ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ႏွင္႔ပါတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖ

၇၅။ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္
ခႏၶာ၌ ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္ အမာ႐ြတ္မ်ားရွိပါသလား။
          လုကာ၊၂၃း၃၉ ႏွင့္ဇာခရိ၊၁၃း၆ အရေယ႐ႈ၏႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ ၌ကရာနီဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္အနာမ်ား မေပ်ာက္ မပ်က္ ရွိသည္။ ၄င္းသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခႏၶာ  ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီအနာမ်ားေပ်ာက္ကင္းသြားကာ အမာရြတ္ မ်ားက်န္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ထင္ျမင္ ယူဆပါသည္။
၇၆။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ ခ်ဳိးဖဲ႔ျခင္းခံရပါသလား။
ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ ခ်ဳိးဖဲ႕ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏အ႐ိုးမ်ား အခ်ဳိးမခံရေသာ္လည္း သူ၏ခႏၶာေတာ္သည္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊
ဆူးသရဖူေဆာင္းေစျခင္းႏွင့္ ေျခေတာ္ႏွင့္လက္ေတာ္၌ ႐ိုက္ႏွက္ထားေသာ သံမိႈတို႔ျဖင့္ခ်ဳိးဖဲ႔ျခင္းခံရသည္။ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ခ်ဳိးဖဲ႔ျခင္းခ့ရသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ  အရိုးခ်ဳိးျခင္းခံရသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ(ေယာ၊၁၉း၃၃-၃၆ ကိုၾကည့္ပါ)။
၇၇။ ေယ႐ႈသည္ အျပစ္လုပ္ႏုိင္ပါသလား။
          ခရစ္ေတာ္၏အျပစ္လုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားႏွင့္လူႏွစ္စုစလုံးျဖစ္ေၾကာင္း သတိရရန္လုိသည္။ ဘုရားအေနႏွင့္အျပစ္မလုပ္ႏုိင္ပါ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူသားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စာတန္စကားနားေထာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါကျပစ္မွားႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ လူသားျဖစ္ေသာ္လည္းအျပစ္မလုပ္ေၾကာင္း သက္ေသထူပါသည္။
၇၈။ ေယ႐ႈသည္စစ္ေဆးျခင္းခံဖို႔လား သို႔မဟုတ္ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံဖို႔လား။
          လူသားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ႔သို႔ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားအေနႏွင့္စုံစမ္း၍မရပါ။ လုကာ၌စုံစမ္းျခင္းခံရသည့္အေၾကာင္းကိုဖတ္ပါက ဘုရားသခင္၏သားတာ္အေနႏွင့္မဟုတ္ဘဲ စုံလင္ေသာလူတစ္ေယာက္အျဖစ္ စာတန္ကုိရင္ဆိုင္ေၾကာင္းသင္သတိရေပမည္။ ေသြးေဆာင္ခံရေသာ္လညး္ ေယ႐ႈသည္ လူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ရင္ဆိုင္အႏိုင္ယူခဲ႔သည္။
၇၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ႔သို႔ ေယ႐ႈသည္မည္သို႔စုံစမ္းျခင္းခံႏိုင္ပါမည္နည္း။
          ေယ႐ႈသည္ေနာက္ဆုံးေသာအာဒံႏွင့္ဒုတိယလူျဖစ္သည္။ အာဒံသည္အျပစ္ရွိေသာဘ၀ကို မရမီကဲ႕သို႕ ေယ႐ႈကုိစုံစမ္းႏိုင္သည္။ ျခားနားခ်က္မွာအာဒံသည္ ႐ႈံးနိမ့္ျပီးေယ႐ႈကေအာင္ျမင္သည္။
၈၀။ ခရစ္ေတာ္ အမူေတာ္မေဆာင္မီ အလုပ္ရွိပါသလား။
          မာကု၊၆း၃ တြင္ “ဤလက္သမားသည္မာရိ၏သားမဟုတ္ေလာ့” ဟုဖါရိ႐ွဲ ေျပာေသာေၾကာင့္ ေယ႐ႈသည္ လက္သမား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ဟုထင္ျမင္ယူဆေလ့ရွိၾကသည္။ သူသည္ ဘုရားျဖစ္သည္သာမက လူလည္းျဖစ္သည္။သူသည္ အမွန္စင္စစ္ ယဇ္ပေရာဟိတ္ႏွင့္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာလည္းသူသည္ အရာခပ္သိမ္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္တူေသာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။
၈၁။ ခရစ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဗတၱိဇံခံပါသနည္း။
          ခရစ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းခပ္သိမ္းျပည့္စုံေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းကေျပာျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္သူကယ္တင္မည့္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သူ႕ကုိသူထပ္တူထပ္မွ်ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ေသျခင္းကုိျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းျဖစ္သည္။
၈၂။ ေယ႐ႈ ဒုတိယအၾကိမ္ၾကြလာမည့္ေန႔ရက္အခ်ိန္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္မသိရပါသနည္း။
          “ေန႔ရက္ႏွင့္နာရီကို မည္သူမွ်မသိ” ဟူေသာေယ႐ႈ၏စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားအေနႏွင့္စကား ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားရန္လုိသည္(မာ၊၁၃း၃၂)။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္အေနႏွင့္အရာခပ္သိမ္းကုိသိသည္။လူသားအေနႏွင့္ လူ၏ကန္႔သတ္ခ်က္ေအာက္၌ရွိသည္။ဤအရာကိုသိရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းမွာ ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားႏွင့္လူသားႏွစ္မ်ဳိးစလုးံျဖစ္ေၾကာင္း သတိရရန္လိုသည္။(မာကု၊၁၃း၁၂) အရလူသားစင္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းရည္ညႊန္းျပီး ဘုရားအျဖစ္ မရည္ညႊန္းပါ။ ခမည္းေတာ္မွတစ္ပါး အဘယ္သူမွ် မသိႏိုင္ေၾကာင္း၀န္ခံထား၏။
၈၃။ေယ႐ႈ၌ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ားရွိပါသလား။
          မာရိသည္ ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြါးျပီးေနာက္ သားသမီးမ်ားရေၾကာင္းမႆဲ၊၁၃း၅၅-၅၆ ကိုဖတ္ရန္ အၾကံေပးပါသည္။ေယ႐ႈသည္ သားဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားရွိျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကဲ႔သို႔အေသြးအသားျဖင့္အသက္ရွင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေစသည္။
၈၄။ေယ႐ႈသည္ ဘုရားအေနႏွင့္ အေသခံပါသလား သို႔မဟုတ္လူအေနီႏွင့္အေသခံပါသလား။
          ေယ႐ႈသည္ လူသားအေနႏွင့္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သစ္တိုင္ေပၚတြင္ ခံသြားပါသည္။ မည္သည့္လူသားမွ် အျပစ္အတြက္ျပည့္စုံေသာအခကိုမဆပ္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္စင္စစ္မွလာ၍ အဘိုးအခေပး၏။ေယ႐ႈသည္တုိေတာင္းေသာအခ်ိန္ ေျခာက္နာရီအတြင္း အဖိုးအခအားလုံးေပးဆပ္သြားေသာခ်က္မွာ ဘုရားကိုေက်နပ္ေစရန္ အျပစ္၏အခကိုေပးဆပ္သြားေသာ လူသားေယ႐ႈျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူသည္။
၈၅။  ခရစ္ေတာ္ကုိ ေငြဒဂၤါးသုံးဆယ္ျဖင့္အဘယ္ေၾကာင့္ေရာင္းသနည္း။
          ေၾကးဒဂၤါးအျပားသုံးဆယ္သည္ ခရစ္ေတာ္ေခတ္၌ ကၽြန္တစ္ေယာက္၏တန္ဖိုးျဖစ္သည္(ထြက္၊၂၁း၂၁)။ ေယာသပ္ကို ေၾကးဒဂၤါး(၂၀)ႏွင့္ေရာင္းသည္မွာစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါသည္။ဤသို႔ေစ်းသက္သာျခင္းမွာ ေယာသပ္သည္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ လူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၈၆။ ေယ႐ႈရယ္ဘူးပါသလား။
          ေယ႐ႈသည္ ရယ္သည္ သို႔မဟုတ္ ျပဳံးသည္ဟု က်မ္းစာ၌မွတ္တမ္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ မျပဳံးဖူးပါဟု ကၽြႏ္ုပ္မေျပာလိုပါ။
၈၇။ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ခရစ္ေတာ္၏နံေဘးကိုစစ္သားမ်ားက လွံႏွင့္ထိုးေသာအခါထြက္လာေသာေ၇ႏွင့္အေသြး၏အဓိပၸါယ္မည္သို႔ရွိပါသနည္း။
          လူသိမ်ားေသာ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ အခ်က္တစ္ခုမွာ လူသည္ျပင္းထန္ေသာေသျခင္းျဖင့္ ေသဆုံးျပီးႏွလုံးရပ္ေသာအခါ ေသြးသည္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔စုလာျပီး အထဲ၌ေသြးခဲလာသည္။ ေသြးသည္ ကိုယ္ခႏၶာထဲ၌ သီးသန္႔ျဖစ္လာေသာအခါ သိပၸံပညာနည္းအရ ေသျခင္းဟုေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေသြးႏွင့္အေရသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေသသည္ဟု ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေမ႔ေမ်ာေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မွာ သက္ေသအေထာက္အထားမရွိပါ။
၈၈။ ခရစ္ေတာ္သည္မည္သည့္ေန႔တြင္ လက္၀ါးကပ္တုိင္တင္သတ္ျပီး မည္သည့္ေန႔ရက္၌ထေျမာက္ပါသနည္း။
          ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႔၌ လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ တင္သတမျခင္းခံရျပီးတနဂၤေႏြေန႔မနက္တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္သည္ဟု အစဥ္အလာ အရ မွတ္သားရပါသည္။
၈၉။ ခရစ္ေတာ္၏၀တ္လုံကို မႆဲခရစ္၀င္က်မ္း၌ ၾကက္ေသြးေရာင္ဟုေဖာ္ျပျပီး အျခားခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား၌အဘယ့္ေၾကာင့္ ခရမ္းေရာင္ဟု ေဖာ္ျပပါသနည္း။
          အျခားခရစ္၀င္က်မ္းမ်ား၌ခရမ္းေရာင္ဟုေဖာ္ျပျပီး မႆဲခရစ္၀င္က်မ္း၌ၾကက္ေသြးေရာင္ဟုေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စကားလုံးမ်ား၏အဓိပၸါယ္ကို ကၽြႏ္ုပ္ေျပာျပပါက သင္နားလည္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ဂရိဘာသာ၌ ခရမ္းေရာင္သည္ prophura ျဖစ္ျပီးအဓိပၸါယ္မွာနီျပာေရာင္ျဖစ္သည္။သင္သိသည့္အတိုင္းအနီႏွင့္ အျပာေပါင္းပါက ခရမ္းေရာင္ရသည္။ မႆဲခရစ္၀င္က်မ္း၌အသုံးျပဳေသာၾကက္ေသြးေရာင္ Kakinosျဖစ္ျပီးအဓိပၸါယ္မွာၾကက္ေသြးေရာင္သာမဟုတ္အေရာင္ဆိုးထားေသာ ၀တ္လုံဟုဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားခရစ္၀င္က်မ္း၌ကိုယ္ေတာ္အေပၚနီျပာ၀တ္လုံကို၀တ္ဆင္ေစၾကသည္ဟု ဖတ္ႏိုင္ျပီးမႆဲခရစ္၀င္က်မ္းတြင္ ကုိယ္ေတာ္အေပၚ၌အေရာင္ဆိုးထားေသာ၀တ္႐ုံကုိ၀တ္ဆင္ေစၾကသည္ဟု ဖတ္ႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
၉၀။ခရစ္ေတာ္သည္ ႏြားတင္းကုပ္၌ဖြါးျမင္ပါသလား သို႔မဟုတ္ ႏြားစားခြက္ထဲ၌ဖြါးျမင္ပါသလား။
          သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ဖြါးျမင္ေသာေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ႏြားတင္းကုပ္ဟူေသာစကားလုံးကိုမေတြ႕ရပါ။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈကိုႏြားစားခြက္ထဲ၌သိပ္ထားသည္ဟုေျပာျပပါသည္။ ကၽြဲ၊ႏြားမ်ားကိုအစာေကၽြးေသာႏြားစားခြက္ဖြါးုျမင္သည္ဟု ေျပာျပသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္မွတ္ရသည္။ဤအစာေကၽြးေသာေနရာမ်ားသည္ အေဆာက္အဦးမ်ားထဲ၌မရွိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ အျပင္ဘက္၌ရွိေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိရပါသည္။ တိရစာၦန္မ်ားအား အစာေကၽြးေသာေနရာကိုႏြားတင္းကုပ္အျဖစ္ ထင္ျမင္ယူဆေလ့ရွိၾကသည္။ ဤအရာကိုလုကာအခန္းၾကီး၂၌ ေတြ႕ရသည္။ ေယ႐ႈသည္ ႏြားတင္းကုပ္ထဲ၌ဖြါးျမင္ကာႏြားစာခြက္ထဲ၌သိပ္ထားပါသည္။
၉၁။ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးသည္ ေခၽြးကဲ႔သို႔က်သည္အေၾကာင္းမွာစာတန္သတ္မည္ကို ေၾကာက္၍ျဖစ္သည္ဟု တစ္ေယာက္က ကၽြႏ္ု္ပ္ကို ေျပာျပပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရျဖစ္ပါသလား။
          ထုိသို႔ေသာ သီအိုရီမ်ဳိးကို သမၼာက်မ္းတစ္ခုလုံး၌ကၽြႏ္ု္ပ္မေတြ႔ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ေ၀ဒနာခံျခင္းမွာ ေဂသေရွမာန္ဥယ်ာဥ္၌ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကုိထမ္းသြားေသာသူျဖစ္လာျပီး ကရာနီလက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ ကၽြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ကိုေဆာင္သြားပါသည္။ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းကိုမေၾကာက္ပါ။သူသည္ အျပစ္ကိုသာေၾကာက္႐ြံ႕သည္။ ေဟ႐ွာယ၊၅၃း၆အရဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အေနႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ၌တင္ေတာ္မူ၍ ၄င္းသူ႔ကုိ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သမၼာက်မ္းက “ေသြးေခၽြးထြက္သည္”ဟုမေျပာဘဲ ေခၽြးသည္ေသြးစက္မ်ားက႔ဲသို႔ ေျမေပၚသို႔က်သည္ဟုဆို၏(လု၊၂၂း၄၄)။ ဤအဆိုမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အနက္ကို ပကတိထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ဆြဲဆန္႔မည္ကို ကၽြႏ္ုပ္စိုးရိမ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္စားေ၀ဒနာခံေသာခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလးျမတ္ျပီး၊ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘုန္းသေရရရွိေသာအခါ၌ကၽြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ေတြ႕ၾကဳံခဲ႔သည့္စိုးရိမ္ပူပန္မူမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္မည္။
၉၂။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္းသမၼာက်မ္း မည္သည့္ေနရာ၌ရွိပါသနည္း။
`         ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ရည္ညႊန္းသည္ဟူေသာ တိုက္႐ိုက္အဆိုမရွိေသာ္လည္းေ၀ါဟာရစကား အားျဖင့္ အေထာက္အထား ယူျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းကင္တမန္ ဟူေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားစြာအားျဖင့္ သုံးပါးတစ္ဆူမွ ဒုတိယပုဂၢဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ ဗက္လင္ျမိဳ႕၌ လူ႔ဇာတိမခံမီ သခင္ေယ႐ႈကုိယ္ေယာင္ထင္ရွားျခင္းဟုေခၚသည္။ အျခားေသာ သမၼာက်မ္းခံယူခ်က္မ်ား မွန္သကဲ႔သို႔ ဤအရာဗ်ာဒိတ္ေတ္ာအားျဖင့္.ယူဆႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သုံးပါးတစ္ဆူဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္မွ် သမၼာက်မ္းထဲ၌ မရွိေသာ္လည္း ၄င္းကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပသည့္လုံေလာက္ေသာက်မ္းပိုဒ္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္၄င္းအားျဖင့္ ခံယူခ်က္တစ္ခုကို ကၽြၽႏ္ုပ္တို႔အတည္ျပဳႏိုင္သည္။
၉၃။ ခရစ္ေတာ္၏ပုံေတာ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိျခင္းအေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာကို က်မ္းစာက ေျပာပါသလား။
          ႐ုပ္ပုံ၀တၳုမ်ား အထူးသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သို႔မဟုတ္ တပည့္ေတာ္မ်ား၏႐ုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မေတြ႕ႏိုင္ပါ။ ေမာေရွ၏ ပညတ္ေတာ္တြင္ ႐ုပ္တုဆင္းတု သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္၌ရွိေသာအရာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျမၾကီးေပၚ၌ရွိေသာအရာ သို႔မဟုတ္ ေျမၾကီးေအာက္ေရ၌ရွိေသာအရာႏွင့္တူေသာအရာတစ္စုံတစ္ခုကို မျပဳလုပ္ရန္ ကၠသေရလမ်ားအား တားျမစ္ထားသည္။အေၾကာင္းမွာ ကိုးကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႐ုပ္ပုံ႐ုပ္တုမ်ားကုိျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ပညတ္ေတာ္က “၄င္းတို႔ေရွ႕၌ဦးမညႊတ္ရ မကိုးကြယ္ရ”ဟု ေျပာျပပါသည္။ ႐ုပ္ပုံျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျပစ္မဟုတ္ပါ။ ပုံတူ႐ုပ္တုကို ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ေလာက၌ရွိစဥ္တြင္ မည္သည့္႐ုပ္အဆင္းရွိသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိျခင္းမွာ အမွန္ျဖစ္သည္။
၉၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ဗက္လင္ျမိဳ႕၌အဘယ့္ေၾကာင္းဖြါးျမင္ပါသနည္း။
          ဘု၇ားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ဖြါးျမင္မည့္ေနရာ၊အခ်ိန္ကိုၾကိဳတင္သိေသာ ဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ခြဲခန္႔ထားသည္။အစကပင္ ေယ႐ႈအခ်ိန္၌ရွိေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သူ႔အားျငင္းပယ္ၾကသည္။ ေယ႐ႈသည္ေပ်ာက္ေသာသူကုိရွာ၍ ကယ္တင္ျခင္းငွာလာသည္ဟူေသာအရာကို သိရသည္မွာပင္ အံ႔ၾသဖြယ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ဖြါးျမင္ျခင္းကုိ နိမ့္က်ေသာသိုးထိန္းမ်ားထံသို႔ ေၾကျငာေျပာျပီႏိုင္ပါသည္။
၉၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဂ်ဴးလူမ်ား၏ပႆခါဥပုဒ္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ထိုေန႔မတိုင္မီသၿဂိဳဟ္ျခင္းကိုခံပါသလား။ သူသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ပႆခါပြဲ ျပဳလုပ္ပါသလား။
          ပႆခါသိုးသငယ္ကိုပႆခါပြဲမတိုင္မီေန႔ရက္တြင္သတ္ရသည္။ ၄င္းကို ပႆခါအၾကိဳေန႔ဟုေခၚေလ့ရွိသည္။ ဤ အရာသည္ ထိုလ၏ဆယ့္သုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ပႆခါပြဲသည္ ကၠသေရလအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႐ံုးပိတ္ရက္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္သည္ ပႆခါအၾကိဳေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မည္။

Be the first to comment

Leave a Reply