ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ နတ္ဆိုးမ်ားႏွင့္မာရ္နတ္ – ဆိုင္ရာအေမးအေျဖ

၁။ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ ရူေသာ  ေကာင္း ကင္ တမန္မ်ား ရွိေၾကာင္း သမၼာက်မ္းက သြန္သင္ ပါသလား။
          သြန္သင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္း၌ ၾကည့္ရူေစာင့္ေရွာက္ေသာ  ေကာင္းကင္ တမန္မ်ား ဟုမေဖာ္ျပေသာ္ လည္း ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ား ကို ေစာင့္ေရွာက္ ရန္  ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားေစလႊတ္ ထားသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္သည္။ မႆဲ၊၁၈း၁၀ ကိုၾကည့္ပါ။

          ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုေစလႊတ္ေၾကာင္း ဤက်မ္းခ်က္ကအခိုင္အမာ သက္ေသထူထားပါသည္။ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္စီအတြက္ ေကာင္းကင္တမန္
တစ္ပါးစီရွိ၊မရွိ ကြႏု္ပ္တို႔မသိပါ (ေဟျဗဲ၁း၁၄ ကိုလည္းၾကည့္ပါ)။

၂။ ကမၻာဦးက်မ္းအခန္းၾကီး ၆မွ ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။
          ကမၻာဦးက်မ္း(၆)ရွိ ကိုယ္ခႏၶာၾကီးမားသူမ်ားသည္ ျပစ္မွားေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ လူ၏သမီးမ်ားသဘာ၀ကိုလြန္ကာ ဆက္ဆံျခင္းမွျဖစ္လာသည္ဟု ကြႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္သည္။ေဟျဗဲစကား၌ ျပစ္မွားဟူေသာစကားသည္” nephillim”   ျဖစ္ျပီး ျပစ္မွားေသာသူ ဟု ဆိုလိုသည္။ေကာင္းကင္၌ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ လက္ထပ္ထနမ္းျမားျခင္းမရွိဟု သမၼာက်မ္းက ေဖာ္ျပထားသည္ ဟုဆိုရာ၌ကမၻာဦးက်မ္းအခန္း(၆)၌ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားမွာ ေကာင္းကင္မွဆင္းလာရ မည့္ျပစ္မွားေသာ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္္သားရန္လိုပါသည္။

၃။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဖန္ဆင္းေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသလား။
        ေကာင္ကင္တမန္မ်ားအား ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆာလံ၊၁၄၈း၂-၅ တြင္ ထာ၀ရဘုရားက ဖန္ဆင္းေၾကာင္း တိက်စြာေဖာ္ျပပါသည္။ေကာေလာသဲ၊၁း၁၆တြင္လည္း အေၾကာင္းမူကား၊ထိုသားေတာ္သည္ေကာင္းကင္ေပၚ၊ေျမၾကီးေပၚရွိသမွ်ေသာ ရူပအရာ၊ အရူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရျခင္းတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊အာဏာစက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ထိုသခင္အားျဖင့္၄င္းထိုသခင္အဘို႔အလိုငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏ ဟု ဆိုပါသည္။တဖန္ ျပစ္မွားေသာသူျဖစ္သည့္စာတန္သည္လည္းဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာသတၱ၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ္သားစြာေျပာျပပါသည္။

၄။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ျပစ္မွားသူ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။
          ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ျပစ္မွားႏိုင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္မသိပါ။ ကမၻာဦးက်မ္း၊၁း၂၌ ေရးသားထားသည့္ သူတို႔၏ျပစ္မွားျခင္းမွာ ကမၻာကိုမဖန္ဆင္းမွွီ စာတန္၏ဦးေဆာင္မူျဖင့္ ျပစ္မွားျခင္းျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ ယေန႔ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအား ေနရာ အခိုင္အမာ အတည္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ မျပစ္မွားႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

၅။ ေကာင္းကင္တမန္မင္း မိေခလကို သခင္ေယရူခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ နားလည္ခဲ႔သည္မွာ မွန္ပါသလား။
        ေကာင္းကင္တမန္မင္းမိေခလသည္ သခင္ေယရူခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူတူမဟုတ္ပါ။ ေကာင္းကင္တမန္မင္းမိေခလသည္ကၠသေရလလူမ်ဳိးမ်ားကိုကာကြယ္ရန္တာ၀န္ရွိေသာ သီးသန့္ေကာင္းကင္တမန္မင္းျဖစ္ပါသည္။မိေခလကို ေဖာ္ျပေသာ သမၼာက်မ္းအနည္းငယ္တို႔၌ ပါလက္စတိုင္းျပည္တြင္ ျပန္လည္စုစည္းၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ားျဖစ္လာၾကမည့္ ကၠသေရလလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္းပတ္သက္သည္။

၆။ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို စာတန္ဖ်က္ဆီးႏိုင္ပါသလား။
          စာတန္၌ တန္ခိုးၾကီးသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အနႏၱတန္ခိုးရွင္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္း၌ အၾကြင္းမဲ႔ ရွင္းလင္းထားသည္။ေယာဟန္(၁၀)တြင္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏လက္မွ မည္သူမွ် ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကိုမႏႈတ္ယူႏိုင္ ဟူ၍ဖတ္ရသည္။ဤေနရာ၌လူဟူေသာစကားကို မူလက်မ္း၌မရွိပါ။ ထိုေၾကာင့္ လူတိုင္း၊အရာခပ္သိမ္းပါ၀င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ျပတ္သားရွင္းလင္းပါသည္။၄င္း၌ သူတို႔သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ပ်က္စီးမည္မဟုတ္ ဟု ဆိုသည္။ ငါတို႕ဘက္၌ရွိေသာသူသည္ ငါတို႕တစ္ဘက္၌ရွိေသာသူထက္ ပို၍ၾကီးျမတ္၏ ဟု ေယာဟန္က ေျပာျပပါသည္(၁ေယာ၊၄း၄)။ ကယ္တင္ရွင္လက္မွ စာတန္သည္ သင့္ကို ႏႈတ္ယူႏိုင္သည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကုိ ေမ႔ေပ်ာက္လိုက္ပါ။

၇။ေကာင္းကင္၌ မာရ္နတ္သည္ မည္သို႔အျပစ္လုပ္ႏိုင္ပါသနည္း။
          သင္၏ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မာရ္နတ္သည္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံေသာသူမဟုတ္ေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔သတိရရန္လိုသည္။ ထိုေၾကာင့္သူသည္ အျပစ္ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေယရူခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခႏၶာကိုယ္ရရွိေသာအခါ ျပစ္မွားႏိုင္ေသာအျပစ္ေပါင္းတို႔မွ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘုံသည္လည္းစင္ၾကယ္ေစျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရပါ။

၈။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ဆိုးသြမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
          သင္၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဧဖက္၊၆း၁၂ သည္ျမင့္ေသာအရပ္မ်ား၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေရးရာဆိုးသြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပျပီး မာရ္နတ္၏လွည့္ဖ်ားမူႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ကာလကို အုပ္စိုးေသာသူမ်ားကို ရည္ညႊြန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေသခ်ာသည္။

၉။ မာရ္နတ္သည္ အျပစ္ျပဳေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္မဖ်က္ဆီးပါသနည္း။
          သင္၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားေဟာ၊၂၉း၂၉ ကို အေျချပဳ၍ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။၄င္း၌ မထင္ရွားေသာအရာတို႔သည္ ငါတို႔ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား၏ အငန္းအတာျဖစ္ၾက၏။ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာအရာတို႔သည္ ကာလအစဥ္မျပတ္ ငါတို႔ႏွင့္ငါတို႔သားသမီးမ်ား၏ အငန္းအတာျဖစ္၍ ဤပညတ္တရားစကားအလံုးစုံတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အေၾကာင္းတည္း ဟု ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာအရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျဖရွင္းရန္မလိုပါ။ အေၾကာင္းမွာသူသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏရွင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ သူၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္အတိုင္း လုပ္ႏိုင္သည္။သူသည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကိုဖန္ဆင္းသည္။သူသည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔၏အခ်ုဳပ္အျခာ သခင္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မသိအပ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုခ်န္ထားခဲ႔ျပီး အလိုေတာ္ကိုနာခံရန္သာျဖစ္သည္။ေလာက၌ ေသာ္၄င္း၊ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အေတြ႔အအၾကံဳ၌ေသာ္၄င္း သမၼာက်မ္း၌ေသာ္၄င္းကြ်ႏု္ပ္တို႔ မသိႏိုင္ေသာအရာ ေျမာက္မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္ၾကေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔လက္ခံရသည္။

၁၀။ ဓမၼရာဇ၀င္ပထမေစာင္ အခန္း ၂၈ ကို ေလ့လာရာ၌ ကြ်ႏ္ုပ္အံ႔ၾသတုန္လႈပ္မိပါသည္။ စုန္းကေ၀အတတ္ပညာရွင္အားျဖင့္ ရွေမြလ သည္ အသက္ျပန္ရွင္လာပါသလား။ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသို႔ျပဳရန္ ဘုရားသခင္အခြင့္ေပးပါသလား။
        ဤအရာသည္ က်မ္းစာေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာထားကြဲလြဲေသာ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ စာတန္ေပၚလာျခင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာေသာသူမ်ားရွိသည္။ အျခားေသာသူမ်ားကထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေရွာလုမင္းတစ္ဘက္၌သက္ေသခံႏိုင္ရန္ စုန္းကေ၀ျဖင့္ေခၚေသာလည္း ဘုရားသခင္သည္ ရွေမြလကို ျပန္လည္ေခၚလာသည္ဟုဆိုၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔က္ိုခ်စ္ေသာသူမ်ား၏၀ိညာဥ္ကို သူ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖင့္ျပန္ေခၚႏိုင္သည္ဟုသက္ေသထူသည္။ဤအေၾကာင္းကိုဆုေတာင္းျပီးေလ့လာရန္ကြ်ႏု္ပ္အၾကံေပးလိုပါသည္။ေရွာလု၏မေကာင္းေသာအရာကို သတိေပးရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ျပီးသခၤ်ဳိင္းထဲမွ ရွေမြလထြက္လာရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သင္ေတြ႕ျမင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယူဆပါသည္။

၁၁။ မိေခလသည္ တပါးတည္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မင္းျဖစ္ပါက ဂါေျဗလသည္မည္သူျဖစ္ပါသနည္း။
         ေကာင္းကင္တမန္အၾကီးအကဲ မိေခလသည္ တပါးတည္းေသာေကာင္းကင္တမန္မင္းျဖစ္ျပီး၊ကၠသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သီးသန္႔ခန္႕အပ္ျခင္းခံရကာ ကၠသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းမွအပ အျခားမည္သည့္ေနရာ၌မွ် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အားၾကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ဂါေျဗလမွာမူအေရးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္၏သတင္းစကားကို လူတို႔ထံသို႔ယူလာေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္သည္။

၁၂ ။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားအတြင္း၌ ျခားနားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိပါသလား။
          ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကိုတပ္စုလိုက္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိၾကေသာ္လည္း မိေခလႏွင့္ဂါေျဗလကဲ႔သို႔ပင္ တစ္ဦးစီ၌တာ၀န္ရွိၾကသည္။ဤျမင့္မားေသာရာထူးရွိသည့္ ေကာင္းကင္တမန္တစ္ခ်ိဳ႕ကို မင္းမ်ား ဟုေခၚသည္။ျပစ္မွားျခင္းသို႔မေရာက္မီ စာတန္ကိုယ္တိုင္သည္လည္းရာထူးျမင့္မားေသာေကာင္းကင္တမန္မင္းတပါးျဖစ္ျပီး၊မာန္မာနေထာင္းလႊားျခင္းမရွိမီႏွင့္ဘုရားသခင္ရွိသည့္ေနရာမွ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ကိုအထူးေစာင့္ေရွာက္ေသာသူျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ဘုံ၌မျမင့္ဆုံးေသာရာထူးကိုရကာလူစီဖါဟုေခၚသည္။

၁၃။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၌ ေတာင္ပံရွိၾကပါသလား။
        သမၼာက်မ္းတြင္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၌ ေတာင္ပံရွိသည္ဟူေသာက်မ္းပိုဒ္မရွိပါ။ ပ်ံသန္းသည္ဟု အဆိုရွိေသာ္လည္း အေတာင္ပံရွိေၾကာင္းမရည္ညႊန္းပါ။သမၼာက်မ္း၌ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပေသာ သရပ္ႏွင့္ေခရုဗိမ္ေကာင္းကင္တမန္္မ်ားကို သင္ ကိုးကားလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ေယဇေက်လက်မ္းကို ကုိးကားျပီးေက်းဇူးေတာ္ ပလႅင္ကို လႊမ္းမိုးထားသည့္ သတၱ၀ါမ်ားႏွင့္လုံး၀ျခားနားသည္။သူတို႔ကို ေကင္းကင္တမန္မ်ားဟူ၍ တစ္ခါမွ်မေခၚပါ။ေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔မယုံၾကည္ပါ။ ဘုရားသခင္၏အထူးအမူေတာ္လုပ္ငန္းအတြက္ ၀ိညာဥ္သတၱ၀ါ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္လုံး၀ျခားနားသည့္ လုပ္ငန္းရွိၾကသည္။ သူတို႔သည္ အလင္း၏အျမန္ႏႈန္းႏွင့္ သြားႏိုင္ၾကသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔သိၾကသည္။

1 Comment

  1. သံုးပါးတစ္ဆူလို ့ေျပာၾကပါတယ္။တစ္ကယ္ပဲသံုးပါးရွိတာလား?မရွိဘူးလား?

Leave a Reply