ဧဝံေဂလိေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း

ေသလြန္ၿပီးေသာသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာ
 က်မ္းျမတ္ကမည္သုိ႔သြန္သင္ပါသနည္း။ ေသ
လြန္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ
 ကြၽႏု္ပ္တို႔ကမည္သည့္ အမႈျပဳေပးႏုိင္ပါသနည္း။
 (ေဟ၊၉း၂၇)တြင္ လူသည္တစ္ခါတည္းေသ၍
ထုိေနာက္မွ တရားစီ၇င္ေတာ္မူျခင္းကိုခံရေၾကာင္း
 သြန္သင္ထားသည္ျဖစ္၍ ေသလြန္ၿပီးသူမ်ားအ
တြက္ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အ
သက္ရွင္လ်က္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တမလြန္အတြက္သတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး အသက္တာကုိ
ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔သာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ျပဳႏုိင္ပါသည္။

ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေသလြန္သူ
အသက္ရွင္ထင္ရွားရွိစဥ္ သခင္ေယရႈကိုမိမိ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ထာဝရဘုရားကုိရရွိသည္ ျဖစ္၍ ေသလြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲ၌အျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရေတာ့ပါ။ သခင္ေယရႈသည္ကား တိုင္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စားအျပစ္တရား၏ အခကုိဆပ္ေပးၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္မက ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္ခြင့္ရရွိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သူတို႔ေသလြန္သြား သည့္အခါ သူတို႔၏ဝိညာဥ္မ်ားသည္သံသရာလည္စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္ကုိယံုၾကည္ျပီး ေသလြန္သြားသူမ်ားအား ခရစ္ေတာ္၌အိပ္ေပ်ာ္သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ဆုိေလ့ရွိၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူသည္ တဖန္ႏိုးထလာဦးမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္၌အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးသူမ်ားသည္လည္း ထုိသခင္ တစ္ဖန္ျပန္ၾကြလာေသာအခါ ေသျခင္းမွတစ္ဖန္ထေျမာက္လာၾကဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီး ဝမ္းေျမာက္ေနၾကဖုိ႔ရန္သာျဖစ္ပါသည္။

ႀကီးေလးေသာ တာဝန္
ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္တမလြန္တြင္ ခံစားရမည့္အခ်က္ႏွင့္ ဘုန္းစည္းစိမ္သည္ မည္မွ် ႀကီးေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္သူမ်ားသိနားလည္ၾကပါသည္။ ထုိ႔နည္းတူ ခရစ္ေတာ္ကိုမယံုၾကည္ရေသး သူမ်ား၏တမလြန္ဘဝ ေရးမွာစိတ္ေလးစရာျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အျပစ္တရာေၾကာင့္ ‚င္းတို႔ခံစားရမည့္ကံၾကမၼာဆုိးကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔သိၾကသည္ျဖစ္၍ ထုိသူမ်ား အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔မည္မွ်ဆုေတာင္းေပးသင့္ေၾကာင္း သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာခင္ပြန္း၊ ဇနီးႏွင့္ သားသမီးမ်ားအျပင္ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟအားလံုး အတြက္ဆုေတာင္းေပးရန္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိမွ်မက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ရန္သူပင္ျဖစ္လင့္ကစား ခရစ္ေတာ္ကိုမရရွိဘဲေသလြန္သြားပါက ၄င္းတို႔ခံစားရမည့္ကံၾကမၼာဆုိးကုိ စဥ္းစားမိေလေလ ထုိသူတို႔အတြက္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သတိျပဳမိေလေလျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

ယံုၾကည္သူတို႔၏သက္ေသ
စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ အသက္တာ၌ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳအားျဖင့္ ခံစားသိရွိ ထားသူျဖစ္သည္။ ဤအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္သက္ေသသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ မိတ္ေဆြ၏၏၏ သင္သည္ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၾကာျမင့္စြာအသက္ရွင္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း၊ ထုိသက္ေသႏွင့္အေတြ႔အႀကံဳကုိ မခံစားမသိရွိရေသးပါက ကိုယ္ေတာ့္ထံမွ သက္ေသေပး ပါမည့္အေၾကာင္း နာမေတာ္၌ဆုေတာင္းႏုိင္ပါသည္။

သို႔ျပဳပါက ကိုယ္ေတာ္အသက္ရွင္ ေၾကာင္းကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာျပခ်က္ အရသာလွ်င္မဟုတ္၊ မိမိေတာင္းသည့္ဆုအေျဖရျခင္းကုိယ္ေတြ႔သက္ေသရကာ အတြင္းစိတ္ခ်မႈကုိခံစားရေပမည္။ ကုိယ္ေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္အလင္းေပးဖြင့္ျပ၍ နားလည္ေစျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပတရု က ယံုၾကည္သူ၌ထာဝရမ်ဳိးေစ့တည္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ထုိမ်ဳိးေစ့အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာသူသည္ သဘာဝသစ္ကုိရရွိသူျဖစ္ရုံမက အသက္တာသက္ေသႏွင့္ ရွင္သန္ေနသူလည္း ျဖစ္ေပသည္။ (၁ေပ၊ ၁း၂၂-၂၃)

ကုိယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူ
အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အသက္တာသစ္ကုိခံစားရရွိၿပီးေသာသူတိုင္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ခံစား ရေသာအာမခံခ်က္ကုိ အျခားသူမ်ားခံစားေစဖို႔ရန္အတြက္ ေဝငွေျပာျပလုိေသာဆႏၵရွိၾကသည္။ ဘုရားသခင္ကလည္း ထုိသုိ႔အလုိေတာ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ဧဝံေဂလိ သတင္းစကားကုိေျမတျပင္းလံုး အႏွံ႔ေဟာေျပာရန္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဟာေျပာရာတြင္ မိမိတို႔အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကို ဦးစားထားအစျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိမွထပ္ဆင့္၍ မိမိအိမ္နီးခ်င္း၊ မိမိလူမ်ဳိးႏွင့္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျမတျပင္လံုးအႏံွ႔ ဧဝံေဂလိတရားကုိယူေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္ (မႆဲ၊၁ဝး၅-၇)(မာ၊၁၆းႆ-၁၆)။

အခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားသည္ မိမိ၏ဇနီး၊ ခင္ပြန္းႏွင့္ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားကိုလစ္လ်ဴရႈထား၍ အေဝးသို႔သြားေရာက္ သာသနာ ျပဳၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္မွာ “ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကုိ ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ဖုိ႔”ျဖစ္သည့္အတုိင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည့္အနီးဆံုးေသာသူသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အိမ္သူအိမ္သားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုိျပင္ ဧဝံေဂလိတရားေဟာေျပာရာတြင္ ထုိသူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္ကုိမရရွိပါက တမလြန္၌ခံစားရမည့္ကံၾကမၼာဆိုးအားျမင္၍ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ေျပာျပဖုိ႔လုိပါသည္။ ေမတၱာမပါဘဲ တာဝန္အရသာေဟာေျပာေဝငွမႈသည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မႈရွိ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အလင္း၏သားကဲ့သို႔
ယခုကာလသည္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလျဖစ္သလုိ ေလာကတစ္ခုလံုးသည္ ဒုစရုိက္အေမွာင္ဖံုးေနေသာအခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ေလာကသားမ်ားသည္ ေမွာင္မုိက္၏အက်င့္တည္းဟူေသာ ယစ္မ်ဳိးေသာက္က်ဴးျခင္း၊ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ကိေလသာညစ္ညဴးျခင္း၊ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးေမတၱာတရား၊ အၾကင္နာတရား ကင္းမဲ့ကာအသက္ရွင္ ေနၾကေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

 ဘုရားသခင္သည္ အလင္းျဖစ္ေတ္ာမူသကဲ့သုိ႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔အသီးသီး သည္လည္း အလင္း၏သားမ်ား ပီပီ ေမတၱာတရား၏ေရွ႔ထားကာေမွာင္မိုက္၏အက်င့္တုိ႔ကုိပယ္၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း သစၥာေစာင့္ျခင္းႏွင့္တကြ အသက္ရွင္ၾကမည္ဆုိ ပါက ဒုစရုိက္အေမွာင္ဖံုးလ်က္ရွိေသာေလာကႀကီးထဲတြင္ ဘုရားရွင၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားကာ ေမွာင္မုိက္၌က်င္လည္ေနၾကေသာ ေလာကီသားမ်ားသည္ အလင္းတရား၏အက်ဳိးကုိ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အားျဖင့္ သိျမငလာကာ အလင္းရွင္ထံေတာ္သုိ႔ေျပာင္း လဲလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာႏွင့္ အသိေပးေဝငွလုိက္ ရပါသည္။

 Dr.တင္ေမာင္ထြန္း-တရားေဒသနာ

Be the first to comment

Leave a Reply