအုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္ဟုဆို၏။ ခ်ဳိဆယ္
ေခ်ာင္းသည္ ထုိႏိုင္ငံမွ ဘု၇င္ဆယ္ပါးေပၚလာၿပီး ၎တို႔ေနာက္တြင္ ထူးဆန္းေသာ ဘု၇င္တစ္ပါးေပၚလာ
ဦးမည္။ သူသည္ ယခင္ဘု၇င္ႏွင့္ အတူထုူးျခားၿပီး ဘု၇င္သံုးပါးကိုလည္း ရာထူးခ်၍ ရံႈးနိမ့္ေစလိမ့္မည္။ သူသည္
ထာ၀၇ဘု၇ားသခင္ကိုလည္း ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္လိမ့္မည္။ သန္႔ရွငး္ရာဌာနကိုလည္း ညစ္ညမ္းေစၿပီး၊ သူတုိ႔၏ဘာ
သာေရး၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈကိုလည္းဆန္႔က်င္လိမ့္မည္။ ဣသေ၇လလူမ်ဳိးသန္႔ရွင္းသူ၏ လက္ေအာက္၌ သံုးႏွစ္ခဲြ
အသက္ရွင္ရလိ့္မ္မည္။ ထုိေနာက္ တရားစီရင္ျခင္းရွိလိမ့္မည္။ သူ၏ အခြင့္အာဏာကိုႏႈတ္ယူၿပီး သူ႔ကိုလည္း
ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္ဟု ဒံေယလ၌ ေရးသားထားေလသည္ (ဒံ ၇း၂၂-၂၅)။

သုိးသူငယ္ (ဒံ ၈း၁-၂၇) ဆိတ္ထီး

၎ေနာက္ ဒံေယလသည္ သုိးတစ္ေကာင္ႏွင့္ဆိတ္တစ္ေကာက္တိုးေခြ႔ေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေလသည္။
(ဒံ ၈း၁-၁၂) ဆိတ္၌ အားႀကီးေသာ ခ်ဳိတစ္ေခ်ာင္း မ်က္စိၾကားမွ ေပါက္ေလသည္။ ႀကီးမ်ားလာေသာအခါ က်ဳိး
၍ ၎ေနရာတြင္ ခ်ဳိေလးေခ်ာင္းေပါက္ျပန္၏။
“ထုိခ်ဳိေလးေခ်ာင္းတြင္ တစ္ေခ်ာင္းထဲက အျခားေသာခ်ဳိထက္တစ္ေခ်ာင္းေပါက္ျပန္၍ ေတာင္အ၇ပ္သုိ႔
၎၊ ေရွ႕သို႔၎၊ သာယာေသာျပည္တို႔၎၊ မ်က္ႏွာျပဳ၍ အလြန္ႀကီးမားျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ေကာင္း
ကင္ဗိုလ္ေျခတိုင္ေအာင္ႀကီးမား၍ ထုိဗိုလ္ေျခအခ်ဳိ႕တို႔ႏွင့္ ၾကယ္အခ်ဳိ႕ုတို႔ကိုေျမသုိ႔ခ်၍ နင္းျခင္း၊ ကိုျပဳ
လ်က္၊ ေန႔ရက္အစဥ္ျပဳေသာ ၀တ္ကိုပယ္၍ သန္႔ရွငး္ရာဌာနေတာ္ကို ရႈတ္ခ်ေလ၏” ဟုေရးသားထား
သည္။ (ဒံ ၈း၉-၁၀)
ဒံေယလသည္ ရူပါရံုကိုသိလိုေသာအခါ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးက သင္ေတြ႔ေသာ သိုးထီးသည္ေမ
သိေပရသိရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိတ္ထီးသည္ ဂရိႏိုင္ငံဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ခ်ဳိၾကားမွခ်ဳိငယ္တစ္ေခ်ာင္း
သည္သီးျခားထူးဆန္းသည့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပေလသည္။ ခ်ဳိႀကီးက်ဳိး၍ ေလးေခ်ာင္းေပါက္လာ
ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေလးႏုိင္ငံျဖစ္ေပသည္။ ၎ေနာက္ ေလးေခ်ာင္းမွ ခ်ဳိတက္ကေလးသည္ အနာဂတ္၌ ေပၚေပါက္
လာမည့္ပံုသ႑ာန္ရွိသည့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေပသည္။ ေလးႏုိင္ငံသည္ ဂရိႏုိင္ငံက်ရံႈးျခင္းကို မဆိုလိုေပ။ ေလး
ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာကိုၾကည့္ေစၿပီး ၎တုိ႔က်ရံႈးသည့္အခ်ိန္သည္ လူသားမ်ားေဒါသထြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေပမည္။
“ထိုႏုိင္ငံတုိ႔၏ အဆံုးစြန္ေသာကာလ၌ လြန္က်ဴးေသာသူတို႔၏ အျပစ္ျပည့္စံုေသာအခါ ရဲရင့္ေသာမ်က္
ႏွာရွိ၍ ပရိယာယ္တို႔ကိုနားလည္ေသာ မင္းႀကီးတစ္ပါးေပၚလာလိမ့္မည္။ ထိုမင္းႀကီးသည္ ကိုယ္တန္ခိုး
မရွိဘဲလွ်က္ တန္ႀကီးလိမ့္မည္။ အထူသျဖင့္ ဖ်က္ဆီး၍ တိုးပြားေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ စြမ္းအားႀကီးေသာ
လူစု၊ သန္႔ရွင္းေသာ လူစု(ယုဒ) ကိုပင္ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ သူသည္လိမၼာစြာျပဳသျဖင့္ မုသားလည္း
ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ (သားရဲ၏အမွတ္တံဆိတ္မပါရွိသူမ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳရန္တားျမစ္ေလသည္
ဗ်ာ ၁၃း၁၇) စိတ္ေထာင္လႊားျခင္း (၂သက္ ၂း၃၊၄) ႏွင့္ မိႆဟာယဖဲြ႔ေသာအားျဖင့္ လူမ်ားတုိ႔ကို ဖ်က္
ဆီးျခင္းျပဳ၍ သခင္တို႔၏ သခင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူလက္ျဖင့္ ဒဏ္မခတ္
ဘဲ က်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္”ဟု (ဒံ ၂၃း၂၅) ၌မိန္႔ဆိုထားသည္။
အထက္ေဖၚျပပါ ခ်ဳိငယ္ႏွင့္ ၀ံကဲ့သုိ႔ပံုသ႑ာာန္ အက်င့္စရိုက္ရွိသာအေကာင္သည္ ေနာင္ေပၚလာမည့္
အႏိၱခရစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ဘုရင္မ်ား၏သမိုင္းကုိေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အျမင့္ဆံုးေသာထာ၀ရဘုရားသခင္
ကိုဤမွ်ေလာက္ဆန္႔က်င္ဖီလာျပဳၿပီး ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ေသာ ဘုရင္မ်ဳိးမေပၚေပါက္ခဲ့ေသး။ တခ်ဳတ႕သူမ်ားက အာရႈရိ
ဘုရင္ အႏိၱၾသဂါစ္အီဖာဖတ္စ္ (Antiochus Ephiphanes)သည္ အႏိၱခ၇စ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ထုိဘုရင္
အနိစၥေရာက္ေသာအခါ တျခားဘု၇င္မ်ားႏွင့္မျခာေပ။ (BC. ၁၇၅-၁၆၅) အႏိၱခ၇စ္အနိစၥေရာက္ျခင္းသည္ လူ
လက္အားျဖင့္ သတ္၍ေသျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သည္လည္း လူအားျဖင့္ ထုလုပ္သည့္ ေက်ာက္မဟုတ္
ဘဲမိုးေကာင္းကင္မွ က်ေရာက္လာသည့္ေက်ာက္ (ခရစ္ေတာ္)၏ထိခိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အမႈန္႔ညက္ညက္ေက်
ပ်က္ဆီးျခင္းခံလိမ့္မည္ဟုသိရွိရသည္။ (ဒံ ၂း၃၄-၂၅၊ ၄၄၊ ၄၅) ခရစ္ေတာ္၏ မီးေရာင္ျခည္ေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းတန္
ခိုးေတာ္အားျဖင့္ အႏိၱခ၇စ္ကိုဖ်က္ဆီးကာ (၁သက္ ၂း၈) ထာ၀ရအိုင္ထဲသုိ႔ ခ်ပစ္ျခင္းလည္းခံရလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ
၉း၂၀) သန္႔ရွင္းသာဧလိယႏွင့္ ဧေနာက္သည္အရွင္လတ္လတ္၊ အေသမခံဘဲခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရသကဲ့သို႔ ဆိုး
သြမ္းေသာသူ၊ ေႃမြေဟာက္ႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္ကိုလည္း အရွင္လတ္လတ္အေသမခံဘဲ မီးအိုင္ထဲသို႔ခ်ျခင္းခံရ
လိမ့္မည္။
ဒံေယလအခန္း ၇ ႏွင့္ ၈၌ရွိေသာ ခ်ဳိငယ္သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူေၾကာင္း၊ အခန္း ၇၌ခ်ဳိငယ္သည္
စတုတၳသားရဲမွ ေပါက္လာသျဖင့္ ၎သည္ေရာမအင္ပါယာျဖစ္ေပသည္။ အခန္း ၈တြင္ ခ်ဳိငယ္သည္ဆိတ္၏
ခ်ဳိေလးေခ်ာင္းမွ ေပါက္လာသျဖင့္ ၎သည္ဂရိႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုခံယူၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ရွင္ေယာ
ဟန္ ေတြ႔ခဲ့သည့္ ေရာမႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္လာမည့္ ရူပါရံုကုိေမ့ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ (ဗ်ာ ၁၃း
၁-၂) ဤအရာသည္ ေရာမအင္ပါယာက်ရံႈးသည့္ အခ်ိန္၌သာေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ဗာဗုလုန္၊ ပါးရွား၊
ဂရိႏွင့္ ေရာမအင္ပါယာမ်ား၏ စရိုက္လကၡဏာႏွင့္တူညီေၾကာင္းေဖာ္ျပလုိ၍ လည္းျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။ ရွင္ေယာဟန္ျမင္
သည့္ ရူပါရံု၌ သားရဲသည္ သမုဒၵရာမွထြက္ေပၚလာသည္ဟုဆိုသည္။ ဒံေယလေတြ႔သည့္ က်ားသစ္သည္ဂရိ
ႏိုုင္ငံကို ပံုေဆာင္ၿပီး၊ သားရဲ၏ေျခသည္ ၀ံေျခကဲ့သုိ႔ရွိျခင္းသည္ ပါးရွားႏုိင္ငံကို ပံုေဆာင္ထားေလသည္။ ျခေသၤ့
၏ပါးစပ္သည္ ဗာဗုလုန္ကို ပံုေဆာင္သည္။ သားရဲ၏ကိုယ္သည္ က်ားသစ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္။ ဂရိႏုိင္ငံကို ပံုေဆာင္
ၿပီးေနာက္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရာမအင္ပါယာႏွင္ ဂရိႏုိင္ငံမဟာမိတ္ျဖစ္ျခင္းကို ေဖၚညႊန္းထားေလသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္ ေနာင္ေပၚလာမည့္ အင္အားႀကီး ဆယ္ႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုႀကီးထဲတြင္ ဂရိႏိုင္ငံမွခြဲထြက္ ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ
ေလးႏိုင္ငံလည္းပါ၀က္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ေလးႏိုင္ငံမွာ အီဂ်စ္၊ မာေကေဒါနိ၊ ရႈရိႏွင့္ တန္ေရးစ္ စသည္တုိ႔
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆိတ္ထီးဦးခ်ဳိငယ္ႏွင့္ သားရဲ၏ခ်ဳိငယ္သည္ ဆီးရီးယား(ရႈရိ)ဘုရင္
အႏိၱၾသဂါစ့္(Antiochus) အသက္တာ၌ျပည့္စံုခဲ့ေလၿပီ။ ဤဘုရင္၏အက်င့္စရိုက္ႏွင့္ အႏိၱခ၇စ္၏အက်င့္စရိုက္
တုိ႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီခဲ့ေသာ္လည္း ကြဲလဲြခ်က္မ်ားလည္းရွိေသးသည္။ ၎ဘုရင္သည္ ပါလက္စတိုင္း
ရွိဗိမၼာန္ေတာ္ထဲ၌ ၀က္မကို ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးကိုညွင္းပနး္ႏွိပ္စက္ခဲ့ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ျပဳမူ
ျခင္းသည္ (ဒံ ၈း၉-၁၃) ကိုျပည့္စံုေစေလသည္။
ေဘးဒဏ္ကာလ၌ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္၀ပ္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ရွိရာ ၎သည္ ေဘးဒဏ္ကာလ၏ အလယ္
၌ျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ၎အခ်ိန္မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ေလသည္။ (မ
၂၄း၁၅) ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ၾသဂတ္စတင္းသည္ ထိုခ်ဳိငယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ (ဒံ ၈း၉၁၃) ဤအျဖစ္အပ်က္သည္
အနာဂတ္တြင္ ရွိေသးေၾကာင္း နားလည္ႏိုင္သည္။
သမိုင္းကို တဖန္ၾကည့္ေသာအခါ ဆိတ္ထီး၏ ဦးခ်ဳိသည္ အလက္ဇၿဒီးယားကုိ ပံုေဆာင္ၿပီး သူေသၿပီး
ေနာက္ ႏိုင္ငံေလးႏိုင္ငံကြဲျပားသြားသည္။ ၎ေလးႏုိ္င္ငံသသည္ ခ်ဳိေလးေခ်ာင္းျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္
လည္း ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ ေရာမႏိုင္ငံႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။
ပေရာဖက္ဒံေယလသည္ အထက္ပါရူပါရံုကို ျမင္ၿပီးေနာက္ ၁၅ႏွစ္ၾကာေသာအခါ ေနာက္ထပ္ရူပါရံုသံုး
မ်ဳိးကို ေတြ႔ျမင္ရေသးသည္။ ၎သည္ ေျမာက္ရွင္ဘုရင္ႏွင့္ ေတာင္ရွင္ဘုရင္နယ္ခ်ဲ႕ၿပီး စစ္ခင္းသည့္အေၾကာင္း
အရာျဖစ္သည္။ (ဒံ ၁၁း၁-၄၅)

ဒံေယလသည္ ဤရူပါရံုမွတဆင့္ ခ်ဳိငယ္ (အႏိၱခရစ္)သည ္ဤႏုိင္ငံလးႏိုင္ငံမွ ေပၚထြန္းလာေရာက္မည္
ျဖစ္ေၾကာငး္သိခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ေပၚေပါာက္လာမည့္ အႏိၱခရစ္သည္ ဆီးရီးယားမွျဖစ္ႏိုင္
ေၾကာင္းသိရသည္။ (ဒံ ၈း၉၊ ၁၁း၁၄၊ ၄၁)
ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းသည္ သာယာသည့္ေဒသ(ပါလက္စတိုင္း) မွဗဟုိျပဳၿပီး တဆင့္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္
သည္။ (ဒံ ၁၁း၂၁-၃၁) ေျမာက္ပိုင္းသည္ ဆီးရီးယားျဖစ္၍ ေတာင္ပုိင္းသည္ အီဂ်စ္ျဖစ္ေပသည္။ ထာ၀ရဘုရား
သခင္ေယရႈက ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕သည္ ဤကမၻာေျမပံု၏ အလယ္ဗဟိုသတ္မွတ္ထားေလသည္။ ေျမာက္ရွင္
ဘုုရင္သည္ အာရႈရိကိုဆိုလိုေသာ္လည္း ၎ထဲတြင္ ရႈရိႏိုင္ငံလည္းပါ၀င္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏိၱခရစ္ေပၚ
ေပါက္လာမည့္ ေဒသကိုလည္း ခန္႔မွန္း၍ ရရွိႏုိင္ေလသည္။ ( ေဟ ၁၀း၁၂) ၌ –
“သို႔ေသာ္လည္း ထာ၀ရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ႏွင့္ ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕အမႈေတာ္ကို လက္စသတ္ေတာ္
မူၿပီးမွ၊ အာရႈရိဘု၇င္ မာနေထာင္လြားျခင္း၊ ေမာ္ေသာမ်က္ႏွာႏွင့္ ေစာ္ကားျခင္းမ်ားကို ငါၾကည့္ရႈစီရင္
မည္” ဟုေရးသားထားသည္။ ၎အျပင္ (ေဟ ၁၄း၂၅) ၌လည္း –
“ငါ၏ေျမေပၚမွာ အာရႈရိမင္း (အႏိၱခရစ္) ကုိငါႏွိပ္စက္မည္။ ငါ၏ေတာင္ရိုးေပၚမွာေျချဖင့္ေက်ာ္နင္းမည္
ဟု ငါႀကံစည္သည္အတိုင္း ျဖစ္၍ငါစီရင္ခ်က္သည္ တည္လိမ့္မည္။ ထိုအခါသူ၏ထမ္းပုိးကုိ သူတပါးအ
ေပၚက ေရြ႕၍ သူတုိ႔ပခံုးေပၚမွာတင္ေသာ၀န္ကုိ ခ်ရေသာအခြင့္ရွိရလိမ့္မည္။”ဟူ၍လည္းမိန္႔မွာထား
သည္။
ဤပေရာဖက္ျပဳခ်က္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားမိမိတိုင္းျပည္သုိ႔ျပန္လာၿပီးေနာက္ စာတန္တည္းဟူေသာ အႏၱိ
ခရစ္ေရွ႕ေမွာက္၌ ပ်က္စီးလုနီးပါးအခ်ိန္တြင္ ကလဲစားေခ်သည့္ အေနျဖင့္မိန္႔ဆိုေသာစကားျဖစ္ေပသည္။
ဒံေယလျမင္ေတြ႔သည့္ တတိယေျမာက္ရူပါရံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါသံုးခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရေလသည္။
(က) စတုတၳသားရဲမွ ခ်ဳိငယ္သည္ ေနာက္ဆံးုေသာကာလ၌ေပၚေပါက္လာမည့္ ေၾကာက္ရြံ႕စရာေကာင္းေသာ၊
အံ့ၾသဘြယ္ရာျဖစ္သည့္ ထုိပုဂၢဳိလ္ကိုဆိုလုိေပသည္။
(ခ) ဆိတ္ထီး၏ဦးခ်ဳိေလးက်ဳိးပဲ့သည့္ေနရာမွ ထြက္လာသည့္ ခ်ဳိႀကီးသည္ ဂရိအင္ပါယာရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္။
အာလက္ဇၿဒီးယား ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေလးႏုိင္ငံ ထြက္ေပၚလာရလိမ့္မည္။
(ဂ) ေျမာက္ရွင္ဘုရင္ကို ေတြ႔ျမင္သည့္ ရူပါရံုမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ အလက္ဇၿဒီး
ယား၏ ျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားမွထြပ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
အႏိၱခရစ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆီးရီးယားဂ်ဴးမွေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပသည္။ အဘယ့္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေပၚလာမည့္ အႏၱိခ၇စ္သည္ ဂ်ဴးအႏြယ္မဟုတ္ပါက ေမရွိယသခင္အျဖစ္သူ႔႕ကိုလက္ခံလိမ့္မ
ဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ အႏၱိခရစ္သည္ ေရာမအ္ပါယာ ျပန္လည္ရွင္သန္လာၿပီးေနာက္ ထိုအင္ပါယာထဲမွေပၚလာ
မည္မဟုတ္ဟူ၍ မည္သူမွ်မေျပာႏုိင္ေခ်။ ဥပမာအားျဖင့္ တာရႈၿမိဳ႕မွာ ေရွာလုသည္ ဂ်ဴးႏြယ္၀င္ျဖစ္ၿပီး ေရာမႏိုင္ငံ
သားလည္းျဖစ္ေပသည္။

(၃) ရွင္ေပါလုေတြ႔ျမင္ေသာ ရူပါရံု

ရွင္ေပါလုသည္ သက္သာေလာနိတ္အသင္းေတာ္သုိ႔ေရးသားသည့္ အခါဤသို႔ေရးခဲ့ေလသည္။ သူက –
“ “အဘယ္သူမွ် သင္တုိ႔ုကိုအဘယ္သုို႔ေသာအားျဖင့္ မလွည့္ျဖားေစႏွင့္။ ထုိေန႔ရက္ (သခင္ဘု၇ားေန႔ရက္) မ
ေရာက္မွီေဖာက္ျပန္ျခင္း၏သားတုိ႔သည္ ေပၚလာရလိမ့္မည္။ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ဟူ၍၎၊ ဘုရားဟူ၍၎၊
ေခၚေ၀ၚသမွ်ေသာအရာတို႔ကုိ ရန္ဘက္ျပဳ၍ ကိုယ္ကုိကိုယ္ ခ်ီးေျမာက္ေသာအားျဖင့္ ဘု၇ားသခင္၏ဗိမၼာန္ေတာ္
၌(ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၌ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္မည့္ ဗိမၼာန္ေတာ္) ဘု၇ားသခင္ကဲ့သုိ႔ထိုင္၍ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေယာင္
ေဆာင္လ်က္ ကိုယ္ကိုျပေသာသူျဖစ္သတည္း။ ၀ွက္ထားလ်က္ရွိေသာ ထုိအဓမၼအရာသည္ယခု(ေပါလုအခ်ိန္
အခါ) ပင္ျပဳျပင္ဆဲရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆီးတားေသာအရာ (သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္) သည္ပယ္ရွင္းျခင္း
သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ အဓမၼလူသည္ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ထိုအဓမၼလူကို ဘုရားသခင္ေယရႈသည္ ႏႈတ္ထြက္
၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဖ်က္ဆီး၍ ႁကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ေ၇ာက္ျခည္အားျဖင့္ ပယ္ရွားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထုိအဓမၼ
လူ၏ လာျခင္းအေၾကာင္းကား၊ စာတန္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္ မုသာႏွင့္ ဆိုင္ေသာထူးဆန္းေသာ တန္ခိုး၊ နိမိတ္
လကၡဏာအံ့ဘြယ္ေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ုဳိးႏွင့္၊ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ သူတုိ႔တြင္ မတရားေသာလွည့္ျဖားျခင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၎လာလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္အံ့ေသာငွာ သမၼာတ
ရား၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ မိတ္ေဆြကို မခံမယူၾက” ”ဟုေရးသားထားသည္။

အေမရိကန္သမၼာက်မ္းစာ (American Standard Version)၌ အဓမၼလူ
(Mystery of Law- lessness or Lawless One) ဟူ၍ ေရးသားထာသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌
ဤေ၀ါဟာရကို ႏွစ္ႀကိမ္သံုးစဲြထားသည္။ ပထမ
တစ္ႀကိမ္မွာ ယုဒရွကာရုတ္ကို သံုးႏႈန္းထားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္မွာ အႏိၱခ၇စ္ကို သံုးစြဲထားေလသည္။
ခ၇စ္ေတာ္ကိုကား မွန္ေသာနက္နဲသည့္ အရာဟူ၍ သံုးႏႈံးထားေလသည္။ (၁တိ ၃း၁၆) မွန္ကန္ေသာ
နက္နဲသည့္အရာဆိုသည္မွာ ဘု၇ားသခင္သည္လူ႔ဇာတိခံယူၿပီး လူခႏၶာကိုယ္အားျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းကိုဆိုလိုသည္။
သန္႔ရွငး္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က အပ်ဳိကညာမာရိကို လြမ္းမုိးေစၿပီးေနာက္ ေယရႈကိုဖြားျမင္ေစေလသည္။ (လု ၁း၃၅)
ထုိနည္းတူ အႏိၱခ၇စ္လည္း လူ႔ဇာတိခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ေဖၚျပအံုးမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူသည္ အပ်ဳိကညာ
အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းမခံယူသျဖင့္ အဓမၼလူ၊ ပ်က္စီးျခင္းသားဟူ၍ သမုတ္ထားေလသည္။ ဤအနက္ဖြင့္ျခင္း
သည္ အသစ္ေသာအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရွင္ေယာဟန္လက္ထက္မွစ၍ ယခုအထိ ယံုၾကည္သူ
အမ်ားက ဖြင့္ဆိုထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
က ၃း၁၅ ၌သင္ႏွင့္ မိန္းမကို၎၊ သင္၏အမ်ဳိးအႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏အမ်ဳိးအႏြယ္ကို၎၊ ငါသည္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕
ေစမည္။ သူသည္ သင္၏ဦးေခါင္းကုိႀကိတ္လိမ့္မည္။ သင္သည္ သူ၏ဖေနာင့္ကို ႀကိတ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ဆိုထား
သည္။ မိ္န္းမ၏အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ ခ၇စ္ေတာ္ေယရႈကုိရည္ညြန္းၿပီး ေႃမြ၏အမ်ဳိးအႏြယ္သည္ အႏိၱခရစ္ကို ဆိုလို
သည္။ ခရစ္ေတာ္ေယရႈက ယုဒလူမ်ားကုိ ဤကဲ့သုိ႔ မိန္႔မွာထားေလသည္။
“သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏အဘတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္မွဆင္းသက္ၾက၏။ သင္တုိ႔အဘ၏အလိုသုိ႔
လည္းလုိက္တတ္ၾက၏။ သူ၌သစၥာမရွိေသာေၾကာင့္ သစၥာတရား၌မတည္မေန။ သူသည္မုသားစ
ကားကိုေျပာေသာအခါ မိမ္ိပကတိအတုိင္းေျပာ၏။ မုသားစကား၌က်င္လည္သူျဖစ္၏။ မုသာ၏အဘ
လည္းျဖစ္၏”ဟု မိန္႔မွာခဲ့သည္။ (ေယာ ၈း၄၄)
တဖန္ဆက္လက္၍ ၂သက္ ၂း၁၁၊ ၁၂ ၌လည္း –
“သမၼာတရားကိုမယံုဘဲ မတရားေသာအမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တရားရႈံးျခင္းသုိ႔
ေရာက္မည့္အေၾကာင္း၊ မုသာစကားကုိ ယံုစိမ့္ေသာငွါ၊ မိစၦာဒိဌိျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းအခြင့္ကိုသူတုိ႔
၌ ဘု၇ားသခင္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္”ဟုေရးသားထားသည္။
မုသာစကား၌ က်င္လည္၍ေျပာေသာသူသည္ ပ်က္စီးျခင္း၏ သားကိုဆိုလုိျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္
လွ်င္ ယုဒရွကာရုတ္ကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း၏သားဟူ၍ေခၚခဲ့သနည္း။ ေယရႈဘု၇ားက သင္တို႔သည္
ငါ့ကိုေရြးသည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္သင္တုိ႔အထဲတြင္ ရန္သူတစ္ဦးပါသည္ဟု ဆိုခဲ့ေလသည္။ (ရန္သူဆိုသည္
မွာ မာရ္နတ္ကိုဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။) သမၼာက်မ္းစာတစ္အုပ္လံုး၌ လူကုိနတ္ပူး၍ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းသည္
ဤေနရာတစ္ေနရာ၌သာေတြ႔ရသည္။ (ေယာ ၆း၇၀-၇၁) ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုဒရွကာရုတ္သည္လည္း အဓမၼလူ၊ ပ်က္
စီးျခငး္၏သားျဖစ္ေပသည္။ က်မ္းစာထဲ၌ က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းသည္ တစ္ခုတည္းကုိသာဆိုလုိ
သည္။ (၁တိ ၆း၉၊ ေဟၿဗဲ ၁၀း၃၉) က်ဆံုးရျခင္းသည္ က်သည့္ေန၇ာရွိသည္။ (ဗ်ာ ၁၇း၈၊ ၁၁) ပ်က္စီးျခင္း၏
သားဟုဆိုရာတြင္ လူတစ္ဦးသည္ ႀကီးမားေသာအျပစ္ျပဳသည့္အခါ သူ႔အတြက္ ကယ္တင္ျခင္းနွင့္ အျပစ္ခြင့္
လႊတ္ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္မရွိဘဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသားဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္
ေၾကာင့္ ယုဒရွကာရုတ္ႏွင့္ အႏိၱခရစ္ကိုလည္း ပ်က္စီးျခင္း၏ သားဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ စာတန္သည္
စာတန္သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႔သြားရာလမ္းကို ဖန္ဆင္းသူျဖစ္သျဖင့္ သူ၏သားသမီးအမ်ဳိးအႏြယ္သည္လည္း
ဒီလမ္းကို ေလွ်ာက္ေနၾကသည္။ ၎အျပင္ စာတန္သည္ သူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ လည္းရွိသျဖင့္သူတို႔သည္
စာတန္၏ကိုယ္စားအေစခံမ်ားျဖစ္ၾကရသည္။ (ေယာ ၁၇း၁၂)
ယုဒရွကာရုတ္ႏွင့္ အႏိၱခ၇စ္ကို ပ်က္စီးျခင္း၏သားဟုေခၚဆို၇ာတြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ပ်က္စီးျခင္းသား
တစ္ဦးတည္းျဖစ္သေလာ။ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးကိုဆိုသေလာဟူ၍ ေမးစရာရွိသည္။ ဗ်ာ ၁၁း၇၌ အနက္ဆံုးေသာ
တြင္းထဲမွတက္လာသည့္ သားရဲကသက္ေသခံႏွစ္ဦးကိုကြပ္မ်က္သည္ဟုဆိုထားသည္။ သားရဲသည္ ဤတြင္း
ထဲသုိ႔မည္သုိ႔၀င္ေ၇ာက္ၿပီး မည္သုိ႔ထြက္လာကာ ကြပ္မ်က္သနည္း။ ပ်က္စီးျခင္း၏သားတစ္ဦးတည္းသာျဖစ္
လွ်င္ ယုဒရွကာရုတ္ႏွင့္ အႏိၱခရစ္သည္ ၀္ိညာဥ္တစ္ဦးတည္းသာျဖစ္လိမ့္မည္။ တ ၁း၂၅ ၌လည္း “ယုဒရွကာ
ရုတ္သည္ မိမိေန၇ာအရပ္ (ေသျခင္း၊ တြင္းနက္) သုိ႔သြားအံ့ေသာငွါ ”ဟူ၍ ဆုိထားျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဤ
တြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၿပီၤး ျပန္တက္လာေသာသူကိုၾကည့္လွ်င္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းနာလည္ရေလသည္။
ယုဒရွကာရုတ္မွ တပါး အဘယ္သူမွ်“မိမိေနရာအရပ္သို႔ သြားသည္” ဟုက်မ္းစား၌မေရးသားမေဖၚျပထာေခ်။
ဗ်ာ ၁၇း၈ ၌လည္း“ယခုျမင္ေသာသားရဲသည္ ျဖစ္ဘူးၿပီး၊ ျဖစ္ဆဲမရွိ၊ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲကတက္၍ ဖ်က္
ဆီးျခငး္သုိ႔ေရာက္လိမ့္မည္”ဟု ေရးသားထားျပန္သည္။ ဤသားရဲသည္ သက္ေသခံႏွစ္ဦးကို ကြပ္မ်က္သည့္
ထုိအႏိၱခရစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသားရဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆင္ျခင္ဘုိ႔ရန္ေလးခ်က္ရွိပါသည္။ ျဖစ္ဘူး
ၿပီး၊ ျဖစ္ဆဲမရွိ။ အနက္ဆုံုးေသာတြင္းထဲကတက္လာ၍ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔သြားသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရွင္ေယာဟန္
လက္ထက္၌ အႏိၱခရစ္မေပၚေပါက္ေသးေခ်။ သို႔ေသာ္လည္းေပၚခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခုမရွိ၊ မေပၚေပါက္ေသးဟု ဆို
သည္။ သူသည္ေသတြင္းမွ တက္လာသည္။ သည္ေနရာ၌ ယုဒရွကာရုတ္ႏွင့္ အႏိၱခရစ္သည္ ၀ိညာဥ္ေလာက
ထဲတြင္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ရည္ညြန္းေၾကာင္းသိရသည္။ ယုဒရွကာရုတ္ ဤကမၻာေပၚမွာအသက္ရွင္စဥ္ ၎
ကုိျဖစ္ခဲ့ၿပီးဟုဆိုလုိျခငး္ျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလအတြက္ ဤအနက္ဆံုးေသာ တြငး္မွတက္လာ၍ ခႏၶာကုိယ္
အေနနဲ႔ အႏိၱခရစ္အျဖစ္ေပၚထြန္းလာလိမ့္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုဒရွကာရုတ္ႏွင့္သားရဲသည္ ႏွစ္ပါးတစ္ဆူျဖစ္သည္
ဟုဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၌သုိ႔ျဖစ္ရမည္ဟု အတည္မေျပာႏုိင္ပါ။

(၄) ရွင္ေယာဟန္ ေတြ႔ေသာရူပါရံု

ပင္လယ္မွထြက္လာေသာသားရဲ အနီေရာင္ရွိေသာသားရဲ
(ဗ်ာ ၁၃း၁-၇) (ဗ်ာ ၁၇း၃၊ ၇း၁၇)

ရွင္ေယာဟန္သည္ ပတ္မုကၽြန္း၌ အႏိၱခရစ္ကိုရူပါရံုထဲတြင္ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ ဤသို႔မိန္႔မွာခဲ့ေလသည္။
“ပင္လယ္နား၌ သဲေပၚမွာ ငါရပ္၍သားရဲတစ္ေကာင္သည္ ေခါင္းခုႏွစ္လံုး၊ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္တကြ
ခ်ဳိေပၚ၌ သရဖူဆယ္ဆူကိုေဆာင္းလ်က္ေခါင္းေပၚ၌လည္း ဘု၇ားသခင္၏အသေရကို ရႈတ္ခ်ေသာနာ
မရွိလွ်က္၊ ပင္လယ္ထဲကတက္လာသည္ကိုငါျမင္၏။ ထုိသုိ႔ငါျမင္ေသာသားရဲသည္က်ားသစ္ႏွင့္ တူ၏။
သူ၏ေျခသည္၀ံေျခကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ သူ၏ႏႈတ္သည္လည္းျခေသၤ့ႏႈတ္ကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ နဂါးသည္ မိမိတန္ခိုးႏွင့္
မိမိပလႅင္ကို၎၊ ႀကီးစြာေသာအာဏာစက္ကိုသားရဲ၌ အပ္ေပး၏ ၊ သားရဲ၏ေခါင္းတစ္လံုးသည္ေသ
ေအာင္ ကြပ္မ်က္ၿပီးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၍ ေသေစေသာဒဏ္ခ်က္သည္ေပ်ာက္လ်က္ရွိ၏။ ေျမႀကီးသားအ
ေပါင္းတို႔သည္ သားရဲေနာက္လိုက္၍ အံ့ၾသၾက၏။ ထုိသားရဲ၌အာဏာစက္ကုိေပးအပ္ေသာနဂါးကိုိကိုး
ကြယ္ၾက၏။ သားရဲကိုကိုးကြယ္၍ အဘယ္သူသည္ သားရဲႏွင့္ တူသနည္း။ အဘယ္သူ႔ကိုစစ္ၿပိဳင္ႏိုင္
သနည္းဟု ေျပာဆိုၾက၏။ ထိုသားရဲသည္လည္း ႀကီးစြာေသာစကားကို၎၊ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွား
ေသာစကားကုိ၎၊ ေျပာတတ္ေသာႏႈတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လေလးဆယ္ႏွစ္ပတ္လံုး စီရင္ရသအခြင့္ကိုရ၏။
ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွားေသာ အားျဖင့္နာမေတာ္ႏွင့္တဲေတာ္ကို၎၊ ေကာင္းကင္သားတုိ႔ကုိ၎၊ ျပစ္မွား
ျခင္းငွာႏႈတ္ကိုဖြင့္ထား၏။ သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔ကုိ စစ္တုိက္၍ႏိုင္ရေသာအခြင့္ကိုရ၏။ အသီးသီးဘာ
သာစကားေျပာေသာလူ အမ်ုဳိးအႏြယ္ခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရေသာ အခြင့္ကိုလည္းရ၏။ ကြပ္မ်က္ေသာ
သုိးသူငယ္၏ အသက္စာေစာင္၌ ကမၻာဦးကပင္စာရင္းမ၀င္ေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ သားရဲ
ကိုကိုးကြယ္ၾက၏”ဟုမိန္႔ဆိုထားသည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၁-၈)
ဒံေယလေတြ႔ေသာခ်ဳိငယ္ႏွင့္ ေပါလုမိန္႔ဆိုထားသည္ ဒုစရိုက္လူႏွင့္ ေယာဟန္ေတြ႔ျမင္သည့္သားရဲ
သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကိုသာေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္လည္း အခ်ိန္ေလးဆယ္ႏွစ္လ(သံုး
ႏွစ္ခဲြ)အုပ္စိုးေရေသာအခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ႁကြလာေသာအခါ ပ်က္စီးသြားရလိမ့္မည္။ ထုိ
ပုဂၢိဳလ္သည္ (၁ေယာ ၂း၁၈) ၌ရွိေသာ အႏိၱခ၇စ္ပင္ျဖစ္သည္။
တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို သေကၤတသံုးမ်ဳိးျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္၍ ထိုသံုးမ်ဳိး
သည္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္း၊ အဂၤါရပ္လကၡဏာတစ္ခုတည္းႏွင့္ အလုပ္တစ္ခုတည္းလုပ္ၿပီး အခ်ိန္
အတို္င္းအတာလည္းတစ္ခုတည္းျဖစ္၍၊ သူ၏ပ်က္ဆီးျခင္းကံၾကမၼာလည္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎
သည္ ပုဂၢိဳလ္တည္းကိုသာ ေဖၚျပေျပဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ရသည္။
တမန္ေတာ္ေယာဟန္ေတြ႔ရသည့္ သားရဲအေၾကာင္းအေသးစိတ္မသြားမွီ ဒံေယလေတြ႔ရေသာ စတုတၳ
သားရဲအားျဖင့္ႏႈိငး္ယွဥ္ႏိုင္သည္။
ဤသားရဲႏွစ္ေကာင္စလံုးသည္ ပင္လယ္ (ႏိုင္ငံအမ်ား)မွေပၚထြက္လာမည္။ ဒံေယလ၏သားရဲသည္
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအဆင္းရွိ္ၿပီး ခြန္အားႀကီးမားလွ်က္ရွိ၍ သူ၌သံသြားရွိသည္။ ေယာဟန္၏ သားရဲသည္ က်ား
သစ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ၀ံေျခရွိလ်က္ ျခေသၤ့ႏႈတ္ပါးစပ္ရွိသည္။ ဒံေယလေတြ႔ေသာသားရဲသည္ ေရွးေခတ္ေ၇ာမအင္ပါ
ယာကို ပံုေဆာင္ၿပီး ေယာဟန္ေတြ႔ေသာ သားရဲသည္ေနာင္ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရာမအင္ပါယာကို ပံု
ေဆာင္ေလသည္။ ယခင္ေရာမအင္ပါယာသည္ အင္အားအလြန္ႀကီးမားသျဖင့္ ဒံေယလ၏သားရဲ၌သံ သြားပါ
ေသာ္လည္း ေယာဟန္ေတြ႔ေသာသားရဲသည္ ေနာင္ေပၚထြန္းမည့္ေရာမႏိုင္ငံကိုပံုေဆာင္ေသာေၾကာင့္ မတူရ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအင္ပါယာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္အေျခအေနအရ ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ား
သစ္ကဲ့သို႔၊ ၀ံေျခကဲ့သုိ႔ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ သားရဲႏွစ္ေကာင္စလံုး၌ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းေပါက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ(၁၀)
ႏုိင္ငံကိုဆုိလုိၿပီး အခ်ိန္ကာလလည္းတစ္ခ်ိန္တည္း၌ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၇း၁၂) ေနာင္ေပၚေပၚေပါက္
လာမည့္ေရာမအင္ပါယာသည္ (၁၀)ႏို္င္ငံအျဖစ္ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။
တမန္ေတာ္ေယာဟန္ေတြ႔သည့္ ပင္လယ္မွတက္လာေသာသာရဲကုိ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ နားလည္ရသည္။
ဒံေယလေတြ႔ေသာ စတုတၳသားရဲသည္ ေရွးေရာမအင္ပါယာႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာမည္ကိုဆိုလုိၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း
အသင္းေတာ္ႀကီးသည္လည္း ေအဒီ ၃၆၄ တြင္အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ႏွစ္ျခမး္ကြဲသြားရေလသည္။ ေရာမအင္ပါ
ယာ ဒီေန႔မေတြ႔ရေသာ္လည္း အသင္းေတာ္သည္ယေန႔အထိ ပုပ္ရဟန္းမင္းအသင္းေတာ္အျဖစ္ တည္ရွိေန
သည္။ ေရာမအင္ပါယာစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ လည္းယေန႔အထိေရာေႏွာပါ၀င္ေနေသးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။
ေယာဟန္ေတြ႔ရသည့္ သားရဲသည္ ေနာင္ရွင္သန္လာမည့္ ေရာမအင္ပါယာ(သုိ႔) အႏိၱခရစ္ျဖစ္ၿပီးေရာမ
ႏုိင္ငံသည္ႏို္င္ငံအမ်ားစုစညး္ၿပီးေပၚေပါက္လာသကဲ့သုိ႔၊ အႏိၱခရစ္သည္လည္း ေသတြင္းမွတက္လာမည္ျဖစ္
သည္။
သားရဲသည္ က်ားသစ္ကဲ့သုိ႔၊ ျခေသၤ့ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရျခင္းသည္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရာမႏိုင္ငံသည္
ဗာဗုလုန္ (အီရတ္)၊ ပါး၇ွား (တူရကီ) ႏွင့္ ဂရိ (ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ)စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈႀကီးက်ယ္
ခန္းနား၍ အင္အားႀကီးမားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။က်ားသစ္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ႀကီးမားျခငး္ကုိပံုေဆာင္သ
ျဖင့္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည့္ ေရာမႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ႀကီးက်ယ္လိမ့္မည္။
ဗ်ာ ၁၃၌ပင္လယ္မွတက္လာေသာသားရဲတြင္ ေခါင္းခုႏွစ္လံုး၊ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ သရဖူဆယ္ခုေဆာင္း
ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အနာဂတ္၌ ေရာမႏိုင္ငံသည္ အင္အားႀကီးမားလာၿပီး၊ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းသည္ ႏို္င္ငံကုိ
ကို္ယ္စားျပဳပံုေဆာင္ထားသည္။ အနက္ဆံုးတြင္းမွ ထြက္လာေသာသားရဲ၌ ခ်ဳိမရွိေခ်။ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ပံု
ေဆာင္ျခငး္ခံရေသာ ဘုရင္ဆယ္ပါးသည္ ႏိုင္ငံမရရွိေသးေပ (ဗ်ာ ၁၇း၁၂)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (ဗ်ာ ၁၇)၌ေဖာ္ျပထား
ေသာသားရဲသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌ေပၚေပါက္လာေသာ အႏိၱခရစ္ကိုဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ သားရဲေပၚမွစီးေန
ေသာ နီေမာင္းေသာအ၀တ္ကို ၀တ္ဆင္ထားေသာ မိန္းမသည္ ပုပ္ရဟန္းမငး္အသင္းေတာ္ကို ပံုေဆာင္ထား
သည္။ စစ္မွန္ေသာအသင္းေတာ္သည္ ခ်ီေဆာင္၌က်န္ရစ္သည့္ အသင္းေတာ္ အႏိၱခရစ္မေပၚမွီ တိုးပြားလာၿပီး
ႏိုင္ငံအသီးသီးသည္လည္း အခ်င္းခ်င္းႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္လာၾကလိမ့္မည္။ ယခင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေရာမႏိုင္
ငံသည္ သားရဲ၏ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။ သားရဲေပၚမွာ မိန္းမစီးေနရျခင္းသည္ က်န္ရစ္သည့္ အသင္�20000000000000000000000000001 1 0000000C 0
��ည္ ေလာကီဆိုင္ရာႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ေရာေႏွာပူးေပါင္းသြားၿပီး တန္ခိုးအခြင့္အာဏာႀကီးထြားဘုိ႔ အစဥ္တ
စိုက္ႀကိဳးစားအားထုတ္လိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ ဆယ္ႏိုင္ငံသည္ သရဖူအခြင့္အာဏာရရွိၿပီး မိန္းမတည္းဟူေသာ
ျပည္တန္ဆာမကို မုန္းတီးလာၿပီး သူ႔ကို အ၀တ္အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံျပဳလုပ္၍ အသားကိုလည္း စား
ကာ မီးရႈိ႕ၾကလိမ့္မည္။
ဗ်ာ ၁၇း၉ ၌သားရဲဦးေခါင္းခုႏွစ္လံုးသည္ ေတာင္ခုႏွစ္လံုးကိုဆိုလိုသည္ဟုဆို၏။ ၎သည္ ဘုရင္ခုႏွစ္
ပါးကိုဆိုလိုသည္။ ငါးပါးသည္ ၿပိဳလဲၿပီးၿပီ၊ တစ္ပါးသည္ ထုိအခ်ိန္အခါ၌ရွိသည္။ တစ္ပါးသည္ မေပၚေပါက္ေသး။
သူ႔အခ်ိ္န္ကာလသည္ အလြန္တုိေတာင္းသည္ဟုဆုိသည္။ ရွင္ေယာဟန္အသက္ရွင္စဥ္အခါ ရွင္ဘုရင္ငါးပါးၿပိဳ
လဲၿပီးျဖစ္၍ တစ္ပါးသည္ ဆက္လက္ႀကီးစိုးေနခဲ့သည္။ တစ္ပါးသည္ မေပၚေပါက္ေသး။ အနာဂတ္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္
တြင္ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ လြန္ေလၿပီးၿပိဳလဲခဲ့သည့္ ဘုရင္မ်ားကား အဘယ္သူေတြျဖစ္သနည္း။ ရွင္ေယာ
ဟန္ အခ်ိန္တြင္ ဘုရင္ေဒါမီရွင္ (Domicion)ျဖစ္၍ ရွင္ေယာဟန္အားပတ္မုကၽြန္းသုိ႔ျပည္ႏွင္းဒဏ္ေပးခဲ့သည့္
ဘုရင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေနာင္ေပၚထြန္းလာမည့္ ဘုရင္တစ္ပါးသည္ အႏိၱခ၇စ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းတစ္ထစ္ခ်ေျပာ
ဆိုႏိုင္သည္။ ဗ်ာ ၁၃း၃ ၌ေခါငး္ႏွစ္လံုးသုိ႔မဟုတ္ ဘုရင္ခုႏွစ္ပါးထဲမွ တစ္ပါးသည္ ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္သကဲ့သုိ႔
ရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။ ဘယ္ဘုရင္ကထိခိုက္နာခဲ့သည္ကိုမေဖာ္ျပေပ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဗ်ာ ၁၇း၁၁ကိုဆင္ျခင္
ေသာအခါ၊ ထုိဘုရင္သည္ ေပၚခဲ့ၿပီးယခုမေပၚမထြန္းေသး။ ထိုဘုရင္သည္ ရွစ္ပါးေျမာက္ဘုရင္ျဖစ္၍ ထုိဘုရင္
သည္ဘုရင္ခုႏွစ္ပါး၌ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကုိ
ျပန္ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာအခါ ထိုသားရဲဟူေသာ ဘုရင္သည္ အႏိၱခရစ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေပသည္။
ဗ်ာ ၁၄း၁၃၌လည္း ထားႏွင့္ခုတ္ေသာဒဏ္ခ်က္ကိုခံရ၍ အသက္ရွင္ေသးေသာသားရဲ……. ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔
ေၾကာင့္သူ႔ကို အဌမေျမာက္ေသာသားရဲဟုဆိုရမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ သူ႔ေနာက္သုိ႔
လိုက္၍အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၃) သူ၏အာဏာစက္သည္လည္း ပိုမိုႀကီးထြားလာမည္။ အကယ္၍ ဤအ
ျဖစ္အပ်က္သည္ ေဘးဒဏ္ကာလ၌ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္။ ဤအခ်င္းအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္
ေသာအခါ အႏိၱခရစ္သည္ မူလတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေပၚလာသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေပသည္။ အစပိုင္းတြင္ သူ႔ကုိအံ့ၾသ၍
ရွိခိုးကိုးကြယ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္ ေသလုေမ်ာပါးနာ၍ နာလန္ထဲဲၿပီးေကာင္းကင္မွႏွင္ခ်လိုက္ေသာ
စာတန္ေႃမြေဟာငး္သည္ သူ႔ႏွလံုးထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာသူသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းေသာ၊ ဆိုးညစ္ေသာ
စာတန္မာရ္နတ္စစ္စစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေပၚလာလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ထိုသူသည္ဂ်ဴးလူမ်ဳိးႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိ
ထားသည့္ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးသန္႔ရွင္းေသာ ဗိမၼာန္ေတာ္ကိုလည္း ရႈတ္ခ်ကာ မိမိရုပ္တုကိုလည္း
သန႔္ရွင္းေသာဗိမၼာန္ေတာ္ေပၚမွာ စိုက္ထူ၍လူသားအားလံုးကုိအမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ရွိခိုးေစေလသည္။ ဒံေယ
လကို ေဖၚျပသကဲ့သို႔ ခ်ဳိငယ္ဆယ္ေခ်ာင္းမွ…. သံုးေခ်ာင္းကိုခ်ဳိးဖဲ့ေစကာ မိမိကိုယ္ကုိပင္ခုိင္ၿမဲေစလိမ့္မည္။ သို႔
ေသာ္လည္း အႏိၱခရစ္သည္ ခ်ဳိဆယ္ေခ်ာင္းေပၚထြက္ၿပီးေနာက္မွ ေပၚထြန္းလာေသာေၾကာင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္
ေသာဆယ္ႏိုင္ငံပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံမဟုတ္ပဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းေပၚလာလိမ့္မည္။

၃။ အႏိၱခရစ္ျပည့္စံုလာျခင္း

အႏိၱခရစ္သည္ ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရင္ေနဗုခပ္ေနဇာ၊ အလက္ႃႏၵီးယားဘုရင္ႏွင့္ ၾသဂတ္စတာ့စ္ဆီဇာဘုရင္
တို႔ထက္သာမက ဘုနး္တန္ခိုးအင္အားႀကီးမားေလသည္။ သူသည္ စြမး္အားရွင္၊ လိမၼာပါးနပ္မႈ၊ ျဖတ္လတ္ၿပီး
ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ႏွင့္ ပရိယာယ္ႁကြယ္၀ျခင္း၊ အခ်ဳပ္အခ်အာဏာရွိျခင္း၊ ႏွင့္ လူထက္သာ၍ အရာရာတတ္စြမ္း၍
ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအရာမွာလည္း တဖက္ကမ္းခပ္ေအာင္ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္သည္။ သံတမန္ေရးရာ၌လည္းသူတပါးအံ့
ၾသေလာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သူ႔ကို ကမၻာ့အေတာ္ဆံုးထူးခၽြန္ေသာ နံပါတ္ (၁)
ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ခ်ီးမြမ္းထားလိမ့္မည္။
လူမႈေရးထူးခၽြန္သူတစ္ဦးျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ေနာက္သုိ႔လူအမ်ားလိုက္သြားလိမ့္မည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဣသ
ေရလလူမ်ားအား ငါသည္ သင္တို႔ကုိ ေရႊေရာင္လႊမ္းေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ဖန္တီးေပးမည္ဟု ဂတိေပးေျပာဆို
လိမ့္မည္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဤအရာမွာဘုိးဘြားမ်ားအား ထာ၀ရဘုရားကတိေပးသည့္အတုိင္ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ သူ၏ပရိယာယ္ေက်ာ့ကြင္းထဲသုိ႔ မသိမသာ၀င္လာကာ သူ႔အားႁကြလာမည့္ ေမရွိယသခင္ျဖစ္လိမ့္မည္
ဟု ၀န္ခံလာၾကလိမ့္မည္။ အႏိၱခရစ္သည္ အရာခပ္သိမ္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္ ေလာကလူသားမ်ားသည္ သူ၏
လွည့္ျဖားေသြးေဆာင္မႈထဲ၌ ယစ္မူးေနၾကလိမ့္မည္။ သူသည္ ေသလုေမ်ာပါးနာခဲ့ၿပီး ျပန္လည္က်န္းမာသန္စြမ္း
လာကာ ပိုမိုခြန္အားႀကီးမားလာသျဖင့္ မိမိစိတ္ထင္တိုင္း အဓမၼအမႈအျပစ္မ်ားကို စတင္ျပဳမူလာေပသည္။
ဒံေယလ ၇း၂၅ ၌လည္း –
“အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ ႀကီးစြာေသာစကားကို ေျပာလိမ့္မည္။ အျမင့္ဆံုးသာ
ဘုရား၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကုိ ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္လိမ့္မည္။ ကာလအခ်ိန္ႏွင့္ ပညတ္တရားကို ေျပာင္းလဲေစ
ျခငး္ငွာ ႀကံစည္လိမ့္မည္”ဟု ေရးသားထားေလသည္။
ဒံေယလ ၈း၂၅၌လည္း –
“……. သင္တို႔၏သခင္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလိမ့္မည္”ဟုဆိုထားေလသည္။
ဒံေယလ ၁၁း၃၆ ၌လည္း –
“ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးသည္ မိမိအလိုအေလ်ာက္ျပဳ၍ ဘုရားအေပါင္းတုိ႔ထက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်ီးပင့္ေျမာက္
စားလ်က္၊ ဘုရားတုိ႔၏ ဘုရားကိုဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ အံ့ၾသဘြယ္ေသာစကားကုိ ေျပာလိမ့္မည္”ဟု ေရး
သားထားသည္။
ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ဟူ၍၎၊ ဘုရားဟူ၍၎၊ ေခၚေ၀ၚသမွ်ေသာ အရာတို႔ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ကိုယ့္
ကုိကိုယ္ခ်ီးေျမွာက္ေသာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဗိမၼာန္ေတာ္(ေယရုဆလင္) ၌ ဘုရားသခင္ကဲ့သုိ႔ ထိုင္၍ ဘုရား
သခင္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ကိုယ္ကိုျပေသာသူျဖစ္သည္ဟုူ၍ သက္သာေလာနိတ္ၾသ၀ါဒ ဒုတိယစာေစာင္
၂း၄ ၌လည္း ေရးသားထားေလသည္။ (၂သက္ ၂း၃-၉)
ဒုစရုိက္လူ (သို႔) အဓမၼလူလာျခင္းသည္ အခြင့္အာဏာႏွင့္ လိမ္လည္လွည့့္ျဖားေသာ ပရိယာယ္မ်ဳိးစံုကို
သံုးလ်က္ စာတန္၏ အဖ်က္လုပ္ငန္းကို လုပ္လ်က္ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ (၂သက္ ၂း၃-၉)
အထက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ဤမွ်ေလာက္ႀကီးက်ယ္၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ဤ
ကမၻာေပၚ၌ မေပၚေပါက္ေသးေခ်။ ကမၻာ့သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး၌လည္း ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္
ဤကဲ့သုိ႔ အဂၤါလကၡဏာရပ္ရွိေသာသူသည္ အႏိၱခရစ္ကိုဆုိလုိျခငး္ျဖစ္သည္။

၄။ အႏိၱခရစ္အုပ္စုိးျခင္း

အႏိၱခရစ္သည္ ဒံေယလပေရာဖက္ျပဳသည့္အတုိငး္ အခ်ိန္ကာလကို ဆင္ျခင္ေသာအခါ ခုႏွစ္ဆယ္
ေျမာက္ေသာသိတင္းပတ္၌ ႀကီးစိုးလိမ့္မည္။
ဒံေယလ ၉း၂၇တြင္ “တစ္သိတင္းတြင္ လူအမ်ားတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ဖြဲဲ႔ျခင္းရွိ၍ ထုိသိတင္းတ၀က္တြင္ ယဇ္
ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ကပ္ျခင္းကုိ ပေပ်ာက္ေစလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ဆုိထားေလသည္။
အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံၿပီးမွ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးမ်ားမိမိတိုင္းျပည္သုိ႔ အျပီးသတ္ျပန္လာျခငး္သည္ ဘုရား
သခင္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရာမကို အေျချပဳသည့္ဆယ္ႏုိင္ငံသည္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔
ျခင္းအႀကီးအက်ယ္ျပဳလိမ့္မည္။ ထုိဆယ္ႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုမွ အႏိၱခရစ္ေပၚထြက္လာၿပီး ႏိုင္ငံတကာေပၚအႏိုင္
က်င့္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ မိမိ၏၀ါဒကိုလည္း ဘုရင္အားလံုးအေပၚမွာတင္ထား၍ အုပ္စုိးလိမ့္မည္။
ထုုိအခါ အႏိၱခရစ္သည္ ဂ်ဳး(အစၥေရးလ္) လူမ်ဳိးႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔မည္။ ဤမဟာမိတ္ဖြဲ႔ျခင္းသည္ ဂ်ဴးလူ
မ်ဳိးအားလံုး မိမိတိုင္းျပည္သုိ႔ျပန္လာၿပီးမွ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္။
“သင္တုိ႔က၊ ငါတုိ႔သည္ ေသမင္းႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကၿပီ။ မရဏာႏိုင္ငံႏွင့္အကၽြမ္း၀င္ၾကၿပီ။ လႊမ္းမုိး
ေသာေဘးသည္ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ေသာအခါ၊ ငါတုိ႔သည္ မုသာကို ကိုးစားၾက၏။ လွည့္စားျခငး္
ေအာက္၌ ပုန္းကြယ္၍ ေနၾက၏”ဟု ေဟ ၂၈း၁၅၌ေရးသားထားသည့္အတိုင္း သူတုိ႔သည္ အႏိၱခရစ္
အားျဖင့္ အုပ္စုိးျခင္းခံရလိမ့္မည္။
ဣသေရလလူမ်ား၏ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိ သံုးႏွစ္ခဲြအထိသာ လိုက္နာၿပီး သံုးႏွစ္ခဲြေက်ာ္လွ်င္၎မဟာ
မိတ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္ကာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈစတင္ျပဳလိမ့္မည္။ ဤေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ကာလကို ေဘးဒဏ္ႀကီးကာ
လကို ေခၚသည္။ ဤမွ်သာမက ဗ်ာ ၁၃း၇၊၈ ၌ ဤကဲ့သို႔ ဗ်ာဒိတ္ေပးပေရာဖက္ျပုထားေလသည္။
“သန္႔ရွင္းသူတုိ႔ကုိ စစ္တုိက္၍ ႏိုင္ရေသာအခြင့္ကုိရ၏။ အသီးသီးဘာသာစကားကုိ ေျပာေသာလူမ်ဳိးအ
ႏြယ္ခပ္သိမ္းတုိ႔ကုိ အုပ္စုိးရေသာ အခြင့္ကိုလည္းရ၏။ ကြပ္မ်က္ေသာသုိးသူငယ္ကိုလည္းရ၏။ ကြပ္
မ်က္ေသာသုိးသူငယ္၏ အသက္စာေစာင္၌ ကမၻာဦးကပင္ စာရင္းမ၀င္ေသာေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔
သည္ သားရဲကုိ ကိုးကြယ္ၾက၏”ဟူသတည္း။ (အေသးစိတ္ကုိ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလပံု၌ ဆက္လက္
ေလ့လာရန္)

၅။ အႏိၱခရစ္၏ နိဂံုး

ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ လြန္ေသာအခ်ိန္တြင္ စုစည္းထားေသာ ဆယ္ႏိုင္ငံျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ စစ္ဗိုလ္
ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ေနထြက္ရာအရပ္၌ စုစည္းၿပီး ေယရုဆလင္ၿမိဳ႕ကို စစ္တုိက္ဘုိ႔
ရန္ျပင္ဆင္ၿပီး ခ်ီတက္လာၾကလိမ့္မည္။ ထုိအခါလူအေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ႏွင့္ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ၿပီး ၿမိဳ႔
ကိုလည္းဖ်က္ကာအိမ္မ်ားကိုလည္း လုယူဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္ (ဇာ ၁၄း၂)။
ထုိအခါ ေက်းဇးူေတာ္ကိုခံေသာသေဘာ၊ ဆုေတာင္းပဌာနာျပဳေသာသေဘာသည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းမ်ဳိး၊ ေယရု
ဆလင္ၿမိဳ႕သားအေပၚသုိ႔ သြန္းေလာင္းလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္ (ဇာ ၁၂း၁၀)။ ထုိအခါ ေကာင္းကင္မွ အနႏၱတန္ခုိး
ရွင္ဘုရားသခင္သည္ ဗုိလ္ေျခအေပါင္းတုိ႔ကို စုေ၀းလ်က္ ယုဒ(ဂ်ဴး)လူမ်ဳိးတိုု႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွာ အႏိၱခရစ္ကို
ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၁၉း၁၁-၁၆)။ ဣသေ၇လလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈဘုရား သံလြင္ေတာင္
ေပၚမွ ျမင္းျဖဴစီးလွ်က္ ႁကြဆင္းလာသည္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ အံ့ၾသၾကလိမ့္မည္ (ဇာ ၁၄း၄)။
ေႃမြေဟာင္းနဂါးႏွင့္ အႏိၱခရစ္ဟူေသာသားရဲတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခတုိ႔ႏွင္းစစ္ၿပိဳင္ၾကလိမ့္မည္။
ထုိအခါသားရဲႏွင့္ မိစာၦပေရာဖက္ကို အရွင္လတ္လတ္ဖမ္းဆီးၿပီး ထာ၀ရမီးအုိင္ထဲသုိ႔ခ်ပစ္လိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၁၉း
၂၀)။ က်န္ႁကြင္းေသာေနာက္လိုက္သူမ်ားကိုလည္း ျမင္းစီးေတာ္မူေသာသူ၏ခံတြင္းထဲက ထြက္ေသာသန္လ်က္
ႏွင့္ ကြပ္မ်က္ျခင္းကုိ မရႈမလွခံၾကရေပလိမ့္မည္။ ၎ေနာက္ မုိေကာင္းကင္မွာ ပ်ံ၀ဲေသာငွက္အေပါင္းတုိ႔သည္
သူတုိ႔စစ္ဗိုလ္ႀကီ္းအသား၊ သူရဲသား၊ အေစခံကၽြန္သား၊ အႀကီးအငယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာသူ၏ အသားကိုစားေသာက္
ဘု႔ိရန္စုေ၀း၍ေရာက္လာၾကလိမ့္မည္။ (၁၉း၁၇-၂၁)။

Be the first to comment

Leave a Reply