“ေမြးေန႔ရွင္၏နာမေတာ္”

ဤေလာက၌လူ တေယာက္ေမြးလာျပီဆိုလွ်င္
၊ေန႔နာမ္ကို အမီွျပဳျပီး၊ ခင္ပြန္း တပ္ေလ့ရွိ
သည္။ အမည္ နာမ မရွိေသာလူ သားဟူ၍မရွိ။
 တခ်ဳိ႕နာမည္မ်ားမွာ အခိ်န္ရာသီမ်ား ကိုၾကည့္
ျပီး မွည့္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တူတစ္ေယာက္ မုန္
တိုင္းက်ေနေသာ ကာလမွာေမြး၍“ ခိုမိူ” (မုန္
တိုင္းေတ႔ြသူ) ဟုမွည့္ထားသည္။ တခ်ဳိ႕ကရာ
သီပန္းမ်ားကုိ အမွီျပဳျပီးမွည့္ၾကသည္။ မလီလီ၊
မႏွင္းဆီ၊မခ်ယ္ရီ စသျဖင့္မွည့္ေခၚၾကသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ၊
ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္၊မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္မ်ားကုိ ထင္ေပၚေအာင္ နာမည္ေပးၾကျပန္သည္။ အာဇာနည္၊ရဲေက်ာ္သူ၊ သူရျမင့္ေမာင္၊ ေမာင္မ်ဳိးခ်စ္ စသျဖင့္မိမိဂုဏ္ရာ ထူးမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပီး မွည့္ေခၚၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အရွင္ေယ႐ႈ မွာမူ ေမြးဖြါးၿပီးမွ၊ နာမည္မ်ားမွည့္ေခၚ သည္မဟုတ္ပါ။ မေမြးဖြါးမွီႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းကပင္၊ ဘယ္မွာေမြးမည္၊ ဘယ္လိုေမြးမည္၊နာမည္ ဘယ္လိုမွည့္မည္ကိုၾကိဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ ထားခဲ႔ေလသည္။ အရွင္ေယ႐ႈ ၏နာမမ်ားသည္ သူ၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ား ကိုေဖၚညႊန္းလ်က္ရွိသည္ (၇၄၀-၆၈၀ B .C.) အတြင္းပေရာဖက္ေဟရွာယ ကကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈေမြးလာမည္႔ အေၾကာင္းၾကိဳတင္ မေရာဖက္ျပဳခဲ႔သည္။

ပဌမ နာမေတာ္ သည္ “အ႔ံၾသဘြယ္” ျဖစ္သည္။ အံ႔ၾသဘြယ္၏ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္မွာ“Supernatural” (တရားသူၾကီး ၁၃း၁၈)။ သဘ၀ထက္လြန္ ကဲေသာဟူ၍ျဖစ္သည္။ အရွင္ေယ႐ႈလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ေလမုန္တိုင္း ကိုျငိမ္းေစျခင္း(မာကု၄း၃၉) ေရေပၚမွာလမ္း ေလွ်ာက္ျခင္း(မႆဲ၁၄း၂၆)၊ နတ္ဆိုးမ်ားကိုႏုင္ထုတ္ျခင္း(၅း၁-၁၀)၊ ကန္းေသာသူ ကိုျမင္ေစျခင္း (ေယာ၉း၁-၇) ေသေသာသူ ကိုရွင္ေစျခင္း (ေယာ၁၁း၄၃-၄၄)မုန္႔ငါးလံုးႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္ျဖင့္လူထု ငါးေထာင္ေက်ာ္ ကိုေကၽြးေမြးႏိုင္ျခင္း(မႆဲ၁၄း၁၉-၂၁) တို႔သည္ (Supernatural power) သဘာ၀ထက္ လြန္ကဲေသာ တန္ခုိးမ်ားသာျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယ နာမေတာ္ မွာ “တိုင္ပင္ဘက္” ျဖစ္သည္။ တိုင္ပင္ဘက္။ အဓိပၸါယ္မွာ (adviser) အၾကံအ ဥာဏ္ေပးႏိုင္ သူျဖစ္သည္။ တန္းခုိးေတာ္၊ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံ၍ မွားေသာႏွင္႔ မွားေစေသာသူတို႔ ကိုပိုင္ေတာ္မူ၏။ တိုင္ပင္မႈဳး မတ္ တို႔ကုိဘမ္းဆီး သိမ္းသြားေတာ္မူ၏။ တရားသူၾကီးတို႔ ကိုရူးးသြပ္ေစေတာ္မူ၏။ တိုင္းႏုိင္ငံတို႔ကုိ ခ်ီးေျမာက္၍တ ဖန္ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏။ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ကိုက်ယ္ေစျခင္းငွာ ၄င္း၊ျပဳေတာ္မူ၏(ေယာဘ ၁၂း၁၆-၁၇,၂၃)။ ထာ၀ရဘုရားသည္၊ ငါတို႔၏တရား သူၾကီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာ၀ရဘုရား သည္ငါတို႔ပညတ္ တရားရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (တရားသူၾကီး ၃၃း၂၂)။

အရွင္ေယ႐ႈ၏နာမသည္ တိုင္ပင္ဖက္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုရာ၌၊ထိုနာ မပိုင္ရွင္ပုဂၢိဳလ္သည္၊ ယေန႔၊မေန႔ေနာင္ကာ လအသက္ရွင္ လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္၊ အဘယ္သို႔ေသာအ မႈ႔ကိစၥမ်ဳိးမဆို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ၍ရသည္။ အေျဖမွန္ရရန္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာတန္ခိုးႏွင့္နည္း လမ္းမ်ားကို လည္းေပးပိုင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဒါ၀ိဒ္မင္းၾကီးသည္ စစ္မတိုက္မွီ၊စစ္ တိုက္လွ်င္ေအာင္မည္ ရံႈးမည္ကိုဘုရား ရွင္အားတိုင္ ပင္ေလ့ရွိပါသည္။(၁ရာ ၂၉း၈)။ ထိုအတူယုဒ ဘုရင္ေယ႐ုဖတ္သည္ လည္းစစ္မူအတြက္ ဘုရားသခင္ကို တိုင္ပင္ခဲ႔သည္။(၃ရာ ၂၂း၁၅-၂၈)။

ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ… သင္သည္၊အမူကစၥ အ၀၀အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွီ၊ ဘုရားသခင္ကို ေယ႐ႈနာ မျဖင့္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ တိက်ေသာအေျဖရမွ သာလုပ္ေဆာင္ပါ။

တတိယ နာမေတာ္ “တန္ခုိးၾကီးေသာဘုရားသခင္” ။ အဓိပၸါယ္္မွာ တုႏိုင္းလို႔မ ရေသာဘုရားသခင္၊ ဘုရားတို႔၏ဘုရား၊ သခင္တို႔၏သခင္၊ ၾကီးေသာဘုရား၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စုံ၍ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ေသာဘုရား၊ လူမ်က္ႏွာကိုမေထာက္၊ တံစိုးကုိမစားဘဲ၊ မိဘမရွိေသာသူငယ္မုတ္ဆုိး မဘက္၌တရားစီရင္၍၊ဧည့္ သည္အာဂႏၱဳတို႔ကိုစုံမက္ သျဖင့္၊အ၀တ္အစား တို႔ကိုေပးသနားေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏(တ၇ား ၁၀း၁၇-၁၈)။ အရာခပ္သိမ္းကုိ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဖၚျပထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိတ္ေဆြ အေနျဖင့္လက္ ရွိၾကံဳေတြ႕ေနေသာ၊ျပသနာ အခက္ခဲမ်ားအတြက္ ေယ႐ႈနာမျဖင့္ ဆုေတာင္းပါက၊ဧကန္မုခ် အေျဖရေပလိမ့္မည္။

စတုတၳနာမေတာ္ “ထာ၀ရအဘ” 

ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္မွာ၊ မေျပာင္းမလဲတည္ရွိေတာ္မူေသာ၊ ထာ၀ရအဘဟုအဓိပၸါယ္ရွိသည္။ တဖန္က်မး္စာလာသည္ကား၊ အိုထာ၀ရဘုရားကိုယ္ေတာ္ သည္ ေရွးဦးစြာ၌ေျမၾကီးကိုတည္ေတာ္မူျပီ။ မိုးေကာင္းကင္သည္လည္း၊ လက္ေတာ္ႏွင့္ ဖန္ဆင္းေသာအရာျဖစ္ပါ၏။ ထိုအရာတို႔သည္ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္အျမဲတည္ေတာ္မူ၏(ေဟျဗဲ ၁း၁၀-၁၂)။ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႔၏ အဘျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တဆူ တည္းရွိေတာ္မူ၏(ဧဖက္ ၄း၆)။ အိုထာ၀ရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အဘ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ေရွ႕ကာလမွစ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေရြးႏႈတ္ေသာ ဘု၇ားျဖစ္ေတာ္ မူ၏(ေဟရွာယ ၆၃း၁၆)။

 ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ႈနာမေတာ္သည္ ထာ၀ရအ ဘျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ သတၱ၀ါ၊ေျမၾကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမၾကီးေအာက္၌ရွိေသာ တသတၱ၀ါ၊ တည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္၊ ေယ႐ႈ၏ဘြဲ႕နာမေတာ္ကိုဒူးေထာက္၍၊ ေယ႐ႈခရစ္သည္၊ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟုႏႈတ္ႏွင့္၀န္ခံသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား သခင္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ ကိုထင္ရွားေစၾကမည္ အေၾကာင္းတည္း(ဖိလိပၸိ ၂း ၁၀-၁၁)။သို႔ျဖစ္၍အရာခပ္သိမ္းအေပၚမွာ၊ အခြင့္အာဏာ၊ အုပ္စိုးျခင္းတန္ခုိးရွိေတာ္မူေသာ၊ေယ႐ႈခရစ္ကို၊ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ႔။

ပဥၥမနာမေတာ္ “ျငိမ္သက္ျခင္းအရွင္”
ဆိုသည္မွာ၊ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးပိုင္ေသာအရွင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ လူႏွင့္ဘုရားသခင္သည္၊အာဒံ၏က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္သူျဖစ္ခဲ႔ျပီး(ေရာမ ၅း၁၀)။ သန္႔ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္လူသည္မတတ္ႏိုင္(ဂလာတိ၃း၁၃)။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ငါတို႔၏ရန္ကုိျငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မိႆဟယဖဲြ႔ေစေတာ္မူ၏(၂ေကာ၅း၁၈)။ ထို႔ေၾကာင့္ငါတို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္းရွိ၍ေျဖာင့္မတ္ရာ သို႔ေရာက္လွ်င္ငါတို႔ သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေတာ္၌ျငိ္မ္သက္ျခင္း ကိုခံစားၾက၏(ေရာမ ၅း၁)။

ဤျငိမ္သက္ျခင္းသည္၊ေလာကီ သားတို႔ေပးေသာျငိမ္သက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ ခရစ္ေတာ္ေပးေသာျငိမ္သက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္ေရာက္သြား သည္တိုင္ေအာင္၊ေၾကာက္႐ြံ႕တုန္လႈပ္စရာမလို။ စိတ္ႏွလုံးပုူပန္စရာမရွိ။ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လုံး ၀ကင္းလြတ္မည္႔ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ဳိး၊ ဘယ္အခ်ိန္ဘဲေသေသ၊ ငရဲမက်ရေတာ့ဘူးဟူေသာ အတြင္းျငိမ္သက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္၊ခရစ္ေတာ္ေပးေသာျငိမ္ သက္ျခင္းကိုရေသာသူသည္၊ ေနာင္ဘ၀အတြက္စိုးရိမ္စရာမရွိသည္သာမက ယခုဘ၊စား၀တ္ေနေရး အတြက္လည္းပူပန္စရာမလုိ။ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္မွာ၊ လိုအပ္ေသာအရာကို၊ဘုရားသခင္က မစ မည္ကုိစိတ္ခ်ႏုိင္ေသာျငိမ္ သက္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္(ေယာ ၁၄း၂၇)။

အဌမ နာမေတာ္ “ဧမာေႏြလ”။
ဆိုလိုသည္မွာ၊ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္ေပသည္။ ေယ႐ႈခရစ္သည္၊ေနရာ၊ အပိုင္းအျခားတစ္ခုထဲမွာေနေသာဘုရားမဟုတ္။ ေနရာတိုင္းမွာ၊ငါတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္ မူေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္ေဒသ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ၊ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊မိတ္ေဆြႏွင့္ အတူရွိေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရားေက်ာင္း၌သာ ရွိေသာဘုရားမဟုတ္၊ မိတ္ေဆြ၏အလုပ္ခြင္မွာ၊ မိတ္ေဆြ၏ သြားေလရာရာမွာရွိေသာဘုရား၊ ေထာင္ထဲမွာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေဆးရုံမွာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ လူဆိုးတို႔၏လက္ ထဲမွာေရာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အတူရွိေသာ ဘုရားျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္၊အာနိ သင္ကိုသိျပီဆိုလွ်င္၊ သစၥာႏွင့္ပဌနာျပဳၾကည့္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားသည္၊ ပဌနာျပဳေသာသူ အေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြပဌနာျပဳေသာသူ အေပါင္းတို႔၏အနီးအ ပါး၌ရွိေတာ္မူ၏(ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)။

ခ်စ္စြာေသာဓမၼမိတ္ေဆြ….ယခုႏွစ္ ခရစ္ေတာ္၏ေမြးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာ(Christmas)မွာ ေမြးေန႔ရွင္၏နာမမ်ားကို သိခြင့္ရလုိ႕ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးလွပါ၏။ ဤအခ်ိန္ခါသမ ယမွာေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ အေသာက္အစားျဖင့္အခ်ည္းႏွီး အခ်ိန္မကုန္ေစဘဲ၊ေပ်ာက္ဆုံး ၀ိညာဥ္ကယ္တင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳပါ။ ေမြးေန႔ရွင္၏အမည္နာမ၊အာနိသင္၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေဖာ္ျပခဲ႔ျပီ။
လူသည္၊ကိုယ့္အားကိုကိုး စားေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။ သူတပါးအကူအညီကိုရယူဘို႔၊ သိကၡာက်သည္ဟုထင္တတ္ေသာ လူစားမ်ဳိးျဖစ္သည္“ရသလား”ဟုေမးလွ်င္ မရ- ဒါလည္း ရတယ္-ရတယ္”ဟူ၍ ဟန္ေဆာင္တတ္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။

အမွန္မွာလူ၏တတ္စြမ္းႏိုင္ျခင္း သည္အကန္႔အသတ္ရွိ၏။ (ဥပမာ)ဆယ္ေပခုန္ႏိုင္သူရွိေသာ္လည္း ေပ၁၀၀၀ခုန္ႏုိင္မည့္ သူမရွိပါ။ထို႔ေၾကာင့္လူသည္၊ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ၊ မစမည့္သူ၊ကူမမည့္သူ၊ ကယ္တင္မည့္သူကိုရွာရေပလိမ့္မည္။
ခ်စ္ေသာဓမၼမိတ္ေဆြ ၊ေနာင္ေရးအတြက္စိတ္ ပူေနပါသလား?။ ဒါမွမဟုတ္ မိမိကုသိုလ္၊ အက်င့္သီလအားျဖင့္ေကာင္း ရာေရာက္ဘို႔မေသခ်ာ၊ မေရရာျဖစ္ေနပါသလား။

မိတ္ေဆြအတြက္ သတင္းေကာင္းတခုပါးခ်င္ပါသည္။ ထိုသခင္ (ေယ႐ႈ)၏နာမေတာ္မွတပါး၊ငါတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစုံတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္လူတို႔တြင္မေပၚမရွိဟုက်မ္းစာကဆို၏(တ ၄း၁၂)။ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမသည္ အပါယ္ငရဲမွကယ္တင္ႏိုင္ေသာ“တခုတည္းေသာ နာမေတာ္”ျဖစ္ပါ၏။
လူအေပါင္းတို႔ကိုအစိုးရေသာ အရွင္တပါးတည္းရွိ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုဌနာျပဳေသာ သူရွိသမွ်တို႔သည္ ကယ္တင္မူျခင္း သို႔ေရာက္ရၾကလတံ႔(ေရာမ ၁၀း၁၂-၁၃)။

ခ်စ္ေသာဓမၼမိိတ္ေဆြ….အရွင္ေယ႐ႈ၏နာမကို သိရုံႏွင့္မျပီးပါ။ကိုယ္တိုင္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္အသုံးခ်ပါ။သစၥာျဖင့္ပဌနာျပဳၾကည့္ပါ။ ဧကန္အမွန္အက်ုဳိးတစုံတခုရရွိေပလိမ့္မည္။ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈ၏ေက်းဇူးေတာ္သည္သင္တို႔အေပါင္း၌ရွိေစသတည္း။(အာမင္)…

Be the first to comment

Leave a Reply